Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0392/2021Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0392/2021

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK surmanuhtluse kohta Saudi Araabias, eelkõige Mustafa Hashem al-Darwishi ja Abdullah al-Howaiti juhtumite kohta

  7.7.2021 - (2021/2787(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4,
  millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
  B9-0392/2021 (The Left)
  B9-0393/2021 (Verts/ALE)
  B9-0394/2021 (Renew)
  B9-0397/2021 (ECR)
  B9-0396/2021 (S&D)
  B9-0398/2021 (PPE)

  Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
  fraktsiooni S&D nimel
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Marc Tarabella
  fraktsiooni S&D nimel
  Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Karin Karlsbro
  fraktsiooni Renew nimel
  Hannah Neumann
  fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Eugen Jurzyca
  fraktsiooni ECR nimel
  Miguel Urbán Crespo
  fraktsiooni The Left nimel
  Fabio Massimo Castaldo


  Menetlus : 2021/2787(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B9-0392/2021
  Esitatud tekstid :
  RC-B9-0392/2021
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa parlamendi resolutsioon surmanuhtluse kohta Saudi Araabias, eelkõige Mustafa Hashem al-Darwishi ja Abdullah al-Howaiti juhtumite kohta

  (2021/2787(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta, eelkõige 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis[1], 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias[2], 8. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni Etioopia sisserändajate olukorra kohta Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes[3] ning 11. veebruari 2021. aasta resolutsiooni humanitaar- ja poliitilise olukorra kohta Jeemenis[4],

   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 10. detsembri 2020. aasta avaldust välisasjade nõukogus, et „inimõigused on osa Euroopa Liidu DNAst“,

   võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, 

   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, 

   võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, 

   võttes arvesse piinamise ning muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

   võttes arvesse Saudi Araabia inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist, mis toimus 2018. aasta novembris,

   võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

   võttes arvesse ÜRO kinnipeetavate kohtlemise standardseid miinimumnõudeid (nn Mandela nõuded),

   võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses,

   võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

   võttes arvesse kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi,

   võttes arvesse Araabia inimõiguste hartat,

   võttes arvesse ÜRO eriraportööride 3. märtsi 2021. aasta avaldust surmanuhtluste muutmise kohta,

   võttes arvesse kohtuväliste ja omavoliliste hukkamiste ÜRO eriraportööri Agnes Callamardi 2021. aasta juuni aruannet, milles märgitakse, et Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi ettekavatsetud hukkamise eest on vastutav Saudi Araabia (Callamardi aruanne),

   võttes arvesse inimõiguste kaitsjate olukorra ÜRO eriraportööri Mary Lawlori aruannet, milles analüüsitakse inimõiguste kaitsjate tapmist Saudi Araabias ja mida esitati ÜRO Inimõiguste Nõukogu 46. istungjärgul 2021. aasta märtsis,

   võttes arvesse USA riikliku luurejuhi büroo raportit, milles antakse hinnang Saudi Araabia valitsuse rollile Jamal Khashoggi tapmisel ja mis avaldati 2021. aasta veebruaris,

   võttes arvesse asjaolu, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee andis Loujain al-Hathloulile 2020. aasta Václav Haveli inimõiguste auhinna,

   võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

  A. arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik kohustus 2016. aastaks uute õigusaktidega kaotama surmanuhtluse eranditult kõigi alaealiste õigusrikkujate suhtes ning on seda kohustust diplomaatilistes avaldustes kinnitanud; arvestades, et Saudi Araabia välisministeerium tegi need avaldused 2016. aasta septembris ÜRO lapse õiguste komitees ning 2018. aasta augustis, teatades, et „kui alaealise sooritatud kuritegu on karistatav surmanuhtlusega, vähendatakse tema karistust maksimaalselt kümneaastase vangistuseni kinnipidamisasutuses“;

  B. arvestades, et 31. juuli 2018. aasta kuningliku dekreediga välja kuulutatud Saudi Araabia 2018. aasta alaealiste seaduse artiklis 15 on sätestatud, et „kui alaealise sooritatud kuritegu on karistatav surmanuhtlusega, vähendatakse tema karistust maksimaalselt kümneaastase vangistuseni kinnipidamisasutuses“; arvestades, et sellele järgnenud Saudi Araabia 2018. aasta inimõiguste olukorra üldises korrapärases läbivaatamises ÜRO Inimõiguste Nõukogus märgiti, et riik on teinud märkimisväärseid edusamme lapse õiguste austamise, kaitse ja järgimise edendamisel;

  C. arvestades, et 15. juunil 2021. aastal hukati šiiidi vähemusse kuuluv Saudi noormees Mustafa Hashem al-Darwish rikkumiste eest, mille ta võib inimõiguslaste sõnul olla toime pannud alaealisena, hoolimata kuningriigi hiljutisest avaldusest, et riigis on kaotatud surmanuhtlus alaealistele; arvestades, et tema suhtes kohaldati pikaajalist eelvangistust, piinamist ja äärmiselt ebaõiglast kohtumõistmist; arvestades, et al-Darwishi süüdistuses ei täpsustata tema väidetavate kuritegude toimepanemise täpset kuupäeva, mistõttu on tõenäoline, et ta oli väidetavate kuritegude ajal alaealine, ning seetõttu tuleks tema karistus läbi vaadata vastavalt uutele riiklikele õigusaktidele, mis käsitlevad surmanuhtluse kohaldamist alla 18aastaste isikute suhtes;

  D. arvestades, et Abdullah al-Howaiti üle mõisteti kohut kuue isiku kollektiivsel kohtuprotsessil, millel käsitleti relvastatud röövi; arvestades, et Saudi Araabia põhjaosas asuv Tabuki kriminaalkohus mõistis 27. oktoobril 2019 Abdullah al-Howaiti surma hoolimata asjaolust, et tema DNA proov võeti pärast tema vahistamist, mis muudab tema kui võimaliku kahtlusaluse isiku tuvastamise kehtetuks; arvestades, et al-Howaiti vahistati 2017. aasta mais, kui ta oli 14-aastane; arvestades, et kohtudokumentide kohaselt hoiti teda neli kuud üksikvangistuses ja teda piinati ülekuulamiste ajal, kus ei viibinud tema vanemad ega advokaat; arvestades, et teda peeti kinni Tabuki kriminaaluurimisosakonnas, mitte alaealiste kinnipidamiskeskuses; arvestades, et Abdullah al-Howaiti, kes oli väidetavate kuritegude toimepanemise ajal 14-aastane, viibib endiselt kinnipidamisasutuses ja on surma mõistetud; arvestades, et ülemkohus tegeleb tema juhtumi läbivaatamisega alates 2021. aasta juunist;

  E.  arvestades, et 23. aprillil 2019 hukkasid Saudi Araabia ametivõimud kuus alaealist õigusrikkujat, sealhulgas Saeed al-Scafi, Salman al-Quraishi, Abdul Aziz al-Sahawi, Abdul Karim al-Hawaji, Abdullah al-Asrih’ ja Mujtaba al-Sweikati; arvestades, et hukkamine ähvardab veel vähemalt üheksat alaealist õigusrikkujat;

  F. arvestades, et Saudi Araabias on praegu veel vähemalt 40 kinnipeetavat, keda ähvardab surmanuhtlus; arvestades, et see arv hõlmab mitut väidetavat kuriteojuhtumit, mis on toime pandud alaealiste või rahumeelsete kriitikute poolt, nagu islami õpetlased Salman al-Odah ja Hassan al-Maliki, kelle suhtes prokurör nõuab jätkuvalt surmanuhtlust;

  G. arvestades, et Saudi Araabia on aastaid kuulunud nende riikide hulka, kus hukatakse kõige rohkem inimesi maailmas; arvestades, et alates 2015. aasta jaanuarist on toimunud rohkem kui 800 hukkamist, millest suur osa on seotud vägivallatute uimastikuritegudega, samuti on hukatud inimesi kuritegude eest, mida ametivõimud seostavad terrorismiga, kuid mis olid rahumeelsed;

  H. arvestades, et Saudi Araabias on 2021. aasta esimesel poolel hukatud 32 inimest, mis on rohkem kui terve 2020. aasta jooksul kokku, ning et Saudi Araabia on alates sellest, kui ta esmakordselt võttis kohustuse kaotada surmanuhtlus alaealistele õigusrikkujatele, hukanud vähemalt kaheksa alaealist õigusrikkujat;

  I. arvestades, et tulenevalt Saudi Araabia kuninglikust 2020. aasta määrusest tuleks surmaotsused ära muuta isikute puhul, kes panid kuriteo toime alaealisena; arvestades, et selles õigusaktis on mitu õiguslikku lünka, mis jätavad siiski võimalusi alaealiste hukkamiseks, näiteks on välistatud surmanuhtlused, mille aluseks on hudud (ettemääratud karistustega kuriteod) või qisas (kuriteod, mis on seotud kättemaksuga), samuti terrorismivastase võitluse seaduse alusel langetatud otsused;

  J. arvestades, et Saudi Araabia muutis Ali al-Nimrile, Dawood al-Marhoonile ja Abdullah al-Zaherile mõistetud surmanuhtlusi kuritegude eest, mida eksperdid pidasid põhiõiguste, sealhulgas kogunemis- ja väljendusvabaduse kasutamise kriminaliseerimiseks, ja mille nad väidetavalt panid toime alaealistena; arvestades, et nende uueks karistuseks määrati 10-aastane vangistus, mis hõlmab ka juba vanglas veedetud aega; arvestades, et ÜRO eksperdid on nõudnud nende vabastamist;

  K. arvestades, et kuigi Saudi Araabia inimõiguste komisjon teatas 2021. aasta jaanuaris moratooriumist surmanuhtlusele uimastitega seotud kuritegude eest, ei ole seadust veel muudetud ning surmanuhtluse määramine on kohtunike ja ametivõimude otsustada;

  L. arvestades, et surmanuhtluse kaotamine kogu maailmas on ELi inimõiguste poliitika üks peamisi eesmärke;

  M. arvestades, et viimastel kuudel on mitmele inimõiguslasele mõistetud karmid vanglakaristused kohtuprotsessides, mida varjutasid nõuetekohase menetluse puudumine ja usutavad väited piinamise kohta; arvestades, et Abdurahman al-Sadhanile määrati 20-aastane vanglakaristus ja 20-aastane reisikeeld tegevuse eest, mis on seotud valitsust kritiseerivate säutsudega; arvestades, et tema kohtuprotsessi ajal rikuti rängalt rahvusvahelisi õiglase kohtumõistmisega seotud nõudmisi;

  N. arvestades, et 2021. aasta märtsis suurendati Mohammed al-Otaibile, inimõiguste liidu asutajale, kes seisis surmanuhtluse kaotamise ja ühiskonnas naiste rolli tugevdamise eest, rahumeelse inimõigusalase tegevuse eest määratud vanglakaristust 14 aastalt 17 aastale;

  O. arvestades, et paljudele naistele, kes vahistati 2018. aastal toimunud naiste õiguste kaitsjate mahasurumise käigus, mõisteti pikaajalised vanglakaristused üksnes nende inimõigustealase tegevuse eest; arvestades, et Saudi ametivõimud on hiljuti vabastanud vanglast naiste õiguste kaitsjad, nende hulgas Loujain al-Hathloul’s, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi ja Nassima al-Sada; arvestades, et nende karistused üksnes peatati ning Saudi Araabia ametivõimud on kehtestanud vabastatud inimõiguste kaitsjatele reisikeelu;

  P. arvestades, et 2017. aasta seaduses terrorismi ja selle rahastamise vastu võitlemise kohta määratletakse terrorism ebamääraselt ega eeldata vägivalla kasutamist, et tegevust saaks liigitada terroriaktiks;

  Q. arvestades, et kohtuväliste ja omavoliliste hukkamiste ÜRO eriraportööri arvates on Saudi Araabia ametivõimud toime pannud kuritarvitusi, kasutades elektroonilist seiretehnoloogiat; arvestades, et ELi 2021. aastal ajakohastatud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli määruses kehtestati küberseiretehnoloogia uued kontrollid[5];

  R. arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik on maailmas üks vähimal määral peamiste rahvusvaheliste inimõigustealaste lepingute ratifitseerijaid ning ta ei ole ühinenud kesksete inimõigustealaste lepingutega, mis moodustavad õiguse elule normatiivse tuumiku, nagu kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;

  S. arvestades, et piinamine ja alandav kohtlemine vanglates on Saudi Araabias laialt levinud tavad ning neid kasutatakse nii ülekuulamisel ülestunnistuste saamiseks kui ka karistusena kinnipidamise ajal; arvestades, et väiteid piinamise kohta uuritakse harva;

  1. mõistab karmilt hukka asjaolu, et Saudi Araabia Kuningriik jätkab alaealiste õigusrikkujate hukkamist hoolimata oma väidetest, et on sellised hukkamised kaotanud, sealhulgas hiljuti toimunud Mustafa Hashem al-Darwish hukkamise kuritegude eest, mis võisid aset leida, kui ta oli alaealine, ja kes mõisteti süüdi ebaõiglases kohtumenetluses, mis hõlmas temalt piinamise teel saadud ülestunnistust, ning asjaolu, et Saudi Araabias on praegu vähemalt 40 kinnipeetavat, keda ohustab hukkamine, sealhulgas vähemalt üheksa inimest alaealistena toime pandud väidetavate kuritegude eest ja valitsust rahumeelselt kritiseerinud inimesed;

  2. kutsub Saudi Araabiat üles kinnitama, et Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Farajit ja kõiki teisi praegu surmanuhtluse täideviimist ootavaid alaealisi õigusrikkujaid ei hukata, et piinamise teel saadud nn ülestunnistused jäetakse nende kohtuasjadest välja ning et kõigile alaealistele õigusrikkujatele võimaldatakse õiglane kohtumõistmine ilma surmanuhtlust kohaldamata; nõuab Abdullah al-Howaiti väidetava piinamise uurimist ja kõigi toimepanijate vastutusele võtmist;

  3. nõuab tungivalt, et Saudi Araabia tõeliselt kaotaks alaealiste õigusrikkujate surmanuhtluse vastavalt lapse õiguste konventsioonist tulenevatele kohustustele, olenemata süüteo liigist, sealhulgas ta’zir (kaalutlusõiguse alusel määratava karistusega süüteod), hudud ja qisas, mille põhjal vähemalt neljale lapsest süüdistatavale võidakse määrata surmanuhtlus; kutsub Saudi Araabiat üles avaldama oma 2020. aasta kuningliku dekreedi, et pakkuda alaealistele õigusrikkujatele täielikku ja tagasiulatuvat kaitset, nagu Saudi Araabia ametivõimud on lubanud, ning viia oma alaealiste seadus rahvusvaheliste standarditega kooskõlla;

  4. kinnitab veel kord oma sügavat hukkamõistu surmanuhtlusele kõikjal ja mis tahes asjaoludel; kutsub Saudi Araabiat üles rakendama hukkamiste suhtes moratooriumi kuni nende kaotamiseni ning vaatama sõltumatult läbi kõik juhtumid oma kriminaalõigussüsteemis, mis hõlmavad surmanuhtlust alaealisena toime pandud kuritegude eest, piinamise teel saadud ülestunnistuste alusel või juhul, kui õiglast kohtumõistmist ei toimunud, ning avaldama läbivaatamise tulemused; nõuab rahvusvahelist ja siseriiklikku dialoogi allesjäänud tõkete üle, mis takistavad surmanuhtluse kaotamist kõigi alaealiste õigusrikkujate puhul, et sillutada teed surmanuhtluse täielikule kaotamisele Saudi Araabias;

  5. väljendab heameelt ametivõimude hiljutise otsuse üle muuta Ali al-Nimrile, Dawood al-Marhoonile ja Abdullah al-Zaherile väidetavalt alaealisena toime pandud kuritegude eest määratud surmanuhtlusi, mis on vajalik samm selle suunas, et Saudi Araabia täidaks oma riiklikke ja rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi, eelkõige neid, mis tulenevad lapse õiguste konventsioonist; nõuab nende vabastamist kooskõlas ÜRO inimõiguste ekspertide nõudmistega, kuna need eksperdid pidasid nende kuritegusid põhiõiguste, sealhulgas kogunemis- ja väljendusvabaduse kasutamise kriminaliseerimiseks;

  6. kutsub Saudi Araabia ametivõime üles vaatama läbi kõigi praegu surma mõistetud vangide juhtumid, et nende karistust muuta või pakkuda uut ja õiglast kohtumõistmist juhul, kus surmanuhtlust ei määrata;

  7. nõuab tungivalt, et ELi delegatsioon ja ELi liikmesriikide diplomaatilised missioonid Saudi Araabias taotleksid kiiresti luba surmanuhtluse täideviimist ootavate alaealiste õigusrikkujate külastamiseks;

  8. nõuab tungivalt, et nõukogu peataks Saudi Araabia suunal kogu ELi ekspordi massijälgimist võimaldava tehnoloogia ja muude kahesuguse kasutusega kaupade valdkonnas, mida saab kasutada siserepressioonide hõlbustamiseks ja kodanikuühiskonna vaigistamiseks; rõhutab ELis tegutsevate IT-turvalisuse ettevõtete ja riiklike luureteenistuste erilist vastutust ning nende moraalset ja õiguslikku kohustust vältida olukorda, kus nende praegused või endised töötajad aitavad Saudi Araabial oma elanikkonda represseerida, tehes Saudi Araabia ametivõimude heaks kaudselt või otseselt tööd, et suruda maha sisemine teisitimõtlemine ja sõnavabadus;

  9. nõuab tungivalt, et Saudi Araabia valitsus täidaks oma kohustusi, mis tulenevad piinamisvastasest konventsioonist, mille ta on ratifitseerinud, ning soovitab tungivalt Saudi Araabia Kuningriigil ratifitseerida piinamisvastase konventsiooni fakultatiivprotokoll ja kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teine fakultatiivprotokoll, eesmärgiga kaotada surmanuhtlus;

  10. mõistab teravalt hukka inimõiguste kaitsjatele, rahumeelsetele kriitikutele ja aktivistidele karmide vanglakaristuste määramise praktika ning kinnitab veel kord oma solidaarsust inimõiguste kaitsjate olulise tegevusega ning vajadusega kaitsta sõna- ja väljendusvabadust;

  11. nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik inimõiguste kaitsjad, naiste õiguste kaitsjad, rahumeelsed kriitikud ja aktivistid, sealhulgas Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-Shubaili, Issa al-Nukhaifi ja Natheer al-Majed;

  12. nõuab täielikku vabadust ajutiselt vabastatud inimõiguste kaitsjatele, kelle suhtes kehtivad endiselt piirangud, nagu Loujain al-Hathloul, sealhulgas nende ja nende perekondade suhtes kehtestatud reisikeelu kaotamist, töökeelu kaotamist, veebipõhise jälgimise piiramist ja nende täielike kodanikuõiguste taastamist;

  13. tuletab meelde, et Sahharovi auhinna laureaat Raif Badawi on nüüdseks olnud üheksa aastat vanglas; kutsub ELi, liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles suurendama survet Saudi Araabia valitsusele ja tegutsema Raif Badawi viivitamatu vabastamise nimel;

  14. rõhutab, et väljendusvabaduse ning rahumeelse ühinemise ja kogunemise vabaduse õiguse kasutamine on kaitstud rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktidega; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud kaotaksid inimõiguste kaitsjatele kehtestatud piirangud, mis ei lase neil sotsiaalmeedias ja rahvusvahelises meedias sõna võtta;

  15. väljendab muret salajaste kohtuistungite tava pärast; rõhutab, et nõuetekohase ja õiglase kohtumenetluse tagamiseks tuleks diplomaatilistel esindustel, sealhulgas vaatlejatel ELi delegatsioonist Saudi Araabias või ELi institutsioonidest, ning rahvusvahelistel valitsusvälistel organisatsioonidel lubada osaleda kohtuistungitel ja külastada Saudi Araabia vanglaid;

  16. kutsub Saudi Araabia valitsust üles tegema täielikku koostööd ÜRO organitega ja pikendama kõigi ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste esindajate alalist kutset riigi külastamiseks, samuti tegema ennetavat koostööd, eelkõige piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise küsimustega tegelevate ÜRO eriraportööridega;

  17. peab väga murettekitavaks terrorismi ebamäärast määratlust riigi terrorismivastases seaduses; mõistab hukka spetsialiseeritud kriminaalkohtu – terrorismiküsimustega tegeleva kohtu – kasutamise inimõiguste kaitsjate karistamise vahendina;

  18. nõuab tungivalt, et Saudi Araabia valitsus ratifitseeriks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti protokollid;

  19. kordab, kui olulised on edasise arutelu edendamiseks sellised vahendid nagu ELi ja Saudi Araabia inimõigustealane dialoog, ning nõuab tungivalt selle viivitamatut aktiveerimist; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja kõik dialoogis osalevad ELi delegatsioonid teeksid enne dialoogi koostööd kodanikuühiskonnaga, et kindlustada ajakohane teave ja teadmised konkreetsete juhtumite kohta, mida tuleb tõstatada; ergutab kasutama võrdlusnäitajaid, et hinnata arutelude edenemist;

  20. mõistab hukka asjaolu, et Saudi Araabia poliitiline süsteem on endiselt sügavalt ebademokraatlik ja surub vaatamata inimõigustega seotud ambitsioonikate reformide väljakuulutamisele jätkuvalt karmilt maha enamikku teisitimõtlejaid; rõhutab, et ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrv Saudi Araabia konsulaadi ruumides Istanbulis 2. oktoobril 2018 on endiselt heidutav sõnum kõigile Saudi Araabia kriitikutele, sealhulgas paljudele, keda praegu nende rahumeelse aktivismi tõttu kinni peetakse; toetab kindlalt kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase sanktsioonirežiimi kohaldamist nende suhtes, kes vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest Saudi Araabias, sealhulgas ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvamise eest; kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma põhjalikke järelmeetmeid seoses Callamard’i raportiga, mis puudutas Saudi kroonprintsi Mohammad Bin Salmani;

  21. kutsub liikmesriike ja nõukogu eesistujat ning komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja Euroopa välisteenistust üles tõstatama inimõigustega seotud mureküsimusi, eelkõige surmanuhtluse küsimust, kõigil ametlikel ja mitteametlikel kohtumistel oma Saudi Araabia partneritega; peab kahetsusväärseks ELi tagasihoidlikku suhtumist Saudi Araabia suhtes rakendatavasse avalikku diplomaatiasse inimõiguste valdkonnas; palub seetõttu Euroopa diplomaatilistel teenistustel Ar-Riyādhis ja mujal Saudi Araabias kasutada süstemaatiliselt inimõiguste kaitsjaid käsitlevates ELi suunistes sätestatud mehhanisme, sealhulgas avalikke avaldusi, diplomaatilisi demarše, kohtuprotsesside jälgimist ja vanglakülastusi;

  22. nõuab, et EL toetaks ÜRO Inimõiguste Nõukogu mis tahes tegevust Saudi Araabia Kuningriigi ametivõimude vastutusele võtmiseks inimõiguste rikkumiste eest; nõuab, et EL teeks ÜRO Inimõiguste Nõukogus ettepaneku nimetada ametisse Saudi Araabia inimõiguste olukorraga tegelev eriraportöör;

  23. kutsub ELi delegatsiooni ja liikmesriikide esindusi Saudi Araabias üles suurendama Saudi Araabia ametivõimudega suhtlemisel oma toetust kodanikuühiskonnale ning kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et suurendada oma toetust inimõiguste kaitsjate tegevusele, hõlbustama vajaduse korral erakorraliste viisade väljastamist ja pakkuma ajutist peavarju ELi liikmesriikides;

  24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, ÜRO naiste staatuse komisjonile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, Tema Majesteedile kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudile ja kroonprints Mohammad Bin Salman Al Saudile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ning Saudi Araabia Kuningriigi Üleriigilise Dialoogi Keskuse peasekretärile.

   

   

  Viimane päevakajastamine: 7. juuli 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika