Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0455/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0455/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Afganistanin tilanteesta

15.9.2021 - (2021/2877(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0455/2021 (Verts/ALE)
B9‑0458/2021 (ECR)
B9‑0459/2021 (PPE)
B9‑0460/2021 (S&D)
B9‑0462/2021 (Renew)

Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler‑Lima, Radosław Sikorski, David Lega
PPE-ryhmän puolesta
Pedro Marques, Elena Yoncheva
S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Tineke Strik
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan
ECR-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2021/2877(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0455/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0455/2021
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta

(2021/2877(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanista,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston antamat päätöslauselmat 1368 ja 1373 (2001), 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) ja 2593 (2021),

 ottaa huomioon 2. lokakuuta 2016 hyväksytyn muuttoliikekysymyksiä koskevan EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman,

 ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 tehdyn Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimuksen kumppanuudesta ja kehityksestä[1],

 ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon EU:n Afganistan-strategian osatekijöistä (JOIN(2017)0031),

 ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 17. elokuuta 2021 antaman julkilausuman Afganistanista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n puheen YK:n ihmisoikeusneuvoston hätäistunnossa 24. elokuuta 2021,

 ottaa huomioon G7-maiden johtajien 24. elokuuta 2021 Afganistanista antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 31. elokuuta 2021 antaman lausuman Afganistanin tilanteesta,

 ottaa huomioon EU:n, Naton ja G7-ryhmän yhteisen Afganistania käsitelleen kokouksen tulokset,

 ottaa huomioon talebanien ilmoituksen Afganistanin väliaikaishallituksen perustamisesta 7. syyskuuta 2021,

 ottaa huomioon Genevessä 13. ja 14. syyskuuta 2021 pidetyn YK:n kansainvälisen avunantajakonferenssin Afganistanista,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin ulkoministerien epävirallisen tapaamisen (Gymnich) jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa 3. syyskuuta 2021 antaman lausuman,

 ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen asevoimien vetäytyminen Afganistanista saatiin päätökseen 30. elokuuta 2021,

 ottaa huomioon EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämisestä ja suojaamisesta, lapsista aseellisissa selkkauksissa ja ihmisoikeuksien puolustajista,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon Genevessä 28. heinäkuuta 1951 allekirjoitetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja sen vuoden 1967 lisäpöytäkirjan,

 ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn YK:n pakolaissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

 ottaa huomioon turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan YK:n Global Compact -aloitteen ja pakolaisia koskevan YK:n Global Compact -aloitteen, jotka laadittiin YK:n yleiskokouksen 19. syyskuuta 2016 yksimielisesti hyväksymän, pakolaisia ja muuttajia koskevan New Yorkin julkilausuman johdosta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 1990-luvulla talebanliikkeen johtama Afganistan oli pääasiallinen turvasatama ja operatiivinen päätoimipaikka kansainvälisille terroristijärjestöille, erityisesti al-Qaidalle, joka oli vastuussa lukuisista siviileihin kohdistuneista raakalaismaisista terrori-iskuista Aasiassa, Afrikassa, Australiassa, Euroopassa ja Amerikassa sekä 11. syyskuuta 2001 ihmiskunnan historian tuhoisimmasta terrori-iskusta Yhdysvalloissa, jossa surmattiin lähes 3 000 ihmistä, jotka olivat yli 90 maan kansalaisia;

B. ottaa huomioon, että 20 vuotta sitten tehty raakalaismainen hyökkäys Yhdysvaltoihin johti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1368 ja Yhdysvaltojen johtamaan väliintuloon Afganistanissa vuonna 2001, jonka seurauksena talebanit syrjäytettiin ja al-Qaida ja muita maailmanlaajuisia jihadistijärjestöjä hajotettiin ja niiden toiminta hiipui, joskin tämä saavutettu edistys on nyt vakavassa vaarassa;

C. ottaa huomioon, että syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen Nato vetosi perustamissopimuksensa 5 artiklaan – ainoa kerta, kun Nato on vedonnut kollektiiviseen puolustukseensa – ja yli 40 maata osallistui maan turvallisuuden takaamiseen ja kymmenet muut valtiot ja järjestöt, myös EU, sitoutuivat vakauttamaan maata myöhemmin annettujen YK:n päätöslauselmien mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että Nato ja liittoutuneet maat ovat olleet läsnä Afganistanissa talebanhallinnon kaatumisen jälkeen vuodesta 2001; ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti huhtikuussa 2021 talebanien kanssa käytyjen kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen joukkojen vetämisestä kokonaan pois 11. syyskuuta 2021 mennessä; ottaa huomioon, että Naton ja sen liittolaisten joukkojen vetäytyminen saatiin päätökseen elokuussa 2021;

E. ottaa huomioon, että talebanit etenivät sen jälkeen nopeasti hallituksen valvonnassa olleella alueella; ottaa huomioon, että Afganistanin armeija ja turvallisuusjoukot eivät pystyneet muodostamaan tehokasta puolustusta ja presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta; ottaa huomioon, että talebanliike otti maan täysin valvontaansa ja perusti uudelleen Afganistanin islamilaisen emiirikunnan;

F. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen johtama 110 000 ihmisen evakuointi Afganistanista toteutettiin elokuussa 2021 ilman kansainvälisen yhteisön koordinointia; ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja kansainvälinen yhteisö onnistuivat kahden viikon aikana elokuussa 2021 evakuoimaan ilmateitse turvaan yli 120 000 vaarassa ollutta afganistanilaista, diplomaattiedustustojen ja sotilaallisten joukko-osastojen paikallista työntekijää ja ulkomaiden kansalaista; ottaa huomioon, että arviolta 150 000−170 000 afganistanilaista, jotka ovat työskennelleet kansainvälisen yhteisön kanssa viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana, on jäänyt oman onnensa nojaan ja että heidän henkensä on vaarassa;

G. ottaa huomioon, että talebanit ilmoittivat muodostaneensa 7. syyskuuta 2021 talebanien johtoneuvoston johtajan Muhammad Hassan Akhundin johtaman väliaikaishallituksen, johon ei ole kutsuttu naisia eikä talebanliikkeeseen kuulumattomia henkilöitä; ottaa huomioon, että talebanien väliaikaishallitukseen kuuluu terroriteoista vastuussa olevia henkilöitä, mukaan lukien entisiä vankeja, YK:n pakotteiden kohteena olevia henkilöitä ja FBI:n etsityimpien rikollisten luettelossa oleva henkilö; ottaa huomioon, että monilla talebanien väliaikaishallituksen jäsenillä on Pakistanin myöntämä passi; ottaa huomioon, että tämä hallitus syrjii ankarasti maan etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä;

H. ottaa huomioon, että talebanien väliaikaishallitus muodostettiin vastoin talebanien antamia lupauksia laaja-alaisesta hallituksesta; ottaa huomioon, että naisasiain ministeriö on lakkautettu; ottaa huomioon, että talebanien suunnitelmissa ei ole naisten pysyvä osallistuminen johtotehtäviin Afganistanissa, että talebanit vainoavat naispuolisia johtajia, virkamiehiä ja aktivisteja ja käyttävät tappavaa voimaa naisten oikeuksia puolustavien mielenosoitusten hajottamiseksi; ottaa huomioon, että on perusteltu syy pelätä, että kumotaan naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva laki, jossa säädetään rikosoikeudellisista seuraamuksista lapsi- ja pakkoavioliitoista, perheväkivallasta ja monista muista naisiin kohdistuvista väärinkäytöksistä;

I. ottaa huomioon, että talebanien väliaikaishallitus on määrännyt koko maata koskevan mielenosoituskiellon ja aloittanut vapaiden tiedotusvälineiden tukahduttamisen, mukaan lukien toimittajien pidätykset ja pahoinpitelyt sekä ottanut käyttöön uusia rajoituksia tiedotusvälineiden työlle; ottaa huomioon, että talebanit käyttävät propagandaa levittääkseen vihaa länttä ja EU:ta kohtaan;

J. ottaa huomioon, että ihmisoikeustilanne heikkenee nopeasti; ottaa huomioon, että haavoittuvassa asemassa olevien ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden luettelo kattaa suurimman osan väestöstä, mukaan lukien naiset, tytöt, hlbti+-yhteisö, etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, erityisesti šiialaiset hazarat, kansalaisyhteiskunnan jäsenet, tiedeyhteisön jäsenet, toimittajat, asianajajat, tuomarit, taiteilijat sekä Afganistanin edellisessä hallituksessa toimineet poliitikot ja viranhaltijat; ottaa huomioon, että aseellisten konfliktien aikana naiset ovat perinteisesti kärsineet sukupuolistuneesta väkivallasta ja seksuaalisesta väkivallasta sodankäynnin välineenä;

K. ottaa huomioon, että yksityishenkilöiden kerrotaan joutuneen talebanien häirinnän, väkivallan ja kostomurhien kohteiksi; ottaa huomioon, että suurinta osaa naisista on estetty palaamasta työpaikalle, yliopistoihin ja kouluihin; ottaa huomioon, että maassa on puhjennut mielenosoituksia, joissa vastustetaan erityisesti täysin miesvaltaista hallitusta ja sen suunnitelmia rajoittaa naisten oikeuksia ja sulkea naiset julkisen elämän ulkopuolelle, urheilutoiminta mukaan luettuna; ottaa huomioon, että talebanit ovat tukahduttaneet väkivaltaisesti mielenosoitukset ja paikallisen vastarintaliikkeen, erityisesti Panjshirin laaksossa;

L. ottaa huomioon, että Afganistanissa on meneillään laajeneva humanitaarinen katastrofi; ottaa huomioon, että elintarvikkeista, vedestä ja lääkkeistä on vakava pula; ottaa huomioon, että 18,4 miljoonaa afganistanilaista tarvitsee humanitaarista apua, mukaan lukien ne 14 miljoonaa ihmistä, joiden ruokaturva oli jo ennestään puutteellinen; ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut maassa oleville ja sieltä pakeneville ihmisille tarkoitetun humanitaarisen avun nostamisesta yli 200 miljoonaan euroon;

M. ottaa huomioon, että Afganistanin kriisi on ennen kaikkea tragedia Afganistanin kansalle mutta se vaarantaa myös EU:n oman turvallisuuden; katsoo, että EU:n olisi tehtävä tarvittavat johtopäätökset tästä yhteisestä epäonnistumisesta ja varauduttava sen seurauksiin turvallisuudellemme, mukaan lukien mahdollisesti lisääntynyt terrorismin uhka; ottaa huomioon, että talebanien valtaanpääsy rohkaisee jihadisteja eri puolilla maailmaa;

N. ottaa huomioon, että afganistanilaiset ovat jo vuosia paenneet maastaan ja etsineet turvaa pääasiassa naapurimaista mutta myös Euroopasta; ottaa huomioon, että Eurooppaan muuttavien afganistanilaisten määrä saattaa kasvaa;

O. ottaa huomioon, että komissio ei koordinoinut EU:n kansalaisten ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden palveluksessa olevien Afganistanin kansalaisten evakuointitoimia eikä se ole kyennyt käynnistämään aidosti eurooppalaisia ilmakuljetuksia; ottaa huomioon, että vaarassa olevien EU:n kansalaisten ja afganistanilaisten, jotka haluavat paeta maasta, evakuointi ei ole ohi ja että se edellyttää EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä, myös viestintäkanavaa talebanien kanssa;

P. ottaa huomioon, että yhteydenpito talebanien kanssa ei saisi missään tapauksessa johtaa sen jäseniin kohdistuvien nykyisten pakotteiden poistamiseen;

Q. ottaa huomioon, että Kabulin lentokenttä on taas osittain toiminnassa mutta Afganistanin maarajoja valvotaan tiukasti talebanien tarkastuspisteillä; ottaa huomioon, että miljoonat afganistanilaiset ovat jääneet maahan eivätkä pysty lähtemään sieltä;

R. ottaa huomioon, että Afganistanissa on edelleen äärimmäisen turvatonta; ottaa huomioon, että Isisin alueellinen ryhmä ISIS-K ilmoitti olevansa vastuussa 26. elokuuta 2021 lentokentälle tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli noin 170 ihmistä;

S. ottaa huomioon, että talebanliike on jakautunut sisäisesti ja sillä on vastassaan muita Afganistanin ääriliikkeitä ja kovan linjan ryhmiä; ottaa huomioon, että myös Afganistanin ja liittouman joukkojen hylkäämät sotilastarvikkeet ovat nyt liikkeen käytettävissä; ottaa huomioon, että nämä aseet voisivat helposti päätyä muiden kansainvälisesti tunnustettujen terroristiryhmien, kuten Isisin, al-Qaidan ja niiden liittolaisten käsiin;

T. ottaa huomioon, että Afganistan on yksi maailman eniten apua tarvitsevista maista, sillä siellä arviolta yli 18 miljoonaa ihmistä eli puolet väestöstä tarvitsee jatkuvasti apua ja kolmasosa väestöstä kärsii elintarvikepulasta; ottaa huomioon, että vuonna 2021 noin 600 000 afganistanilaista on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja että 80 prosenttia heistä on naisia ja lapsia; ottaa huomioon, että yhteensä arviolta 5 miljoonaa afganistanilaista on joutunut siirtymään maan sisällä ja arviolta 2,2 miljoonaa afgaanipakolaista elää jo naapurimaissa; toteaa, että talebanien harjoittama valvonta haittaa vakavasti humanitaarisen avun jakamista;

U. ottaa huomioon, että vuonna 2021 tähän mennessä 760 000 afganistanilaista on palannut maahansa Iranista ja Pakistanista, mikä on jo heikentänyt nykyisten palvelujen kapasiteettia ja aiheuttanut huolta heidän uudelleenintegroitumisestaan ja elinoloistaan; ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut maassa oleville ja sieltä pakeneville ihmisille tarkoitetun humanitaarisen avun nostamisesta yli 200 miljoonaan euroon;

V. ottaa huomioon, että Afganistanissa on vuodesta 2001 lähtien tapahtunut naisten ja tyttöjen oikeuksissa todistettavissa olevaa edistystä, myös koulutuksen ja terveydenhuollon saannin ja kansalaistoimintaan ja poliittiseen elämään osallistumisen alalla; toteaa, että nämä parannukset ovat todennäköisesti suurimpia saavutuksia maan viimeaikaisessa kehityksessä; ottaa huomioon, että tämä osittainen edistyminen on nyt vakavasti uhattuna talebanien kaapattua vallan Afganistanissa;

W. ottaa huomioon, että talebanit tavoittelevat kansainvälistä tunnustusta ja tukea ja pyrkivät saavuttamaan legitiimiyden ja että he ovat julkisesti ilmoittaneet sallivansa naisten vapauden islamilaisen lainsäädännön puitteissa, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että Afganistanista on raportoitu yhä enemmän eri puolilla maata sovellettavista rajoittavista käytännöistä sekä naisiin, tieteenharjoittajiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, media-alan työntekijöihin ja viranhaltijoihin kohdistuneista hyökkäyksistä; ottaa huomioon raportit, joiden mukaan talebanliike jäljittää henkilöitä, jotka ovat palvelleet edellistä hallitusta, ja suorittaa kostomurhia;

X. ottaa huomioon, että yli 75 prosenttia Afganistanin valtion talousarviosta ja yli 95 prosenttia sen sotilasbudjetista oli peräisin kansainväliseltä yhteisöltä;

Y. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian äkillinen paheneminen maassa, rokotteiden ja lääkintätarvikkeiden puute, kuivuus ja tuleva talvi todennäköisesti pahentavat entisestään nykyistä sosioekonomista ja humanitaarista kriisiä; toteaa, että covid-19-pandemia vaikeuttaa entisestään logistiikka- ja turvallisuustilannetta;

1. pitää valitettavana, että talebanliike valtasi Afganistanin väkivaltaisesti, ja kieltäytyy tunnustamasta Afganistanin nykyistä hallitusta; ilmaisee syvän huolensa Afganistanin tulevaisuudesta nyt, kun talebanit ovat ottaneet maan haltuunsa sotilaallisin keinoin ja ovat ottamassa käyttöön radikaalin šaria-lain ja riistävät Afganistanin kansalta perusoikeudet ja -vapaudet, joista ihmiset ovat nauttineet viimeisten 20 vuoden aikana; ilmaisee syvimmän osanottonsa ja tukensa jatkuvien rikkomusten ja terrori-iskujen uhreille ja heidän perheilleen;

2. ilmaisee syvän ja vilpittömän solidaarisuutensa maasta paenneita ja sinne jääneitä afganistanilaisia kohtaan; muistuttaa, että kyseessä on ennen kaikkea humanitaarinen kriisi ja ihmisoikeuskriisi, jossa on aina asetettava etusijalle afganistanilaisten turvallisuus ja oikeudet;

3. on syvästi huolissaan Afganistanissa kehittymässä olevasta humanitaarisesta, taloudellisesta ja pakolaiskriisistä; katsoo, että Afganistanin turvallinen, rauhanomainen ja demokraattinen tulevaisuus edellyttää osallistavaa poliittista neuvotteluratkaisua; muistuttaa olevansa edelleen sitoutunut afganistanilaisten johtamaan ja omaksi kokemaan rauhanprosessiin ja konfliktin jälkeiseen jälleenrakentamiseen ainoana uskottavana väylänä, joka johtaa osallistavaan pitkäaikaiseen rauhaan, turvallisuuteen ja kehitykseen;

4. pitää valitettavana, että poliittinen prosessi ja sotilaallinen suunnittelu, jotka johtivat yhdysvaltalaisten joukkojen vetäytymiseen Afganistanista, toteutettiin yksipuolisesti ja ilman riittävää koordinointia Nato-liittolaisten kanssa; pitää valitettavana, että Kabulin pelastusoperaation aikana EU:n jäsenvaltioiden kesken ei tehty lainkaan yhteistyötä eikä operaatiota koordinoitu etenkään Yhdysvaltojen kanssa käydyn viestinnän osalta, mikä johti siihen, että useimmille suurlähetystöille talebanien tunkeutuminen Kabuliin tuli yllätyksenä; katsoo, että parempi koordinointi olisi auttanut välttämään aiheutuneen kaaoksen ja epätoivon ja olisi johtanut tehokkaampiin menettelyihin, joiden avulla ne, joilla oli oikeus tulla pelastetuiksi, olisivat voineet päästä lentoasemalle hallitummalla ja ennakoitavammalla tavalla;

5. pitää valitettavana Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden välisen viestinnän puutetta ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota arvioimaan prosessia kriittisesti ja esittämään arvioinnin Euroopan parlamentille tämän vuoden loppuun mennessä;

6. ilmaisee kiitollisuutensa kaikkien Afganistanissa työskennelleiden ja osittain edelleen työskentelevien sotilaiden, asevoimien miesten ja naisten, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön henkilöstön, diplomaattien ja paikallisen henkilöstön rohkeudesta; antaa tunnustusta merkittävälle uhraukselle rauhanomaisemman ja turvallisemman Afganistanin puolesta kahden viime vuosikymmenen aikana;

7. ilmaisee syvän pettymyksensä Afganistanin valtiollisten rakenteiden nopeasta romahtamisesta, sillä ne eivät pystyneet tai olleet halukkaita torjumaan talebanien hyökkäystä, joka kesti 10 päivää siitä, kun he ottivat ensimmäisen maakuntapääkaupungin haltuunsa, siihen kun he saapuivat Kabuliin; ilmaisee pettymyksensä presidentti Ashraf Ghanin epäonnistuneeseen johtajuuteen ja hänen päätökseensä paeta Afganistanista; vaatii tutkimaan syytöksiä, joiden mukaan presidentti Ghani ja muut poliittiseen eliittiin kuuluvat ovat mahdollisesti käyttäneet väärin Afganistanin talousarviosta peräisin olevia varoja;

Kehotus väkivallan lopettamiseksi

8. on järkyttynyt raportoiduista rikkomuksista, mukaan lukien siviilien ja Afganistanin kansallisten turvallisuusjoukkojen jäsenten teloitukset, lapsisotilaiden värväys, rauhanomaisten mielenosoitusten ja mielenilmausten tukahduttaminen ja ihmisoikeuksien rajoittaminen, joka koskee erityisesti naisia ja tyttöjä, ihmisoikeuksien puolustajia, hlbti+-henkilöitä, uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä, toimittajia, kirjailijoita, tutkijoita ja taiteilijoita; kehottaa talebaneja lopettamaan tällaiset toimet välittömästi ja turvaamaan erityisesti afganistanilaisten naisten oikeudet muun muassa koulutukseen, työhön, urheiluun, vapaaseen liikkumiseen, kokoontumiseen ja yhdistymiseen;

9. korostaa, että kaikista ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista ja väärinkäytöksistä tehdyt ilmoitukset on dokumentoitava ja tutkittava avoimesti ja nopeasti ja että niihin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; tukee EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n Magnitski-laki) käyttöä tässä yhteydessä; odottaa, että jäsenvaltiot varmistavat YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevassa 48. sääntömääräisessä kokouksessa sen, että hyväksytään ensisijaisena asiana päätöslauselma sellaisen Afganistania käsittelevän tiedonhankintamatkan järjestämiseksi, jolla on vahva toimeksianto;

10. kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että hyväksytään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 17. syyskuuta 2021 päättyvän YK:n Afganistanissa toteutettavan operaation (UNAMA) uudistamisesta;

Evakuointitoimien tehostettu koordinointi

11. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä helpottaakseen EU:n kansalaisten ja vaarassa olevien afganistanilaisten evakuointia jatkossa, erityisesti käyttämällä saatavilla olevia turvallisia reittejä; muistuttaa, että EU odottaa talebanien helpottavan tämän toteuttamista; toistaa, että tässä yhteydessä on keskityttävä erityisen riskialttiisiin ryhmiin, mukaan lukien kaikki naiset ja tytöt, ihmisoikeuksien puolustajat, hlbti+-henkilöt, uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, toimittajat, kirjailijat, tieteenharjoittajat, paikallinen henkilöstö ja taiteilijat;

12. pyytää komissiota ja EUH:ta laatimaan ja panemaan täytäntöön olemassa olevia ja tulevia suojelujärjestelmiä yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa sekä määrittelemään suunnitellut suojelutoimenpiteet ottaen huomioon näitä toimenpiteitä edellyttävät mahdolliset tulevat hätätilanteet; katsoo, että paikallisen henkilöstön luokkaan olisi sisällytettävä kaikki henkilöstö, joka on työskennellyt EU:lle tai EU:n rahoittamissa hankkeissa;

Afganistanilaisille naisille ja tytöille annettavan tuen jatkaminen

13. ilmaisee solidaarisuutensa niitä naisia ja ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan, jotka protestoivat Afganistanissa talebanliikkeen vallankaappausta vastaan ja jotka haluavat elää vapaassa, vakaassa, rauhanomaisessa ja monimuotoisessa yhteiskunnassa;

14. pitää erittäin valitettavana, että 20 vuoden aikana saavutettu edistys naisten ja tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa on nyt vakavasti uhattuna; toistaa kantansa, jonka mukaan tämä kehitys on turvattava huolellisesti ja sitä on seurattava; korostaa, että kansainvälisen yhteisön keskeisinä vaatimuksina talebanien kanssa käytävässä vuoropuhelussa on oltava oikeus koulutukseen ja työhön, vapaus sukupuolistuneesta väkivallasta, perusoikeuksien suojelu, terveydenhoidon saanti ja täysipainoinen osallistuminen päätöksentekoon paikallisessa ja kansallisessa poliittisessa, julkisessa ja kansalaistoiminnassa;

15. korostaa tarvetta varmistaa, että Afganistanista lähteneet naiset ja nuoret voivat jatkaa opiskelua muissa maissa; kannustaa kehittämään innovatiivisia tapoja jatkaa afganistanilaisten naisten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä erityisesti tarjoamalla apurahoja opiskeluun Euroopan kouluissa ja yliopistoissa;

Syvä huoli talebanien de facto -hallituksesta

16. ilmaisee syvän huolensa siitä, että vastikään nimitetyssä kokonaan miehistä koostuvassa väliaikaisessa hallituksessa on 33 mullahia, joista monet ovat Yhdysvaltojen ja YK:n pakotteiden alaisia ja etsintäkuulutettuja terroritoiminnasta; panee erittäin huolestuneena merkille Sirajuddin Haqqanin, jonka yhteydet terroritoimintaan on dokumentoitu laajasti, nimittämisen sisäministeriksi ja sen, että tosiasiallista valtaa käyttävässä talebanien hallituksessa on useita YK:n pakotteiden kohteena olevia henkilöitä;

17. kehottaa perustamaan edustavan ja vaaleilla valitun hallituksen, johon myös naiset ja vähemmistöryhmät voivat osallistua mielekkäällä tavalla; korostaa, että Afganistanin pitkän aikavälin kehitys riippuu vastuuvelvollisuudesta, hyvästä hallinnosta ja ihmisten turvallisuuden kestävästä takaamisesta, johon kuuluu muun muassa köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, koulutus sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien suojelu;

18. korostaa pitkäaikaista tukeaan uskottaville, vapaille, oikeudenmukaisille ja avoimille vaaleille, jotka järjestetään kansainvälisten normien mukaisesti, ja ilmaisee tukensa vaalitarkkailulle maassa;

Operatiivista kanssakäymistä tarvitaan, mutta ei de facto -hallituksen virallista tunnustamista

19. toteaa, että logistisissa, operatiivisissa ja humanitaarisissa kysymyksissä tarvitaan operatiivista kanssakäymistä tosiasiallista valtaa käyttävän uuden talebanhallituksen kanssa humanitaarisen avun antamiseksi sitä tarvitseville siviileille ja turvallisen matkan järjestämiseksi ulkomaalaisille ja afganistanilaisille, jotka haluavat poistua maasta; huomauttaa, että nämä yhteydet olisi rajattava tiukasti asiaankuuluviin tarkoituksiin tässä vaiheessa; korostaa, että edellytyksiä sotilaallisin keinoin tosiasiallisen vallan ottaneiden ja tällä hetkellä 20:n viime vuoden saavutuksia tuhoavien talebanhallitsijoiden poliittiselle tunnustamiselle ei ole olemassa;

20. muistuttaa, että EU:lle millaisten tahansa talebanien kanssa ylläpidettävien suhteiden kriittinen testi on 20 viime vuoden saavutusten säilyttäminen erityisesti naisten oikeuksien ja tyttöjen koulutuksen alalla sekä sen varmistaminen, että Afganistanista ei kehkeydy turvasatamaa jihadisteille ja muille terroristiryhmille, jotka käynnistäisivät tai suunnittelisivat terrori-iskuja Afganistanin alueelta käsin; muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö arvioi talebanliikettä sen paikan päällä toteuttamien toimien eikä julkisten lausuntojen perusteella;

21. kehottaa komissiota käynnistämään pikaisesti GSP-asetuksen[2] 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen tutkimuksen Afganistanilla ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmän (EBA) mukaisesti olevien tullietuuksien keskeyttämiseksi;

22. toteaa, että on tärkeää jatkaa EU:n läsnäoloa paikan päällä, kun turvallisuus ja poliittiset olosuhteet sen sallivat;

23. kehottaa järjestämään olosuhteiden salliessa EU:n toimielinten valtuuskunnan vierailun Kabuliin, jotta sen osanottajat voivat perehtyä Afganistanin humanitaariseen, taloudelliseen, muuttoliike- ja turvallisuustilanteeseen sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksien tilaan;

Afganistanista ei saa tulla terroristijärjestöjen uutta suojelijaa

24. tuomitsee mitä jyrkimmin Isis-K:n Kabulin kansainvälisen lentokentän Abbeyn portilla ja Baron Hotelissa 26. elokuuta 2021 tekemän tuhoisan terrori-iskun, jossa kuoli yli 170 ihmistä, mukaan lukien 13 yhdysvaltalaista sotilashenkilöä, ja loukkaantui yli 200 ihmistä;

25. vaatii, että talebanien ja islamilaisen tasavallan hallituksen on noudatettava terrorismin torjuntaa koskevia sitoumuksiaan, joihin kuuluvat muun muassa sen estäminen, että al-Qaida, Isis tai muut terroristiryhmät käyttävät Afganistanin maaperää uhatakseen tai loukatakseen jonkin toisen maan turvallisuutta, näiden ryhmien jäsenten oleskelun kieltäminen, ja niiden värväämis-, koulutus- ja rahankeruutoiminnan estäminen; varoittaa, että epäonnistuminen näiden ryhmien panemisessa kuriin johtaa kansainvälisiin pakotteisiin ja talebanien eristämiseen;

26. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään ja jakamaan kaikki tiedustelutiedot, jotka on saatu niiden sotilaallisen läsnäolon ja lainvalvontaviranomaisten läsnäolon kautta Afganistanissa, ja kiinnittämään erityistä huomiota biometrisiin tietoihin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä autettaessa jäsenvaltioita ja kolmansia maita tunnistamaan mahdolliset palaavat vierastaistelijat; korostaa, että terrorismin rahoituksen torjuminen on keskeistä pyrittäessä luomaan Afganistaniin turvallisuutta tukeva ympäristö; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia kumppaneita tehostamaan toimiaan kaikkien terroristien rahoitusverkostojen hajottamiseksi; korostaa, että talebanien voitosta Afganistanissa aiheutuvaan välittömään terrorismin uhkaan on puututtava näkyvästi EU:n strategisessa kompassissa, jossa hahmotellaan EU:hun kohdistuvia sotilaallisia uhkia ja sen tulevia tavoitteita; kehottaa eurooppalaisia tiedustelupalveluja lisäämään säännöllisesti päivitettyjen uhka-analyysien jakamista, jotta voidaan tehostaa tiedustelutietojen jakamista ja institutionaalista yhteistyötä;

27. muistuttaa, että oopiumin tuotanto ja kauppa ovat talebaneille merkittävä tulonlähde, jonka vaikutukset ulottuvat huomattavasti Afganistanin rajojen ulkopuolelle; on huolissaan siitä välittömästä riskistä, että maan epävakaus lisää laitonta huumausainekauppaa sekä aseiden leviämistä, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta;

28. kehottaa suorittamaan perusteelliset rekisteröinnit ja turvatarkastukset alueelta evakuoiduille henkilöille ja tehostamaan tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, Yhdysvaltojen ja Europolin välillä, jotta voidaan ehkäistä terrorismista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta mahdollisesti aiheutuvat turvallisuusuhat;

29. tuomitsee talebanliikkeen ja sen liitännäisorganisaatioiden kulttuurikohteille aiheuttaman korvaamattoman vahingon ja varoittaa edelleen siitä, että epävakaus lisää kulttuuriperinnön kansainvälistä salakuljetusta ja varkauksia, joista saaduilla tuloilla saatetaan rahoittaa terrorijärjestöjen lisääntynyttä toimintaa alueella; kehottaa toteuttamaan afganistanilaisten kulttuuriesineiden digitoinnin Euroopassa, jotta voidaan tukea salakuljetettujen tavaroiden havaitsemista, ja kehottaa kieltämään kulttuuriesineiden tuonnin Afganistanista kokonaisuudessaan väliaikaisesti, jotta talebanliike ja sen liitännäisorganisaatiot menettäisivät mahdollisuutensa hyötyä kulttuurisalakuljetuksesta;

Humanitaarisen avun lisääminen entisestään

30. antaa tunnustusta niiden kansainvälisten järjestöjen ja paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen työlle, jotka tarjoavat palveluja, apua ja hätäapua Afganistanin väestölle turvallisuusriskeistä huolimatta; kehottaa talebaneja varmistamaan paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen, myös niiden naispuolisen henkilöstön, turvallisuuden, joka on olennaisen tärkeää kriittisten palvelujen tarjoamiseksi afganistanilaisille naisille ja tytöille; korostaa, että näiden naispuolisten humanitaaristen avustustyöntekijöiden on voitava työskennellä vapaasti ja ilman kostotoimien pelkoa;

31. kehottaa tehostamaan edelleen humanitaarista apua ja koordinoimaan sitä YK:n järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan lukien humanitaaristen käytävien luominen elintarvikeavun, veden, sanitaation ja lääkkeiden toimittamiseksi; pitää myönteisenä komission päätöstä lisätä Afganistanille annettavaa humanitaarista tukea yli 50 miljoonasta eurosta yli 200 miljoonaan euroon; pitää myönteisenä kansainvälisen yhteisön äskettäistä miljardin euron lupausta Afganistanin kansalle ja kehottaa komissiota johtamaan toimia sen varmistamiseksi, että humanitaarisen avun tarpeet täytetään kokonaisuudessaan;

32. toistaa, että afganistanilaisten naisten ja tyttöjen, erityisesti kotiseudultaan siirtymään joutuneiden, välittömät tarpeet on asetettava etusijalle humanitaarisen avun yhteydessä; korostaa olennaisen tärkeänä seikkana, että alttiutta sukupuolistuneelle väkivallalle on vähennettävä ja että on varmistettava terveydenhuollon ja perushygieniatarvikkeiden saatavuus;

33. vaatii EU:n jatkuvaa suoraa tukea ihmisoikeuksia ja perusarvoja puolustaville afganistanilaisille poliitikoille ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteille, joista monet ovat nyt maanpaossa, jotta he voivat jatkaa työtään viimeisten 20 vuoden saavutusten säilyttämiseksi ja uudistusten jatkamiseksi Afganistanissa;

34. korostaa, että EU:n viranomaisten kautta tarjoaman rahoitustuen ehtona on 20:n viime vuoden saavutusten, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien, säilyttäminen ja kehittäminen; vaatii, että talebanien on osoitettava kunnioittavansa näitä saavutuksia ja sitouduttava niiden turvaamiseen, mitä he eivät ole tähän mennessä tehneet; korostaa, että EU:n olisi varmistettava, että humanitaarinen apu avun tarpeessa oleville afganistanilaisille siviileille kanavoidaan asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta, ja vaadittava, että talebanit varmistavat paikallisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn; painottaa, että talebanit eivät saa estää humanitaarisen avun toimittamista ja jakamista kaikille sitä tarvitseville;

35. kehottaa komissiota tarkastelemaan kaikkia maassa käynnissä olevia kehityshankkeita, jotta voidaan yrittää arvioida, mitkä niistä voivat edelleen jatkua paikallisten kumppanien tai kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa ilman talebanhallinnon puuttumista asiaan, pitäen ehtoina naisten osallistumista, avustustyöntekijöiden turvatakeita ja tehokkaita suojatoimia korruptiota vastaan;

EU:n on pystyttävä reagoimaan mahdolliseen muuttoliike- ja pakolaiskriisiin

36. korostaa afganistanilaisten perusoikeutta etsiä turvaa; kehottaa ryhtymään kaikkiin toimiin koordinoitujen evakuointien aloittamiseksi uudelleen maasta YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) alaisuudessa, erityisesti luomalla turvallisia reittejä ja avaamalla uudelleen pysyvästi Kabulin kansainvälisen lentokentän ja Afganistanin maarajat; vaatii erityisesti tukea naisille ja tytöille ja vaarassa oleville ihmisille, jotka haluavat lähteä maasta, jotta voidaan varmistaa turvalliset reitit;

37. korostaa, että suurin osa afgaanipakolaisista hakee suojelua ensisijaisesti naapurimaista ja että siksi EU:n olisi suunniteltava lisätukea Afganistanin pakolaisia vastaanottaville naapurimaille, mieluiten YK:n ja sen virastojen kautta, sekä paikan päällä toimiville kansainvälisille järjestöille;

38. muistuttaa, että taloudellinen, logistinen ja valmiuksien kehittämiseen tarkoitettu tuki afgaanipakolaisten ja -muuttajien vastaanottamiselle naapurimaissa ei ole vaihtoehto täysimittaiselle Euroopan turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikalle; katsoo, että EU:n on pikaisesti tehtävä ja pantava täytäntöön uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus, jotta muuttovirtoja voidaan käsitellä tehokkaammin ja inhimillisemmin;

39. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan koordinoidun eurooppalaisen toiminnan, jonka tavoitteena on inhimillinen turvapaikkapolitiikka, jossa EU kantaa moraalisen vastuunsa vastaanotosta ja kotouttamisesta; suhtautuu myönteisesti syyskuuksi suunniteltuun uudelleensijoittamista koskevaan foorumiin; korostaa, että EU:n politiikkaan olisi sisällyttävä ensisijaisesti uudelleensijoittamisen laajentaminen suurimmassa vaarassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin sekä muita täydentäviä välineitä, kuten humanitaariset viisumit ja erityinen viisumiohjelma afganistanilaisille naisille, jotka pyrkivät turvaan talebanhallinnolta; kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen nykyisiä ja viimeaikaisia turvapaikkahakemuksia, myös hylättyjä hakemuksia, viimeaikaisen kehityksen valossa; korostaa, että pakkokeinoihin perustuvaa palauttamista Afganistaniin ei saa toteuttaa missään olosuhteissa;

40. kehottaa neuvostoa hyödyntämään käytettävissä olevia välineitä, kuten tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviä[3] ja pelastuspalvelumekanismia, jotta voidaan maksimoida kaikkialla EU:ssa toimet, joilla varmistetaan parempi koordinointi jäsenvaltioiden välillä ja välitön pääsy suojelun piiriin; kehottaa jälleen komissiota julkaisemaan humanitaarisia viisumeja koskevan lainsäädäntöehdotuksen ja kehottaa jakamaan vastuuta tasapuolisesti jäsenvaltioiden kesken;

41. kehottaa tehostamaan yhteistyötä ja tukemaan EU:n ulkopuolisia maita muuttajien salakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien rikollisverkostojen torjumiseksi; kehottaa Europolia laatimaan rikosriskianalyysin ja tekemään tehostettua yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Afganistanin tilanteen laajemmassa yhteydessä;

42. kehottaa komissiota ottamaan tämän päätöslauselman huomioon NDICI – Globaali Eurooppa -välineen ohjelmasuunnittelussa ja asiaan liittyvien monivuotisten maaohjelmien valmistelussa;

On lisättävä yhteistyötä Afganistania ympäröivien alueen maiden kanssa kunnioittaen perusihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta

43. toteaa, että Afganistanin tämänhetkinen tilanne ei edistä alueellista vakautta; korostaa, että lännen vetäytyminen Afganistanista on aiheuttanut valtatyhjiön, joka johtaa epävakauden lisääntymiseen; korostaa, että nyt suuremman vastuun Afganistanin tilanteesta kantavat naapurimaat ja alueelliset suurvallat ja että niiden on estettävä epävakauden leviäminen maan rajojen yli; toistaa, että EU:n on tehostettava yhteistyötään tässä asiassa Keski-Aasian maiden ja erityisesti Uzbekistanin kanssa, jonka kanssa EU neuvottelee parhaillaan tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, sekä Tadžikistanin kanssa; korostaa, että tämä yhteistyö ei saisi heikentää EU:n perusarvojen ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamista;

44. on huolissaan vaarassa olevien Afganistanin kansalaisten sekä maarajojen yli naapurimaihin, erityisesti Pakistaniin, siirtyvien ihmisten turvallisuudesta; pitää valitettavana, että kansainvälinen yhteisö ei ole tältä osin koordinoinut asiaa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita hyödyntämään kaikkia mahdollisia diplomaattisia keinoja ja välineitä, joilla varmistetaan pääsy maarajoille, turvallinen kulku ja diplomaattisten keinojen saatavuus; korostaa naapurimaissa sijaitsevien EU:n edustustojen keskeistä koordinointiroolia käytännön tuen antamisessa tässä asiassa;

45. muistuttaa, että Pakistan on vuosien ajan tarjonnut talebanliikkeen jäsenille turvapaikkoja ja avustanut sen asejoukkoja; kehottaa EUH:ta viestittämään Pakistanin johdolle, että sen on kannettava vastuunsa Afganistanin turvallisuudesta ja vakaudesta ja että sen on käytettävä vaikutusvaltaansa talebaneihin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

46. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan Afganistanille ja sen naapurimaille välitöntä tukea turvapaikkavalmiuksien kehittämiseen Euroopan turvapaikka-asioiden tukijärjestön avulla sekä kaikkein heikoimmassa asemassa oleville annettavaa humanitaarista apua alueen vakauttamiseksi ja uuden muuttoliikekriisin ehkäisemiseksi;

47. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan välittömästi lisää tukea Afganistanin naapurimaille, jotka ottavat vastaan suuria määriä muuttajia ja pakolaisia, jotta varmistetaan, että suojelua tarvitsevat henkilöt saavat turvallisen vastaanoton ja vakaat elinolot;

Varoitus Euroopan unionille – uudistuksia tarvitaan

48. on tietoinen siitä, että Yhdysvaltojen ja kansainvälisten joukkojen vetäytyminen Afganistanista on osoitus läntisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja -strategian yhteisestä epäonnistumisesta ja sillä saattaa olla pitkän aikavälin haitallisia seurauksia; katsoo, että lyhyellä aikavälillä se vahingoittaa lännen uskottavuutta ja aiheuttaa luottamuskriisin, joten tästä kokemuksesta on otettava vakavasti opiksi tulevaisuutta varten erityisesti päätettäessä sotilaallisten toimien luonteesta ja valtuuksista;

49. ilmaisee syvän turhautumisensa ja huolestuneisuutensa Yhdysvaltojen, Naton, EUH:n ja Euroopan unionin toimielinten tehottomuudesta 20 vuoden aikana, kun ne pitivät yllä ja rahoittivat Ghanin hallitusta, joka todellisuudessa oli korruptoitunut ja kansalle vieras, sekä tehottomiksi osoittautuneita asevoimia; on huolissaan siitä, että yhteinen epäonnistumisemme Afganistanissa merkitsee strategista etua länsimaiden ulkopuolisille suurvalloille – Kiinalle ja vähäisemmässä määrin Venäjälle – huolimatta siitä, että ne eivät ole antaneet merkittävää tukea Afganistanille eivätkä ole osallistuneet sen kehittämiseen; muistuttaa, että Afganistanin viranomaiset kävivät poliittisia taisteluja ja harjoittivat järjestelmällistä korruptiota eivätkä pystyneet kohentamaan heikkoa hallintoa;

50. pitää tärkeänä hyvää hallintotapaa, oikeusvaltiota ja korruption torjuntaa, joiden osalta Afganistanissa ei ollut edistytty riittävästi maassa käydyn terrorismin vastaisen sodan yhteydessä; katsoo, että valtiorakenteiden kehittämisen ja EU:n kansainvälisen ihmisoikeusohjelman onnistumiseksi EU:n on noudatettava yhdennettyä lähestymistapaa ulko-, kehitys-, ihmisoikeus-, turvallisuus-, tasa-arvo- ja kauppapolitiikkaan sekä humanitaariseen politiikkaan;

51. katsoo kriisin osoittavan, että EU:n on vahvistettava merkittävästi kykyään toimia itsenäisesti ja näin ollen lujitettava puolustusyhteistyötään rakentamalla todellinen Euroopan puolustusunioni, minkä olisi kuljettava käsi kädessä Naton eurooppalaisen pilarin vahvistamisen kanssa; katsoo, että EU:n on investoitava sotilaallisen tilannekuvan ymmärtämiseen, valvontaan ja havainnointiin, tiedusteluun ja strategisiin ilmakuljetuksiin; muistuttaa, että eurooppalaisten joukkojen kyvyttömyys turvata Kabulin lentoaseman kaltainen kansainvälinen lentoasema ilman Yhdysvaltojen tukea on silmiinpistävä esimerkki tarvittavien investointien määrästä; pitää myönteisinä korkean edustajan viimeaikaisia pohdintoja tästä asiasta ja toistaa tukevansa EU:n toimielinten, EU:n jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien, eurooppalaisten kumppanien ja kansalaisyhteiskunnan välistä perinpohjaista ja kattavaa vuoropuhelua tulevista toimista;

52. katsoo, että EU:n ulkoasioista päätettäessä olisi käytettävä enemmän määräenemmistöä EU:n perussopimusten mukaisesti;

53. kehottaa EUH:ta vahvistamaan EU:n diplomaattiedustustoja Keski-Aasiassa ja erityisesti Tadžikistanissa, jotta se voi saada ensi käden tietoa tapahtumista paikan päällä; vaatii, että Afganistanin tilannetta ja erityisesti naisten ja tyttöjen sekä etnisten, uskonnollisten ja muiden haavoittuvien ryhmien tilannetta tarkastellaan ja arvioidaan edelleen tulevina viikkoina ja kuukausina;

54. toteaa, että on tärkeää tehdä Yhdysvaltojen kanssa tiivistä yhteistyötä, jossa keskitytään monenlaisiin haasteisiin vastaamiseen ja humanitaarisen avun antamiseen Afganistanin kansalle ja otetaan samalla huomioon Afganistanista saadut kokemukset; ilmaisee kiitollisuutensa Yhdysvaltojen armeijalle sen antamasta tuesta evakuoinneissa Kabulin lentokentältä ja ilmaisee syvimmän osanottonsa operaatiossa kuolleiden sotilaiden perheille;

55. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan EU:n ulkorajojen tehokkaan suojelun täysin EU:n oikeutta ja perusoikeuksia noudattaen, jotta voidaan paremmin valmistautua muuttoliikkeisiin alueelta ja luvattomaan maahantuloon EU:hun;

°

° °

56. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n Afganistanin erityislähettiläälle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja Yhdysvaltojen kongressille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö