Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0445/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0445/2021

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

  15.9.2021 - (2021/2874(RSP))

  predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
  B9-0445/2021 (Verts/ALE)
  B9-0447/2021 (S&D)
  B9-0448/2021 (Renew)
  B9-0454/2021 (PPE)

  Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly
  v mene skupiny PPE
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena
  v mene skupiny S&D
  Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Klemen Grošelj
  v mene skupiny Renew
  Pierrette Herzberger-Fofana
  v mene skupiny Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo


  Postup : 2021/2874(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B9-0445/2021
  Predkladané texty :
  RC-B9-0445/2021
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

  (2021/2874(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Keni, najmä uznesenia z 30. apríla 2015[1] a z 18. mája 2017 o utečeneckom tábore Dadaab[2],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2021 o novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj[3],

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Kenskej republiky a Európskej únie z 21. júna 2021,

   so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ zo 17. mája 2021 k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2019 o situácii LGBTI osôb v Ugande[4],

   so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2021 s názvom Africký roh: geostrategická priorita EÚ,

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Kenskej vlády a Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHRC) z 29. apríla 2021: Cestovná mapa pre utečenecké tábory Dadaab a Kakuma,

   so zreteľom na vyhlásenie UNHRC z 25. marca 2021 o situácii LGBTIQ+ utečencov v tábore Kakuma,

   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN zo 17. mája 2021 k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii,

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0698),

   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, články 21, 24, 29 a 31 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a články 10 a 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré EÚ a jej členské štáty vo vzťahoch s okolitým svetom zaväzujú dodržiavať a presadzovať všeobecné ľudské práva a ochraňovať jednotlivcov a prijať reštriktívne opatrenia v prípade vážnych porušení ľudských práv,

   so zreteľom na hodnoty ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity obsiahnuté v Dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951,

   so zreteľom na článok 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, v ktorom sa uznáva právo osôb žiadať o azyl z dôvodu prenasledovania v iných krajinách,

   so zreteľom na Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku („TFEÚ pre Afriku“),

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 9. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa[5],

   so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. marca 2020 s názvom Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 (JOIN(2020)0005),

   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

   so zreteľom na komplexný rámec reakcie UNHCR na utečencov,

   so zreteľom na rozhodnutie kenského najvyššieho súdu z 8. apríla 2021 o dočasnom blokovaní zatvorenia utečeneckých táborov Dadaab a Kakuma,

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. septembra 2020 o Novom pakte o migrácii a azyle (COM(2020)0609),

   so zreteľom na globálny pakt OSN o utečencoch,

   so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Keňa je po Etiópii hostiteľskou krajinou druhého najväčšieho počtu utečencov a žiadateľov o azyl v Afrike; keďže podľa UNHCR k 31. máju 2021 je počet utečencov a žiadateľov o azyl v Keni 519 989 v mestských oblastiach Kakuma a Dadaab;

  B. keďže tábor Kakuma sa nachádza v kraji Turkana, jednom z najchudobnejších krajov v Keni; keďže podľa UNHCR sú životné podmienky v tábore zúfalé a neustále sa zhoršujú, s extrémnou chudobou, zlým bývaním a infraštruktúrou a nedostatkom vody, sanitácie, liekov a dodávok elektrickej energie; keďže miestne obyvateľstvo aj utečenci trpia vážnym nedostatkom potravín a vody a nedostatkom základných potrieb; keďže pandémia COVID-19 zhoršila už aj tak alarmujúcu humanitárnu situáciu v tábore a kraji, v ktorom sa nachádza;

  C. keďže situácia v oblasti ľudských práv a bezpečnosti v utečeneckom tábore Kakuma v Keni sa exponenciálne zhoršila; keďže často sú hlásené ozbrojené lúpeže, krádeže, znásilnenia a zabitia, pričom ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím a LGBTIQ+ osoby sú najviac ohrozené násilím; keďže tieto útoky sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania;

  D. keďže 15. marca 2021 v bloku 13 Kakuma 3 utrpeli dvaja utečenci popáleniny druhého stupňa v dôsledku podpaľačského útoku počas spánku; keďže jeden z obetí, ugandský utečenec Chriton Atuhwera, zomrel na následky v dôsledku zranení, ktoré utrpel; keďže čoraz viac utečencov LGBTIQ+ bolo napadnutých a zranených, pričom mnohí museli utiecť z utečeneckého tábora do oblasti, kde nie sú chránení a nie sú legálne oprávnení na pobyt;

  E. keďže hoci kenské právo trestá konsenzuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia až 14 rokmi väzenia, je to jediná krajina v regióne, ktorá prijíma utečencov na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; keďže približne 300 utečencov a žiadateľov o azyl registrovaných v utečeneckom tábore Kakuma má profil LGBTIQ+, pričom podľa UNHCR väčšina z nich uviedla, že žijú pokojne v komunite Kakuma;

  F. keďže podľa globálneho preskúmania Medzinárodného združenia lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ILGA) z roku 2020 sa takmer polovica krajín na celom svete, v ktorých je homosexualita zakázaná, nachádza v Afrike; keďže len 22 z 54 afrických národov legalizovalo homosexualitu;

  G. keďže v mnohých afrických krajinách zákony proti LGBTIQ+ pochádzajú ešte z koloniálnej éry;

  H. keďže v marci 2020 niektorí utečenci s profilmi LGBTIQ+ požiadali UNHCR, aby ich premiestnil mimo Kene v dôsledku nepriateľstva krajiny voči nim; Keďže v posledných mesiacoch bolo viac ako 30 LGBTIQ+ osôb premiestnených z časti 3 tábora Kakuma do iných častí na základe bezpečnostných obáv, ktoré vyjadrili, a po dôkladnom posúdení zo strany UNHCR v teréne; keďže Európsky parlament v mandáte na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, vyzval na postupné vynaloženie úsilia na dosiahnutie spravodlivého rozdelenia presídlených osôb medzi členskými štátmi a keďže toto úsilie by sa malo spojiť s úsilím o stanovenie záväzných medzinárodných pravidiel týkajúcich sa spoločnej celosvetovej zodpovednosti za presídlenie osôb, ktoré potrebujú presídlenie, ako uviedol UNHCR;

  I. keďže v novembri 2020 kenská vláda a organizácia Human Rights Watch potvrdili, že v ére COVID-19 došlo k exponenciálnemu nárastu útokov proti LGBTIQ+ osobám, hoci počet prípadov násilia narástol vo všeobecnosti;

  J. keďže počet odchodov osôb LGBTIQ+ z kenských utečeneckých táborov naďalej zaostáva za skutočnými potrebami; keďže pandémia COVID-19 tento proces spomalila; keďže podľa UNHCR bolo od roku 2019 na presídlenie vyčlenených 235 utečencov s týmto profilom, z ktorých 48 % opustilo krajinu;

  K. keďže napriek skutočnosti, že UNHCR a jeho partneri pripravili zariadenia na reakciu na pandémiu, 65 % utečencov v táboroch uvádza, že po vypuknutí epidémie majú horší prístup k zdravotníckym zariadeniam v porovnaní s obdobím pred vypuknutím nákazy v marci 2020, najmä z dôvodu strachu z infekcie a nedostupnosti zdravotníckeho personálu; keďže proti pandémii COVID-19 sú plne očkované len 3 % kenského obyvateľstva; keďže vakcinačná kampaň v kenských utečeneckých táboroch sa začala 30. marca 2021, pričom tábor Kakuma dostal 2 000 dávok očkovacích látok;

  L. keďže kenská vláda sa v posledných desaťročiach niekoľkokrát pokúsila zatvoriť tábor; keďže 24. marca 2021 minister vnútra Kene udelil UNHCR 14-dňové ultimátum na vypracovanie plánu zatvorenia táborov Dadaab aj Kakuma; keďže 8. apríla 2021 kenský najvyšší súd dočasne odložil uzavretie o 30 dní; keďže 29. apríla 2021 sa UNHCR a kenská vláda dohodli na pláne na neskoršie uzavretie táborov Kukuma a Dadaab do 30. júna 2022; keďže plán zahŕňa bezpečný a dôstojný dobrovoľný návrat utečencov do ich krajín pôvodu, odchody do tretích krajín v rámci rôznych opatrení a alternatívne možnosti pobytu v Keni pre určitých utečencov z krajín Východoafrického spoločenstva (EAC);

  M. keďže hoci OSN uznala obavy vlády a uznala, že utečenecké tábory by nemali byť dlhodobými riešeniami núteného vysídľovania, medzinárodné organizácie a organizácie pre ľudské práva varovali, že náhle a neriadené zatvorenie by viedlo k humanitárnej katastrofe, a že nútené repatriácie by boli v rozpore s medzinárodným právom; keďže utečenci v Kakume žijú vo všeobecnosti v strachu z vyhostenia;

  N. keďže napriek rozsiahlym prírodným zdrojom je Africký roh jedným z najchudobnejších regiónov vo svete; keďže potravinová bezpečnosť je veľmi neistá a keďže milióny ľudí žijúcich v tomto regióne trpia podvýživou a hrozí im hladomor; keďže sucho a ozbrojené konflikty sú dva hlavné dôvody vysídľovania osôb v regióne vrátane Kene, ako sa zdôrazňuje v globálnom akčnom pláne z Nairobi prijatom na samite Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) 26. marca 2017; keďže konflikty ako v Somálsku a Etiópii a násilie pred voľbami a po voľbách v Ugande a Tanzánii znemožňujú dobrovoľný návrat z dôvodu bezpečnosti a dôstojnosti väčšiny utečencov v tábore Kakuma; keďže Keňa je od konca roka 2019 postihnutá kombináciou bezprecedentných hrozieb a vážnych dôsledkov zmena klímy, pričom bola zaznamenaná najväčšia invázia púštnych kobyliek za posledných 60 rokov, záplavy, ktoré poznačili obdobia zrážok, a obmedzujúce opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19;

  O. keďže na samite vo Vallette bol 12. novembra 2015 podpísaný Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku (EUTF), ktorý bol vytvorený s cieľom riešiť základné príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania a neregulárnej migrácie prostredníctvom podporovania odolnosti, hospodárskych príležitostí, rovnakých príležitostí, bezpečnosti a rozvoja; keďže EÚ reaguje na životne dôležité základné potreby utečencov v kenských utečeneckých táboroch; keďže Trustový fond EÚ pre Afriku je zriadený v rámci nástroja rozvojovej spolupráce a musí byť zosúladený s hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ, ktorým zostáva boj proti chudobe;

  P. keďže EÚ od roku 2012 poskytla viac ako 200 miliónov EUR na humanitárnu pomoc a vyčlenila 286 miliónov EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na obdobie 2014 – 2020 so zameraním najmä na vytváranie pracovných miest, potravinovú bezpečnosť, odolnosť a budovanie inštitúcií a vzdelávanie; keďže kenskí žiadatelia o azyl sú úplne závislí od humanitárnej podpory svojich základných potrieb; keďže nový finančný nástroj NDICI – Globálna Európa bude pokračovať vo vykonávaní programov EÚ v Keni;

  Q. keďže v roku 2021 EÚ vyčlenila 15 miliónov EUR na humanitárne projekty v Keni zamerané najmä na pomoc utečencom a od roku 2016 vyčlenila 45 miliónov EUR pre utečencov a hostiteľské komunity v Keni v rámci Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku; keďže v utečeneckých táboroch Kakuma a Dadaab EÚ naďalej podporuje poskytovanie základnej pomoci na záchranu života, ako je potravinová pomoc, zdravotná starostlivosť, liečba podvýživy, voda, sanitácia a hygiena (WASH), ochrana a vzdelávanie;

  1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou situáciou a správami o dlhotrvajúcom násilí v tábore Kakuma; dôrazne odsudzuje podpaľačský útok s benzínovou bombou, ku ktorému došlo 15. marca 2021 v utečeneckom tábore Kakuma 3 proti dvom LGBTIQ+ utečencom; je hlboko znepokojený pretrvávajúcimi hrozbami v utečeneckom tábore Kakuma voči osobám s LGBTIQ+ profilom; pripomína, že v posledných mesiacoch bolo urgentne premiestnených viac ako 30 osôb;

  2. naliehavo vyzýva kenské orgány, aby pokračovali vo vyšetrovaní a v plnej miere objasnili tento trestný čin a aby vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám v súlade s kenským právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

  3. uznáva dôležitú a konštruktívnu úlohu, ktorú Keňa zohráva, a pripomína náročnú regionálnu situáciu, ktorá sa vyznačuje regionálnymi krízami a konfliktmi; uznáva význam utečeneckého tábora Kakuma pre tisíce utečencov a žiadateľov o azyl v pohraničných regiónoch Kene vrátane najzraniteľnejších osôb, najmä tých, ktoré majú LGBTIQ+ profil a vo svojich krajinách pôvodu čelia kriminalizácii či dokonca trestu smrti;

  4. oceňuje dlhoročnú spoluprácu medzi kenským sekretariátom pre záležitosti utečencov (RAS), UNHCR a ďalšími partnermi pri riešení otázky ochrany všetkých utečencov; zdôrazňuje však, že súčasná situácia v tábore Kakuma je z dlhodobého hľadiska neudržateľná a vyžaduje si účinnú a koordinovanú reakciu kenskej vlády, vlád v regióne a medzinárodného spoločenstva ako celku vrátane EÚ; v tejto súvislosti berie na vedomie nedávne prijatie plánu pre utečenecké tábory Dadaab a Kakuma;

  5. vyzýva kenskú vládu, aby udržiavala utečenecké tábory Kakuma a Dadaab aspoň dovtedy, kým sa situácia v regióne nestabilizuje; naliehavo vyzýva kenskú vládu, aby zabezpečila dodržiavanie ľudských práv utečencov pri prijímaní akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú; zdôrazňuje, že finančná pomoc EÚ tretím krajinám na prijímanie utečencov by nemala nahrádzať zodpovednosť EÚ za prijímanie a presídľovanie spravodlivého podielu ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu;

  6. vyzýva kenskú vládu, UNHCR a medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaviazali spolupracovať a nájsť alternatívne, trvalé a vhodné riešenia založené na právach, ktoré budú v súlade so zásadami deľby zodpovednosti a cieľmi Globálneho paktu o utečencoch (GCR); odporúča, aby to v záujme účinnosti zahŕňalo presídlenie značného počtu utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, do EÚ;

  7. zdôrazňuje potrebu integrovanejšieho a komplexnejšieho regionálneho prístupu k riadeniu utečencov a posilnenia spolupráce medzi Keňou a susednými krajinami v politických, bezpečnostných, humanitárnych a rozvojových otázkach s cieľom riešiť základné príčiny núteného vysídľovania; žiada, aby sa v utečeneckých táboroch dosiahla primeraná bezpečnosť, a vyzýva kenskú vládu, aby posilnila bezpečnosť v tábore Kakuma a ochranu utečencov, najmä najzraniteľnejších skupín; vyzýva orgány presadzovania práva a ostatné zložky vlády v Keni, aby zabezpečili ochranu a bezpečnosť utečencov;

  8. vyzýva kenskú vládu a UNHCR, aby zabezpečili vykonávanie repatriačného programu v plnom súlade s medzinárodnými záväzkami a domácou zodpovednosťou Kene; trvá na tom, že akýkoľvek proces repatriácie do krajiny pôvodu musí byť dobrovoľný, bezpečný, udržateľný, dôstojný a založený na právach, pričom navrátilci musia mať prístup k objektívnym, neutrálnym a relevantným informáciám o tom, čo sa stane, ak sa rozhodnú neprihlásiť sa dobrovoľne;

  9. vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v Africkom rohu, najmä pokiaľ ide o chudobu a potravinovú neistotu; vyzýva Komisiu, aby uvoľnila núdzovú humanitárnu pomoc potrebnú na riešenie problému utečencov a hladomoru v regióne; žiada, aby sa pomoc poskytovaná EÚ a členskými štátmi v Africkom rohu prioritne využila na riešenie násilia vrátane sexuálneho násilia a problémov súvisiacich s veľkou nerovnosťou, chudobou, chronickou podvýživou, prístupom k zdravotnej starostlivosti a verejným službám, najmä reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, a dosahovaním cieľov udržateľného rozvoja;

  10. vyzýva EÚ, aby sa zaoberala otázkou potravinovej neistoty a nedostatku základných potrieb v tábore Kakuma, okrem iného aj prístupom k vode, sanitácii, zdravotnej starostlivosti a dodávkam elektrickej energie, a to nielen prostredníctvom pomoci zameranej výlučne na utečencov, ale aj prostredníctvom podpory národných rozvojových programov, ktorých schopnosť spĺňať rozvojovú účinnosť bola zabezpečená a pravidelne sa posudzuje;

  11. zdôrazňuje, že rastúca nestabilita v regióne predstavuje prekážku pre bezpečný návrat utečencov do ich krajín pôvodu; vyzýva EÚ, aby v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom darcov naďalej zvyšovala svoje úsilie ako sprostredkovateľský partner a na podporu udržateľného a dlhodobého sociálno-ekonomického rozvoja v regióne, čím sa vytvorí priaznivé a bezpečné prostredie pre dobrovoľný návrat a reintegráciu utečencov;

  12. požaduje väčšie úsilie na ochranu násilne vysídlených LGBTIQ+ osôb a väčšiu solidaritu zo strany medzinárodného spoločenstva pri reagovaní na potreby presídlenia na celom svete, keďže tieto potreby zostávajú oveľa vyššie ako skutočný počet dostupných priestorov;

  13. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o vykonávaní a plánovaní trustového fondu EÚ pre Afriku, a žiada, aby Komisia s podporou Agentúry pre základné práva vykonala osobitné posúdenie vplyvu týkajúce sa jeho vplyvu na ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predkladala výsledky takýchto posúdení vplyvu včas, a to aj v rámci pracovnej skupiny Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj pre vonkajšie finančné nástroje;

  14. vyzýva EÚ, aby naďalej úzko spolupracovala s kenskou vládou, UNHCR a širším medzinárodným spoločenstvom s cieľom pomôcť pri hľadaní riešení dlhotrvajúcej utečeneckej situácie v regióne; vyzýva EÚ, aby posilnila ochranu a presadzovanie ľudských práv v Keni;

  15. pripomína, že v Európskej únii sa prenasledovanie na základe sexuálnej orientácie považuje za kritérium žiadosti o azyl a na udelenie azylu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby dodržiavali túto zásadu; vyzýva EÚ, najmä delegácie EÚ a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby účinne v plnej miere využívali súbor nástrojov pre LGBTI osoby a jeho sprievodné usmernenia vo svojom dialógu so všetkými africkými štátmi, ktoré stále kriminalizujú homosexualitu, a všeobecnejšie vo svojom dialógu so všetkými krajinami, v ktorých je rozšírené prenasledovanie LGBTIQ+ osôb alebo násilie voči nim;

  16. trvá na tom, aby delegácia EÚ v Keni naďalej pozorne monitorovala situáciu zraniteľných osôb, konkrétne LGBTIQ+ osôb a afrických žien čiernej pleti, a aby aktívne podporovala organizácie občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a LGBTIQ+ ľudí na mieste;

  17. naliehavo vyzýva EÚ, aby pokračovala vo svojom úsilí presvedčiť kenskú vládu aj Africkú úniu, aby prehodnotili svoj prístup k LGBTIQ+ osobám, pričom poznamenáva, že ich postoj môže určitým spôsobom vystavovať LGBTIQ+ osoby riziku neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, ktoré je v rozpore s hodnotami rovnosti a rovnakej ochrany zakotvenými v právnych predpisoch;

  18. pripomína kenským orgánom ich záväzok rešpektovať právo na slobodu presvedčenia a prejavu zakotvené v článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a ich povinnosť zaručiť základné práva, ako sa stanovuje v Africkej charte a iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv vrátane Dohody z Cotonou, konkrétne v jej článkoch 8 a 96; naliehavo vyzýva kenskú vládu, aby za každých okolností zaručila fyzickú integritu a psychologickú pohodu všetkých utečencov bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav;

  19. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zaručilo, že na utečencov sa budú vzťahovať programy očkovania proti COVID-19; zdôrazňuje, že umožniť utečencom využívať vnútroštátne služby a začleniť ich do národných rozvojových plánov je nevyhnutné pre utečencov aj komunity, ktoré ich prijímajú, a je to v súlade so záväzkom „na nikoho nezabudnúť“ v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj;

  20. opakuje, že ak sa bezpečnosť v regióne nezlepší, rozvoj nie je možný; rozhodne však zdôrazňuje, že sa musia vyčleniť finančné prostriedky na hospodársky, ľudský a sociálny rozvoj v regióne s osobitným zameraním na rozvojové výzvy identifikované v rozhodnutí o trustovom fonde; pripomína, že ERF a oficiálna rozvojová pomoc (ODA) by sa mali využívať výlučne na rozvojové ciele;

  21. zdôrazňuje, že je dôležité prideliť významný podiel nástroja NDICI – Globálna Európa organizáciám občianskej spoločnosti v tretích krajinách vrátane Kene na poskytovanie pomoci a na ochranu a monitorovanie práv migrantov; vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že významná časť programovania prostredníctvom tohto nástroja sa vyčlení na zlepšenie ľudských práv a medzinárodnej ochrany utečencov, najmä v Keni;

  22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vysokému komisárovi OSN pre utečencov, predsedovi kenského parlamentu, Medzivládnemu úradu pre rozvoj (IGAD), vládam členských štátov IGAD, Africkej únii, Panafrickému parlamentu a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

   

  Posledná úprava: 15. septembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia