Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0406/2021Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0406/2021

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie represji wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)

7.7.2021 - (2021/2788(RSP))

złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9‑0406/2021 (S&D)
B9‑0407/2021 (The Left)
B9‑0409/2021 (Verts/ALE)
B9‑0410/2021 (Renew)
B9‑0411/2021 (PPE)

Michael Gahler, Gheorghe‑Vlad Nistor, Željana Zovko
w imieniu grupy PPE
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
w imieniu grupy S&D
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou, Manu Pineda
w imieniu grupy The Left
Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Fabio Massimo Castaldo


Procedura : 2021/2788(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0406/2021
Teksty złożone :
RC-B9-0406/2021
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie represji wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP)

(2021/2788(RSP))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z 19 maja 2021 r. w sprawie sprawozdania Komisji za lata 2019–2020 dotyczącego Turcji[1], z 20 stycznia 2021 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji, w szczególności sprawy Selahattina Demirtaşa i innych więźniów sumienia[2] oraz z 19 września 2019 r. w sprawie sytuacji w Turcji, w szczególności odwołania burmistrzów wyłonionych w wyborach[3],

 uwzględniając komunikat Komisji z 6 października 2020 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE (COM(2020)0660) oraz towarzyszące mu sprawozdanie za 2020 r. dotyczące Turcji (SWD(2020)0355),

 uwzględniając ramy negocjacyjne dla Turcji z 3 października 2005 r. oraz fakt, że – podobnie jak w przypadku wszystkich krajów kandydujących – przystąpienie Turcji do UE jest uzależnione od pełnej zgodności z kryteriami kopenhaskimi,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 24 czerwca 2021 r. w sprawie stosunków zewnętrznych oraz inne odnośne konkluzje Rady i Rady Europejskiej w sprawie Turcji,

 uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 22 marca 2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych między UE a Turcją (JOIN(2021)0008),

 uwzględniając oświadczenie rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zawieszenia burmistrzów wyłonionych w wyborach i zatrzymania setek osób w południowo-wschodniej Turcji, a także oświadczenia z 21 i 25 grudnia 2020 r.,

 uwzględniając wspólne oświadczenie z 18 marca 2021 r. wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella i komisarza do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Olivéra Várhelyiego na temat ostatnich działań wobec Ludowej Partii Demokratycznej,

 uwzględniając art. 46 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) we wszystkich sprawach, w których są stronami,

 uwzględniając wyrok Wielkiej Izby ETPC z 22 grudnia 2020 r. w sprawie Demirtaş przeciwko Turcji (14305/17),

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2347 z 23 października 2020 r. zatytułowaną „Kolejne represje wobec opozycji politycznej i dysydentów w Turcji – pilna potrzeba ochrony standardów Rady Europy” oraz rezolucję nr 2260 z 24 stycznia 2019 r. zatytułowaną „Pogarszająca się sytuacja opozycyjnych polityków w Turcji – co można zrobić, aby chronić ich prawa podstawowe w państwie członkowskim Rady Europy?”,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w kontekście ogólnego regresu dotyczącego podstawowych wolności i praworządności tureckie partie opozycyjne, a w szczególności Ludowa Partia Demokratyczna (HDP), są stale i w coraz większym stopniu celami ataków ze strony władz tureckich;

B. mając na uwadze, że 17 marca 2021 r. prokurator naczelny tureckiego Sądu Kasacyjnego po raz pierwszy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z żądaniem rozwiązania HDP, będącej trzecią co do wielkości partią polityczną w tureckim parlamencie; mając na uwadze, że 31 marca 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego stwierdziło braki proceduralne w akcie oskarżenia i postanowiło cofnąć ten akt do prokuratura naczelnego; mając na uwadze, że 7 czerwca 2021 r. przedłożono zmieniony akt oskarżenia, w którym domagano się – oprócz rozwiązania partii – wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności politycznej wobec prawie 500 polityków HDP oraz zamrożenia rachunków bankowych partii; mając na uwadze, że 21 czerwca 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego jednogłośnie zaakceptowało zmieniony akt oskarżenia;

C. mając na uwadze, że podstawą większości oskarżeń wniesionych przez prokuratora naczelnego przeciwko HDP są protesty w Kobanî, w sprawie których toczy się postępowanie sądowe przeciwko politykom HDP, w tym byłym współprzewodniczącym Selahattinowi Demirtaşowi i Figen Yüksekdağ; mając na uwadze, że podstawą tych oskarżeń był głównie tweet opublikowany przez centralny zarząd HDP (6 października 2014 r.), w którym zachęcano ludzi do protestu w duchu solidarności z mieszkańcami Kobanî przeciwko ISIS oraz przeciwko embargu nałożonemu na to miasto przez Turcję; mając na uwadze, że podczas protestów w starciach z turecką policją zginęło ponad 50 osób, w przeważającej większości członków lub sympatyków HDP;

D. mając na uwadze, że w tzw. procesie Kobanî na ławie oskarżonych zasiada 108 członków HDP; mając na uwadze, że 28 z tych osób tymczasowo aresztowano; mając na uwadze, że nałożono ograniczenia sądowe na sześć osób i wydano nakazy aresztowania 75 osób; mając na uwadze, że Parlament będzie nadal uważnie śledził proces Kobanî i inne podobne sprawy;

E. mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny zakazał w przeszłości działalności sześciu prokurdyjskich partii politycznych;

F. mając na uwadze, że ETPC wielokrotnie stwierdzał, że rozwiązywanie partii politycznych narusza prawo do zrzeszania się zapisane w art. 11 europejskiej konwencji praw człowieka; mając na uwadze, że w konkluzjach z 24 czerwca 2021 r. Rada Europejska stwierdza, że ataki na partie polityczne stanowią poważne zagrożenie dla praw człowieka i są sprzeczne z zobowiązaniami Turcji w zakresie poszanowania demokracji i praworządności oraz że dialog na ten temat pozostaje integralną częścią stosunków UE-Turcja;

G. mając na uwadze, że 17 czerwca 2021 r. Deniz Poyraz, pracownica i członkini HDP, została zamordowana w biurach partii w İzmirze; mając na uwadze, że jej ciało miało zostać okaleczone po śmierci; mając na uwadze, że w 2015 i 2016 r. zaatakowano setki biur HDP, w tym siedzibę główną partii w Ankarze, a wiele z nich spalono;

H. mając na uwadze, że w więzieniach przebywa około 4000 członków i działaczy funkcyjnych HDP, w tym parlamentarzyści;

I. mając na uwadze, że trzech posłów HDP pozbawiono mandatów parlamentarnych i immunitetu parlamentarnego, a następnie aresztowano;

J. mając na uwadze, że 30 czerwca 2021 r. prokuratorzy ministerstwa sprawiedliwości przedłożyli Wspólnej Parlamentarnej Komisji ds. Konstytucji i Sprawiedliwości Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji streszczenia postępowań mających na celu uchylenie immunitetów 20 opozycyjnych posłów z sześciu różnych partii opozycyjnych; mając na uwadze, że postępowania te toczą się przeciwko 15 posłom należącym do HDP, liderowi Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) Kemalowi Kılıçdaroğlu i posłom z pozostałych partii opozycyjnych, a mianowicie Demokratycznej Partii Regionów (DBP), Dobrej Partii (İYİ), Robotniczej Partii Turcji (TİP) i Partii Demokratycznej (DP);

K. mając na uwadze, że K. Kılıçdaroğlu, jako lider głównej partii opozycyjnej, jest ścigany za rzekome znieważanie prezydenta Turcji, za co grozi mu wyrok do czterech lat więzienia; mając na uwadze, że 11 stycznia 2021 r. prezydent Recep Tayyip Erdoğan również wniósł pozew przeciwko niemu, domagając się zapłaty odszkodowania w wysokości 1 mln TRY;

L. mając na uwadze, że S. Demirtaș, były współprzewodniczący HDP i kandydat na prezydenta podczas wyborów w 2014 i 2018 r., jest od ponad czterech lat przetrzymywany pod nieuzasadnionymi zarzutami mimo dwóch orzeczeń ETPC przemawiających za jego uwolnieniem;

M. mając na uwadze, że w tym samym wyroku ETPC stwierdził, że apel zarządu HDP o solidarność z mieszkańcami Kobanî nie przekracza granic wypowiedzi politycznej, a zatem nie można go interpretować jako wezwania do przemocy; mając na uwadze, że ETPC stwierdził, iż akty przemocy, do których doszło w dniach 6–8 października 2014 r., choć godne ubolewania, nie mogą być postrzegane jako bezpośrednia konsekwencja tweetów zarządu HDP;

N. mając na uwadze, że od czasu wyborów lokalnych, które odbyły się 31 marca 2019 r., 59 z 65 demokratycznie wybranych burmistrzów z ramienia HDP w południowo-wschodniej Turcji zastąpiono wyznaczonymi przez rząd gubernatorami prowincji lub zarządcami, przy czym uzasadniono to faktem, że wobec burmistrzów toczą się śledztwa w związku z domniemanymi powiązaniami z terroryzmem; mając na uwadze, że 32 z 36 aresztowanych osób uwolniono podczas postępowania sądowego, jednak w więzieniu nadal przebywa sześciu wyłonionych w wyborach współburmistrzów;

O. mając na uwadze, że pogarszające się problemy strukturalne prowadzące do braku niezależności instytucjonalnej w sądownictwie mają nadal wpływ na prawa partii opozycyjnych;

1. jest nadal głęboko zaniepokojony ciągłymi atakami i naciskami na partie opozycyjne w Turcji, a zwłaszcza sposobem, w jaki władze tureckie szczególnie i w coraz większym stopniu atakują HDP, w tym jej organizację młodzieżową; potępia represje wobec HDP i pozostałych tureckich partii opozycyjnych, które osłabiają właściwe funkcjonowanie systemu demokratycznego; wzywa rząd turecki do położenia kresu tej sytuacji i dopilnowania, aby wszystkie partie polityczne w kraju mogły swobodnie i w pełni prowadzić legalną działalność zgodnie z podstawowymi zasadami pluralistycznego systemu demokratycznego;

2. zdecydowanie potępia akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora naczelnego Turcji przed Trybunałem Konstytucyjnym, mający na celu rozwiązanie HDP oraz wprowadzenie zakazu działalności politycznej wobec prawie 500 członków HDP, w tym większości obecnego kierownictwa partii, co uniemożliwiłoby im prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej w ciągu najbliższych pięciu lat; jest głęboko zaniepokojony jednomyślną decyzją Trybunału Konstytucyjnego o przyjęciu tej sprawy; z głębokim zaniepokojeniem zauważa, że sprawa rozwiązania HDP stanowi kulminację trwających od kilku lat represji wobec partii, podczas których tysiące członków partii, dyrektorów, posłów, radnych i współburmistrzów stanęło przed sądem, głównie pod zarzutami związanymi z terroryzmem;

3. jest zdecydowanie przekonany, że niezakłócanie udziału HDP w tureckich instytucjach demokratycznych ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia integracji tureckiego społeczeństwa i stworzenia pozytywnych perspektyw prowadzących do pokojowego rozwiązania kwestii kurdyjskiej; przypomina w związku z tym, że z uwagi na zdecydowane zobowiązanie HDP do pracy za pośrednictwem instytucji demokratycznych zakazanie tej partii byłoby poważnym błędem politycznym w perspektywie średnioterminowej, stanowiłoby nieodwracalny cios dla pluralizmu i zasad demokratycznych i pozostawiłoby miliony wyborców w Turcji bez reprezentacji;

4. zdecydowanie potępia bestialskie zabójstwo członkini i pracownicy HDP Deniz Poyraz oraz atak na biura partii w İzmirze; składa kondolencje jej krewnym i przyjaciołom; wzywa władze, by wnikliwie zbadały tę sprawę i postawiły winnych przed sądem;

5. wzywa tureckie władze, by powstrzymały się od podburzania przeciwko HDP i podjęły niezbędne kroki w celu ochrony biur i urzędników partii, w tym posłów do parlamentu oraz wyłonionych w wyborach radnych i współburmistrzów;

6. potępia arbitralne stosowanie zasad praworządności podczas toczącego się procesu Kobanî, które doprowadziło do ponownego otwarcia sprawy, a w szczególności brak niezawisłości sądów, bezstronności, rzetelnego procesu sądowego i gwarancji proceduralnych; jest głęboko zaniepokojony nadużywaniem szeroko zakrojonych przepisów antyterrorystycznych; ponownie wzywa władze tureckie, by dostosowały przepisy antyterrorystyczne do standardów międzynarodowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony podstawowych praw i wolności oraz proporcjonalności i równości wobec prawa;

7. potępia decyzję o pozbawieniu posłów HDP Leyli Güven, Ömera Faruka Gergerlioğlu i Musy Farisoğullarıego mandatów parlamentarnych i immunitetów, a także ich późniejsze aresztowania; z zadowoleniem przyjmuje niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2021 r., w którym trybunał jednomyślnie orzekł, że doszło do naruszenia praw posła Ö. F. Gergerlioğlu do bycia wybranym i zaangażowania w działalność polityczną, a także prawa do wolności osobistej i bezpieczeństwa; z zadowoleniem przyjmuje jego uwolnienie i wzywa władze tureckie i sądy niższej instancji, aby wdrożyły wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w trybie pilnym przywróciły mu status parlamentarzysty; wzywa do natychmiastowego uwolnienia pozostałych dwóch posłów HDP oraz do wycofania wszystkich stawianych im zarzutów; potępia powtarzające się przypadki odbierania posłom opozycji statusu parlamentarzysty, co poważnie szkodzi wizerunkowi tureckiego parlamentu jako instytucji demokratycznej;

8. zdecydowanie potępia przedłużający się od listopada 2016 r. areszt byłych współprzewodniczących HDP Figen Yüksekdağ i Selahattina Demirtașa, lidera opozycji i byłego kandydata na prezydenta; przypomina orzeczenie ETPC z 20 listopada 2018 r. w sprawie Demirtaș przeciwko Turcji, potwierdzone orzeczeniem Wielkiej Izby z 22 grudnia 2020 r., w którym wezwano władze tureckie do natychmiastowego uwolnienia działacza; jest zbulwersowany ciągłym lekceważeniem i niestosowaniem przez władze tureckie orzeczeń ETPC, także w innych sprawach, takich jak sprawa Osmana Kavali, w związku z czym Komitet Ministrów Rady Europy mógłby wszcząć przeciwko Turcji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa będącego członkiem organizacji; domaga się pełnej współpracy z Radą Europy we wzmacnianiu praworządności, praw mniejszości, demokracji i praw podstawowych;

9. jest głęboko zaniepokojony coraz większą presją na główną partię opozycyjną (CHP) i jej przywódcę Kemala Kılıçdaroğlu, w tym konfiskatą broszur partyjnych na mocy postanowienia sądu, groźbami publicznie skierowanymi pod jego adresem oraz fizycznymi atakami na niego; potępia wniosek o uchylenie immunitetu K. Kılıçdaroğlu w związku z jego oświadczeniami politycznymi, w tym ściganie go za rzekome znieważenie prezydenta Turcji, za co grozi mu wyrok do czterech lat więzienia; ponownie wyraża poważne zaniepokojenie ciągłym prześladowaniem politycznym i sądowym Canan Kaftancıoğlu, przewodniczącej CHP w prowincji Stambuł;

10. wyraża poważne zaniepokojenie coraz większą presją wywieraną na wszystkie partie opozycyjne i ostatnią decyzją prokuratorów ministerstwa sprawiedliwości, by przedłożyć Wspólnej Parlamentarnej Komisji ds. Konstytucji i Sprawiedliwości Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji streszczenia postępowań mających na celu uchylenie immunitetów 20 opozycyjnych posłów z sześciu różnych partii opozycyjnych; podkreśla, że inni liderzy opozycji również spotykają się z ogólnie wrogim nastawieniem, np. przewodnicząca partii İYİ Meral Akşener została ostatnio słownie zaatakowana przez zwolenników partii rządzącej podczas wizyty w Rize;

11. potępia decyzję władz tureckich o odwołaniu ze stanowisk – na podstawie wątpliwych dowodów – demokratycznie wybranych burmistrzów i zastąpieniu ich pełnomocnikami niepochodzącymi z wyborów, co podważa demokrację lokalną; zauważa polityczne, ustawodawcze i administracyjne środki podjęte przez rząd turecki, aby sparaliżować gminy kierowane przez burmistrzów z partii opozycyjnych w Stambule, Ankarze i İzmirze; ubolewa, że obecny rząd nadużywa środków finansowych i władzy administracyjnej państwa do osłabienia lub uciszenia opozycji;

12. podkreśla, że działania te w dalszym ciągu osłabiają zdolność opozycji politycznej do korzystania z przysługujących jej praw i pełnienia ról demokratycznych; wyraża głębokie zaniepokojenie poważnym regresem w swobodzie funkcjonowania partii opozycyjnych, który obnaża dramatyczną sytuację praw człowieka w Turcji oraz postępującą erozję demokracji i praworządności, co stanowi naruszenie kryteriów kopenhaskich;

13. uważa, że erozja praworządności i systemowy brak niezawisłości sądów są wciąż związane z decyzjami sądów dotyczącymi swobody działania partii opozycyjnych; wzywa Turcję do zapewnienia pluralizmu i poszanowania wolności zrzeszania się i wypowiedzi zgodnie z zabezpieczeniami ustanowionymi w tureckiej konstytucji i z międzynarodowymi zobowiązaniami Turcji;

14. zwraca się do delegatury UE w Turcji, aby nadal monitorowała sytuację opozycji politycznej – obserwowała procesy sądowe, w tym proces Kobanî, wydawała publiczne oświadczenia i domagała się zezwoleń na wizyty w więzieniach;

15. uważa, że oprócz poprawy sytuacji w polityce zagranicznej postępy w ramach jakiegokolwiek konstruktywnego programu, jaki mógłby zostać zaoferowany Turcji, powinny również zależeć od poprawy sytuacji pod względem poszanowania praw obywatelskich i praw człowieka oraz praworządności w tym kraju, w tym praw kobiet, takich jak prawa gwarantowane konwencją stambulską, wolność wyznania oraz prawa mniejszości etnicznych i społeczności LGBTI;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz rządowi i parlamentowi Republiki Turcji.

 

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności