Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0385/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0385/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Hongkongu, najmä o prípade Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0385/2021 (Verts/ALE)
B9‑0388/2021 (Renew)
B9‑0389/2021 (S&D)
B9‑0390/2021 (ECR)
B9‑0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
v mene skupiny S&D
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
v mene skupiny Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert‑Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
v mene skupiny ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2786(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0385/2021
Predkladané texty :
RC-B9-0385/2021
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Hongkongu, najmä o prípade Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä uznesenie z 21. januára 2021 o zásahoch proti demokratickej opozícii v Hongkongu[1], uznesenie z 19. júna 2020 o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu[2], uznesenie z 18. júla 2019 o situácii v Hongkongu[3] a uznesenie z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne[4],

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä uznesenie z 20. mája 2021 o odvetných čínskych sankciách proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov[5], uznesenie z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou[6] a uznesenie zo 16. decembra 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou[7],

 so zreteľom na svoje odporúčanie z 13. decembra 2017 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) týkajúce sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní[8],

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie poslancov Európskeho parlamentu Davida McAllistera a Reinharda Bütikofera o novom zákone o národnej bezpečnosti v Hongkongu z 1. júla 2020,

 so zreteľom na tlačové vyhlásenie Konferencie predsedov Európskeho parlamentu zo 6. júla 2020,

 so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 23. júna 2021 o ukončení činnosti novín Apple Daily v Hongkongu a zo 17. apríla 2021 o odsúdení prodemokratických aktivistov v Hongkongu, vyhlásenie PK/VP z 9. júna 2021 o zmenách volebného systému Hongkongu, vyhlásenia PK/VP v mene EÚ z 11 marca 2021 o volebnom systéme Hongkongu a zo 7. januára 2021 o hromadnom zatýkaní osôb zapojených do prodemokratických primárnych volieb v Hongkongu v júli 2020 a všetky ďalšie vyhlásenia o situácii v Hongkongu;

 so zreteľom na vyhlásenie PK/VP v mene EÚ z 2. mája 2021 pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače,

 so zreteľom na výročnú správu EÚ o politickom a hospodárskom vývoji za rok 2020 z 12. marca 2021,

 so zreteľom na 13. výročný štruktúrovaný dialóg, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v Hongkongu,

 so zreteľom na závery Rady o Hongkongu z 28. júla 2020,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966 a obavy, ktoré vyjadril Výbor OSN pre ľudské práva vo svojom zozname tém pre Hongkong z 26. augusta 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 24. júna 2021, podľa ktorého nový hongkonský zákon o národnej bezpečnosti vedie novinárov k autocenzúre s cieľom vyhnúť sa konfliktom v súvislosti s „nejasne formulovanými trestnými činmi“, a na jej vyhlásenie z 21. júna 2021 na 47. zasadnutí Rady pre ľudské práva,

 so zreteľom na výzvu odborníkov OSN z 26. júna 2020 na prijatie rozhodných opatrení na ochranu základných slobôd v Číne,

 so zreteľom na prijatie zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu Stálym výborom Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov 30. júna 2020,

 so zreteľom na komuniké zo samitu skupiny G7 z 13. júna 2021 a na vyhlásenie skupiny G7 z 12. marca 2021 o volebných zmenách v Hongkongu,

 so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO Hongkong), ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

 so zreteľom na Spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky k otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu a Rade z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

 so zreteľom na politiku „jednej Číny“, ktorú presadzuje EÚ, a na zásadu „jedna krajina, dva systémy“,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením Číny, že sa chce hlásiť k rovnakým hodnotám v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B. keďže 17. júna 2021 500 ozbrojených príslušníkov hongkonskej polície vykonalo raziu v sídle najväčších proopozičných novín Apple Daily, pričom prinútili novinárov opustiť redakciu a prehľadali im počítače, telefóny a novinársky materiál, čo bol prvý prípad, keď orgány označili články v médiách za možné porušenie hongkonského zákona o národnej bezpečnosti; keďže boli zatknutí piati z vedúcich pracovníkov a redaktorov novín, medzi ktorými boli šéfredaktor Ryan Law, generálny riaditeľ Cheung Kim-hung, výkonný riaditeľ Royston Chow, zástupkyňa šéfredaktora Chan Puiman a riaditeľ Apple Daily Digital Cheung Chi-wai;

C. keďže podľa hovorcu hongkonskej polície boli riaditelia a redaktori novín zatknutí za úlohu, ktorú zohrali pri uverejnení viac ako 30 článkov, v ktorých vyzvali zahraničné krajiny, aby uložili sankcie v súvislosti so zákonom o národnej bezpečnosti; keďže hongkonské orgány tieto výzvy považovali za kolúziu so zahraničnými krajinami, ktorá ohrozuje národnú bezpečnosť;

D. keďže 23. júna 2021 polícia tiež zatkla redaktora úvodníkov China Beat novín Apple Daily Yeunga Ching-keea (známeho aj ako Li Ping) a obvinila ho zo „sprisahania s cieľom spolčiť sa so zahraničnými silami“ a keďže bývalý redaktor novín Apple Daily Fung Wai-kwong (známy aj ako Lo Fung) bol zatknutý 27. júna za rovnaký trestný čin;

E. keďže noviny Apple Daily boli po tom, ako hongkonské orgány zmrazili všetky ich aktíva (približne 2 milióny EUR) na základe zákona o národnej bezpečnosti, nútené po 26 rokoch definitívne ukončiť svoju činnosť 24. júna; keďže viac ako 800 zamestnancov Apple Daily prišlo o prácu a je nepravdepodobné, že si v Hongkongu znovu nájdu zamestnanie;

F. keďže zakladateľ Apple Daily Jimmy Lai si odpykáva trest odňatia slobody vo výške 20 mesiacov za účasť na protestnom hnutí v roku 2019 a čelí dodatočným obvineniam na základe zákona o národnej bezpečnosti, v súvislosti s ktorými mu hrozí doživotie; keďže noviny Apple Daily vždy boli otvoreným a kritickým hlasom vo vzťahu ku kontinentálnemu a k hongkonskému vedeniu a boli jedinými novinami používajúcimi čínsky jazyk v Hongkongu, ktoré nepodliehali kontrole zo strany čínskej vlády;

G. keďže zákon o národnej bezpečnosti umožnil jedinému úradníkovi, a to hongkonskému tajomníkovi pre bezpečnosť, zmraziť všetky aktíva Apple Daily bez formálneho obvinenia alebo spravodlivého procesu jednoducho na základe údajného porušovania zákona o národnej bezpečnosti; keďže takýto postup by sa mohol uplatniť v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je kótovaný na burze, alebo akejkoľvek spoločnosti, ktorá jednoducho podniká v Hongkongu;

H. keďže na 30. júna 2021 pripadlo prvé výročie nadobudnutia účinnosti zákona o národnej bezpečnosti; keďže orgány vtedy oznámili, že zákon bude namierený len proti „extrémistickej menšine“, ktorá ohrozuje verejnú bezpečnosť; keďže v priebehu jedného roka sa však zákon použil na úplné rozloženie hongkonskej slobodnej spoločnosti takmer na všetkých frontoch, a to na základe množstva nejasne vymedzených obvinení, ako je „rozvrat“, „odtrhnutie“ a „kolúzia so zahraničnými silami“, čo zásadne mení hongkonské politické a právne prostredie a potláča slobodu tlače a slobodné vyjadrovanie názorov; keďže národná bezpečnosť bola použitá na odôvodnenie cenzúry, obťažovania, zatýkania a stíhania, ktoré boli systematicky namierené proti politickým a voleným zástupcom, aktivistom, študentom a novinárom stojacim na strane demokracie; keďže sa odhaduje, že na základe zákona o národnej bezpečnosti bolo zatknutých 128 osôb a 64 osôb bolo formálne obvinených, z ktorých 47 je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe; keďže zákonom o národnej bezpečnosti sa úplne porušuje zásada „jedna krajina, dva systémy“; keďže narúšanie slobody tlače je tiež v rozpore s ambíciou Hongkongu stať sa medzinárodným obchodným centrom;

I. keďže zákon o národnej bezpečnosti sa od svojho nadobudnutia účinnosti používa na zastrašovanie, útoky a dokonca obťažovanie novinárov a médií, ktorí už v dôsledku toho začali opúšťať svoje pracovné miesta; keďže aspoň 10 novinárov a obhajcov slobody tlače v súčasnosti čelí možným doživotným trestom odňatia slobody; keďže nútené ukončenie činnosti novín Apple Daily na základe obvinenia, že ich činnosť ohrozuje národnú bezpečnosť, predstavuje definitívny koniec slobody médií a slobody prejavu v Hongkongu;

J. keďže 27. júna ďalšie nezávislé médium Stand News oznámilo, že zo svojich webových stránok odstráni všetky názorové články, a šesť riaditeľov podalo demisiu; keďže Hongkonská asociácia novinárov varovala pred ďalším zatýkaním novinárov a oznámila, že orgány zostavili zoznam jednotlivcov, ktorí budú zatknutí na základe zákona o národnej bezpečnosti;

K. keďže aspoň dvaja zahraniční sudcovia podali demisiu, pričom ako hlavný dôvod uviedli zákon o národnej bezpečnosti; keďže v júni tohto roku propekinskí zákonodarcovia po prvýkrát úspešne zasiahli pri vymenovaní vyššieho sudcu na hongkonskom odvolacom súde poslednej inštancie, čo, ako sa zdá, je prvým konkrétnym krokom v úsilí o oslabenie nezávislosti súdnictva;

L. keďže hongkonské orgány zaviedli horúcu linku pre oznamovanie porušení zákona o národnej bezpečnosti; keďže učebné materiály a osnovy na základných a stredných školách vrátane medzinárodných škôl, ktoré navštevujú deti zahraničných rodičov, sa v súčasnosti preverujú na základe zásad zákona o národnej bezpečnosti;

M. keďže 16. apríla bolo v Hongkongu v dvoch samostatných prípadoch za mierovú účasť na protestoch odsúdených 10 prominentných prodemokratických predstaviteľov, medzi ktorými boli Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung a Yeung Sum; keďže ich tresty sú rôzne, od trestov odňatia slobody vo výške 8 až 18 mesiacov po podmienečné tresty odňatia slobody vo výške 8 až 12 mesiacov v piatich prípadoch; keďže tieto najnovšie rozhodnutia nasledujú po odsúdení Joshuu Wonga a Sze-yiua Kooa 13. apríla; keďže dlhé väzenie niektorých osôb za nenásilné činy pri uplatňovaní chránených občianskych práv je ďalším znakom pretrvávajúceho zužovania sa demokratického priestoru a narúšania základných slobôd v Hongkongu;

N. keďže zákon o národnej bezpečnosti je de iure aj de facto v jasnom rozpore so spoločným vyhlásením Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 a základným zákonom OAO Hongkong z roku 1990, ktorým sa zaručuje autonómia a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci, ako aj základné práva a slobody, ako je sloboda prejavu, zhromažďovania, združovania a tlače počas 50 rokov po odovzdaní zvrchovanosti; keďže zákon o národnej bezpečnosti tiež Hongkongu bráni v dodržiavaní medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; keďže v spoločnom vyhlásení aj v základnom zákone je zakotvená zásada „jedna krajina, dva systémy“, ako bolo dohodnuté medzi Čínou a Spojeným kráľovstvom;

O. keďže EÚ a Európsky parlament vždy dôrazne podporovali zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a zachovanie vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným zákonom a medzinárodnými záväzkami a keďže EÚ má silný záujem na trvalej stabilite a prosperite Hongkongu na základe tejto zásady; keďže za súčasných okolností sa tieto zásady nachádzajú na pokraji nevyhnutného a nezvratného oslabenia a zrušenia;

P. keďže EÚ má aj naďalej veľké obavy, pokiaľ ide o zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong Čínskej ľudovej republiky; keďže ide o citlivý problém, ktorý má ďalekosiahle dôsledky pre Hongkong a jeho obyvateľov, pre EÚ a zahraničných občanov, pre EÚ a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti, ako aj pre dôveru podnikov v Hongkongu; keďže nadobudnutím účinnosti zákona o národnej bezpečnosti by sa zvýšili riziká pre občanov EÚ;

Q. keďže vo výročnej správe organizácie Human Rights Watch sa uvádza, že Čína sa nachádza uprostred svojho pre ľudské práva najtemnejšieho obdobia od masakru na Námestí nebeského pokoja;

R. keďže novinárom verejnoprávneho vysielateľa v Macau bolo nariadené, aby presadzovali „patriotizmus, rešpekt a lásku“ vo vzťahu k Číne, a aspoň šesť novinárov podalo demisiu po zavedení nových redakčných pravidiel, čo dokazuje, že obavy týkajúce sa zákona o národnej bezpečnosti existujú aj v iných regiónoch; keďže základné právo Macaa tiež chráni slobodu tlače a zostáva v platnosti do roku 2049;

S. keďže na prebiehajúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré predložila Kanada v mene 44 štátov (doteraz zatiaľ najvyšší počet signatárov) vrátane 23 členských štátov EÚ;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje nútené uzatvorenie novín Apple Daily, pokračujúce zmrazenie ich aktív a zatýkanie ich novinárov ako ďalší krok zo strany ČĽR pri rozkladaní slobodnej spoločnosti v Hongkongu a ako definitívne ukončenie slobody médií a slobody prejavu v Hongkongu;

2. je znepokojený rýchlym zhoršovaním sa situácie v oblasti ľudských práv v Hongkongu a konkrétnejšie otvorenými útokmi proti slobode prejavu a slobode tlače, keďže ČĽR naďalej vyvíja bezprecedentný zásah proti základným slobodám, ktorý sa vyhrotil do núdzovej situácie v oblasti ľudských práv, a zdôrazňuje, že EÚ musí prijať naliehavé a rázne opatrenia;

3. vyjadruje čo najrozhodnejšiu solidaritu so všetkými hongkonskými novinármi, ktorí napriek nadobudnutiu účinnosti zákona o národnej bezpečnosti naďalej dôrazne obhajujú slobodu médií a nezávislú žurnalistiku a naďalej podávajú správy o dramatickom vývoji udalostí v Hongkongu; vyzýva hongkonské úrady, aby ukončili akékoľvek právne obťažovanie a akékoľvek zastrašovanie namierené proti novinárom a aby sa usilovali o ochranu a bezpečnosť novinárov pred všetkými formami násilia, nátlaku, diskriminácie, nespravodlivých súdnych konaní a všetkých pokusov, ktorých cieľom je zabrániť im v plnení ich poslania alebo oslabiť ich schopnosť tak urobiť v súlade s medzinárodnými normami, najmä s článkami 19 a 21 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach o práve na slobodu prejavu a práve na slobodu pokojného zhromažďovania;

4. naliehavo vyzýva hongkonské úrady, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých novinárov a zrušili všetky obvinenia voči nim, ako aj proti všetkým pokojným demonštrantom, aktivistom a politickým predstaviteľom, ktorí jednoducho uplatnili svoje právo na slobodu prejavu a iné ľudské práva a ktorí boli zatknutí na základe obvinení podľa zákona o národnej bezpečnosti; vyzýva na zastavenie politicky motivovaných stíhaní a iných právnych postupov proti pokojným demonštrantom s cieľom umlčať kritické hlasy a odradiť ľudí od účasti vo verejnej sfére;

5. opakuje svoje hlboké znepokojenie nad nadobudnutím účinnosti zákona o národnej bezpečnosti 30. júna 2020, ktorý je v rozpore so záväzkami a povinnosťami ČĽR podľa medzinárodného práva, konkrétne spoločným vyhlásením Číny a Spojeného kráľovstva, a je komplexným útokom na vysoký stupeň autonómie, právneho štátu a základných slobôd Hongkongu; uznáva, že zákon sa viackrát použil ako dôvod na vylúčenie a uväznenie volebných kandidátov a politikov, zatýkanie študentov za príspevky na sociálnych médiách a zákaz spoločných protestných sloganov; zdôrazňuje, že zákon o národnej bezpečnosti bráni vzťahom dôvery medzi Čínou a EÚ, oslabuje budúcu spoluprácu a vedie k ďalšiemu narušeniu dôveryhodnosti Pekingu na medzinárodnej scéne;

6. odsudzuje všetky pokusy o umlčovanie prodemokratických aktivistov vrátane blokovania prodemokratických webových stránok na základe zákona o národnej bezpečnosti; opakuje, že sloboda prejavu a právo na informácie sú základným právom zakotveným v hongkonskom vnútroštátnom a medzinárodnom práve;

7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad údajnými praktikami tajného zadržiavania, mučenia a zlého zaobchádzania a nútených priznaní hongkonskými policajnými silami a hongkonskými väznicami vrátane obáv v súvislosti s osobami, ktoré v súčasnosti čakajú na súdny proces a ktoré sú dlhodobo zadržiavané v samoväzbe;

8. odsudzuje vznikajúce obmedzenia nezávislosti súdnictva a rastúcu politizáciu súdov; zdôrazňuje naliehavú potrebu zabrániť ako ďalší krok zrušeniu hongkonského nezávislého súdnictva a vyzýva ESVČ, aby okrem výročnej správy o Hongkongu vypracovala podrobnú verejnú správu o právnom štáte a nezávislosti súdnictva;

9. vyjadruje znepokojenie nad nedávno prijatými zmenami volebného zákona Hongkongu, ktorými sa zavádza zásada „iba vlastenci“ a zriaďuje sa výbor pre preverovanie všetkých volebných kandidátov, ktorý umlčí všetky zostávajúce nesúhlasné hlasy a je v úplnom rozpore so záväzkami týkajúcimi sa širšieho demokratického zastúpenia zakotvenými v základnom zákone Hongkongu;

10. naliehavo vyzýva čínske orgány, aby zrušili zákon o národnej bezpečnosti, ktorý poškodzuje medzinárodný štatút Hongkongu, a naliehavo vyzýva hongkonské orgány, aby v plnej miere obnovili dodržiavanie zásad právneho štátu, ľudských práv, demokratických zásad a vysokého stupňa autonómie podľa zásady „jedna krajina, dva systémy“, ako je zakotvené v základnom zákone Hongkongu a v súlade s jeho domácimi a medzinárodnými záväzkami;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zákonom o národnej bezpečnosti zaoberali ako najvyššou prioritou programu všetkých stretnutí EÚ – Čína, a to aj v rámci diplomatických konzultácií v rámci prípravy na tieto stretnutia; pripomína, že je dôležité, aby EÚ naďalej predkladala otázku porušovania ľudských práv v Číne, najmä v prípade menšín v Sin-ťiangu a Tibete, v každom politickom dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi a v súlade so záväzkom EÚ prezentovala silný, jasný a jednotný hlas vo svojom prístupe k tejto krajine; pripomína, že Čína podpísala širokú škálu medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ľudských práv, a preto zdôrazňuje význam pokračovania dialógu s Čínou s cieľom zabezpečiť, aby Čína splnila svoj záväzok dodržiavať medzinárodný rámec pre ľudské práva;

12. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada EÚ pre zahraničné veci na aprílovom zasadnutí neprijala závery Rady o Hongkongu; dôrazne podporuje PK/VP, aby čo najskôr predložil návrh záverov, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby riešili patovú situáciu a prijali nové opatrenia vrátane cielených sankcií v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv vrátane vykonávania zákazov cestovania a zmrazenia aktív voči jednotlivcom a subjektom v Hongkongu a Číne za závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva v Hongkongu vrátane Carrie Lamovej, Teresy Yeuk-wah Chengovej, Xia Baolonga, Zhanag Xiaominga, Luo Huininga, Zhenga Yanxionga, Chrisa Tang Ping-keunga, Stephena Lo Wai-chunga a Johna Lee Ka-chiua, ako aj inštitúcií ČĽR, ktoré majú kľúčovú úlohu pri prijímaní opatrení a sprievodných opatrení narúšajúcich vysoký stupeň nezávislosti a slobôd Hongkongu.

13. opakuje svoju pozíciu ku komplexnej dohode o investíciách medzi EÚ a Čínou, ktorú vyjadril vo svojom uznesení z 21. mája 2021, vrátane naliehavej potreby prijať podľa potreby dodatočné cielené opatrenia v rámci globálneho režimu sankcií EÚ v oblasti ľudských práv s cieľom pokračovať v riešení represií v Sin-ťiangu a Hongkongu a zamerať sa na Čínu, aby ukončila všetky porušovania;

14. vyzýva ESVČ a Radu, aby pokračovali v posudzovaní a dosahovaní pokroku v súvislosti s balíkom opatrení prijatých v júli 2020 a aby stanovili jasný harmonogram ich vykonávania; vyzýva ESVČ, aby pokračovala v posudzovaní možných extrateritoriálnych účinkov zákona o národnej bezpečnosti a pripravila na ne konkrétne reakcie, najmä na jeho článok 38, v ktorom sa stanovuje, že právo sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Hongkongu; víta rozhodnutie členských štátov EÚ a iných medzinárodných partnerov pozastaviť platnosť zmlúv o vydávaní uzavretých s Hongkongom; opakuje svoju žiadosť, aby sa pozastavila platnosť desiatich zvyšných zmlúv členských štátov s Čínou o vydávaní osôb;

15. pripomína a opätovne odsudzuje spoluúčasť bánk so sídlom v EÚ na zmrazení aktív a bankových účtov bývalých prodemokratických zákonodarcov; vyzýva ESVČ, aby vyhodnotila úroveň dodržiavania, zapojenia a spolupráce spoločností so sídlom v EÚ s hongkonskými orgánmi pri presadzovaní zákona o národnej bezpečnosti a vyzýva členské štáty, aby oslovili banky so sídlom v EÚ, aby uvoľnili aktíva patriace prodemokratickým aktivistom Hongkongu;

16. vyzýva Komisiu, aby posúdila dlhodobý obchodný vplyv na firmy EÚ pôsobiace v Hongkongu v súvislosti s vykonávaním hongkonského zákona o národnej bezpečnosti s ohľadom na zmenené zásady právneho štátu a voľný tok informácií a kapitálu v meste; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej uplatňovali a pracovali na vhodných mechanizmoch kontroly vývozu s cieľom odoprieť Číne a Hongkongu prístup k technológiám používaným na porušovanie ľudských práv a aby zvážili pravidlá na zabránenie európskym investíciám do spoločností, ktoré sa podieľajú na hrubom porušovaní ľudských práv v Číne a Hongkongu, vrátane možnosti vytvorenia zoznamu subjektov;

17. rozhodne víta kroky, ktoré prijali Spojené kráľovstvo, Austrália a Kanada s cieľom otvoriť systémy, ktoré občanom Hongkongu umožnia žiť a pracovať v týchto krajinách; opakuje svoju naliehavú výzvu členským štátom, aby koordinovali vykonávanie „systému záchranného člnu“ pre prodemokratických aktivistov a politických lídrov v Hongkongu v nadväznosti na toto vystupňované zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd a aby vydávali núdzové cestovné doklady pre novinárov v Hongkongu, ktorým hrozí zatknutie v rámci zákona o národnej bezpečnosti;

18. naliehavo vyzýva EÚ a európskych diplomatických pracovníkov, aby urobili všetko pre poskytnutie ochrany a podpory pokojným aktivistom a politickým lídrom v Hongkongu, a to aj svojou účasťou na súdnych konaniach, žiadosťami o návštevy vo väzeniach a dôsledným a odhodlaným oslovovaním miestnych orgánov, a aby pritom v plnej miere uplatňovali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a iné príslušné politiky EÚ vrátane nového akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu; očakáva, že ESVČ a Rada vypracujú konkrétne opatrenia na zvýšenie podpory hongkonskej občianskej spoločnosti a médiám, ako napríklad rozšírenie rozsahu pôsobnosti Európskej nadácie na podporu demokracie na projekty v juhovýchodnej Ázii vrátane aktívnej spolupráce s hongkonskou diaspórou;

19. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, aby umlčaní obyvatelia Hongkongu dostali opäť možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom pomoci pri archivácii, propagácii a dokumentovaní porušovania ľudských práv, a aby bojovali proti ČĽR tým, že knihy, ktoré sú v Hongkongu zakázané, široko sprístupnia online; vyjadruje podporu úsiliu medzinárodných televíznych kanálov, ako sú Deutsche Welle a France 24, pravidelne podávať správy o vývoji v Hongkongu;

20. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby odmietli pozvanie zástupcov vlád a diplomatov zúčastniť sa zimných olympijských hier v Pekingu 2022, pokiaľ čínska vláda nepreukáže overiteľné zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Hongkongu, Ujgurskej oblasti Sin-ťiang, Tibete, vo vnútornom Mongolsku a inde v Číne;

21. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili počet akademických príležitostí a možností odbornej prípravy v rámci programu Erasmus pre študentov a mladých absolventov z Hongkongu; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali a koordinovali opatrenia na ochranu akademickej slobody hongkonských študentov a vedcov na európskych univerzitách pred tlakom čínskych orgánov;

22. opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ a všetkým jej členským štátom, aby jednotne a rozhodne pracovali na usporiadaní mimoriadneho zasadnutia alebo naliehavej diskusie o Číne v Rade OSN pre ľudské práva a na začatí nezávislého vyšetrovania OSN týkajúceho sa Číny; zdôrazňuje rastúcu medzinárodnú podporu začatiu nezávislého vyšetrovania;

23. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nabádali generálneho tajomníka OSN, aby zvážil všetky mechanizmy, ktoré má k dispozícii, s cieľom zabezpečiť nezávislé monitorovanie situácie v Číne a podávanie správ o nej vrátane vymenovania osobitného vyslanca OSN; vyzýva Radu a PK/VP, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Hongkong a zaradili Hongkong na pravidelný program rokovaní ostatných medzinárodných organizácií;

24. nabáda členov OSN, aby organizovali pravidelné verejné podujatia na zvýšenie informovanosti o závažnom porušovaní ľudských práv čínskej vlády vrátane zločinov proti ľudskosti a o iných porušeniach medzinárodného práva vrátane aspoň jedného zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v „režime Arria“; privítal by, keby inštitúcie EÚ a členské štáty zvážili pripomínanie 1. júla ako „sviatku podpory Hongkongu“ s cieľom každoročne zvýšiť povedomie európskej verejnosti o situácii v Hongkongu; opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ a členským štátom, aby zvážili podanie sťažnosti na Medzinárodnom súdnom dvore na základe toho, že rozhodnutie Číny prinútiť Hongkong k akceptovaniu zákona o národnej bezpečnosti a jeho uplatňovanie porušujú čínsko-britské spoločné vyhlásenie a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

25. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím hongkonskej polície zakázať pokojnú demonštráciu, ktorá sa každoročne usporadúva 4. júna na Námestí nebeského pokoja, a každoročný pochod 1. júla a zároveň udeliť osobitné povolenie na zrušenie obmedzení COVID-19, aby hongkonskí úradníci mohli osláviť storočnicu Komunistickej strany Číny;

26. vyzýva PK/VP, aby úzko spolupracoval s podobne zmýšľajúcimi krajinami a partnermi s cieľom zastaviť narúšanie hongkonských slobôd; víta novovytvorený dvojstranný dialóg medzi EÚ a USA o Číne a trvá na tom, že kľúčovým cieľom by mala byť intenzívnejšia koordinácia v oblasti ľudských práv, a to aj so zameraním na situáciu v Hongkongu;

27. konštatuje, že politika ČĽR spočívajúca v upustení od prístupu „jedna krajina, dva systémy“ výrazne odcudzila obyvateľov Taiwanu, a zdôrazňuje, že je ochotný spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní demokracie na Taiwane;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcej správy a zhromaždeniu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu.

 

 

Posledná úprava: 7. júla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia