Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0482/2021Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0482/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

6.10.2021 - (2021/2881(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9-0482/2021 (PPE)
B9-0485/2021 (S&D)
B9-0488/2021 (Verts/ALE)
B9-0494/2021 (Renew)

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima, Aušra Maldeikienė, Andrey Kovatchev
fraktsiooni PPE nimel
Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń
fraktsiooni S&D nimel
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
Viola Von Cramon-Taubadel
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Veronika Vrecionová, Fabio Massimo Castaldo


Menetlus : 2021/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B9-0482/2021
Esitatud tekstid :
RC-B9-0482/2021
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

(2021/2881(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. mai ja 25. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 21. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse president von der Leyeni 2021. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 26. märtsi 2021. aasta avaldust ELi toetuse kohta rahvusvahelisele platvormile Valgevene vastutuse kohta, 15. juuli 2021. aasta avaldust kodanikuühiskonna vastu suunatud repressioonide kohta Valgevenes, 30. juulil 2021. aastal ELi nimel tehtud avaldust režiimi poolse rändajate ja pagulaste ärakasutamise kohta ning 8. augusti 2021. aasta avaldust Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste esimese aastapäeva kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 6. juuli 2021. aasta avaldust Viktar Babarõka süüdimõistmise ja muude poliitiliste kohtuprotsesside kohta, 7. juuli 2021. aasta avaldust Leedu diplomaatilise kohaloleku piiramise kohta, 30. augusti 2021. aasta avaldust ajakirjanike ja meedia represseerimise kohta ning 6. septembri 2021. aasta avaldust Marõja Kalesnikava ja Maksim Znaki süüdimõistmise kohta,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki inimõiguste konventsioone, millega Valgevene on ühinenud,

 võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Pariisi uue Euroopa hartat,

 võttes arvesse Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri Anaïs Marini 5. juuli 2021. aasta aruannet ÜRO Inimõiguste Nõukogule,

 võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 13. juuli 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Valgevenes,

 võttes arvesse oma 16. septembri 2021. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda[1],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2020. aasta Sahharovi auhinna (mõttevabaduse eest) andmist Valgevene demokraatlikule opositsioonile,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et rohkem kui aasta pärast 9. augusti 2020. aasta nn valimisi jätkavad Valgevene ametivõimud repressioone Valgevene rahva vastu, kusjuures paljusid kodanikke ahistatakse, vahistatakse, piinatakse ja mõistetakse süüdi selle eest, et nad väljendavad vastuseisu režiimile või Valgevenes toimuvatele ulatuslikele inimõiguste rikkumistele; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid ei tunnustanud presidendivalimiste tulemusi;

B. arvestades, et hinnanguliselt on režiimi vastu protestimise eest eri aegadel kinni peetud üle 40 000 Valgevene kodaniku; arvestades, et inimõiguste kaitsjad on dokumenteerinud sadu piinamise ja väärkohtlemise juhtumeid ning hulk inimesi on endiselt kadunud ja mõni on leitud surnuna; arvestades, et Valgevene kinnipidamiskeskustes ja vanglates jätkub ebainimlik kohtlemine, piinamine ja tahtlik arstiabi andmisest keeldumine ning mitu meeleavaldajat on seal surnud; arvestades, et on dokumenteeritud mitu kohtus või vanglas toimunud enesetapukatset; arvestades, et kogu riigi kohtusüsteem näib olevat muudetud režiimi käepikenduseks ja seda kasutatakse režiimi püsimajäämise tagamiseks; arvestades, et Valgevenes on üle 720 poliitvangi ja Valgevene kodanike vastu on algatatud üle 4600 kriminaalasja, kuid vägivalla ja repressioonide eest vastutavate või neis osalenud isikute vastu ei ole neid algatatud ühtegi; arvestades, et inimõiguste kaitsjate, opositsioonipoliitikute, kodanikuühiskonna, sõltumatute ajakirjanike ja teiste aktivistide suhtes rakendatakse süstemaatiliselt vägivaldseid repressioone; arvestades, et tuhanded Valgevene elanikud on olnud sunnitud või on neid muul viisil survestatud kodumaalt lahkuma ja otsima kaitset välismaal;

C. arvestades, et Valgevene režiim viib kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjate vastu läbi repressioonikampaaniat, mille eesmärk on vaigistada Valgevenes kõik allesjäänud sõltumatud hääled; arvestades, et peaaegu 250 kodanikuühiskonna organisatsiooni on likvideeritud või likvideerimisel, nende hulgas inimõiguste keskus Viasna, mille tegevus enneolematul viisil maha suruti, kui vahistati ja seati süüpinki keskuse juhtkond, töötajad ja vabatahtlikud, nende hulgas Viasna juht Ales Bjaljatski, Viasna juhatuse liige ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresident Valjantsin Stefanovitš, Viasna vabatahtlike võrgustiku koordinaator Marfa Rabkova, Andrei Tšepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marõja Tarasenka, Uladzimir Labkovitš ning teised Viasna töötajad ja vabatahtlikud;

D. arvestades, et Valgevene kohtud on langetanud üle 120 ebaõiglase ja meelevaldse kohtuotsuse poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsessides, mida sageli peetakse kinniste uste taga ja ilma nõuetekohase kohtumenetluseta; arvestades, et Valgevene opositsioonipoliitik Viktar Babarõka mõisteti 14 aastaks vangi ning Valgevene opositsiooniliidrid ja poliitvangid, Sahharovi auhinna laureaat ja rahvusvahelise auhinna „Women of Courage“ saaja Marõja Kalesnikava ning väljapaistev advokaat Maksim Znak mõisteti väidetava riigipöörde kavandamise eest vastavalt 11 ja 10 aastaks vangi; arvestades, et vahistatud on ligikaudu 500 ajakirjanikku ning Valgevene ametivõimud jätkavad Valgevene sõltumatute ajakirjanike mahasurumist ja ahistamist ning osalevad sihilikes katsetes takistada sündmuste objektiivset kajastamist; arvestades, et 27. augustil 2021. aastal andis Valgevene režiim korralduse sulgeda Valgevene Ajakirjanike Liit, mis on riigi suurim sõltumatu ajakirjanike organisatsioon ja millele anti 2004. aastal Sahharovi auhind mõttevabaduse eest; arvestades, et kaks Belsati ajakirjanikku, Katsjarõna Andrejeva ja Darja Tšultsova jätkavad oma karistuse kandmist Valgevene karistuslaagris;

E. arvestades, et surve Valgevene ametiühingutele on viimastel nädalatel järsult kasvanud ning Valgevene sõltumatu ametiühingu ja Valgevene demokraatlike ametiühingute kongressi juhte ja liikmeid on vahistatud, neile on määratud trahve ja KGB on korraldanud läbiotsimisi; arvestades, et Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni (ITUC) 2021. aasta ülemaailmses õiguste indeksis on Valgevene töötavate inimeste jaoks üks halvemate tingimustega riike;

F. arvestades, et Aljaksandr Lukašenka jätkab rünnakuid Poola vähemuse vastu, on lasknud vangistada kaks Poola kogukonna juhti – Andżelika Borysi ja Andrzej Poczobuti –, rünnanud poolakeelseid koole ja korraldanud propagandakampaania, mis põhineb valedel ajaloolistel narratiividel;

G. arvestades, et ei ole mingeid märke sellest, et Valgevene ametivõimud uuriksid alates 2020. aasta augustist esitatud tuhandeid teateid politsei jõhkrutsemise ja meeleavaldajate tapmise juhtumite kohta; arvestades, et laialt levinud karistamatus inimõiguste rikkumiste eest põlistab Valgevene rahva lootusetut olukorda; arvestades, et õigusriigi puudumine takistab inimeste õigust õiglasele kohtumõistmisele; arvestades, et Valgevene on ainuke Euroopa riik, kus ikka veel viiakse täide surmanuhtlust;

H. arvestades, et 23. mail 2021. aastal suunati Ryanairi lend FR4978 – rahvusvaheline reisilend kahe ELi pealinna (Ateena ja Vilniuse) vahel – Aljaksandr Lukašenka korraldusel pommiähvardust ettekäändeks tuues jõuga ümber Minskisse, rikkudes rahvusvahelisi konventsioone ning seades ohtu pardal viibinud enam kui 170 reisija ja meeskonnaliikme turvalisuse; arvestades, et Valgevene ametivõimud pidasid Minskis kinni pardal viibinud Valgevene ajakirjaniku ja aktivisti Raman Pratasevitši ning tema kaaslase Sofia Sapega;

I. arvestades, et vastumeetmetena ELi sanktsioonidele, mis kehtestati vastuseks Ryanairi lennu FR4978 sunniviisilisele ümbersuunamisele, ähvardas Lukašenka avalikult, et ujutab ELi, eelkõige naaberriigid Leedu ja Poola, üle rändajate ja uimastitega; arvestades, et selle ähvarduse täideviimiseks kasutati rändajaid poliitilistel eesmärkidel; arvestades, et Lukašenka režiim töötas välja kava, mille kohaselt toodi rändajad Iraagist, Türgist ja teistest riikidest Minskisse ning nad ületasid Valgevene piirivalvurite abiga ebaseaduslikult piiri ja sisenesid Euroopa Liitu; arvestades, et selle tulemusel sisenes Leetu ebaseaduslikult ligikaudu 4000 rändajat, Poolasse üle 1400 ja Lätti umbes 400 rändajat; arvestades, et Leedu, Läti ja Poola kuulutasid oma piiridel Valgevenega välja erakorralise seisukorra; arvestades, et ELi ebaseadusliku sisenemise juhtumeid on endiselt palju ja ebaseaduslikud piiriületuskatsed jätkuvad; arvestades, et Valgevene režiim suunab rändajaid jõuga ELi territooriumile ning levitab propagandat ja desinformatsiooni, süüdistades ELi liikmesriike Valgevene-suunalise ebaseadusliku rände hõlbustamises; arvestades, et Lukašenka tegi ettepaneku lõpetada Valgevene kohustus võtta vastu tagasipöörduvad rändajad ja esitas selle kohustuse peatamise kohta Valgevene parlamendile seaduse eelnõu; arvestades, et vähemalt viis rändajat on alajahtumise ja kurnatuse tõttu surnud ning mitu rändajat on jäänud ELi välispiirile Valgevenega nädalateks lõksu; arvestades, et Poola on piiranud kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia juurdepääsu piirialale, kus on välja kuulutatud erakorraline seisukord; arvestades, et olukord ELi ja Valgevene piiril on endiselt pingeline ning Valgevene ohvitserid ja sõdurid korraldavad sageli mitmesuguseid provokatsioone;

J. arvestades, et oma 15. septembri 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus nimetas komisjoni president rändajate ärakasutamist Valgevene hübriidrünnakuks, mille eesmärk on ELi destabiliseerida;

K. arvestades, et 3. augustil 2021. aastal leiti ühes Kiievi pargis pooduna Ukrainas tegutseva Valgevene Maja (rühm, mis aitab Valgevenest lahkunud inimesi) asutaja Vitali Šišov;

L. arvestades, et 17. septembril 2021 peatas Valgevene peaprokuratuur Raman Bandarenka surma uurimise;

M. arvestades, et pärast hiljuti Minskis toimunud traagilist tulistamist, mis nõudis Andrei Zeltseri ja ühe KGB agendi elu, vahistas režiim üle saja inimese, kes olid kommenteerinud seda sündmust sotsiaalmeedias, ning neid sunniti andma ülestunnistusi;

N. arvestades, et Valgevene sportlane Krõstsina Tsimanovskaja sunniti treenerite kritiseerimise pärast Tōkyō olümpiamängudelt varem lahkuma ning kuna ta kartis oma turvalisuse pärast, palus ta Tōkyō lennujaamas politseilt kaitset ja võttis vastu Poola humanitaarviisa; arvestades, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) saatis Valgevene treenerid Artur Šimaki ja Juri Maisevitši Tōkyō olümpiamängudelt ära ning algatas uurimise;

O. arvestades, et juba niigi pingelises õhkkonnas korraldasid Venemaa ja Valgevene 2021. aasta septembris ulatusliku ühise sõjalise õppuse Zapad 2021, milles osales 200 000 inimest ja mis avaldas ELi piiridele täiendavat survet; arvestades, et Venemaa ja Valgevene rajasid vähem kui 15 kilomeetri kaugusel Poola piirist asuvasse Grodnasse ühise õhujõudude ja õhukaitse koolituskeskuse; arvestades, et 9. septembril 2021 kohtusid Aljaksandr Lukašenka ja Vladimir Putin Moskvas ning teatasid 28 täiendava majandus- ja fiskaalse integratsiooni programmi heakskiitmisest, samuti nn ühise kaitsepiirkonna loomisest, mis on järjekordne samm Valgevene ja Venemaa relvajõudude ühendamise ning Vene vägede võimaliku püsiva Valgevenesse paigutamise suunas; arvestades, et Lukašenka on teatanud plaanist osta 2025. aastaks Venemaalt 1 miljardi USA dollari väärtuses relvi, sealhulgas S-400 raketisüsteeme; arvestades, et 9. septembril 2021 leppisid Lukašenka ja Putin kokku ka ühise nafta- ja gaasituru loomises ning majandusintegratsiooni süvendamises, mis suurendab ohtu, et Lukašenka jätkab Venemaalt suurema toetuse saamiseks Valgevene suveräänsusega kauplemist;

P. arvestades, et 28. juunil 2021 peatas Valgevene režiim oma osalemise idapartnerluse algatuses;

Q. arvestades, et Lukašenka režiim on viimase aasta jooksul andnud mitmetele ELi ja selle liikmesriikide diplomaatidele ja saatkondade töötajatele korralduse riigist lahkuda, sulgedes veelgi rohkem diplomaatilisi suhtluskanaleid;

R. arvestades, et kõigile IMFi liikmetele mõeldud üldise, 650 miljardi USA dollari suuruse eraldise raames otsustas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) anda Valgevenele ligi 1 miljardi USA dollari väärtuses uusi eriarveldusühikuid;

S. arvestades, et Valgevene võttis Valgevenes Astravetsis asuva tuumaelektrijaama ärieesmärgil kasutusse, kuigi ta ei olnud kõiki ELi 2018. aasta vastupidavustesti aruandes esitatud ohutussoovitusi täitnud; arvestades, et Valgevene ei käitu läbipaistvalt ega anna tuumaelektrijaamas toimuva kohta usaldusväärset teavet, mis kinnitab veel kord, et Valgevene tuumaelektrijaam on ohtlik ja tuumaohutuse seisukohast suur probleem;

T. arvestades, et pärast seda, kui Ryanairi lennuk sunniti lennul FR4978 ebaseaduslikult Minskis maanduma, võttis nõukogu 21. juunil 2021 vastu Valgevene üksikisikute ja üksuste suhtes kohaldatavate piiravate meetmete neljanda paketi; arvestades, et 4. juunil 2021 otsustas nõukogu keelata kõikide Valgevene lennuettevõtjate lennukitel ELi õhuruumi siseneda ja ELi lennujaamades maanduda; arvestades, et Euroopa Liit on seni kehtestanud sanktsioonid 166 isiku ja 15 üksuse, sealhulgas Aljaksandr Lukašenka suhtes ning sihipärased majandussanktsioonid mitme Valgevene majandussektori suhtes; arvestades, et 2020. aastal vähenes Valgevene reaalne SKP 0,9 %, ning arvestades, et 2021. aastat puudutavate prognooside kohaselt väheneb SKP veel 2,7 %; arvestades, et Hiina jätkab Valgevenega koostööd ning Valgevenesse ja eelkõige Hiina-Valgevene tööstusparki „Great Stone“ investeerimist;

1. väljendab endiselt kindlat solidaarsust Valgevene rahva ja rahumeelsete meeleavaldajatega, kes jätkavad vaba ja demokraatliku Valgevene nimel protestimist; tuletab meelde, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi ulatusliku võltsimise ja pettuse tõttu ei tunnustanud ning ka Aljaksandr Lukašenkat nad Valgevene presidendina ei tunnusta;

2. mõistab endiselt hukka rahumeelse Valgevene rahva represseerimise, piinamise ja väärkohtlemise, Valgevenes toimuva meedia ja interneti mahasurumise ning ajakirjanike, blogipidajate ja muude sõltumatute sõnavõtjate peksmise, vahistamise ja hirmutamise; nõuab endiselt, et kõik poliitvangid ja meelevaldselt kinnipeetavad isikud viivitamata ja tingimusteta vabastataks, neile esitatud süüdistustest loobutaks ning vägivald ja repressioonid viivitamata lõpetataks;

3. rõhutab, et Valgevenes tuleb tagada põhivabadused ja inimõigused, õigusriik ja toimiv sõltumatu kohtusüsteem ning lõpetada kõik repressioonid ja igasugune tagakiusamine, väärkohtlemine, seksuaalne ja sooline vägivald, kadunuks jääma sundimine ja piinamine, ning et surmanuhtlus tuleb viivitamata alatiseks kaotada; nõuab, et naiste ja vähekaitstud rühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja LGBTIQ-inimeste diskrimineerimine lõpetataks;

4. mõistab hukka poliitilised kohtuprotsessid ning hiljuti opositsiooniliidrite Marõja Kalesnikava ja Maksim Znaki ning teiste poliitvangide ja kinnipeetavate kohta tehtud karmid ja ebaõiglased kohtuotsused; taunib asjaolu, et kohtuistungid korraldati suletud uste taga ja ilma nõuetekohase kohtumenetluseta ning ELi ega liikmesriikide diplomaatidel ei lubatud istungeil osaleda;

5. mõistab veel kord hukka ametivõimude kättemaksu inimõiguste keskusele Viasna ning nõuab, et Ales Bjaljatski, Valjantsin Stefanovitš, Marfa Rabkova, Andrei Tšepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marõja Tarasenka, Uladzimir Labkovitš ning teised Viasna töötajad ja vabatahtlikud viivitamata ja tingimusteta vabastaks ning kõigist neile esitatud süüdistustest loobutaks;

6. mõistab hukka repressioonid ja vaenuliku tegevuse, mille ametivõimud on toime pannud Valgevenes elavate poola vähemuse esindajate ja Valgevene poolakeelsete koolide vastu; nõuab sellega seoses, et Andżelika Borys, ajakirjanik Andrzej Poczobut ja teised poliitvangid viivitamata ja tingimusteta vabastataks;

7. mõistab hukka Valgevene treenerite Artur Šimaki ja Juri Maisevitši käitumise Tōkyō olümpiamängudel; tuletab meelde, et Valgevene sportlastele on rahumeelsetel meeleavaldustel osalemise eest esitatud süüdistusi ning Valgevene Jäähokiföderatsioon on väidetavalt seotud Raman Bandarenka mõrvaga; kutsub ROKi ning teisi rahvusvahelisi spordikomisjone ja -liite üles järgima Valgevene esindajatega suheldes oma eetika- ja käitumiskoodekseid;

8. kutsub Euroopa välisteenistust, komisjoni ja Valgevenes asuvaid ELi liikmesriikide diplomaatilisi esindusi veel kord üles iga üksiku Valgevene poliitvangi olukorda tähelepanelikult jälgima ja andma tulemustest Euroopa Parlamendile aru, pakkuma neile toetust ja pingutama nende vabastamise nimel;

9. nõuab, et Valgevene demokraatlikule opositsioonile avaldataks selget toetust korraldada OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) rahvusvahelise vaatluse all ning sõltumatu ja vaba meedia ning tugeva kodanikuühiskonna toel vabad ja õiglased valimised;

10. on seisukohal, et lennul FR4978 olnud Ryanairi lennuki kaaperdamine ja Minskis maanduma sundimine on riigi toime pandud terroriakt, ning nõuab seetõttu, et EL kohaldaks nende isikute ja üksuste suhtes, kes Valgevenes ja Venemaal nende tegude eest vastutavad, terrorismivastase võitluse eesmärgil piiravaid meetmeid;

11. nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu lepiks 21. ja 22. oktoobril 2021 toimuval järgmisel kohtumisel kokku Valgevene režiimi suhtes kohaldatavate sanktsioonide terviklikus strateegilises käsituses, mis peaks hõlmama üleminekut järkjärguliselt tegutsemisviisilt otsustavamale, sanktsioonipõhisele tegutsemisviisile ning milles võetakse arvesse repressioonide ja inimõiguste ränga rikkumise järjepidevust;

12. tunneb heameelt, et nõukogu otsustas vastu võtta neljanda piiravate meetmete paketi, ning nõuab tungivalt, et nõukogu jätkaks viivitamata viienda sanktsioonide paketiga, keskendudes selles Valgevenes toime pandud mahasurumise ja repressioonide ning inimkaubandusega seotud isikutele ja üksustele, ning võtaks meetmeid juba ilmnenud kõrvalehoidmise takistamiseks;

13. peab kahetsusväärseks, et kehtestatud majandussanktsioonidel on olnud Lukašenka režiimile vaid osaline mõju ning need ei ole tähtsaid sektoreid, nt kaaliumkarbonaadi ja naftatoodete sektorit, eriti mõjutanud; kutsub nõukogu üles ELi sihipäraseid majandussanktsioone karmistama, keskenduma Valgevene peamistele majandussektoritele ning Lukašenka režiimi toetavatele ja rahastavatele avaliku ja erasektori ja ettevõtetele, lisama majandussanktsioonide paketti veel sektoreid, nagu terase-, puidu- ja keemiasektor, ning kõik ülejäänud riigiosalusega pangad ja tähtsaimad ettevõtted, näiteks Belaruskali ja Beltelecom, ning keelustama selliste toodete impordi, mida sageli valmistavad karistuskolooniates kinni peetavad; tunneb heameelt selle üle, et USA, Ühendkuningriik ja Kanada on võltsitud tulemustega Valgevene presidendivalimiste esimese aastapäeva tõttu kehtestanud lisasanktsioone; nõuab seetõttu, et EL kooskõlastaks oma meetmed Ameerika Ühendriikide, G7 partnerite ja teiste sarnaselt meelestatud demokraatlike riikidega;

14. kutsub liikmesriike üles ühiselt kuulutama Valgevene KGB ametnikud Euroopa Liidu territooriumil ebasoovitavateks isikuteks; kordab, et EL peaks jälgima Valgevenest pärit rahavooge eriti tähelepanelikult, ning kutsub ELi institutsioone üles andma Euroopa Parlamendile aru Lukašenka lähikondsete ja tema korrumpeerunud oligarhidega seotud varast; kordab oma nõudmist, et EL kooskõlastaks need meetmed Ameerika Ühendriikide, G7 partnerite ja teiste sarnaselt meelestatud riikidega;

15. taunib ELi ja liikmesriikide diplomaatide väljasaatmist Valgevenest, eelkõige Euroopa Liidu Valgevene delegatsiooni juhi ning Leedu, Läti ja Poola suursaadiku ja diplomaatide väljasaatmist; kutsub liikmesriike üles kutsuma suursaadikud Minskist konsulteerimiseks tagasi, et edastada sellega Lukašenka režiimile poliitiline sõnum, ja keelduma Valgevene diplomaatide akrediteerimisest ELis; rõhutab, et Valgevene parlamendiliikmeid ega ametnikke ei tohiks kutsuda ühelegi rahvusvahelisele ega kahepoolsele üritusele; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus vaataks oma töömeetodid läbi ja tagaks, et Euroopa Liidu Valgevene delegatsiooni juhil, kes on praegu Brüsselisse tagasi kutsutud, oleks aktiivne roll, ning võtaks lisameetmeid, et tagada ELi diplomaatidele ja ELi delegatsiooni töötajatele Minskis turvaline töökeskkond, eelkõige kaitse Lukašenka režiimi propagandarünnakute eest;

16. väljendab suurt solidaarsust Leedu, Poola ja Läti ning teiste ELi liikmesriikidega, kelle Valgevene režiim on sihtmärgiks võtnud; mõistab igati hukka, et Lukašenka režiim kasutab inimesi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning rikub sellega rahvusvahelisi õigusnorme ja kahepoolseid lepinguid, mille Valgevene on oma ELi naabritega sõlminud; rõhutab, et Valgevene riigi toetus ELi välispiiril toimuvale ebaseaduslikule piiriületusele ning desinformatsiooni levitamine on hübriidsõda, mille eesmärk on ELi hirmutada ja destabiliseerida; kordab, et ELi välispiire tuleb kõige enam mõjutatud riikides kooskõlas asjakohase rahvusvahelise õigusega, eelkõige Genfi konventsiooniga, kindlalt kaitsta;

17. peab kiiduväärseks toetust, mida liikmesriigid, Norra ning ELi institutsioonid ja ametid, eelkõige Europol, Frontex ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, on Valgevene režiimi tekitatud rändekriisist mõjutatud liikmesriikidele andnud, ergutab neid seda toetust jätkama ja eraldama selleks muu hulgas veel rohkem ELi hädaabi, ning kutsub neid, kes ei ole seda võimalust veel kasutanud, seda tegema; palub liikmesriikidel ja ELi institutsioonidel Valgevene piiril mitmemõõtmelist kriisi kohe lahendama asuda, aidata ELi ja Valgevene piirile kinni jäänud rändajaid ja pakkuda neile vajalikku tuge; väljendab muret, et Poola-Valgevene piiril toimuv ei ole läbipaistev, ja nõuab tungivalt, et Poola ametivõimud tagaksid läbipaistval viisil Poola-Valgevene piiril kehtivate õigusaktide, poliitika ja tavade kooskõla ELi õigusega ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia pääsu piirialale ja teeksid koostööd Frontexiga, et praegune kriis ühiselt lahendada; nõuab, et EL, selle liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid pingutaksid rohkem, et riigi korraldatud inimkaubanduse voog peatada, ning muu hulgas avaldaksid selleks rändajate päritoluriikidele diplomaatilist survet ning kehtestaksid sanktsioonid asjaomaste Valgevene ametnike, üksikisikute ja üksuste ning ELi territooriumil tegutsevate rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike suhtes, kes toimetavad rändajaid lõppsihtkohtadesse; rõhutab, et Valgevene peatas hiljuti Pakistani, Jordaania, Egiptuse ja Lõuna-Aafrikaga viisarežiimi, mis tähendab, et nendest riikidest võib Valgevenesse reisida viisata;

18. palub, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid selle olukorra suhtes vastu ühise tegutsemisviisi, mis põhineb asjakohasel ELi ja rahvusvahelisel õigusel ning solidaarsuse, läbipaistvuse, vastutuse, inimõiguste ja põhivabaduste austamise põhimõttel; kutsub komisjoni üles esitama kiiresti spetsiaalsed seadusandlikud ettepanekud, millega anda liikmesriikidele vajalikud tagatised selleks, et võtta kiiresti midagi ette kolmandate riikide püüdega rännet oma huvides ära kasutada, eelkõige tagades ELi välispiiridel tugeva ja tõhusa kaitse, kehtestades ebaseaduslike piiriületuste vältimiseks tõhusad meetmed ning leides võimalused, kuidas varjupaigasüsteemi kuritarvitamine vaenulike kolmandate riikide ja kuritegelike võrgustike poolt peatada;

19. väljendab muret, et Valgevene ja ELi piiril on inimesi surma saanud, ning avaldab hukkunute perekondadele ja sugulastele kaastunnet; kutsub Poola, Läti ja Leedu ning teiste olukorrast puudutatud liikmesriikide ametivõime üles tagama, et ELi varjupaiga- ja tagasisaatmisõigust ning rahvusvahelist inimõigustealast õigust – kaasa arvatud õigus taotleda varjupaika ning meedia, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja õigusabiandjate õigus pääseda võimalikult suures ulatuses piirialale – järgitaks ka hädaolukorras, ning kutsub üles võtma arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Euroopa Nõukogu organite suuniseid; palub komisjonil kui aluslepingute täitmise järelevalvajal tagada, et järgitaks asjaomaseid ELi õigusakte;

20. kutsub liikmesriike üles parandama koostööd piirihalduse, inimkaubandusvastase võitluse, sigarettide salakaubaveo ja muude julgeolekuprobleemide valdkonnas, mida Valgevene režiim on tekitanud või süvendanud; toetab komisjoni ettepanekut peatada Valgevene Vabariigiga sõlmitud ELi viisalihtsustuslepingu teatavate selliste artiklite kohaldamine, mis käsitlevad konkreetseid Lukašenka režiimiga seotud ametnike kategooriaid, ilma et see mõjutaks Valgevene tavakodanikke; nõuab, et asjaomaste isikute nimekirja laiendataks ja et juba kaalutaks ka selliste isikute kategooriate lisamist, kelle suhtes võidakse tulevaste sanktsioonide raames kohaldada individuaalseid piiravaid meetmeid;

21. peab kahetsusväärseks, et IMF eraldas tingimusteta 910 miljoni USA dollari eest eriarveldusühikuid, mis ei teeni Valgevene rahva huve, vaid pigem riigi ebaseadusliku juhi omi; kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma tegevust rahvusvaheliste partneritega mitmepoolsetes organisatsioonides, nagu IMF, et rahaliste vahendite väljamaksmist Lukašenka režiimile piirata ja igasugune koostöö selle režiimiga külmutada; võtab teadmiseks mittedemokraatlike riikide, eelkõige Venemaa ja Hiina jätkuvad investeeringud Valgevenesse;

22. kordab, et võimalikult kiiresti tuleks paljastada Venemaa toetus Valgevene rahva julmale mahasurumisele Lukašenka poolt, samuti tema osalus Lukašenka režiimi ELi-vastases hübriidtegevuses, sealhulgas rändajate kasutamises poliitilistel eesmärkidel, ning peab Kremlit sellise tegevuse eest vastutavaks;

23. võtab murega teadmiseks sõjalise õppuse Zapad 2021 agressiivse stsenaariumi ja piiratud võimalused õppusi jälgida; kordab, et nii see õppus kui ka muud sarnased ulatuslikud õppused rõhutavad Venemaa ründavat suhtumist ja otsustavust kasutada oma võimeid vaenulikul viisil; kordab oma nõudmist ELi strateegilise autonoomia ja tõelise Euroopa kaitsekoostöö liidu järele tugevama NATO raames;

24. mõistab hukka Lukašenka ja Vladimir Putini vahelised pidevad sobingud, mille eesmärk on valmistada ette tegevuskava Valgevene ja Venemaa sügavamaks integratsiooniks, sealhulgas Valgevene järkjärguliseks militariseerimiseks, ning peab seda Valgevene suveräänsuse rikkumiseks, kuna Valgevene rahvalt on võetud õigus otsustada oma riigi tuleviku üle; rõhutab Lukašenka võimu ebaseaduslikkust ja lükkab tagasi kõik lepingud, mille Lukašenka on Valgevene riigi nimel sõlminud, eriti pärast tema presidendi ametiaja lõppemist 5. novembril 2020; kordab, et EL peab tegema selgeks, et kui Venemaa oma praegust poliitikat Valgevene suhtes jätkab, peab EL kehtestama Venemaa suhtes uued tõkestus- ja heidutusmeetmed; palub, et ELi institutsioonid annaksid Euroopa Parlamendile Kremli sekkumisest Valgevenes korrapäraselt aru, sealhulgas olukorra ärakasutamisest, et tugevdada Valgevene üle poliitilist, sõjalist ja majanduslikku kontrolli;

25. väljendab pettumust asjaolu üle, et EL ei ole seni suutnud Valgevene režiimi suhtes välja töötada terviklikku strateegiat, ning nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja töötaksid välja sidusa ja tervikliku Valgevenet käsitleva strateegia, mis põhineb repressioonide ohvrite praegusel erakorralisel toetusel, strateegilisel ja pikaajalisel poliitilisel, tehnilisel ja rahalisel toetusel Valgevene kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele, sõltumatule meediale, ametiühingutele ja demokraatlikele jõududele riigis ja välismaal, samuti koostööl naaberriikidega kiireloomulistes humanitaarküsimustes, tihedal koostööl rahvusvaheliste partneritega ja asjaomaste mitmepoolsete organisatsioonidega (nt ÜRO, OSCE) ning rahvusvaheliste abiandjatega, samuti rahvusvahelistel karistamatuse vastastel meetmetel; nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks nimetatud sidusa poliitika koordineerimisel liikmesriikide ja teiste ELi institutsioonidega juhtrolli;

26. nõuab tungivalt, et komisjon, nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid jätkaksid Valgevene olukorrale tähelepanu juhtimist kõigis asjaomastes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige OSCEs ja ÜROs ning selle eriorganites, et tagada Valgevene olukorra lahendamiseks kiire rahvusvaheline tegutsemine ning murda Venemaa ja teiste riikide vastuseis sellisele tegevusele;

27. toetab endiselt Valgevene rahva õigustatud nõudmisi ja püüdeid, mis on seotud vabade ja õiglaste valimiste, põhivabaduste ja inimõiguste, demokraatliku esindatuse ning poliitikas osalemisega vabas ja suveräänses Valgevenes;

28. tunnustab Valgevene demokraatlike jõudude, eelkõige demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja, koordineerimisnõukogu ja rahva kriisivastase juhtimiskogu süstemaatilist ja järjepidevat tööd Valgevenes ja eksiilis; kordab tungivat vajadust säilitada ja laiendada nende jõududega kontakte ja koostööd; väljendab sellega seoses heameelt Leedu otsuse üle anda Valgevene demokraatlikule esindusele Vilniuses ametlik akrediteering ja kutsub ülejäänud liikmesriike üles seda eeskuju järgima; nõuab, et EL teeks kõik, et toetada Brüsselis Valgevene demokraatliku esinduse loomist;

29. nõuab, et EL teeks operatiivtasandil koostööd Valgevene demokraatlike jõudude esindajatega, et viia lõpule töö tegevuskava vastuvõtmiseks, mille eesmärk on rakendada 3 miljardi euro suurust ulatuslikku kava tulevase demokraatliku Valgevene majanduslikuks toetamiseks sellistes valdkondades nagu toetava tegevuse alase suutlikkuse suurendamine, reformisuutlikkuse suurendamine, investeeringute haldamise suutlikkuse suurendamine ja Valgevene demokraatlike jõudude riikliku juhtimise suutlikkuse suurendamine; kutsub ELi üles alustama vajalikke ettevalmistusi dialoogiks Valgevene demokraatlike jõududega ning andma parlamendile korrapäraselt aru tehtud edusammudest, sealhulgas ELi strateegia vastuvõtmise kohta, mis käsitleb ELi tulevasi suhteid demokraatliku Valgevenega, ning tervikliku meetmepaketi kohta, mille eesmärk on valmistada Valgevene demokraatlikke jõude ette kõnealuse kava rakendamiseks;

30. kordab oma nõudmist kutsuda demokraatliku Valgevene esindajad ametlikult eelseisvale idapartnerluse tippkohtumisele ja kaasata nad ELi ja riikliku tasandi kõrgetasemelistesse kahepoolsetesse ja ettevalmistavatesse kohtumistesse, samuti parlamentaarsetesse istungjärkudesse ja parlamentidevahelistesse kohtumistesse Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega; kordab, kui oluline on luua kõigis ELi liikmesriikide, idanaabruse riikide ja G7 riikide parlamentides ametlikud Valgevenega tegelevad rühmad; nõuab Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni esindajate suuremat kaasamist idapartnerluse mitmepoolsetesse organitesse, eelkõige idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumisse ja Euronesti parlamentaarsesse assambleesse;

31. tuletab meelde oma varasemat algatust luua kõrgetasemeline missioon, kuhu oleksid kaasatud endised kõrged Euroopa ametnikud, et uurida kõiki vägivalla peatamise ja poliitvangide vabastamise võimalusi, ning mis võiks aidata luua Valgevenes soodsat keskkonda riigisisese kaasava poliitilise dialoogi pidamiseks; kordab oma üleskutset komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale korraldada koos rahvusvaheliste partneritega kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents „Demokraatliku Valgevene tulevik“, kus käsitletakse Valgevene kriisi lahendamist ja lubadust võtta kasutusele mitme miljardi euro suurune rahastamispakett, et toetada tulevasi reformipüüdlusi ja Valgevene majanduse ümberkorraldamist; palub, et komisjon teavitaks parlamenti selles vallas tehtud edusammudest;

32. rõhutab vajadust uurida põhjalikult Lukašenka režiimi poolt Valgevene rahva vastu toime pandud kuritegusid, sealhulgas Raman Bandarenka ja teiste Valgevene kodanike mõrvamist; ootab Ukraina ametivõimude uurimise tulemusi Vitali Šišovi surma kohta; palub kõigil liikmesriikidel kohaldada aktiivselt üldise kohtualluvuse põhimõtet ja valmistada ette kohtuasju Valgevene ametnike vastu, kes vastutavad vägivalla ja repressioonide eest või on neis kaasosalised, kaasa arvatud Aljaksandr Lukašenka;

33. võtab kohustuse tagada Euroopa Parlamendi loodud Valgevenes karistamatuse vastu võitlemise platvormi tulemuslik toimimine ning koordineerida seda, et rahvusvaheline reageerimine Valgevenes toimuvatele sündmustele oleks õigeaegne; kutsub nimetatud platvormi üles visandama oma eelseisval kohtumisel edasisi samme, kuidas EL saaks anda oma panuse kohtustrateegiasse ja osaleda koos partneritega rahvusvahelises kohtumenetluses, kaasa arvatud üldine kohtualluvus, et Aljaksandr Lukašenka ja tema režiimi liikmed mõistetaks Valgevene rahva vastu massiliselt toime pandud kuritegude eest isiklikult süüdi; nõuab eelkõige, et platvorm kaaluks võimalust anda Valgevene juhtum Chicago konventsiooni, Montreali konventsiooni ja ÜRO piinamisvastase konventsiooni rikkumiste alusel, mida Lukašenka režiim on toime pannud, Rahvusvahelisse Kohtusse;

34. tuletab kõigile Valgevenes tegutsevatele ELi ettevõtjatele meelde oma varasemat üleskutset ilmutada vastavalt ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele erilist hoolikust ja täita inimõiguste austamise kohustust; palub neil ettevõtjatel hoiduda uutest investeeringutest ja avaldada Valgevene ametivõimudele töötajate ja kodanike jätkuva represseerimise pärast avalikult protesti;

35. nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja ELi liikmesriigid suurendaksid oma otsest toetust Valgevene opositsioonile, kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele ja sõltumatutele meediaorganisatsioonidele nii Valgevenes kui ka väljaspool Valgevenet; rõhutab, kui oluline on suhete säilitamine nende isikute ja organisatsioonidega, kuigi Valgevene režiim on teatanud, et lahkub idapartnerlusest; võtab kohustuse tõhustada omaenda tegevust demokraatia toetamisel; kordab oma nõudmist sihtotstarbelise ELi abiprogrammi järele, et aidata kodanikuühiskonda, sõltumatut meediat, teadusringkondi ja Valgevene opositsiooni eksiilis, samuti poliitiliste repressioonide ja politseivägivalla ohvreid ning rõhuva režiimi eest põgenejaid;

36. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega, nagu OSCE Moskva mehhanism ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu, samuti kohapealsete inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonnaga, et tagada inimõiguste rikkumiste jälgimine, dokumenteerimine ja nendest teatamine ning süüdlaste vastutusele võtmine ja õigluse jaluleseadmine; peab tervitatavaks ja toetab rahvusvahelist platvormi Valgevene vastutuse kohta ning kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles toetama selle, aga ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja muude rahvusvaheliste algatuste toimimist, et kuritegude toimepanijad vastutusele võtta; toetab edasisi arutelusid Valgevene inimõiguste rikkumisi käsitleva rahvusvahelise kohtu võimaliku loomise üle Haagis;

37. rõhutab, et äärmiselt oluline on luua kogu maailmas Valgevene rahva esindused, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid pakuksid täiendavat tuge, et kaitsta välismaal Valgevene kodanike õigusi ja huve ning demokraatliku Valgevene huve, näiteks uurides võimalusi Valgevene rahva esinduste rahastamiseks;

38. ergutab liikmesriike veelgi lihtsustama viisade ja elamislubade saamise korda inimestele, kes põgenevad Valgevenest poliitilistel põhjustel või vajavad nende vastu toime pandud vägivalla tõttu ravi, ning pakkuma neile ja nende peredele vajalikku tuge ja abi; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pakkuma stipendiume Valgevene üliõpilastele ja teadlastele, kes on ülikoolidest välja heidetud ja demokraatiameelsete vaadete tõttu vangistatud;

39. rõhutab, kui oluline on tegeleda Astravetsis asuva Valgevene tuumaelektrijaama põhjustatud tuumaohuga; nõuab, et Valgevene tegeleks oma tuumaelektrijaama ohutusega täielikult läbipaistval viisil ja võtaks endale kohustuse rakendada täielikult tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma vastastikuses eksperdihinnangus jaama kohta esitatud soovitusi; kuni see nii ei ole, toetab Valgevene tuumaelektrijaamast pärit energia ELi turule importimise keelustamist ja selle seisukoha arvessevõtmist ELi piiril kohaldatavas süsinikdioksiidi kohandusmehhanismis;

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, Valgevene Vabariigi ning Venemaa Föderatsiooni ametivõimudele ja Valgevene demokraatliku opositsiooni esindajatele.

 

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika