Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0392/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0392/2021

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως με τις περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti

  7.7.2021 - (2021/2787(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
  B9‑0392/2021 (The Left)
  B9‑0393/2021 (Verts/ALE)
  B9‑0394/2021 (Renew)
  B9‑0397/2021 (ECR)
  B9‑0396/2021 (S&D)
  B9‑0398/2021 (PPE)

  Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Marc Tarabella
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Karin Karlsbro
  εξ ονόματος της Ομάδας Renew
  Hannah Neumann
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Eugen Jurzyca
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Miguel Urbán Crespo
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo


  Διαδικασία : 2021/2787(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B9-0392/2021
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B9-0392/2021
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία, ιδίως με τις περιπτώσεις των Mustafa Hashem al-Darwish και Abdullah al-Howaiti

  (2021/2787(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, ιδίως εκείνα της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη[1], της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία[2], της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την κατάσταση των Αιθιοπών μεταναστών σε κέντρα κράτησης στη Σαουδική Αραβία[3], της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη[4],

   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Josep Borrell, της 10ης Απριλίου 2020, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948, 

   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966, 

   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR) του 1966, 

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας των Ηνωμένων Εθνών (UNCAT),

   έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για τη Σαουδική Αραβία, του Νοεμβρίου του 2018,

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

   έχοντας υπόψη τις τυποποιημένες ελάχιστες διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων («κανόνες Μαντέλα»),

   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

   έχοντας υπόψη το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

   έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

   έχοντας υπόψη τη δήλωση των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ σχετικά με τη μετατροπή των θανατικών ποινών στις 3 Μαρτίου 2021,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, Agnes Callamard, του Ιουνίου 2021, στην οποία αναφέρεται ότι η Σαουδική Αραβία είναι υπεύθυνη για την «προμελετημένη εκτέλεση» του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi (έκθεση Callamard),

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Mary Lawlor, στην οποία αναλύεται η δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, η οποία παρουσιάστηκε κατά την 46η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2021,

   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την αξιολόγηση του ρόλου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας στη δολοφονία του Jamal Khashoggi, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021,

   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Loujain al-Hathloul τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Vaclav Havel» για το 2020 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεσμεύτηκε να καταργήσει τη θανατική ποινή για όλους τους ανήλικους παραβάτες χωρίς εξαίρεση από το 2016, μέσω της θέσπισης νέας νομοθεσίας και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του σε διπλωματικές δηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και τον Αύγουστο του 2018, όταν αυτό δήλωσε ότι «εάν το έγκλημα που διέπραξε ο ανήλικος τιμωρείται με θάνατο, η ποινή μειώνεται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα»·

  Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για το δίκαιο ανηλίκων της Σαουδικής Αραβίας του 2018, ο οποίος εκδόθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 31 Ιουλίου 2018, ορίζει στο άρθρο 15 ότι «εάν το έγκλημα που διέπραξε ο ανήλικος τιμωρείται με θάνατο, η ποινή μειώνεται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη κράτησης σε σωφρονιστικό ίδρυμα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, στην καθολική περιοδική εξέταση του 2018 για τη Σαουδική Αραβία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επισημάνθηκε ότι η χώρα είχε σημειώσει «αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά την προώθηση του σεβασμού, της προστασίας και της πίστης στα δικαιώματα του παιδιού»·

  Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουνίου 2021, ο Mustafa Hashem al-Darwish, ένας νέος Σαουδάραβας άνδρας από τη μειονότητα των Σιιτών, εκτελέστηκε για αδικήματα τα οποία οι ομάδες υπέρασπισης δικαιωμάτων δηλώνουν ότι είναι πιθανόν να διέπραξε ως ανήλικος, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση του Βασιλείου ότι είχε καταργήσει τη θανατική ποινή για ανηλίκους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκε σε μακρόχρονη κράτηση πριν από τη δίκη του, σε βασανιστήρια και ότι δικάστηκε με εξωφρενικά άδικη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κατηγορητήριο του al-Darwish δεν προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων του, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ότι ήταν ανήλικος κατά τη στιγμή τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων και, ως εκ τούτου, ότι η ποινή του θα έπρεπε να επανεξεταστεί βάσει των νέων εθνικών νόμων σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής κατά προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών·

  Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdullah al-Howaiti δικάστηκε στο πλαίσιο συλλογικής δίκης 6 προσώπων για υπόθεση «ένοπλης ληστείας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ποινικό Δικαστήριο του Tabuk (Βόρεια Σαουδική Αραβία) καταδίκασε τον Abdullah al-Howaiti σε θάνατο στις 27 Οκτωβρίου 2019, παρά το γεγονός ότι το δείγμα DNA του ελήφθη μετά τη σύλληψή του, ακυρώνοντας την ταυτοποίηση του ως πιθανού υπόπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Al-Howaiti συνελήφθη τον Μάιο του 2017, όταν ήταν 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, κρατήθηκε σε απομόνωση για τέσσερις μήνες και υπέστη βασανιστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης χωρίς την παρουσία των γονέων ή του δικηγόρου του· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή, αντί να κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, κρατούνταν στο τμήμα έρευνας εγκλημάτων του Tabuk· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdullah al-Howaiti, ο οποίος ήταν 14 ετών κατά τον χρόνο τέλεσης των εικαζόμενων εγκλημάτων, παραμένει υπό κράτηση και είναι θανατοποινίτης εν αναμονή εκτέλεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εξέταζε την υπόθεσή του από τον Ιούνιο του 2021·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου 2019 οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εκτέλεσαν έξι ανήλικους παραβάτες, συμπεριλαμβανομένων των Saeed Al Scafi, Salman Al Quraish, Abdul Aziz Al Sahawi, Abdul Karim Al Hawaj, Abdullah Al Asrih και Mujtaba Al Sweikat· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον εννέα ακόμη ανήλικοι παραβάτες διατρέχουν επί του παρόντος κίνδυνο να εκτελεστούν·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 40 κρατούμενοι στη Σαουδική Αραβία που διατρέχουν κίνδυνο εκτέλεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα για εικαζόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν όταν τα πρόσωπα αυτά ήταν ανήλικα, καθώς και ειρηνικούς επικριτές, όπως οι ισλαμιστές λόγιοι Salman al-Odah και Hassan al-Maliki, για τους οποίους ο εισαγγελέας εξακολουθεί να ζητεί τη θανατική ποινή·

  Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται εδώ και πολλά χρόνια στις χώρες που πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2015, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 800 εκτελέσεις, πολλές εκ των οποίων για μη βίαια αδικήματα περί ναρκωτικών, ενώ άλλες αφορούσαν αδικήματα που χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως συνδεόμενα με την τρομοκρατία, αλλά συνίσταντο σε ειρηνικές ενέργειες·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε συνολικά 32 εκτελέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, περισσότερες από ό,τι για ολόκληρο το 2020, και εκτέλεσε τουλάχιστον οκτώ ανήλικους παραβάτες από την πρώτη δέσμευσή της να καταργήσει τη θανατική ποινή για ανήλικους παραβάτες·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα της Σαουδικής Αραβίας του 2020, οι θανατικές ποινές θα πρέπει να μετατραπούν για τα πρόσωπα που διέπραξαν εγκλήματα όταν ήταν ανήλικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάταγμα περιλαμβάνονται διάφορα νομικά τεχνάσματα που αφήνουν διάφορα περιθώρια για να εξακολουθήσουν να εκτελούνται ανήλικοι, όπως η εξαίρεση των θανατικών ποινών που επιβάλλονται σε αδικήματα hudud (αδικήματα με προκαθορισμένες ποινές) ή qisas (αδικήματα με ποινές βάσει σωφρονισμού) και οι υποθέσεις που υπάγονται στον νόμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

  Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει μετατρέψει τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στον κ. Ali al-Nimr, στον κ. Dawood al-Marhoon και στον κ. Abdullah al-Zaher για εγκλήματα τα οποία στο παρελθόν θεωρήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες ως ποινικοποίηση της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης, και τα οποία φέρεται ότι διέπραξαν ως ανήλικοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους έχει επιβληθεί άλλη ποινή, ήτοι ποινή φυλάκισης 10 ετών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχουν ήδη εκτίσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν ζητήσει την απελευθέρωσή τους·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το μορατόριουμ στις θανατικές ποινές για αδικήματα περί ναρκωτικών τον Ιανουάριο του 2021, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί καμία αλλαγή στον νόμο και η θανατική ποινή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των δικαστών και των αρχών·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες, αρκετοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάστηκαν σε σκληρές ποινές φυλάκισης σε δίκες που αμαυρώθηκαν από την έλλειψη ορθής δικονομικής διαδικασίας και από αξιόπιστες καταγγελίες για βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdurahman al-Sadhan καταδικάστηκε σε 20 έτη φυλάκισης και σε 20ετή απαγόρευση ταξιδίου για δραστηριότητες που σχετίζονται με «τιτιβίσματα» (tweets) όπου ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δίκη του παραβιάστηκαν σοβαρά οι διεθνείς εγγυήσεις δίκαιης δίκης·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2021, ο Mohammed al-Otaibi, ιδρυτής της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος υποστήριξε την κατάργηση της θανατικής ποινής και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, είδε την ποινή φυλάκισής του να αυξάνεται από 14 σε 17 έτη για τον ειρηνικό ακτιβισμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών το 2018, καταδικάστηκαν σε μακρές ποινές φυλάκισης αποκλειστικά και μόνο για τον ακτιβισμό τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας πρόσφατα προέβησαν στην αποφυλάκιση υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, αποφυλακίζοντας, μεταξύ άλλων, τις Loujain al-Hathloul’s, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi και Nassima al-Sada· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι ποινές τους ανεστάλησαν και ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν επιβάλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απελευθερώθηκαν·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2017 για την καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της ορίζει την τρομοκρατία με ασαφείς όρους και δεν απαιτεί τη χρήση βίας, προκειμένου μια πράξη να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική πράξη·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδαραβικές αρχές διαπράττουν καταχρήσεις μέσω της χρήσης τεχνολογίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αναβαθμισμένο κανονισμό της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης του 2021 εισήχθησαν νέοι έλεγχοι της τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης[5]·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα κύρωσης των βασικών διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχει προσχωρήσει σε βασικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κανονιστικό πυρήνα του δικαιώματος στη ζωή, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια και η ταπεινωτική μεταχείριση στις φυλακές αποτελούν ευρέως διαδεδομένες πρακτικές στη Σαουδική Αραβία και χρησιμοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για την απόσπαση ομολογιών όσο και ως μορφή τιμωρίας κατά τη διάρκεια της κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σπάνια διερευνώνται καταγγελίες για βασανιστήρια·

  1. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη εκτέλεση από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανήλικων παραβατών παρά τους ισχυρισμούς του ότι έχει καταργήσει τις εκτελέσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εκτέλεσης του Mustafa Hashem al-Darwish για εγκλήματα που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί, ενώ ήταν ανήλικος, κατόπιν της καταδίκης του σε άδικη δίκη με βάση ομολογία που του αποσπάστηκε με βασανιστήρια, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν επί του παρόντος τουλάχιστον 40 κρατούμενοι στη Σαουδική Αραβία που διατρέχουν κίνδυνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον εννέα για εικαζόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν όταν ήταν ανήλικοι, και για την ειρηνική άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση·

  2. καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιβεβαιώσει ότι οι Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj και όλοι οι άλλοι ανήλικοι παραβάτες που είναι αυτή τη στιγμή θανατοποινίτες εν αναμονή εκτέλεσης, δεν θα εκτελεστούν, ότι οι «ομολογίες» που αποσπώνται υπό βασανιστήρια θα εξαιρεθούν από τις υποθέσεις τους και ότι όλοι οι ανήλικοι παραβάτες θα δικαστούν σε δίκαιη δίκη χωρίς την επιβολή της θανατικής ποινής· ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Abdullah al-Howaiti για βασανιστήρια που φέρεται να υπέστη και να προσαχθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη·

  3. καλεί επιτακτικά τη Σαουδική Αραβία να καταργήσει πραγματικά τη θανατική ποινή για ανήλικους παραβάτες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανεξάρτητα από το είδος του αδικήματος, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων ta’zir (αδικήματα με ποινές διακριτικής ευχέρειας), hudud και qisas, βάσει των οποίων τουλάχιστον τέσσερις ανήλικοι κατηγορούμενοι διατρέχουν κίνδυνο να τους επιβληθεί η θανατική ποινή· καλεί τη Σαουδική Αραβία να εκδώσει το βασιλικό διάταγμα του 2020, προκειμένου να παράσχει πλήρη και αναδρομική προστασία στους ανήλικους παραβάτες, όπως δήλωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας, και να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για τους ανηλίκους με τα διεθνή πρότυπα·

  4. επαναλαμβάνει την καταδίκη του για τη χρήση της θανατικής ποινής ανεξάρτητα από την περίπτωση και τις περιστάσεις· καλεί τη Σαουδική Αραβία να εφαρμόσει μορατόριουμ στις εκτελέσεις εν αναμονή της κατάργησής τους και να προβεί σε ανεξάρτητη επανεξέταση όλων των υποθέσεων στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης της που αφορούν τη θανατική ποινή για εγκλήματα ανηλίκων, ή που βασίστηκαν που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια ή όταν δεν υπήρξε δίκαιη δίκη, και να δημοσιεύσει τα πορίσματα της επανεξέτασης· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς και εθνικού διαλόγου σχετικά με τα εναπομένοντα εμπόδια στην κατάργηση της θανατικής ποινής για όλους τους ανήλικους παραβάτες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής στη Σαουδική Αραβία·

  5. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση των αρχών να μετατρέψουν τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στον κ. Ali al-Nimr, στον κ. Dawood al-Marhoon και στον κ. Abdullah al-Zaher για εγκλήματα που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν όταν ήταν ανήλικοι, ως απαραίτητο βήμα για τη συμμόρφωση της Σαουδικής Αραβίας με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού· ζητεί την απελευθέρωσή τους σύμφωνα με τα αιτήματα των εμπειρογνωμόνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί έκριναν ότι τα εγκλήματά τους συνιστούν ποινικοποίηση της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης·

  6. καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επανεξετάσουν τις υποθέσεις όλων των κρατουμένων που τους έχει επιβληθεί η θανατική ποινή και είναι θανατοποινίτες αυτή τη στιγμή, με σκοπό τη μετατροπή των ποινών τους ή την παροχή νέας και δίκαιης δίκης όπου δεν θα επιβληθεί η θανατική ποινή·

  7. ζητεί επιτακτικά από την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις διπλωματικές αποστολές των κρατών μελών της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία να αιτηθούν επειγόντως να επισκεφθούν ανήλικους παραβάτες που κρατούνται ως θανατοποινίτες·

  8. ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο να αναστείλει όλες τις ενωσιακές εξαγωγές τεχνολογίας μαζικής παρακολούθησης και άλλων ειδών διπλής χρήσης στη Σαουδική Αραβία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της εσωτερικής καταστολής και τη φίμωση της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των εταιρειών ασφάλειας ΤΠ, καθώς και των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών που εργάζονται στην ΕΕ, και την ηθική και νομική υποχρέωσή τους να αποφεύγουν να βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου το υφιστάμενο ή πρώην προσωπικό τους βοηθά τη Σαουδική Αραβία στην καταστολή του πληθυσμού της μέσω της έμμεσης ή άμεσης εργασίας για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για την καταστολή των εσωτερικών διαφωνιών και της ελευθερίας του λόγου·

  9. ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (CAT), την οποία έχει κυρώσει, και ενθαρρύνει ένθερμα το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·

  10. καταδικάζει σθεναρά τη συνήθεια επιβολής σκληρών ποινών φυλάκισης που επιβάλλονται σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρηνικούς επικριτές και ακτιβιστές, και επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του με το σημαντικό έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης·

  11. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, των ειρηνικών επικριτών και των ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων των Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-Shubaili, Issa al-Nukhaifi και Natheer al-Majed·

  12. ζητεί την πλήρη ελευθερία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απελευθερώθηκαν προσωρινά, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, όπως η Loujain al-Hathloul, μεταξύ άλλων με την άρση των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων για αυτούς και τις οικογένειές τους, την άρση των απαγορεύσεων εργασίας, τον περιορισμό της διαδικτυακής παρακολούθησης και την αποκατάσταση των πλήρων δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

  13. υπενθυμίζει ότι η κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ Raif Badawi βρίσκεται πλέον στη φυλακή εδώ και εννέα χρόνια· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και να εργαστούν για την άμεση απελευθέρωσή του·

  14. τονίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί επιτακτικά τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους οποίους περιορισμούς τους απαγορεύεται να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

  15. εκφράζει την ανησυχία του για την πρακτική των μυστικών ακροαματικών διαδικασιών· επιμένει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κατάλληλων και δίκαιων δικαστικών διαδικασιών, θα πρέπει να επιτραπεί σε διπλωματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων παρατηρητών από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία ή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και σε διεθνείς ΜΚΟ να παρίστανται σε ακροαματικές διαδικασίες και να επισκέπτονται φυλακές της Σαουδικής Αραβίας·

  16. καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστεί πλήρως με τα όργανα του ΟΗΕ και να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση για την επίσκεψη όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και να συνεργαστεί με προορατικό τρόπο, ιδίως με τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

  17. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία για τον ασαφή ορισμό της τρομοκρατίας στον αντιτρομοκρατικό νόμο της χώρας· καταδικάζει τη χρήση του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, ενός δικαστηρίου που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τρομοκρατίας, ως εργαλείου για να τιμωρούνται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  18. ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

  19. επαναλαμβάνει τη σημασία εργαλείων όπως ο Διάλογος ΕΕ-Σαουδικής Αραβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την προώθηση περαιτέρω συζητήσεων, και ζητεί επιτακτικά την ενεργοποίησή του χωρίς καθυστέρηση· ζητεί επιτακτικά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και από όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ που συμμετέχουν στον διάλογο να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών πριν από τον Διάλογο, ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των πληροφοριών και των γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις που πρέπει να συζητηθούν· ενθαρρύνει τη χρήση δεικτών αναφοράς για την πρόοδο των συζητήσεων·

  20. καταγγέλλει το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας παραμένει βαθιά αντιδημοκρατικό και συνεχίζει να καταπιέζει σοβαρά τις περισσότερες φωνές που διαφωνούν παρά την εξαγγελία φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στις εγκαταστάσεις του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου 2018, παραμένει ένα τρομερό προειδοποιητικό μήνυμα για όλες τις επικριτικές φωνές στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων πολλών που κρατούνται επί του παρόντος για τον ειρηνικό ακτιβισμό τους· υποστηρίζει σθεναρά την εφαρμογή του Παγκόσμιου Μηχανισμού Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi· καλεί τη διεθνή κοινότητα να δώσει πλήρη συνέχεια στην έκθεση Callamard, κατά την οποία υπάρχει εμπλοκή του Πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας Mohammad Bin Salman·

  21. καλεί τα κράτη μέλη και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, καθώς και τον ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τη θανατική ποινή, σε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις με τους σαουδάραβες ομολόγους τους· εκφράζει τη λύπη του για τη διστακτική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη δημόσια διπλωματία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι της Σαουδικής Αραβίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από τις ευρωπαϊκές διπλωματικές υπηρεσίες στο Ριάντ και αλλού στη Σαουδική Αραβία να χρησιμοποιούν συστηματικά τους μηχανισμούς που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δηλώσεων, των διπλωματικών διαβημάτων, της παρακολούθησης των δικών και των επισκέψεων στις φυλακές·

  22. καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει κάθε δράση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να καταστούν οι αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να προτείνει τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

  23. καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στη χώρα να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία τους με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, κατά περίπτωση, να διευκολύνουν την επείγουσα χορήγηση θεώρησης και να παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·

  24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗE, στην Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Αυτού Μεγαλειότητα, Βασιλέα Salman bin Abdulaziz al-Saud και στον Πρίγκηπα Mohammad bin Salman al-Saud, στην κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου