Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B9-0392/2021Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B9-0392/2021

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par nāvessodu Saūda Arābijā, jo īpaši Mustafa Hashem al-Darwish un Abdullah al-Howaiti lietām

  7.7.2021 - (2021/2787(RSP))

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
  B9-0392/2021 ("The Left")
  B9-0393/2021 (Verts/ALE)
  B9-0394/2021 ("Renew")
  B9-0397/2021 (ECR)
  B9-0396/2021 (S&D)
  B9-0398/2021 (PPE)

  Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
  PPE grupas vārdā
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Marc Tarabella
  S&D grupas vārdā
  Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Karin Karlsbro
  grupas "Renew" vārdā
  Hannah Neumann
  Verts/ALE grupas vārdā
  Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Eugen Jurzyca
  ECR grupas vārdā
  Miguel Urbán Crespo
  grupas "The Left" vārdā
  Fabio Massimo Castaldo


  Procedūra : 2021/2787(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B9-0392/2021
  Iesniegtie teksti :
  RC-B9-0392/2021
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu Saūda Arābijā, jo īpaši Mustafa Hashem al-Darwish un Abdullah al-Howaiti lietām

  (2021/2787(RSP))

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Saūda Arābiju, jo īpaši 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā[1], 2019. gada 14. februāra rezolūciju par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā[2], 2020. gada 8. oktobra rezolūciju par Etiopijas migrantu stāvokli Saūda Arābijas aizturēšanas centros[3] un 2021. gada 11. februāra rezolūciju par humanitāro un politisko situāciju Jemenā[4],

   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Josep Borrell2020. gada 10. decembra paziņojumu Ārlietu padomē par to, ka cilvēktiesības ir Eiropas Savienības būtisks un to raksturojošs pamats,

   ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), 

   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), 

   ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem  (UNCAT),

   ņemot vērā Saūda Arābijas 2018. gada novembra vispārējo periodisko pārskatu (VPP),

   ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

   ņemot vērā ANO Standarta noteikumu minimumu attieksmei pret ieslodzītajiem,

   ņemot vērā ES pamatnostādnes jautājumā par nāvessodu,

   ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

   ņemot vērā ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu,

   ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartu,

   ņemot vērā ANO īpašo referentu 2021. gada 3. marta paziņojumu par nāvessoda aizstāšanu ar citu sodu,

   ņemot vērā ANO īpašās referentes jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi Agnes Callamard 2021. gada jūnija ziņojumu, kurā norādīts, ka Saūda Arābija ir atbildīga par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi „iepriekš izplānotu nāvessoda izpildi” (Callamard ziņojums),

   ņemot vērā ANO īpašās referentes cilvēktiesību aizstāvju jautājumos Mary Lawlor ziņojumu, kurā analizēta cilvēktiesību aizstāvju nogalināšana Saūda Arābijā un ar ko iepazīstināja ANO Cilvēktiesību padomes 46. sesijā 2021. gada martā,

   ņemot vērā Nacionālās izlūkošanas direktora biroja ziņojumu, kurā izvērtēta Saūda Arābijas valdības loma Jamal Khashoggi nogalināšanā, kas publicēts 2021. gada februārī,

   ņemot vērā to, ka Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja 2020. gada Vaclava Havela cilvēktiesību balvu piešķīra Loujain al-Hathloul,

   ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

  A. tā kā Saūda Arābijas Karaliste apņēmās līdz 2016. gadam bez izņēmumiem atcelt nāvessodu visiem mazgadīgiem likumpārkāpējiem, pieņemot jaunus tiesību aktus, un ir apstiprinājusi šo apņemšanos diplomātiskajos paziņojumos; tā kā šos paziņojumus Saūda Arābijas Ārlietu ministrija sniedza 2016. gada septembrī ANO Bērnu tiesību komitejā, kā arī 2018. gada augustā, kad tā paziņoja, ka „gadījumā, ja nepilngadīgo izdarītais noziegums ir sodāms ar nāvi, sodu aizstāj ar brīvības atņemšanas sodu uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus ieslodzījuma vietā”;

  B. tā kā Saūda Arābijas 2018. gada Nepilngadīgo lietu likuma, kas izsludināts ar monarha 2018. gada 31. jūlija dekrētu, 15. pantā ir noteikts, ka „gadījumā, ja nepilngadīgo izdarītais noziegums ir sodāms ar nāvi, sodu jāaizstāj ar brīvības atņemšanas sodu uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus ieslodzījuma vietā”; tā kā pēc tam Saūda Arābijas 2018. gada vispārējā regulārajā pārskatā ANO Cilvēktiesību padomē tika norādīts, ka valsts ir panākusi „ievērojamu progresu, veicinot bērna tiesību ievērošanu, aizsardzību un lojalitāti tām”;

  C. tā kā 2021.  gada 15. jūnijā Mustafa Hashem al-Darwish, jaunam Saūda Arābijas vīrietim no šiītu minoritātes, tika izpildīts nāvessods par pārkāpumiem, par kuriem tiesību grupas apgalvo, ka viņš nodarījumus, iespējams,  ir izdarījis, būdams vēl nepilngadīgs, neraugoties uz karalistes neseno paziņojumu, ka tā ir atcēlusi nāvessodu nepilngadīgajiem; tā kā viņam ilgi tika piemērots pirmstiesas apcietinājums un spīdzināšana un tiesas process bija ārkārtīgi netaisnīgs; tā kā Al-Darwish apsūdzībās nav norādīts precīzs datums, kad ir notikuši noziegumi, kuri viņam tika inkriminēti, kas nozīmē, ka ir iespējams, ka viņš bija nepilngadīgs iespējamo noziegumu izdarīšanas brīdī, un tādēļ viņam piespriestais sods būtu jāpārskata saskaņā ar jaunajiem valsts tiesību aktiem par nāvessoda piemērošanu personām, kas jaunākas par 18 gadiem;

  D. tā kā Abdullah al-Howaiti tika tiesāts kopā ar sešām citām personām kā līdztiesājamiem laupīšanas lietā; tā kā krimināltiesa Tabukā (ziemeļu Saūda Arābijā) 2019. gada 27. oktobrī piesprieda Abdullah al-Howaiti nāvessodu, neraugoties uz to, ka viņa DNS paraugs tika ņemts pēc viņa apcietināšanas, padarot par nederīgu viņa kā aizdomās turamā identitāti; tā kā Al-Howaiti tika apcietināts 2017. gada maijā, kad viņam bija 14 gadi; tā kā saskaņā ar lietā esošajiem dokumentiem viņš četrus mēnešus tika turēts vieninieku kamerā un nopratināšanas laikā tika pakļauts spīdzināšanai, un tā notika bez vecāku vai advokāta klātbūtnes; tā kā šajā laikā viņš tika turēts Tabukas kriminālizmeklēšanas nodaļā, nevis nepilngadīgo aizturēšanas centrā; tā kā Abdullah al-Howaiti, kurš inkriminēto noziegumu izdarīšanas laikā bija 14 gadus vecs, joprojām atrodas apcietinājumā un gaida nāvessodu; tā kā Augstākā tiesa izskata viņa lietu kopš 2021. gada jūnija;

  E.  tā kā 2019. gada 23. aprīlī Saūda Arābijas iestādes nogalināja sešus mazgadīgus likumpārkāpējus, tostarp Saeed al-Scafi, Salman al-Quraish, Abdul Aziz al-Sahawi, Abdul Karim al-Hawaj, Abdullah al-Asrih un Mujtaba al-Sweikat; tā kā nāvessods pašlaik draud vismaz deviņiem citiem mazgadīgiem likumpārkāpējiem;

  F. tā kā Saūda Arābijā joprojām ir vismaz 40 ieslodzītie, kuriem draud nāvessoda izpilde; tā kā šajā skaitlī ietilpst arī gadījumus, kad inkriminētos noziegumus aizdomās turamie izdarījuši, būdami nepilngadīgi, kā arī nodarījumi tiek inkriminēti miermīlīgiem kritiķiem, piemēram, islāma zinātniekiem Salman al-Odah un Hassan al-Maliki, kuriem prokurors joprojām pieprasa piespriest nāvessodu;

  G. tā kā Saūda Arābija daudzus gadus ir bijusi to valstu vidū, kurās ir izpildīts vislielākais nāvessodu skaits pasaulē; tā kā kopš 2015. gada janvāra ir izpildīti vairāk nekā 800 nāvessodi, no kuriem daudzi ir par nevardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem narkotiku jomā, savukārt citi – par noziedzīgiem nodarījumiem, kurus iestādes kvalificējušas kā ar terorismu saistītus, bet kuros arī netika konstatēts vardarbības elements;

  H. tā kā Saūda Arābija 2021. gada pirmajā pusē kopumā izpildīja 32 nāvessodus, kas ir vairāk nekā 2020. gadā, un kopš pirmā solījuma atcelt nāvessodu mazgadīgiem likumpārkāpējiem ir izpildījusi nāvessodu vismaz astoņiem šādiem likumpārkāpējiem;

  I. tā kā saskaņā ar Saūda Arābijas 2020. gada monarha rīkojumu nāvessods būtu jāaizstāj ar citu sodu personām, kas ir izdarījušas noziegumus, kad viņi bija nepilngadīgi; tā kā dekrētā ir dažādi trūkumi, kas vairākos veidos dod iespēju nepilngadīgajiem joprojām izpildīt nāvessodu, piemēram, neattiecinot nāvessoda aizstāšanu uz tādiem, kas piespriesti kā hudud ( noziedzīgi nodarījumi, par kuriem soda mērs noteikts jau iepriekš) vai qisas (nodarījumi, par ko paredzēti sodi kā atriebība), kā arī lietas, kas ierosinātas saskaņā ar Terorisma apkarošanas likumu;

  J. tā kā Saūda Arābija ir aizstājusi Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon un Abdullah al-Zaher piespriestos nāvessodus ar citiem sodiem par noziegumiem, kurus eksperti iepriekš atzinuši par pamattiesību īstenošanas, tostarp pulcēšanās un vārda brīvības, uzskatīšanu par noziedzīgu nodarījumu un kurus viņi, iespējams, ir izdarījuši, būdami nepilngadīgi; tā kā viņiem, pārskatot lietu, atkārtoti piespriests 10 gadu brīvības atņemšanas sods, ieskaitot jau izciesto soda laiku; tā kā ANO eksperti ir aicinājuši minētās personas atbrīvot;

  K. tā kā, neraugoties uz Saūda Arābijas Cilvēktiesību komisijas paziņojumu par moratoriju nāvessodam par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām, tiesību aktos vēl nav publicētas izmaiņas un nāvessods joprojām ir tiesnešu un iestāžu ziņā;

  L. tā kā nāvessoda atcelšana visā pasaulē ir viens no galvenajiem ES cilvēktiesību politikas mērķiem;

  M. tā kā dažu iepriekšējo mēnešu laikā vairākiem cilvēktiesību aktīvistiem ir piespriests bargs cietumsods krimināllietās, kurās netika nodrošināts pienācīgs process un saistībā ar kurām pastāv ticamas aizdomas par spīdzināšanu; tā kā Abdurahman al-Sadhan ir piespriests 20 gadu cietumsods un 20 gadu aizliegums ceļot par darbībām, kas saistītas ar tvītiem, kuros tiek kritizēta valdība; tā kā viņa tiesas procesā tika smagi pārkāptas starptautiskās garantijas par taisnīgu tiesu;

  N. tā kā 2021. gada martā cilvēktiesību savienības dibinātājam Mohammed al-Otaibi, kurš iestājās par nāvessoda atcelšanu un sieviešu lomas stiprināšanu sabiedrībā, cietumsods tika palielināts no 14 līdz 17 gadiem par viņa miermīlīgo pilsonisko aktivitāti cilvēktiesību jomā;

  O. tā kā daudzām sievietēm, kas tika arestētas 2018. gada represijās pret sieviešu tiesību aizstāvjiem, piesprieda ilgus cietumsodus tikai par viņu pilsonisko aktivitāti cilvēktiesību jomā; tā kā Saūda Arābijas iestādes nesen ir atbrīvojušas sieviešu tiesību aizstāves no cietuma, tostarp Loujain al-Hathloul, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi un Nassima al-Sada; tā kā viņiem piespriestie sodi tika tikai atlikti un Saūda Arābijas iestādes ir noteikušas ceļošanas aizliegumus atbrīvotajiem cilvēktiesību aizstāvjiem;

  P. tā kā 2017. gada Likumā par cīņu pret terorisma noziegumiem un tā finansēšanu terorisms ir definēts neskaidri un tajā nav prasīts, ka jākonstatē vardarbības izmantošana, lai rīcību kvalificētu kā terora aktu;

  Q. tā kā saskaņā ar ANO īpašās referentes jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi informāciju Saūda Arābijas iestādes izdara pārkāpumus, izmantojot elektroniskās novērošanas tehnoloģijas; tā kā ar atjaunināto ES divējāda lietojuma preču eksporta kontroles regulu 2021. gadā tika ieviesta jauna kibernovērošanas tehnoloģiju kontrole[5];

  R. tā kā Saūda Arābijas Karaliste ir viens no zemākajiem starptautisko cilvēktiesību pamatlīgumu ratifikācijas līmeņiem un tā nav pievienojusies galvenajiem cilvēktiesību līgumiem, kas ir tiesību uz dzīvību normatīvais pamats, piemēram, Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

  S. tā kā spīdzināšana un pazemojoša izturēšanās cietumos ir plaši izplatīta prakse Saūda Arābijā un tiek izmantota gan nopratināšanas laikā, lai iegūtu atzīšanos, gan kā soda veids soda izciešanas laikā ieslodzījuma vietās; tā kā aizdomas par spīdzināšanu reti tiek izmeklētas,

  1. kategoriski nosoda Saūda Arābijas Karalistē notiekošo nāvessoda izpildi mazgadīgajiem likumpārkāpējiem, neraugoties uz tās apgalvojumiem, ka tā ir atcēlusi šādus nāvessodus, tostarp neseno Mustafa Hashem al-Darwish sodīšanu par noziegumiem, kas, iespējams, nodarīti, kad viņš bijis nepilngadīgs pēc viņa notiesāšanas netaisnīgā procesā, kas ietver atzīšanos, kura iegūta no viņa spīdzināšanas rezultātā, kā arī to, ka Saūda Arābijā pašlaik pastāv nāvessoda izpildes risks vismaz 40 ieslodzītajiem, tostarp vismaz deviņiem par noziegumiem, kurus izdarījušas personas, iespējams, būdamas nepilngadīgas, kā arī par  miermīlīgu valdības kritizēšanu;

  2. aicina Saūda Arābiju apstiprināt, ka Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj un visiem pārējiem mazgadīgajiem likumpārkāpējiem, kuriem pašlaik piespriests nāvessods, tas netiks izpildīts, ka „atzīšanās”, kas iegūta spīdzināšanas rezultātā, netiks ņemta vērā šo lietu izskatīšanā un ka visiem mazgadīgajiem likumpārkāpējiem tiks nodrošināta taisnīga tiesa, nepiemērojot nāvessodu; aicina izmeklēt Abdullah al-Howaiti apgalvojumus par spīdzināšanu un saukt pie atbildības visus vainīgos;

  3. mudina Saūda Arābiju patiešām atcelt nāvessodu mazgadīgiem likumpārkāpējiem saskaņā ar tās saistībām, kas noteiktas Konvencijā par bērna tiesībām, neatkarīgi no nodarījuma veida, tostarp saistībā ar ta’zir (nodarījumiem, attiecībā uz kuriem paredzēta rīcības brīvība), hudud un qisas, saskaņā ar kuriem vismaz četriem mazgadīgajiem apsūdzētajiem draud nāvessods; aicina Saūda Arābiju publicēt 2020. gada monarha dekrētu, lai ar atpakaļejošu spēku nodrošinātu pilnīgu aizsardzību mazgadīgajiem likumpārkāpējiem, kā to norādījušas Saūda Arābijas iestādes, un saskaņot savu Nepilngadīgo lietu likumu ar starptautiskajiem standartiem;

  4. atkārtoti pauž savu nosodījumu par jebkādu nāvessodu piemērošanu jebkurā lietā un neatkarīgi no apstākļiem; aicina Saūda Arābiju īstenot moratoriju nāvessoda izpildei līdz tā atcelšanai un veikt neatkarīgu pārskatīšanu attiecībā uz visām tās krimināltiesās izskatāmajām lietām, kurās piespriests nāvessods par mazgadīgo noziegumiem vai kuru pamatā ir atzīšanās, kas iegūta spīdzināšanas rezultātā, vai gadījumos, kad nav noticis taisnīgs process, un publicēt pārskatīšanas rezultātā konstatēto; aicina veidot starptautisku un valsts mēroga dialogu par atlikušajiem šķēršļiem nāvessoda atcelšanai visiem mazgadīgajiem likumpārkāpējiem, padarot iespējamu pilnīgu nāvessoda atcelšanu Saūda Arābijā;

  5. atzinīgi vērtē iestāžu neseno lēmumu aizstāt ar citu sodu Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon un Abdullah al-Zaher piespriestos nāvessodus par noziegumiem, ko viņi, iespējams, izdarījuši, būdami nepilngadīgi, kas bija nepieciešams solis, lai Saūda Arābija ievērotu savas valsts un starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, jo īpaši saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām; aicina viņus atbrīvot no ieslodzījuma saskaņā ar ANO cilvēktiesību ekspertu prasībām, jo šie eksperti jau iepriekš ir uzskatījuši, ka viņu darbības, lai īstenotu pamattiesības, tostarp pulcēšanās un vārda brīvību, ir nodēvētas par noziedzīgiem, krimināli sodāmiem nodarījumiem;

  6. aicina Saūda Arābijas iestādes pārskatīt lietas attiecībā uz visiem ieslodzītajiem, kuriem pašlaik piespriests nāvessods, lai aizstātu viņiem piespriestos sodus vai piedāvātu jaunu un taisnīgu tiesas procesu, kurā nāvessods netiks piemērots;

  7. mudina ES delegāciju un ES dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības Saūda Arābijā steidzami pieprasīt apmeklēt mazgadīgos likumpārkāpējus, kas apcietināti nāvessoda izpildei;

  8. mudina Padomi apturēt visu ES masu novērošanas tehnoloģiju un citu divējāda lietojuma preču eksportu uz Saūda Arābiju, ko var izmantot, lai veicinātu iekšējas represijas un panāktu pilsoniskās sabiedrības klusēšanu; uzsver IT piedāvājuma nodrošinājuma uzņēmumu, kā arī ES strādājošo valstu izlūkdienestu īpašo atbildību un morālo un juridisko pienākumu izvairīties no situācijas, kad to pašreizējie vai bijušie darbinieki palīdz Saūda Arābijai apspiest savus iedzīvotājus, netieši vai tieši strādājot Saūda Arābijas iestādēs, lai cīnītos pret iekšējo opozīciju un vārda brīvību;

  9. mudina Saūda Arābijas valdību ievērot savas saistības saskaņā ar Konvenciju pret spīdzināšanu, kuru tā ir ratificējusi, un kategoriski mudina Saūda Arābijas Karalisti ratificēt Konvencijas pret spīdzināšanu fakultatīvo protokolu un ICCPR Otro fakultatīvo protokolu, kura mērķis ir atcelt nāvessodu;

  10. kategoriski nosoda cilvēktiesību aizstāvjiem, miermīlīgajiem kritiķiem un aktīvistiem piespriestos bargos cietumsodus un atkārtoti pauž solidaritāti ar cilvēktiesību aizstāvjiem par viņu nozīmīgo darbu un atbalsta nepieciešamību aizsargāt vārda un izpausmes brīvību;

  11. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus, sieviešu tiesību aizstāvjus, miermīlīgos kritizētājus un aktīvistus, tostarp Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-Shubaili, Issa al-Nukhaifi un Natheer al-Majed;

  12. aicina nodrošināt pilnīgu brīvību cilvēktiesību aizstāvjiem, kas uz laiku atbrīvoti, bet joprojām saskaras ar ierobežojumiem, piemēram, Loujain al-Hathloul, tostarp atceļot ceļošanas aizliegumus viņiem un viņu ģimenēm, darba aizliegumus, ierobežojot novērošanu tiešsaistē un atjaunojot viņiem visas pilsoņu tiesības;

  13. atgādina, ka Saharova balvas laureāts Raif Badawi jau deviņus gadus atrodas cietumā; aicina ES, dalībvalstis un starptautisko sabiedrību būt uzstājīgākām pret Saūda Arābijas valdību un veikt pasākumus, kas vērsti uz viņa tūlītēju atbrīvošanu;

  14. uzsver, ka tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgu biedrošanos un pulcēšanos ir aizsargātas saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām; mudina Saūda Arābijas iestādes atcelt ierobežojumus, kas vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem un kuri tiem aizliedz paust viedokli sociālajos un starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos;

  15. pauž bažas par īstenojamo slēgtu tiesas sēžu praksi; uzstāj – lai nodrošinātu pienācīgu un taisnīgu tiesas procesu, diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp novērotājiem no ES delegācijas Saūda Arābijā vai ES iestādēm, un starptautiskām NVO būtu jāļauj piedalīties tiesas sēdēs un apmeklēt Saūda Arābijas cietumus;

  16. aicina Saūda Arābijas valdību pilnībā sadarboties ar ANO struktūrām un nosūtīt pastāvīgu uzaicinājumu uz visu ANO Cilvēktiesību padomes īpašo procedūru apmeklēšanu un proaktīvi sadarboties, jo īpaši ar ANO īpašajiem referentiem jautājumos par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu;

  17. pauž nopietnas bažas par neskaidro terorisma definīciju valsts Terorisma apkarošanas likumā; nosoda specializētās krimināltiesas – tiesas, kas nodarbojas ar terorisma jautājumiem, – izmantošanu, lai sodītu cilvēktiesību aizstāvjus;

  18. mudina Saūda Arābijas valdību ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

  19. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir tādi instrumenti kā ES un Saūda Arābijas dialogs cilvēktiesību jautājumos, lai veicinātu turpmākas diskusijas, un mudina nekavējoties pievērstiem tam aktīvāk; mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un visas ES delegācijas, kas piedalās dialogā, pirms dialoga sākšanas sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu aktuālas informācijas iegūšanu, kā arī informētību par konkrētām lietām; mudina konstatēt progresu diskusijās ar kritēriju starpniecību;

  20. nosoda to, ka Saūda Arābijas politiskā sistēma joprojām ir dziļi nedemokrātiska un turpina nopietni apspiest visdažādākos viedokļus, neraugoties uz proklamētajām vērienīgajām reformām cilvēktiesību jomā; uzsver, ka žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulāta telpās Stambulā 2018. gada 2. oktobrī joprojām ir vēstījums ar atturošu iedarbību uz visām kritiskajām balsīm Saūda Arābijā, tostarp daudziem, kas pašlaik tiek turēti apcietinājumā par miermīlīgu pilsonisko aktivitāti; pārliecinoši atbalsta globālā cilvēktiesību sankciju mehānisma piemērošanu tiem, kas ir atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Saūda Arābijā, tostarp žurnālista Jamal Khashoggi slepkavību; aicina starptautisko sabiedrību rūpīgi sekot līdzi Callamard ziņojumam, kurā bija izvirzītas apsūdzības pret Saūda Arābijas kroņprinci Mohammad Bin Salman;

  21. aicina dalībvalstis un Padomes priekšsēdētāju, kā arī PV/AP un EĀDD visās oficiālajās, kā arī neformālajās sanāksmēs ar Saūda Arābijas partneriem paust bažas par cilvēktiesībām, jo īpaši nāvessodu; pauž nožēlu par ES atturīgo pieeju publiskajai diplomātijai cilvēktiesību jomā attiecībā uz Saūda Arābiju; tādēļ aicina Eiropas diplomātiskos dienestus Rijādā un citviet Saūda Arābijā sistemātiski izmantot mehānismus, kas paredzēti ES pamatnostādnēs par cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp publiskus paziņojumus, diplomātiskus demaršus, tiesas procesu novērošanu un cietumu apmeklējumus;

  22. aicina ES atbalstīt jebkuru ANO Cilvēktiesību padomes rīcību, lai Saūda Arābijas Karalistes iestādes sauktu pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem; prasa ES ierosināt ANO Cilvēktiesību padomes sesijā iecelt īpašo referentu par cilvēktiesībām Saūda Arābijā;

  23. aicina ES delegāciju un dalībvalstu pārstāvniecības šajā valstī pastiprināt atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai sadarbībā ar Saūda iestādēm un izmantot visus pieejamos instrumentus, lai palielinātu atbalstu cilvēktiesību aizstāvju darbam, un vajadzības gadījumā atvieglot ārkārtas vīzu izsniegšanu un nodrošināt pagaidu patvērumu ES dalībvalstīs;

  24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ANO ģenerālsekretāram, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Viņa Augstībai Karalim Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroņprincim Mohammad Bin Salman Al Saud, Saūda Arābijas Karalistes valdībai un Saūda Arābijas Karalistes Nacionālā dialoga centra ģenerālsekretāram.

   

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 7. jūlijs
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika