Förfarande : 2021/2786(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0385/2021

Ingivna texter :

RC-B9-0385/2021

Debatter :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Omröstningar :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0356

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0385/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0388/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0389/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0390/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0391/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 177kWORD 57k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0385/2021 (Verts/ALE)

B9‑0388/2021 (Renew)

B9‑0389/2021 (S&D)

B9‑0390/2021 (ECR)

B9‑0391/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>om Hongkong, särskilt fallet Apple Daily</Titre>

<DocRef>(2021/2786(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert‑Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Hongkong, särskilt fallet Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av alla sina tidigare resolutioner om Hongkong, särskilt resolutionerna av den 21 januari 2021 om ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong[1], av den 19 juni 2020 om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi[2], av den 18 juli 2019 om situationen i Hongkong[3], och av den 24 november 2016 om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina[4],

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, särskilt resolutionerna av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter[5], av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och Kina[6] och av den 16 december 2015 om förbindelserna mellan EU och Kina[7],

 med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Hongkong – 20 år efter överlämnandet[8],

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 juli 2020 från Europaparlamentets ledamöter David McAllister och Reinhard Bütikofer om den nya nationella säkerhetslagen i Hongkong,

 med beaktande av pressuttalandet av den 6 juli 2020 från Europaparlamentets talmanskonferens,

 med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 23 juni 2021 om nedstängningen av Apple Daily’s verksamhet i Hongkong och av den 17 april 2021 om domarna mot demokratiaktivister i Hongkong, uttalandet av den 9 juni 2021 från vice ordföranden/den höga representanten om ändringarna av Hongkongs valsystem, förklaringarna från vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar av den 11 mars 2021 om Hongkongs valsystem och av den 7 januari 2021 om massgripandena av personer som deltog i det prodemokratiska primärvalet i Hongkong i juli 2020, och av alla andra uttalanden och förklaringar om situationen i Hongkong,

 med beaktande av förklaringen av den 2 maj 2021 från vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar med anledning av Internationella dagen för pressfrihet,

 med beaktande av EU:s årsrapport av den 12 mars 2021 om den politiska och ekonomiska utvecklingen 2020,

 med beaktande av den trettonde årliga strukturerade dialogen, som ägde rum i Hongkong den 28 november 2019,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 28 juli 2020 om Hongkong,

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) av den 16 december 1966, och av de farhågor som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter tar upp i sin förteckning över frågor till Hongkong av den 26 augusti 2020,

 med beaktande av uttalandet av den 24 juni 2021 från Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, att Hongkongs nya nationella säkerhetslag leder till att journalister censurerar sig själva för att undvika att begå ”vagt formulerade brott”, och av hennes uttalande av den 21 juni 2021 vid den 47:e sessionen i rådet för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av FN-experternas begäran av den 26 juni 2020 om beslutsamma åtgärder för att skydda de grundläggande friheterna i Kina,

 med beaktande av den kinesiska nationella folkkongressens ständiga kommittés antagande den 30 juni 2020 av den nationella säkerhetslagen i Hongkong,

 med beaktande av kommunikén av den 13 juni 2021 från G7-toppmötet och av G7‑gruppens uttalande av den 12 mars 2021 om valförändringar i Hongkong,

 med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag, som antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997,

 med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från Förenade kungarikets regering och Folkrepubliken Kinas regering om Hongkong-frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

 med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 12 mars 2019 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet EU och Kina – En strategisk hållning (JOIN(2019)0005),

 med beaktande av EU:s politik för ett enat Kina och principen ”ett land, två system”,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen bör fortsätta att stå i fokus för de mångåriga förbindelserna mellan EU och Kina, i överensstämmelse med EU:s åtagande att upprätthålla dessa värden i sin externa verksamhet och Kinas visade intresse för att respektera dem i sin egen utveckling och i sitt internationella samarbete.

B. Den 17 juni 2021 gjorde 500 beväpnade Hongkong-poliser razzia i den största oppositionsvänliga tidningen Apple Dailys kontor, tvingade journalister att lämna nyhetsrummet och undersökte noga reportrarnas datorer, telefoner och journalistiska material, i det första fallet där myndigheterna angav medieartiklar som en potentiell överträdelse av Hongkongs nationella säkerhetslag. Fem av tidningens högsta chefer och redaktörer greps, inklusive chefredaktören Ryan Law, verkställande direktören Cheung Kim-hung, den operativa chefen Royston Chow, medutgivaren Chan Puiman och direktören för Apple Daily Digital, Cheung Chi-wai.

C. Enligt en talesperson för Hongkongs polis greps tidningens chefer och redaktörer för sin roll i publiceringen av mer än 30 artiklar där andra länder uppmanades att införa sanktioner i samband med den nationella säkerhetslagen. Myndigheterna i Hongkong betraktade sådana uppmaningar som ett samröre med andra länder som äventyrar den nationella säkerheten.

D. Den 23 juni 2021 grep polisen även Apple Daily’s China Beat-kolumnist Yeung Ching-kee (även kallad Li Ping) och anklagade honom också för samröre med utländska styrkor, och Apple Dailys före detta chefsledarskribent Fung Wai-kwong (även kallad Lo Fung) greps den 27 juni, anklagad för samma brott.

E. Efter att Hongkongs myndigheter hade fryst Apple Dailys alla tillgångar (cirka 2 miljoner EUR) tvingades Apple Daily att definitivt lägga ner sin verksamhet den 24 juni efter 26 år. Mer än 800 anställda på Apple Daily har förlorat sina jobb och kommer sannolikt inte att återanställas i Hongkong.

F. Apple Dailys grundare, Jimmy Lai, avtjänar 20 månaders fängelse för sin inblandning i proteströrelsen 2019 och hotas av ytterligare anklagelser enligt den nationella säkerhetslagen som kan medföra livstidsstraff. Apple Daily hade alltid varit en öppen och kritisk röst gentemot fastlandet och Hongkongs ledning, och var den enda kinesiskspråkiga tidningen i Hongkong som var fri från den kinesiska regeringens kontroll.

G. Den nationella säkerhetslagen gjorde det möjligt för en enda tjänsteman, Hongkongs säkerhetsminister, att frysa Apple Dailys alla tillgångar, utan någon formell anklagelse eller en rättvis rättegång, enbart på grundval av påståenden om brott mot den nationella säkerhetslagen. Ett sådant förfarande skulle kunna tillämpas på alla börsnoterade företag eller företag som bara bedriver verksamhet i Hongkong.

H. Den 30 juni 2021 var det första årsdagen för ikraftträdandet av den nationella säkerhetslagen. Myndigheterna hade meddelat att den nationella säkerhetslagen endast skulle vara inriktad på en ”extrem minoritet” som hotar den allmänna säkerheten. Under loppet av ett år tillämpades emellertid den nationella säkerhetslagen för att fullständigt montera ner Hongkongs fria samhälle på nästan alla fronter, på grundval av en rad vagt definierade anklagelser som ”omstörtning”, ”utträde”, och ”samröre med utländska styrkor”, och helt omvandla Hongkongs politiska och rättsliga landskap och kväva pressfriheten, tryckfriheten och yttrandefriheten. Den nationella säkerheten användes för att rättfärdiga censur, trakasserier, gripanden och åtal som systematiskt riktades mot politiska och folkvalda företrädare, aktivister, studenter och journalister på den prodemokratiska sidan. Uppskattningsvis har 128 personer gripits i kraft av den nationella säkerhetslagen, och 64 personer har åtalats formellt, och 47 av dessa sitter nu i häkte. Den nationella säkerhetslagen strider helt mot principen ”ett land, två system”. Urholkningen av pressfriheten går också emot Hongkongs strävan att bli ett internationellt affärscentrum.

I. Sedan den nationella säkerhetslagen trädde i kraft har den använts för att skrämma, attackera och till och med trakassera journalister och medier, som redan hade börjat lämna sina jobb till följd av detta. Minst 10 journalister och försvarare av pressfriheten riskerar nu att dömas till livstidsdomar. Den påtvingade nedläggningen av Apple Daily, på grundval av anklagelser om att tidningens verksamhet utgör ett hot mot den nationella säkerheten, utgör ett definitivt slut på mediefriheten och yttrandefriheten i Hongkong.

J. Den 27 juni meddelade ett annat oberoende medieföretag, Stand News, att alla debattartiklar skulle tas bort från dess webbplats, och sex direktörer avgick. Hongkongs journalistförbund har varnat för ytterligare gripanden av journalister och rapporterat att myndigheterna har upprättat en förteckning över personer som ska gripas i kraft av den nationella säkerhetslagen.

K. Minst två utländska domare har avgått från sina poster med angivande av den nationella säkerhetslagen som huvudskäl. I juni i år ingrep Pekingvänliga lagstiftare för första gången i utnämningen av en högre domare till Hongkongs högsta appellationsdomstol, i vad som förefaller vara ett första konkret steg i att försöka undergräva rättsväsendets oberoende.

L. Hongkongs myndigheter har infört en jourtelefon för visselblåsare inom ramen för den nationella säkerhetslagen. Utbildningsmaterial och läroplaner i grundskolor och gymnasieskolor, inklusive internationella skolor med utlandsstationerades barn, granskas nu på grundval av principerna i den nationella säkerhetslagen.

M. Tio framstående prodemokratiska personer, Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung och Yeung Sum, dömdes den 16 april i Hongkong, i två separata mål, för sitt fredliga deltagande i protester. Domarna varierar från fängelsestraff på mellan 8 och 18 månader och villkorliga fängelsestraff på mellan 8 och 12 månader i fem av fallen. Dessa senaste beslut följer på domen mot Joshua Wong och Sze-yiu Koo den 13 april. De långa fängelsestraffen som en del har dömts till för icke-våldshandlingar i samband med att de har utövat skyddade medborgerliga rättigheter är ytterligare ett tecken på att det demokratiska utrymmet fortsätter att krympa och de grundläggande friheterna urholkas i Hongkong.

N. Den nationella säkerhetslagen strider rättsligt och faktiskt mot den gemensamma kinesisk-brittiska förklaringen från 1984 och den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag från 1990, som säkerställer oberoende för den verkställande, lagstiftande och dömande makten samt grundläggande rättigheter och friheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och pressfrihet i 50 år efter överlämnandet av överhögheten. Den nationella säkerhetslagen hindrar också Hongkong från att uppfylla sina internationella skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter, inklusive ICCPR. Både den gemensamma förklaringen och grundlagen slår fast den princip om ”ett land, två system” som Kina och Förenade kungariket enades om.

O. EU och Europaparlamentet har alltid gett sitt starka stöd till principen ”ett land, två system” och bevarandet av Hongkongs höga grad av autonomi i enlighet med grundlagen och internationella åtaganden, och EU har ett starkt intresse av Hongkongs fortsatta stabilitet och välstånd enligt denna princip. Under rådande omständigheter är dessa principer på väg att bli oåterkalleligt urholkade och kullkastade.

P. EU känner fortfarande djup oro över Folkrepubliken Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong. Detta är en känslig fråga som får långtgående konsekvenser för Hongkong och dess befolkning, för EU och utländska medborgare, för EU och internationella civilsamhällesorganisationer, samt för företagsförtroendet i Hongkong. Ikraftträdandet av den nationella säkerhetslagen skulle öka riskerna för EU-medborgare.

Q. Enligt den årliga rapporten från Human Rights Watch har det inte sett så mörkt ut för de mänskliga rättigheterna i Kina sedan massakern på Himmelska fridens torg.

R. Journalisterna vid Macaos public service-företag har beordrats att främja ”patriotism, respekt och kärlek” för Kina, och minst sex journalister har avgått efter införandet av nya redaktionella regler, vilket visar att oro över den nationella säkerhetslagen även påverkar andra regioner. Macaos grundlag skyddar också pressfriheten och gäller fram till 2049.

S. Vid den pågående sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter antogs ett gemensamt uttalande från Kanada på 44 staters vägnar – det högsta antalet underskrifter hittills – och inbegripet 23 EU-medlemsstater.

1. Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag den påtvingade nedläggningen av tidningen Apple Daily, den fortsatta frysningen av dess tillgångar och gripandena av dess journalister, vilket är ytterligare steg från Folkrepubliken Kinas sida för att nermontera det fria samhället i Hongkong och sätta slutgiltigt stopp för mediefriheten och yttrandefriheten där.

2. Europaparlamentet ser med mycket stor oro på den snabba försämringen av människorättssituationen i Hongkong och mer specifikt de öppna angreppen mot yttrandefriheten och pressfriheten, då Kina fortsätter att ingripa på ett aldrig tidigare skådat sätt mot de grundläggande friheterna, något som har utvecklats till ett nödläge för de mänskliga rättigheterna, och betonar att EU måste vidta brådskande och beslutsamma åtgärder.

3. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet med alla journalister i Hongkong som trots att den nationella säkerhetslagen trätt i kraft har fortsatt att oförtrutet försvara mediefriheten och den oberoende journalistiken och fortsätter att rapportera om den dramatiska händelseutvecklingen i Hongkong. Parlamentet uppmanar Hongkongs myndigheter att upphöra med alla rättsliga trakasserier och alla hot mot journalister och att sträva efter att ge journalister säkerhet och skydd mot alla former av våld, påtryckningar, diskriminering, orättvisa rättsliga förfaranden och alla försök att hindra dem från att fullgöra sitt uppdrag eller försvaga deras förmåga att göra detta i enlighet med internationella normer, särskilt artiklarna 19 och 21 i ICCPR om rätten till yttrandefrihet och rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft Hongkongs myndigheter att omedelbart och villkorslöst frige och dra tillbaka alla anklagelser mot alla journalister, liksom mot alla fredliga demonstranter, aktivister och politiska företrädare, som bara har utövat sin rätt till yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter och som har gripits i enlighet med den nationella säkerhetslagen. Parlamentet kräver ett slut på politiskt motiverade åtal och andra rättsliga förfaranden mot fredliga demonstranter som syftar till att tysta kritiska röster och avskräcka människor från att delta i det offentliga livet.

5. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över att den nationella säkerhetslagen trädde i kraft den 30 juni 2020, vilket strider mot Folkrepubliken Kinas åtaganden och skyldigheter enligt internationell rätt, nämligen den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen, och utgör ett omfattande angrepp på stadens höga grad av autonomi, rättsstatsprincipen och de grundläggande friheterna. Parlamentet konstaterar att lagen har använts åtskilliga gånger såsom grund för att diskvalificera och fängsla politiker och kandidater till val, gripa studenter för inlägg i sociala medier och förbjuda gemensamma protestsloganer. Parlamentet betonar att den nationella säkerhetslagen förhindrar ett tillitsfullt förhållande mellan Kina och EU, undergräver det framtida samarbetet och leder till en ytterligare urholkning av Pekings trovärdighet på den internationella arenan.

6. Europaparlamentet fördömer alla försök att sätta munkavle på demokratiaktivister, inbegripet blockering av prodemokratiska webbplatser, med hänvisning till den nationella säkerhetslagen. Parlamentet upprepar att yttrande- och informationsfriheten är en grundläggande rättighet som fastställs i Hongkongs inhemska rätt och i internationell rätt.

7. Europaparlamentet uttrycker djup oro över de rapporterade fallen av hemlig internering, tortyr och misshandel, påtvingade erkännanden som genomdrivs av Hongkongpolisen och i fängelser i Hongkong, och även oro över enskilda personer som för närvarande väntar på rättegång och som hålls i isoleringscell under lång tid.

8. Europaparlamentet fördömer de begynnande begränsningarna av rättsväsendets oberoende och den ökande politiseringen av domstolarna. Parlamentet betonar det akuta behovet av att som nästa steg förhindra avvecklingen av Hongkongs oberoende rättsväsende och uppmanar utrikestjänsten att utöver årsrapporten om Hongkong utarbeta en detaljerad offentlig rapport om rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende.

9. Europaparlamentet uttrycker oro över de nyligen antagna ändringarna av Hongkongs vallag, som inför en princip om ”endast patrioter” och inrättar en granskningskommitté som ska granska alla kandidater i valet, vilket kommer att rensa bort alla återstående avvikande röster och som helt och hållet strider mot de åtaganden om ökad demokratisk representation som fastställs i Hongkongs grundlag.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att upphäva den nationella säkerhetslagen, som skadar Hongkongs internationella status, och uppmanar med kraft Hongkongs myndigheter att till fullo återupprätta respekten för rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, demokratiska principer och den höga graden av autonomi enligt principen ”ett land, två system”, såsom den fastställts i Hongkongs grundlag och bör respekteras enligt dess inhemska och internationella förpliktelser.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta upp den nationella säkerhetslagen som en topprioriterad punkt på dagordningen för alla möten mellan EU och Kina, inbegripet diplomatiska samråd inför dessa möten. Parlamentet erinrar om vikten av att EU fortsätter att ta upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, i synnerhet i fråga om minoriteter i Xinjiang och Tibet, vid varje politisk dialog och människorättsdialog med de kinesiska myndigheterna, och i linje med EU:s åtagande om att agera på ett starkt, klart och enigt sätt gentemot Kina. Parlamentet påminner om att Kina har undertecknat ett stort antal internationella fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter och betonar därför vikten av att fortsätta dialogen med Kina för att se till att Kina lever upp till sitt åtagande att följa den internationella människorättsramen.

12. Europaparlamentet beklagar djupt att rådets slutsatser om Hongkong inte antogs vid rådets möte (utrikes frågor) i april. Parlamentet stöder helhjärtat vice ordförandens/den höga representantens beslut att så snart som möjligt lägga fram förslag till slutsatser, uppmanar med kraft medlemsstaterna att ta itu med dödläget och anta nya åtgärder, inbegripet riktade sanktioner inom ramen för EU:s globala sanktionssystem för mänskliga rättigheter, inbegripet genomförandet av reseförbud och frysning av tillgångar, mot personer och enheter i Hongkong och Kina, för de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell rätt i Hongkong, bland annat Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung, och John Lee Ka-chiu, liksom kinesiska institutioner, som spelar en avgörande roll för att anta åtgärder och vara delaktiga i handlingar som underminerar Hongkongs höga grad av autonomi och friheter.

13. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina, som uttrycktes i parlamentets resolution av den 21 maj 2021, inbegripet det akuta behovet att anta ytterligare riktade åtgärder inom ramen för det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter, om det skulle krävas, i syfte att fortsätta att ta itu med förtrycket i Xinjiang och Hongkong och få Kina att upphöra med alla kränkningar.

14. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och rådet att fortsätta att utvärdera och göra framsteg med det åtgärdspaket som antogs i juli 2020 och att fastställa en tydlig tidsplan för genomförandet av åtgärderna. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att fortsätta sin bedömning av, och att utarbeta konkreta svar på, de eventuella extraterritoriella effekterna av den nationella säkerhetslagen, särskilt artikel 38, där det föreskrivs att lagen ska tillämpas även på dem som inte är permanent bosatta i Hongkong. Parlamentet välkomnar beslutet från EU:s medlemsstater och andra internationella partner om att upphäva utlämningsavtal med Hongkong. Parlamentet upprepar sitt begäran om att de tio återstående medlemsstaternas utlämningsavtal med Kina upphävs.

15. Europaparlamentet påminner om och upprepar sitt fördömande av EU-baserade bankers delaktighet i frysningen av tillgångar och bankkonton som tillhör före detta prodemokratiska lagstiftare. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att utvärdera EU-baserade företags efterlevnad, deltagande och samarbete med Hongkongs myndigheter när det gäller att tillämpa den nationella säkerhetslagen, och uppmanar medlemsstaterna att vända sig till EU-baserade banker för att de ska släppa tillgångar som tillhör Hongkongs prodemokratiska aktivister.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma de långsiktiga handelseffekterna för EU-företag som är verksamma i Hongkong mot bakgrund av genomförandet av Hongkongs nationella säkerhetslag, med hänsyn till den föränderliga situationen för rättsstatsprincipen och de fria informations- och kapitalflödena i staden. Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att fortsätta att tillämpa och arbeta på lämpliga exportkontrollmekanismer för att hindra Kina och Hongkong från att få tillgång till teknik som används för att kränka de mänskliga rättigheterna, och att överväga regler för att förhindra europeiska investeringar i företag som är delaktiga i grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina och Hongkong, inbegripet möjligheten att upprätta en förteckning över sådana enheter.

17. Europaparlamentet välkomnar varmt de åtgärder som vidtagits av Förenade kungariket, Australien och Kanada för att inrätta system som ger Hongkongmedborgare möjlighet att bo och arbeta i deras respektive länder. Parlamentet upprepar sin brådskande uppmaning till medlemsstaterna att samordna genomförandet av ett ”livbåtssystem” för prodemokratiska aktivister och politiska ledare i Hongkong efter den allt allvarligare försämringen av läget för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att utfärda provisoriska resehandlingar för journalister i Hongkong som riskerar att gripas enligt den nationella säkerhetslagen.

18. Europaparlamentet uppmanar med kraft all diplomatisk personal från EU och övriga Europa att göra allt som står i deras makt för att skydda och stödja de fredliga aktivisterna och politiska ledarna i Hongkong, bland annat genom att närvara vid rättegångar, ansöka om fängelsebesök och konsekvent och resolut vända sig till de lokala myndigheterna, med full tillämpning av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare och annan relevant EU-politik, bland annat EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet förväntar sig att utrikestjänsten och rådet tar fram konkreta åtgärder för att öka stödet till Hongkongs civila samhälle och medier, såsom att utvidga tillämpningsområdet för det europeiska initiativet för demokrati till projekt i Sydostasien och inbegripa ett aktivt engagemang med Hongkongs diaspora.

19. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att se till att det tystade folket i Hongkong får tillbaka sin röst genom att hjälpa till med arkivering, offentliggörande och dokumentering av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och att motverka Folkrepubliken Kina genom att göra böcker som är förbjudna i Hongkong allmänt tillgängliga online. Parlamentet uttrycker sitt stöd för de insatser som görs av internationella tv-kanaler, såsom Deutsche Welle och France 24, för att regelbundet rapportera om utvecklingen i Hongkong.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att avböja inbjudningar till regeringsföreträdare och diplomater att delta i vinterspelen i Peking 2022 om inte den kinesiska regeringen uppvisar en påvisbar förbättring av människorättssituationen i Hongkong, Uiguriska regionen Xinjiang, Tibet, Inre Mongoliet och andra delar av Kina.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka antalet akademiska möjligheter och andra utbildningsmöjligheter inom Erasmusprogrammet för studenter och unga utexaminerade från Hongkong. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att utveckla och samordna åtgärder för att skydda den akademiska friheten för Hongkongs studenter och forskare vid europeiska universitet från påtryckningar från de kinesiska myndigheterna.

22. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och alla dess medlemsstater att arbeta på ett enat och beslutsamt sätt för att hålla en särskild session eller brådskande debatt om Kina i FN:s råd för mänskliga rättigheter och inleda en oberoende FN-utredning om Kina. Parlamentet framhåller det växande internationella stödet för att inleda en oberoende utredning.

23. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppmuntra FN:s generalsekreterare att överväga alla mekanismer som står till hans förfogande för att säkerställa oberoende övervakning och rapportering om situationen i Kina, inbegripet utnämning av ett FN:s särskilda sändebud. Parlamentet uppmanar rådet och vice ordföranden/den höga representanten att samarbeta med det internationella samfundet för att inrätta en internationell kontaktgrupp för Hongkong och att regelbundet föra upp Hongkong på dagordningen för andra internationella organisationer.

24. Europaparlamentet uppmuntrar FN:s medlemmar att anordna regelbundna offentliga evenemang för att öka medvetenheten om den kinesiska regeringens allvarliga människorättskränkningar, inbegripet brott mot mänskligheten, och andra brott mot folkrätten, inbegripet åtminstone ett möte i FN:s säkerhetsråd enligt Arria-formeln. Parlamentet skulle välkomna om EU-institutionerna och medlemsstaterna varje år skulle överväga att högtidlighålla den 1 juli som ”Stand with Hong Kong Day” för att varje år öka den europeiska allmänhetens medvetenhet om situationen i Hongkong. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och medlemsstaterna att överväga att väcka talan vid Internationella domstolen och anföra att Kinas beslut att införa den nationella säkerhetslagen i Hongkong och tillämpningen av den strider mot den gemensamma kinesisk-brittiska förklaringen och ICCPR.

25. Europaparlamentet beklagar Hongkongpolisens beslut att förbjuda den årliga minnesstunden ”Tiananmen Square vigil” den 4 juni och den årliga marschen den 1 juli, samtidigt som den beviljar särskilt tillstånd för undantag från covid-19-restriktionerna för att låta Hongkongtjänstemän fira det kinesiska kommunistpartiets hundraårsdag.

26. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att samarbeta nära med likasinnade länder och partner för att hejda urholkningen av Hongkongs friheter. Parlamentet välkomnar den nyligen inledda bilaterala dialogen mellan EU och Förenta staterna om Kina och insisterar på att en starkare samordning av mänskliga rättigheter, bland annat med fokus på situationen i Hongkong, bör vara ett centralt mål.

27. Europaparlamentet konstaterar att Folkrepubliken Kinas politik att överge principen om ”ett land, två system” i hög grad har lett till ett avståndstagande från folket i Taiwan, och betonar sin vilja att samarbeta med internationella partner för att hjälpa till att säkra demokratin i Taiwan.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och lagstiftande församling.

 

 

[1] Antagna texter, P9_TA(2021)0027.

[2] Antagna texter, P9_TA(2020)0174.

[3] EUT C 165, 4.5.2021, s. 2.

[4] EUT C 224, 27.6.2018, s. 78.

[5] Antagna texter, P9_TA(2021)0255.

[6] EUT C 433, 23.12.2019, s. 103.

[7] EUT C 399, 24.11.2017, s. 92.

[8] EUT C 369, 11.10.2018, s. 156.

Senaste uppdatering: 7 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy