Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0434/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0434/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o prípade obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

15.9.2021 - (2021/2873(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0434/2021 (The Left)
B9-0435/2021 (Verts/ALE)
B9-0440/2021 (S&D)
B9-0442/2021 (Renew)

Pedro Marques, Andrea Cozzolino
v mene skupiny S&D
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v mene skupiny Renew
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny The Left
Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski

Postup : 2021/2873(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0434/2021
Predkladané texty :
RC-B9-0434/2021
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

(2021/2873(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Spojených arabských emirátoch, najmä na uznesenie zo 4. októbra 2018 o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra[1],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Josepa Borrella z 10. decembra 2020 na zasadnutí Rady pre zahraničné veci, v ktorom uviedol, že ľudské práva sú v DNA Európskej únie;

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 1. januára 2019 o prípade Ahmeda Mansúra,

 so zreteľom na vyhlásenie expertov OSN pre ľudské práva z 12. júna 2018, v ktorom vyzvali na okamžité prepustenie väzneného obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra, a zo 7. mája 2019, v ktorom odsúdili podmienky jeho zadržiavania,

 so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv,

 so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Spojenými arabskými emirátmi a ESVČ z roku 2018,

 so zreteľom na posledné kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi, ktoré sa konalo virtuálne 9. júna 2021, a na druhé zasadnutie vysokých úradníkov ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov a ESVČ, ktoré sa konalo virtuálne 3. marca 2021,

 so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktoré oba ratifikovali aj Spojené arabské emiráty,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv,

 so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

 so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania,

 so zreteľom na skutočnosť, že Ahmed Mansúr v roku 2015 získal prestížnu cenu Martina Ennalsa udeľovanú obhajcom ľudských práv,

 so zreteľom na skutočnosť, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy udelilo cenu Václava Havla za ľudské práva za rok 2020 Ludžajne al-Hadlúlovej,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 29. mája 2018 bol Ahmed Mansúr po mimoriadne nespravodlivom súdnom procese na odvolacom súde v Abú Zabí uznaný vinným a odsúdený na 10 rokov odňatia slobody na základe obvinení súvisiacich s jeho obhajobou ľudských práv; keďže 31. decembra 2018 federálny najvyšší súd Spojených arabských emirátov (SAE) tento rozsudok potvrdil; keďže mu tiež bola uložená pokuta jeden milión dirhamov SAE (232 475 EUR) a po prepustení z väzenia musí byť tri roky pod dohľadom;

B. keďže ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce SAE 29. marca 2017 uviedlo, že úrad prokuratúry pre elektronické trestné činy nariadil zadržanie Ahmeda Mansúra, ktorý bol obvinený zo šírenia falošných a zavádzajúcich informácií na internete prostredníctvom programov zameraných na šírenie nenávisti a sektárstva; keďže v ďalších vyhláseniach orgánov SAE sa uvádza, že jediným dôvodom jeho zadržania boli v skutočnosti názory, ktoré šíril na internete; keďže obvinenia proti nemu sú založené na údajnom porušovaní zákona SAE z roku 2012 o počítačovej kriminalite; keďže podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva a organizácie Human Rights Watch bol odsúdený výlučne za obhajobu ľudských práv vrátane tweetovania o nespravodlivosti vo svojej krajine, účasti na webinároch o ľudských právach a posielania správ mimovládnym organizáciám v oblasti ľudských práv;

C. keďže od zatknutia v marci 2017 sa Ahmed Mansúr nachádza v samoväzbe vo väzenskom zariadení al-Sadr v Abú Zabí, kde bol zbavený základných potrieb a sú mu odopierané jeho väzenské práva podľa zákonov SAE a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vrátane štandardných minimálnych pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzňami; keďže je mu odopieraný akýkoľvek kontakt s inými väzňami a s rodinou okrem štyroch 30-minútových návštev jeho manželky a obmedzených telefonických hovorov s matkou a manželkou; keďže v roku 2019 dvakrát začal hladovku a žiadal o dodržiavanie jeho základných väzenských práv;

D. keďže orgány SAE už viac ako 10 rokov porušujú práva Ahmeda Mansúra, a to jeho svojvoľným zatýkaním a väznením, vyhrážaním sa smrťou, fyzickým napádaním, sledovaním štátnymi orgánmi a neľudským zaobchádzaním vo väzbe;

E. keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv uviedla, že podmienky a zaobchádzanie, ktorým sú obhajcovia ľudských práv v SAE Ahmed Mansúr, Mohamed al-Roken a Násir bin Gáit vystavení, ako napríklad dlhotrvajúca samoväzba, sú v rozpore s normami v oblasti ľudských práv a môžu predstavovať mučenie;

F. keďže skupina odborníkov OSN v oblasti ľudských práv vyzvala vládu SAE, aby prepustila pána Mansúra na slobodu, a uviedla, že jeho zatknutie je priamym útokom na legitímnu prácu obhajcov ľudských práv v SAE;

G. keďže Ahmed Mansúr pred posledným zatknutím v roku 2017 požadoval usporiadanie všeobecných a priamych volieb v SAE a aby boli federálnej národnej rade, ktorá je poradným orgánom vlády, udelené zákonodarné právomoci; keďže takisto spravoval internetové fórum s názvom Al-Hiwar al-Emarati (dialóg v SAE), kde zaznievala kritika politík SAE;

H. keďže v SAE dochádza k systematickému prenasledovaniu obhajcov ľudských práv, novinárov, právnikov a učiteľov, ktorí sa vyjadrujú o politických otázkach a otázkach ľudských práv; keďže krajina najmä od roku 2011 zintenzívnila zasahovanie proti slobode združovania, zhromažďovania a prejavu; keďže obhajcovia ľudských práv a ich rodinní príslušníci sú obeťami násilných zmiznutí, dlhodobého svojvoľného zadržiavania, mučenia, súdneho obťažovania a nespravodlivých súdnych procesov, podliehajú zákazom cestovania, fyzickému a digitálnemu dohľadu a sú svojvoľne prepúšťaní z práce;

I. keďže nejasná a príliš široká definícia terorizmu v zákonoch SAE umožňuje kvalifikovať celú škálu pokojných a legitímnych činností ako terorizmus;

J. keďže SAE používajú pokročilý spyware na sledovanie aktivistov a iných disidentov; keďže Ahmed Mansúr bol terčom spywaru, ktorý poskytla izraelská spoločnosť NSO Group; keďže odhalenia týkajúce sa spywaru Pegasus z júla 2021 ukázali, že orgány SAE používajú spyware na sledovanie viacerých osôb vrátane obhajcov ľudských práv v SAE aj v zahraničí; keďže prominentná saudská obhajkyňa práv žien Ludžajn al-Hadlúlová bola tiež vystavená kybernetickým útokom zo strany orgánov SAE, ktoré pred jej zatknutím a násilným presunom do Saudskej Arábie sledovali jej e-mailové správy;

K. keďže ženy v SAE naďalej podliehajú širokej škále diskriminačných zákonov a praktík; keďže porušovanie práv žien zahŕňa únosy a branie rukojemníčok a aktivistiek za práva žien zo Saudskej Arábie a SAE, nedostatočné vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti za údajné trestné činy páchané voči ženám, ako v prípade sexuálneho útoku na britskú štátnu príslušníčku Caitlin McNamarovú, ktorého páchateľ nebol predmetom vyšetrovania ani voči nemu nebola vyvodená zodpovednosť, systémová diskriminácia žien, vykorisťovanie migrujúcich pracovníčok, obchodovanie so sexom a sexuálne otroctvo;

L. keďže systém kafala (sponzorstvo) sa v SAE stále vykonáva ako neoddeliteľná súčasť ich sociálneho a právneho poriadku; keďže podľa správ medzinárodných organizácií pre ľudské práva sú neľudské praktiky SAE voči zahraničným pracovníkom, ktorí tvoria 80 % obyvateľstva krajiny, rozšírené a počas pandémie COVID-19 sa ešte zvýšili; keďže v rámci prípravy nadchádzajúcej medzinárodnej výstavy Expo 2020 v Dubaji, ktorá sa má konať od októbra 2021 do marca 2022, podniky a stavebné spoločnosti nútia pracovníkov podpisovať nepreložené dokumenty, zabavujú ich pasy, nútia ich pracovať v extrémnych pracovných časoch v nebezpečných poveternostných podmienkach a poskytujú im nehygienické bývanie;

M. keďže SAE a EÚ podpísali recipročnú dvojstrannú dohodu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch, ktorou sa občania SAE oslobodzujú od povinnosti žiadať schengenské víza;

N. keďže EÚ je hlavným donorom programov justičnej spolupráce Interpolu; keďže generálny inšpektor Ministerstva vnútra SAE, generálmajor Ahmed Násir al-Raísí, je kandidátom na prezidenta Interpolu;

O. keďže SAE neratifikovali niekoľko základných zmlúv OSN v oblasti ľudských práv, najmä Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho opčné protokoly, ktoré sa týkajú zrušenia trestu smrti a zákazu mučenia, a Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

P. keďže EÚ považuje SAE za partnera, a to aj v oblastiach politických a hospodárskych vzťahov; keďže EÚ a SAE vedú od roku 2013 dialógy o ľudských právach na zasadnutiach, ktoré sa konajú dvakrát ročne, a keďže 10. dialóg o ľudských právach medzi EÚ a SAE, ktorý sa uskutočnil 9. júna 2021, bol príležitosťou na diskusiu s orgánmi SAE o problematických otázkach;

1. opätovne dôrazne odsudzuje zadržiavanie Ahmeda Mansúra a všetkých ďalších obhajcov ľudských práv v SAE, ktorí sú väznení výlučne za uplatňovanie svojich základných ľudských práv vrátane ich práva na slobodu prejavu, združovania, pokojného zhromažďovania a prejavu online aj offline, ktoré sú zakotvené nielen vo všeobecných nástrojoch v oblasti ľudských práv, ale aj v Arabskej charte ľudských práv; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nesúladom medzi tvrdeniami Spojených arabských emirátov o tolerantnej krajine dodržiavajúcej práva a skutočnosťou, že ich obhajcovia ľudských práv sú zadržiavaní v drsných podmienkach;

2. opakuje svoju výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Ahmeda Mansúra, Mohammeda al-Rokena a Násira bin Gáita, ako aj všetkých ďalších obhajcov ľudských práv, politických aktivistov a pokojných disidentov;

3. naliehavo vyzýva orgány SAE, aby zabezpečili, aby sa s Ahmedom Mansúrom a všetkými ostatnými väzňami zaobchádzalo až do ich prepustenia v súlade so Štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami; predovšetkým naliehavo žiada, aby bol Ahmed Mansúr premiestnený zo samoväzby, aby všetkých väzňov mohli pravidelne navštevovať ich právnici a rodiny a aby im bola poskytnutá primeraná lekárska starostlivosť, aby odborníci z OSN a medzinárodné mimovládne organizácie mohli navštíviť pána Mansúra a ďalších väzňov a mohli monitorovať podmienky ich zadržiavania a aby sa dôkladne vyšetrili všetky obvinenia z mučenia;

4. vyjadruje vážne znepokojenie nad pretrvávajúcimi správami vrátane uniknutých listov, ktoré boli uverejnené v júli 2021, podľa ktorých je Ahmed Mansúr stále v samoväzbe v zúfalých podmienkach; pripomína orgánom SAE, že dlhodobá a časovo neobmedzená samoväzba predstavuje mučenie; vyzýva orgány SAE, aby všetkým zadržiavaným osobám vrátane väzňov svedomia zaručili riadny súdny proces a spravodlivé súdne konanie; naliehavo vyzýva tieto orgány, aby s cieľom dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv upravili zákon o boji proti terorizmu, zákon o počítačovej kriminalite a federálny zákon č. 2 z roku 2008, ktoré sa opakovane využívajú na účely stíhania obhajcov ľudských práv;

5. vyzýva orgány SAE, aby prestali obťažovať obhajcov ľudských práv a aby im okamžite zrušili zákaz cestovania; trvá na tom, aby orgány zaručili, že obhajcovia ľudských práv v SAE budú môcť vykonávať svoje legitímne činnosti v oblasti ľudských práv za každých okolností, v krajine aj mimo nej, a to bez strachu z odvetných opatrení a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane súdneho obťažovania;

6. vyzýva PK/VP, aby prípad Ahmeda Mansúra pozorne sledoval s cieľom zabezpečiť jeho okamžité prepustenie, ako aj prepustenie ďalších obhajcov ľudských práv; predovšetkým žiada PK/VP, aby počas svojej nadchádzajúcej návštevy SAE požiadal o návštevu väznených obhajcov ľudských práv a aby počas svojich stretnutí s orgánmi SAE verejne aj súkromne požadoval ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; vyzýva ESVČ, aby Parlamentu podala správu o opatreniach, ktoré v Abú Zabí doteraz vykonala delegácia EÚ a členské štáty s cieľom poskytnúť pánovi Mansúrovi primeranú podporu;

7. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby vzhľadom na vnútornú represiu v SAE v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím[2], pozastavili predaj a vývoz technológií dohľadu do SAE a ich údržbu a modernizáciu, ak sa na riešenie takéhoto zneužívania neprijmú žiadne konkrétne a merateľné kroky;

8. vyzýva ESVČ, aby v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv navrhla prijatie cielených opatrení EÚ voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v SAE vrátane prenasledovania Ahmeda Mansúra a ďalších obhajcov ľudských práv; opakuje, že všetky sankčné postupy musia byť založené na dôkazoch a musia sa začať len vtedy, keď sa dá určiť konkrétne porušovanie ľudských práv;

9. vyzýva EÚ, aby na účely svojho dialógu so SAE o ľudských právach prijala a zverejnila zmysluplné kritériá v oblasti ľudských práv a zoznam jednotlivých prípadov s cieľom umožniť skutočnú diskusiu o ľudských právach zameranú na výsledky;

10. vyzýva EÚ, aby ako stály bod programu výročného samitu medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive zaradila diskusiu o ľudských právach, najmä o situácii obhajcov ľudských práv;

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že orgány SAE údajne používajú sledovací softvér skupiny NSO na nezákonné sledovanie mobilných telefónov stoviek jednotlivcov v Spojenom kráľovstve vrátane právnikov, akademikov a jedného poslanca; vyzýva PK/VP, aby požiadal orgány SAE o objasnenie týchto správ, a to aj pokiaľ ide o možné sledovanie občanov EÚ alebo jednotlivcov na území EÚ, a aby o tom podal Parlamentu správu;

12. pripomína, že v roku 2015 EÚ podpísala so SAE dohodu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch; vyzýva Komisiu, aby podala Parlamentu správu o súlade tejto dohody s príslušnými právnymi predpismi EÚ, najmä pokiaľ ide o zohľadňovanie ľudských práv a základných slobôd ako kritérií pre oslobodenie od vízovej povinnosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby podali Parlamentu správu o pokroku v tejto oblasti;

13. vyzýva členov valného zhromaždenia Interpolu, a najmä členské štáty EÚ, aby pred voľbami prezidenta tejto organizácie, ktoré sa uskutočnia od 23. do 25. novembra, riadne preskúmali obvinenia z porušovania ľudských práv týkajúce sa generálmajora Násira Ahmeda al-Raísího; berie na vedomie obavy občianskej spoločnosti týkajúce sa jeho kandidatúry a potenciálny vplyv na dobré meno tejto inštitúcie;

14. vyzýva medzinárodné spoločnosti sponzorujúce Expo 2020 v Dubaji, aby s cieľom vyjadriť svoj nesúhlas s porušovaním ľudských práv v SAE odstúpili od tohto sponzorstva, a nabáda členské štáty, aby sa na tomto podujatí nezúčastnili;

15. vyjadruje hlboké poľutovanie nad úlohou orgánov SAE pri vydávaní aktivistky za práva žien Ludžajny al-Hadlúlovej do Saudskej Arábie, kde bola väznená, mučená a prenasledovaná za presadzovanie práv žien;

16. vyjadruje znepokojenie nad situáciou žien v SAE, a to napriek určitému pokroku, a vyzýva orgány, aby reformovali zákon o osobnom postavení s cieľom poskytnúť ženám rovnaké práva a zabezpečiť, aby ženy v tejto krajine mohli prevádzať svoju štátnu príslušnosť na deti na rovnakom základe ako muži;

17. víta moratórium SAE na popravy od roku 2017; vyzýva SAE, aby ratifikovali Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho protokol, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti;

18. podporuje pokračujúci a posilnený dialóg medzi EÚ, jej členskými štátmi a SAE o otázkach spoločného záujmu, ako sa stanovuje v dohode o spolupráci; domnieva sa, že pravidelné medziparlamentné stretnutia medzi Parlamentom a jeho partnermi v oblasti Perzského zálivu sú dôležitým fórom pre rozvoj konštruktívneho a úprimného dialógu o všetkých problematických otázkach vrátane ľudských práv, bezpečnosti a obchodu;

19. žiada zavedenie prísnejších pravidiel transparentnosti, pokiaľ ide o lobistické aktivity zahraničných organizácií voči inštitúciám EÚ;

20. požaduje preklad tohto uznesenia do arabčiny;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Spojených arabských emirátov, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a vládam členov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Posledná úprava: 15. septembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia