Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0445/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0445/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya

15.9.2021 - (2021/2874(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0445/2021 (Verts/ALE)
B9‑0447/2021 (S&D)
B9‑0448/2021 (Renew)
B9‑0454/2021 (PPE)

Isabel Wiseler‑Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly
for PPE-Gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena
for S&D-Gruppen
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne, Klemen Grošelj
for Renew-Gruppen
Pierrette Herzberger‑Fofana
for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2874(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0445/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0445/2021
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya

(2021/2874(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Kenya, navnlig beslutningen af 30. april 2015[1] og af 18. maj 2017 om flygtningelejren Dadaab[2],

 der henviser til sin beslutning af 25. marts 2021 om en ny EU-Afrika-strategi – et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling[3],

 der henviser til den fælles erklæring af 21. juni 2021 fra Republikken Kenya og Den Europæiske Union,

 der henviser til erklæring fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på EU's vegne om den internationale dag mod homofobi, transfobi og bifobi den 17. maj 2021,

 der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2019 om situationen for LGBTI-personer i Uganda[4],

 der henviser til Rådets konklusioner af 10. maj 2021 med titlen "Afrikas Horn: en geostrategisk prioritet for EU",

 der henviser til den fælles erklæring af 29. april 2021 fra Kenyas regering og De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR): Dadaab and Kakuma Refugee Camps Roadmap (køreplan for Dadaab- og Kakuma-flygtningelejrene),

 der henviser til UNHCR's erklæring af 25. marts 2021 om situationen for LGBTIQ+-flygtninge i Kakuma-lejren,

 der henviser til FN's generalsekretærs meddelelse af 17. maj 2021 om den internationale dag mod homofobi, bifobi og transfobi,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. november 2020 med titlen "En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025" (COM(2020)0698),

 der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 21, 24, 29 og 31 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 10 og 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som forpligter EU og dets medlemsstater til i forbindelserne med den øvrige verden at værne om og fremme de universelle menneskerettigheder og beskyttelsen af fysiske personer og til at vedtage restriktive foranstaltninger i tilfælde af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne,

 der henviser til værdierne menneskelig værdighed, lighed og solidaritet i konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951,

 der henviser til artikel 14 i verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, som anerkender retten til at søge asyl fra forfølgelse i andre lande,

 der henviser til EU's Nødtrustfond for Afrika,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa[5],

 der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 25. marts 2020 "EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024" (JOIN(2020)0005),

 der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder (ACHPR),

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

 der henviser til UNHCR's samlede flygtningeberedskabsramme,

 der henviser til afgørelsen fra Kenyas højesteret af 8. april 2021, der midlertidigt blokerede for lukningen af Dadaab- og Kakuma-flygtningelejrene,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. september 2020 om en ny pagt om migration og asyl (COM(2020)0609),

 der henviser til FN's globale flygtningepagt,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at Kenya er vært for det næststørste antal flygtninge og asylansøgere i Afrika efter Etiopien; der henviser til, at Kenyas befolkning af flygtninge og asylansøgere ifølge UNHCR pr. 31. maj 2021 er på 519 989 personer i Kakuma, Dadaab og byområder;

B. der henviser til, at Kakuma-lejren er beliggende i Turkana-distriktet, et af de fattigste distrikter i Kenya; der henviser til, at levevilkårene i lejren ifølge UNHCR er forfærdelige og i konstant forværring med ekstrem fattigdom, dårlige boliger og infrastruktur samt mangel på vand, sanitet, medicin og elforsyning; der henviser til, at både lokalbefolkningen og flygtningene lider under alvorlig fødevare- og vandmangel og mangel på basale fornødenheder; der henviser til, at covid-19-pandemien har forværret en allerede alarmerende humanitær situation i lejren og distriktet, hvor den er beliggende;

C. der henviser til, at menneskerettigheds- og sikkerhedssituationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya er blevet eksponentielt forværret; der henviser til, at der ofte rapporteres om væbnede røverier, tyverier, voldtægter og drab, og at kvinder, børn, personer med handicap og LGBTIQ+-personer er mest sårbare over for vold; der henviser til, at disse angreb i øjeblikket er ved at blive undersøgt;

D. der henviser til, at to flygtninge i Kakuma 3, blok 13, den 15. marts 2021 fik andengradsforbrændinger under et brandangreb med en benzinbombe, mens de sov; der henviser til, at et af ofrene, nemlig den ugandiske flygtning Chriton Atuhwera, mistede livet som følge af de kvæstelser, han pådrog sig; der henviser til, at et stigende antal LGBTIQ+-flygtninge er blevet angrebet og såret, og at mange har været nødt til at flygte fra flygtningelejren til et område, hvor de ikke er beskyttet og ikke lovligt har lov til at opholde sig;

E. der henviser til, at selv om Kenyas lovgivning straffer forhold mellem samtykkende personer af samme køn med op til 14 års fængsel, er det det eneste land i regionen, der accepterer flygtninge baseret på seksuel orientering og kønsidentitet; der henviser til, at omkring 300 flygtninge og asylansøgere, der er registreret i Kakuma-flygtningelejren, har en LGBTIQ+-profil, og at de fleste af dem ifølge UNHCR fortæller, at de har levet fredeligt i Kakuma-samfundet;

F. der henviser til, at næsten halvdelen af de lande verden over, hvor homoseksualitet er forbudt, ifølge den globale 2020-gennemgang foretaget af den internationale sammenslutning af bøsse-lesbiske organisationer (ILGA) ligger i Afrika; der henviser til, at blot 22 ud af 54 afrikanske lande har lovliggjort homoseksualitet;

G. der henviser til, at de gældende LGBTIQ+-love i mange afrikanske lande stammer tilbage fra kolonialtiden;

H. der henviser til, at nogle flygtninge med LGBTIQ+-profiler i marts 2020 anmodede UNHCR om at blive flyttet ud af Kenya på grund af landets fjendtlighed over for dem; der henviser til, at over 30 LGBTIQ+-personer i de seneste måneder er blevet flyttet fra Kakuma 3-delen af lejren til andre dele på grundlag af de sikkerhedsbekymringer, som de rejste, og efter en omhyggelig vurdering foretaget af UNHCR på stedet; der henviser til, at Europa-Parlamentet i sit forhandlingsmandat om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 opfordrede til, at der skulle gøres en indsats over tid for at opnå en retfærdig fordeling af genbosatte personer blandt medlemsstaterne, og at disse bestræbelser bør kombineres med bestræbelser på at fastsætte internationale bindende regler vedrørende det fælles verdensomspændende ansvar for genbosætning af personer, der har behov for genbosættelse, som anført af UNHCR;

I. der henviser til, at den kenyanske regering og Human Rights Watch i november 2020 bekræftede, at der under covid-19-perioden havde været en eksponentiel stigning i antallet af angreb på LGBTIQ +-personer, selv om volden mere generelt også var blusset op;

J. der henviser til, at genbosætninger af LGBTIQ+-personer fra kenyanske flygtningelejre fortsat ikke lever op til de faktiske behov; der henviser til, at covid-19-pandemien har forsinket processen; der henviser til, at der ifølge UNHCR siden 2019 er blevet foreslået omkring 235 flygtninge med denne profil til genbosætning, hvoraf 48 % er udrejst af landet;

K. der henviser til, at 65 % af flygtningene i lejren, til trods for at UNHCR og dets partnere havde forberedt faciliteter til at reagere på pandemien, har rapporteret om ringere adgang til sundhedsfaciliteter efter udbruddet sammenlignet med før udbruddet i marts 2020, hovedsagelig på grund af frygt for infektion og manglende tilgængelighed af sundhedspersonale; der henviser til, at kun 3 % af Kenyas befolkning er fuldt vaccineret mod covid-19; der henviser til, at vaccinationskampagnen i de kenyanske flygtningelejre begyndte den 30. marts 2021, og at Kakuma-lejren fik tildelt 2 000 vaccinedoser;

L. der henviser til , at den kenyanske regering har gjort adskillige forsøg på at lukke lejren i de seneste årtier; ger henviser til, at Kenyas indenrigsminister den 24. marts 2021 gav UNHCR et 14 dages ultimatum til at udarbejde en plan for lukningen af både Dadaab- og Kakuma-lejrene; der henviser til, at den kenyanske højesteret den 8. april 2021 midlertidigt udsatte lukningen i 30 dage; der henviser til, at UNHCR og Kenyas regering den 29. april 2021 nåede til enighed om en køreplan for en senere lukning af Kukuma- og Dadaab-lejrene senest den 30. juni 2022; der henviser til, at køreplanen omfatter frivillig tilbagevenden for flygtninge til deres oprindelseslande i sikkerhed og med værdighed, udrejse til tredjelande under forskellige ordninger og alternative muligheder for ophold i Kenya for visse flygtninge fra landene i Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF);

M. der henviser til, at FN anerkendte regeringens bekymringer og medgav, at flygtningelejre ikke bør være langsigtede løsninger på tvangsfordrivelser, men at internationale organisationer og menneskerettighedsorganisationer har advaret om, at en pludselig og ukontrolleret lukning ville føre til en humanitær katastrofe, og at tvungne hjemsendelser ville være i strid med folkeretten; der henviser til, at flygtninge i Kakuma generelt lever i frygt for at blive udvist;

N. der henviser til, at Afrikas Horn på trods af omfattende naturlige ressourcer er en af de fattigste regioner i verden; der henviser til, at fødevaresikkerheden er ekstremt skrøbelig, og at millioner af mennesker, der lever i regionen, lider af fejlernæring og er i risiko for at blive ramt af hungersnød; der henviser til, at tørke og væbnede konflikter er de to vigtigste årsager til fordrivelse af personer i regionen, herunder i Kenya, som understreget i den globale handlingsplan, der blev vedtaget på Den Mellemstatslige Organisation for Udviklings (IGAD's) topmøde i Nairobi den 26. marts 2017; der henviser til, at konflikter som dem i Somalia og Etiopien og vold før og efter valgene i Uganda og Tanzania gør frivillig tilbagevenden uberettiget af hensyn til sikkerheden og værdigheden for de fleste flygtninge i Kakuma-lejren; der henviser til, at Kenya siden slutningen af 2019 har oplevet en kombination af hidtil usete trusler og hårdt ramt af klimaændringerne, idet landet har været vidne til den største invasion af ørkengræshopper i de seneste 60 år, regntider, der har været kendetegnet ved oversvømmelser, og foranstaltninger til begrænsning af covid-19;

O. der henviser til, at EU’s Nødtrustfond (EUTF) for Afrika, som blev undertegnet på topmødet i Valletta den 12. november 2015, havde til formål at tage fat om de grundlæggende årsager til destabilisering, tvangsfordrivelser og irregulær migration gennem fremme af modstandskraft, økonomiske muligheder, lige muligheder, sikkerhed og udvikling; der henviser til, at EU reagerer på de livreddende basale behov for flygtningene i flygtningelejrene i Kenya; minder om, at EU's Nødtrustfond for Afrika er oprettet under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og skal tilpasses det primære mål i EU's udviklingspolitik, som fortsat er "bekæmpelse af fattigdom";

P. der henviser til, at EU siden 2012 har ydet mere end 200 mio. EUR i humanitær bistand og har afsat 286 mio. EUR gennem Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for perioden 2014-2020 med fokus på jobskabelse, fødevaresikkerhed, modstandsdygtighed og institutionsopbygning, navnlig uddannelse; der henviser til, at kenyanske asylansøgere er helt afhængige af humanitær støtte til deres basale behov; der henviser til, at det nye finansielle instrument NDICI – Global Europe vil fortsætte gennemførelsen af EU-programmer i Kenya;

Q. der henviser til, at EU i 2021 tildelte 15 mio. EUR i finansiering til humanitære projekter i Kenya, der først havde til formål at hjælpe flygtninge, og siden 2016 45 mio. EUR til flygtninge og værtssamfund i Kenya under EU's Nødtrustfond for Afrika; der henviser til, at EU i Kakuma- og Dadaab-flygtningelejrene fortsat støtter leveringen af grundlæggende livsvigtig bistand såsom fødevarebistand, sundhedspleje, underernæringsbehandling, vand, sanitet og hygiejne (WASH), beskyttelse og uddannelse;

1. udtrykker sin dybe bekymring over den humanitære situation og rapporterne om langvarig vold i Kakuma-lejren; fordømmer på det kraftigste brandangrebet med en benzinbombe den 15. marts 2021 i Kakuma 3-flygtningelejren mod to LGBTIQ+-flygtninge; er dybt bekymret over de stående trusler i Kakuma-flygtningelejren mod personer med en LGBTIQ+-profil; minder om, at over 30 personer er blevet flyttet i hast i de seneste få måneder;

2. opfordrer indtrængende de kenyanske myndigheder til at fortsætte med at efterforske og skabe fuld klarhed om denne forbrydelse og til at drage de ansvarlige til ansvar i overensstemmelse med kenyansk lov og under overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning;

3. anerkender den vigtige og konstruktive rolle, som Kenya spiller, og minder om den udfordrende regionale situation, som er kendetegnet ved regionale kriser og konflikter; anerkender betydningen af Kakuma-flygtningelejren for tusindvis af flygtninge og asylansøgere i de tilgrænsende regioner i Kenya, herunder de mest sårbare af dem, navnlig dem med en LGBTIQ+-profil, som er udsat for kriminalisering og endda risikerer dødsstraf i deres oprindelseslande;

4. roser det samarbejde, der er gjort i årenes løb mellem Kenyas sekretariat for flygtningeanliggender (RAS), UNHCR og andre partnere i forbindelse med beskyttelse af alle flygtninge; understreger imidlertid, at den nuværende situation i Kakuma-lejren er uholdbar på lang sigt og kræver en effektiv, koordineret reaktion fra Kenyas regering, regeringerne i regionen og det internationale samfund som helhed, herunder EU; noterer sig den nylige vedtagelse af køreplanen for Dadaab- og Kakuma-flygtningelejrene i denne forbindelse;

5. opfordrer den kenyanske regering til at opretholde Kakuma- og Dadaab-flygtningelejrene, i det mindste indtil situationen i regionen er stabiliseret; opfordrer indtrængende den kenyanske regering til at sikre, at flygtninges menneskerettigheder respekteres, når den træffer enhver form for beslutninger, der vedrører dem; understreger, at EU's finansielle bistand til tredjelande til modtagelse af flygtninge ikke bør være en erstatning for EU's ansvar for at huse og genbosætte en rimelig andel af de mennesker, der har behov for international beskyttelse;

6. opfordrer Kenyas regering, UNHCR og det internationale samfund til at forpligte sig til at arbejde sammen og finde alternative holdbare, hensigtsmæssige og rettighedsbaserede løsninger, der er i overensstemmelse med principperne og målene for ansvarsdeling i den globale flygtningepagt (GCR); anbefaler, at dette for at være effektivt bør omfatte genbosætning i EU af et meningsfuldt antal flygtninge med behov for international beskyttelse;

7. understreger behovet for en mere integreret og omfattende regional tilgang til håndtering af flygtninge og for at styrke samarbejdet mellem Kenya og dets nabolande om politiske, sikkerhedsmæssige, humanitære og udviklingsmæssige spørgsmål med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til tvangsfordrivelse; opfordrer til, at behovet for tilstrækkelig sikkerhed i flygtningelejre opfyldes, og opfordrer den kenyanske regering til at øge sikkerheden i Kakuma-lejren og styrke beskyttelsen af flygtninge, navnlig de mest sårbare grupper; opfordrer de retshåndhævende myndigheder og andre dele af Kenyas regering til at sikre, at flygtninge beskyttes og er i sikkerhed;

8. opfordrer Kenyas regering og UNHCR til at sikre gennemførelsen af tilbagesendelsesprogrammet i fuld overensstemmelse med internationale forpligtelser og Kenyas nationale ansvar; insisterer på, at enhver hjemsendelsesproces i oprindelseslandet skal være frivillig, sikker, bæredygtig, værdig og rettighedsbaseret, og at hjemvendte skal have adgang til objektive, neutrale og relevante oplysninger om, hvad der sker, hvis de beslutter ikke at gøre det frivilligt;

9. udtrykker dyb bekymring over situationen på Afrikas Horn, navnlig med hensyn til fattigdom og fødevareusikkerhed; opfordrer Kommissionen til at frigive den humanitære bistand, der er nødvendig for at klare flygtningeproblemet og hungersnøden i regionen; opfordrer til, at EU's og medlemsstaternes bistand på Afrikas Horn som en prioritet anvendes til at bekæmpe vold, herunder seksuel vold, og problemer, der hænger sammen med alvorlige uligheder, fattigdom, kronisk fejlernæring, adgang til sundhedsydelser og offentlige tjenester, navnlig reproduktiv sundhedspleje, og opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling;

10. opfordrer EU til at tage fat på spørgsmålet om fødevareusikkerhed og mangel på basale behov i Kakuma-lejren, herunder bl.a. adgang til vandsanitet, sundhedspleje og elektricitet, ikke kun via bistand forbeholdt flygtninge, men også gennem sin støtte til nationale udviklingsprogrammer, hvis evne til at opfylde kravene om udviklingseffektivitet er blevet sikret og regelmæssigt vurderes;

11. understreger, at den voksende ustabilitet i regionen udgør en hindring for flygtninges sikre tilbagevenden til deres oprindelseslande; opfordrer EU til i samarbejde med det internationale donorsamfund fortsat at intensivere sin indsats som mæglende partner og til støtte for en bæredygtig og langsigtet socioøkonomisk udvikling i regionen og dermed skabe et gunstigt og sikkert miljø for frivillig tilbagevenden og reintegration af flygtninge;

12. opfordrer til, at der gøres en større indsats for at beskytte tvangsfordrevne LGBTIQ+-personer, og at det internationale samfund udviser større solidaritet med hensyn til at imødekomme genbosætningsbehovene globalt, da disse fortsat er langt større end det faktiske antal pladser, der er til rådighed;

13. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at rapportere til Europa-Parlamentet om gennemførelse og programmering af EU's Nødtrustfond for Afrika og opfordrer til en specifik konsekvensanalyse, som omfatter dens indvirkning på menneskerettighederne, og som skal foretages af Kommissionen med støtte fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder; opfordrer Kommissionen til rettidigt at fremlægge resultatet af en sådan konsekvensanalyse for Europa-Parlamentet, herunder inden for rammerne af Arbejdsgruppen vedrørende Eksterne Finansieringsinstrumenter under Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget;

14. opfordrer EU til fortsat at arbejde tæt sammen med Kenyas regering, UNHCR og det bredere internationale samfund for at hjælpe med at finde løsninger på den langvarige flygtningesituation i regionen; opfordrer EU til at styrke forsvaret og fremme af menneskerettighederne i Kenya;

15. minder om, at forfølgelse på grund af seksuel orientering i EU betragtes som et kriterium for asylansøgninger og for tildeling af asyl; opfordrer EU og dens medlemsstater til at overholde dette princip; opfordrer EU, navnlig EU-delegationerne og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, til effektivt at gøre fuld brug af LGBTI-værktøjskassen og dens ledsagende retningslinjer i deres dialog med alle afrikanske nationer, der stadig kriminaliserer homoseksualitet, og mere generelt i deres dialog med alle lande, hvor forfølgelse af eller vold mod LGBTIQ+-personer er udbredt;

16. insisterer på, at EU-delegationen i Kenya fortsat nøje overvåger situationen for sårbare personer, navnlig LGBTIQ+-personer og sorte afrikanske kvinder, og aktivt støtter civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og LGBTIQ+-personer på stedet;

17. opfordrer indtrængende EU til at fortsætte sine bestræbelser på at overbevise både den kenyanske regering og AU om at genoverveje deres tilgang til LGBTIQ+, idet det bemærkes, at deres holdning på den ene eller anden måde kan bringe LGBTIQ+-personer i fare for umenneskelig og nedværdigende behandling, der strider mod de værdier om lighed og lige beskyttelse, som er nedfældet i loven;

18. minder de kenyanske myndigheder om deres tilsagn om at respektere retten til menings- og ytringsfrihed som nedfældet i artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og dens forpligtelser til at garantere de grundlæggende rettigheder som fastsat i det afrikanske charter og andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, herunder Cotonouaftalen, særlig artikel 8 og 96; opfordrer indtrængende den kenyanske regering til under alle omstændigheder at garantere alle flygtninges fysiske integritet og psykiske velbefindende, uanset deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller udtryk;

19. opfordrer det internationale samfund til at sikre, at flygtninge er omfattet af covid-19-vaccinationsprogrammerne; understreger, at det er af afgørende betydning for både flygtninge og de samfund, der huser dem, at give flygtninge mulighed for at drage fordel af nationale tjenester og integrere dem i de nationale udviklingsplaner, og at det er i overensstemmelse med løftet om "ikke at lade nogen i stikken" i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

20. gentager, at der ikke kan være nogen udvikling uden forbedret sikkerhed i regionen; understreger imidlertid på det kraftigste, at der skal bruges midler på økonomisk, menneskelig og social udvikling i regionen med særligt fokus på de udviklingsmæssige problemer, der er indkredset i afgørelsen om trustfonden; minder om, at midler fra EUF og officiel udviklingsbistand (ODA) udelukkende bør anvendes til udviklingsmål;

21. understreger, at det er vigtigt at tildele en betydelig andel af NDICI – Global Europe til civilsamfundsorganisationer i tredjelande, herunder Kenya, til at yde bistand og til beskyttelse og overvågning af migranters rettigheder; opfordrer EU til at sikre, at en betydelig del af programmeringen gennem dette instrument øremærkes til forbedring af menneskerettighederne og international beskyttelse for flygtningene, navnlig i Kenya;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's højkommissær for flygtninge, formanden for Kenyas parlament, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, IGAD, regeringerne i IGAD-medlemsstaterne, Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament og Den Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU.

 

 

Seneste opdatering: 15. september 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik