Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0434/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0434/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

15.9.2021 - (2021/2873(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0434/2021 (The Left)
B9‑0435/2021 (Verts/ALE)
B9‑0440/2021 (S&D)
B9‑0442/2021 (Renew)

Pedro Marques, Andrea Cozzolino
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski

Διαδικασία : 2021/2873(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0434/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0434/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

(2021/2873(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και συγκεκριμένα εκείνο της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Josep Borrell, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την 1η Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την υπόθεση του Ahmed Mansoor,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 12ης Ιουνίου 2018, με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση του φυλακισμένου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor καθώς και εκείνη της 7ης Μαΐου 2019 που καταδικάζει τις συνθήκες κράτησής του,

 έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που υπεγράφη το 2018,

 έχοντας υπόψη τον πλέον πρόσφατο γύρο διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΑΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου 2021, καθώς και τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ και της ΕΥΕΔ που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, των οποίων τα ΗΑΕ αποτελούν συμβαλλόμενο μέλος,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, του 1966,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές απάνθρωπης μεταχείρισης,

 έχοντας υπόψη ότι το 2015 απονεμήθηκε στον Ahmed Mansoor το υψηλού κύρους βραβείο Martin Ennals για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη ότι το 2020 απονεμήθηκε στην Loujain al-Hathloul το βραβείο για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Vaclav Havel» από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαΐου 2018, μετά από κατάφωρα άδικη δίκη, ο Ahmed Mansoor καταδικάστηκε σε 10ετή φυλάκιση από το Εφετείο του Αμπού Ντάμπι με κατηγορίες που σχετίζονταν με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η απόφαση επικυρώθηκε από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ντιράμ ΗΑΕ (232.475 EUR) και θα τεθεί υπό επιτήρηση επί τρία έτη μετά την αποφυλάκισή του·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ δήλωσε στις 29 Μαρτίου 2017 ότι «η εισαγγελία για ηλεκτρονικά εγκλήματα διέταξε την κράτηση του Ahmed Mansoor με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών στο διαδίκτυο με σκοπό τη διασπορά μίσους και την καλλιέργεια θρησκευτικών ερίδων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες δηλώσεις των αρχών των ΗΑΕ ανέφεραν ότι ο μοναδικός λόγος για την κράτησή του ήταν, στην πραγματικότητα, οι απόψεις που εξέφρασε στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν βασίζονται σε εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου των ΗΑΕ, του 2012, για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα τόσο με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Mansoor καταδικάστηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων επειδή αναρτούσε μηνύματα στο Twitter για αδικίες που διαπράττονται στη χώρα του, συμμετείχε σε διαδικτυακά σεμινάρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έστελνε μηνύματα σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2017, ο Ahmed Mansoor παραμείνει σε απομόνωση στη φυλακή al-Sadr του Άμπου Ντάμπι, όπου δεν έχει πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης ενώ παραβιάζονται και τα δικαιώματά του ως κρατούμενου σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΑΕ και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων ελάχιστων κανόνων του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι του έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε επαφή με άλλους κρατούμενους και την οικογένειά του, εκτός από τέσσερις επισκέψεις 30 λεπτών από τη σύζυγό του και περιορισμένες τηλεφωνικές κλήσεις προς τη μητέρα και τη σύζυγό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι προχώρησε σε απεργία πείνας δύο φορές το 2019 προκειμένου να ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα βασικά του δικαιώματα ως κρατούμενου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των ΗΑΕ παραβιάζουν τα δικαιώματα του Ahmed Mansoor για περισσότερα από 10 χρόνια καθώς προχώρησαν στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση του, πραγματοποίησαν απειλές κατά της ζωής του, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, τον έχουν θέσει υπό κρατική επιτήρηση και τον μεταχειρίζονται με απάνθρωπο τρόπο κατά τη διάρκεια της κράτησής του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι «οι συνθήκες κράτησης και η μεταχείριση στα Εμιράτα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken και Nasser Bin Ghaith, όπως η παρατεταμένη απομόνωση, παραβιάζουν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενδέχεται να συνιστούν βασανιστήρια»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να απελευθερώσει τον Mansoor, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του ευθεία επίθεση στο νόμιμο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την τελευταία του σύλληψή του το 2017, ο Ahmed Mansoor ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στα ΗΑΕ με άμεση και καθολική ψηφοφορία και να ανατεθούν νομοθετικές εξουσίες στο Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο, ένα κυβερνητικό γνωμοδοτικό συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαχειριζόταν επίσης ένα διαδικτυακό φόρουμ με την ονομασία Al-Hiwar al-Emarati (ο διάλογος στα Εμιράτα), το οποίο επέκρινε τις πολιτικές των ΗΑΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι εκπαιδευτικοί που μιλούν για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται συστηματικά στα ΗΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως από το 2011 και έπειτα, το κράτος έχει εντείνει την καταστολή των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα μέλη των οικογενειών τους υφίστανται διάφορες οχλήσεις όπως βίαιες εξαφανίσεις, παρατεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια, δικαστικές παρενοχλήσεις και άδικες δίκες, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, σωματική και ψηφιακή παρακολούθηση και αυθαίρετες απολύσεις από την εργασία τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ασαφής και υπερβολικά ευρύς ορισμός της τρομοκρατίας στη νομοθεσία των Εμιράτων καθιστά δυνατό τον χαρακτηρισμό ενός ευρέος φάσματος ειρηνικών και νόμιμων δραστηριοτήτων ως τρομοκρατικών ενεργειών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθησης για να κατασκοπεύουν ακτιβιστές και άλλους διαφωνούντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Mansoor παρακολουθούνταν με κατασκοπευτικό λογισμικό της ισραηλινής εταιρείας NSO Group· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη διαρροή δεδομένων (υπόθεση Pegasus), τον Ιούλιο του 2021, οι αρχές των ΗΑΕ χρησιμοποιούν το λογισμικό NSO για να κατασκοπεύουν μια σειρά στόχων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην επικράτειά τους όσο και στο εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Loujain al-Hathloul, πασίγνωστη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, έπεσε επίσης θύμα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο από τις αρχές των ΗΑΕ, οι οποίες απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο και στη συνέχεια τη συνέλαβαν και την μετέφεραν με βίαιο τρόπο στη Σαουδική Αραβία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στα ΗΑΕ εξακολουθούν να υπόκεινται σε μια σειρά νόμων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών περιλαμβάνονται η απαγωγή και η ομηρία γυναικών από τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα και ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, η έλλειψη έρευνας και λογοδοσίας για εικαζόμενα εγκλήματα κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της σεξουαλικής επίθεσης κατά της Βρετανίδας υπηκόου Caitlin McNamara, όπου δεν έγιναν έρευνες για τον κατηγορούμενο και ο ίδιος δεν κρίθηκε υπόλογος, οι συστημικές διακρίσεις κατά των γυναικών, η εκμετάλλευση των μεταναστριών εργαζομένων, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική δουλεία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα kafala (χορηγία) εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα ΗΑΕ ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και έννομης τάξης του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απάνθρωπες πρακτικές των ΗΑΕ κατά των αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν το 80 % του πληθυσμού της χώρας, είναι διάχυτες και οι παραβιάσεις αυτές αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη διεθνή έκθεση στο Ντουμπάι (Expo 2020), που θα λάβει χώρα από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, οι επιχειρήσεις και οι κατασκευαστικές εταιρείες εξαναγκάζουν τους εργαζομένους να υπογράφουν μη μεταφρασμένα έγγραφα, κατάσχουν τα διαβατήριά τους, τους υποχρεώνουν σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας υπό επισφαλείς καιρικές συνθήκες και τους παρέχουν ανθυγιεινή στέγαση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ και η ΕΕ έχουν υπογράψει αμοιβαία διμερή συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για βραχεία διαμονή, η οποία απαλλάσσει τους πολίτες των ΗΑΕ από την έκδοση θεώρησης Σένγκεν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος χορηγός των προγραμμάτων διαδικαστικής συνεργασίας της Ιντερπόλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ, Υποστράτηγος Ahmed Nasser al-Raisi, είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ιντερπόλ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ δεν έχουν κυρώσει αρκετές βασικές συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και κατά των βασανιστηρίων, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τις βίαιες εξαφανίσεις·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τα ΗΑΕ χώρα εταίρο, μεταξύ άλλων σε τομείς πολιτικών και οικονομικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα ΗΑΕ, από το 2013, βρίσκονται σε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με εξαμηνιαίες συνεδριάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 10ος διάλογος ΕΕ-ΗΑΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021 έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν με τις αρχές των ΗΑΕ ζητήματα που προκαλούν ανησυχία·

1. καταδικάζει απερίφραστα, για μια ακόμη φορά, την κράτηση του Ahmed Mansoor και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, οι οποίοι έχουν φυλακιστεί αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, τα οποία κατοχυρώνονται όχι μόνο σε οικουμενικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στον Αραβικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τους ισχυρισμούς των ΗΑΕ ότι είναι μια ανεκτική χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την στιγμή που υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρατούνται φυλακισμένοι υπό σκληρές συνθήκες·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken και Nasser bin Ghaith, καθώς και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και ειρηνικών αντιφρονούντων·

3. παροτρύνει τις αρχές των ΗΑΕ να διασφαλίσουν ότι ο Ahmed Mansoor και όλοι οι άλλοι κρατούμενοι, εν αναμονή της αποφυλάκισής τους, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους πρότυπους ελάχιστους κανόνες του ΟΗΕ για τη μεταχείριση των κρατουμένων· ζητεί, συγκεκριμένα, να βγει ο Mansoor από την απομόνωση, να επιτραπεί σε όλους τους κρατούμενους να δέχονται τακτικές επισκέψεις από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους και να τους παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική περίθαλψη· να επιτραπεί σε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και σε διεθνείς ΜΚΟ να επισκεφθούν τον Mansoor και άλλους κρατουμένους και να παρακολουθούν τις συνθήκες κράτησης, καθώς και να ερευνηθούν διεξοδικά όλες οι καταγγελίες για βασανιστήρια·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες καταγγελίες, μεταξύ άλλων μέσω επιστολών που διέρρευσαν τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με τις οποίες ο Ahmed Mansoor εξακολουθεί να βρίσκεται σε δεινή κατάσταση στην απομόνωση· υπενθυμίζει στις αρχές των ΗΑΕ ότι η παρατεταμένη και επ’ αόριστον απομόνωση ισοδυναμεί με βασανιστήρια· καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να εγγυηθούν τη διεξαγωγή αμερόληπτης και δίκαιης δίκης για όλους τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων για λόγους συνείδησης· παροτρύνει τις αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τροποποιήσουν τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 2 του 2008, που χρησιμοποιούνται επανειλημμένα για τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να σταματήσουν να παρενοχλούν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να άρουν αμέσως τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που τους έχουν επιβάλει· επιμένει ότι οι αρχές της χώρας πρέπει να εγγυώνται ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ είναι σε θέση να διεξάγουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιστάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, χωρίς τον φόβο αντιποίνων, όπως είναι η δικαστική παρενόχληση, και περιορισμούς·

6. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την υπόθεση του Ahmed Mansoor και να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωσή του καθώς και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συγκεκριμένα, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει να επισκεφθεί στη φυλακή τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επικείμενη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ζητήσει κατά τη διάρκεια των δημόσιων και ιδιωτικών συναντήσεων του με τις αρχές των ΗΑΕ την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των προαναφερθέντων κρατουμένων· καλεί την ΕΥΕΔ να ενημερώσει γραπτώς το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί μέχρι στιγμής τα κράτη μέλη της Ένωσης και η αντιπροσωπεία της στο Αμπού Ντάμπι προκειμένου να στηρίξουν επαρκώς τον κ. Mansoor·

7. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη, δεδομένων των ενεργειών καταστολής στις οποίες έχουν προχωρήσει οι αρχές των ΗΑΕ στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης[2], να αναστείλουν την πώληση και εξαγωγή τεχνολογίας παρακολούθησης στα ΗΑΕ και τη συντήρησή τους και την επικαιροποίησή τους, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω καταχρήσεων·

8. καλεί την ΕΥΕΔ να προτείνει την έγκριση στοχευμένων μέτρων της ΕΕ κατά των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης του Ahmed Mansoor και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι όλες οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και να κινούνται μόνο όταν μπορούν να διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει και να δημοσιοποιήσει ουσιαστικούς δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατάλογο επιμέρους περιπτώσεων για τον διάλογό της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια γνήσια και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10. καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μόνιμο στοιχείο στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την καταγγελλόμενη χρήση από τις αρχές των ΗΑΕ του κατασκοπευτικού λογισμικού της εταιρείας NSO Group για την παράνομη στόχευση των κινητών τηλεφώνων εκατοντάδων ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, ακαδημαϊκών και βουλευτών· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρχές των ΗΑΕ σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πιθανή στόχευση υπηκόων της ΕΕ ή ατόμων στα εδάφη της, και να ενημερώσει στη συνέχεια το Κοινοβούλιο·

12. υπενθυμίζει ότι το 2015 η ΕΕ υπέγραψε συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης για βραχεία διαμονή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση της εν λόγω συμφωνίας με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως κριτηρίων για την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο επί του ζητήματος αυτού·

13. καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ιντερπόλ, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εξετάσουν δεόντως τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Υποστράτηγο Nasser Ahmed al-Raisi πριν από τις εκλογές για την προεδρία του οργανισμού που θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου· σημειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασε η κοινωνία των πολιτών σχετικά με την υποψηφιότητά του και τον πιθανό αντίκτυπο στη φήμη του θεσμικού οργάνου·

14. προκειμένου να επισημάνουν την αποδοκιμασία τους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ, καλεί τις διεθνείς εταιρείες που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Έκθεση του 2020 στο Ντουμπάι (Expo 2020 Dubai) να αποσύρουν τις χορηγίες τους και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μην συμμετάσχουν στην εκδήλωση·

15. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τον ρόλο των αρχών των ΗΑΕ στην έκδοση της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών Loujain al-Hathloul στη Σαουδική Αραβία, όπου φυλακίστηκε, βασανίστηκε και διώχθηκε για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών·

16. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά τη σχετική πρόοδο, και καλεί τις αρχές να μεταρρυθμίσουν τον νόμο περί προσωπικής κατάστασης ώστε να παρέχουν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα και να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες στα Εμιράτα θα μπορούν να μεταβιβάζουν ιθαγένεια στα παιδιά τους σε ισότιμη βάση με τους άνδρες·

17. επικροτεί την αναστολή των εκτελέσεων στα ΗΑΕ από το 2017· καλεί τα ΗΑΕ να κυρώσουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το πρωτόκολλό του που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

18. υποστηρίζει τον συνεχή και ενισχυμένο διάλογο μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των ΗΑΕ σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία συνεργασίας· θεωρεί ότι οι τακτικές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εταίρων του στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη διεξαγωγή εποικοδομητικού και ειλικρινούς διαλόγου για όλα τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ασφάλειας και του εμπορίου·

19. ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης ξένων οργανώσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

20. ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα αραβικά·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στις κυβερνήσεις των μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου