Предложение за обща резолюция - RC-B9-0484/2021Предложение за обща резолюция
RC-B9-0484/2021

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Тигре

6.10.2021 - (2021/2902(RSP))

внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0484/2021 (The Left)
B9-0487/2021 (S&D)
B9-0489/2021 (Verts/ALE)
B9-0492/2021 (Renew)
B9-0493/2021 (PPE)
B9-0495/2021 (ECR)

Михаел Галер, Том Ванденкенделаре, Дейвид Макалистър, Давид Лега, Елжбета Катажина Лукачийевска, Дьорд Хьолвени, Янина Охойска
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Мария Арена
от името на групата S&D
Ян-Кристоф Йотен, Абир Ал-Сахлани, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Исаскун Билбао Барандика, Оливие Шастел, Клемен Грошел, Бернар Гета, Ирена Йовева, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Михал Шимечка, Николае Щефънуца
от името на групата Renew
Мишел Ривази
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Беата Кемпа, Ришард Чарнецки, Ришард Антони Легутко, Ладислав Илчич, Богдан Жонца, Елжбета Рафалска, Адам Белан, Рафаеле Фито, Емануил Франгос, Витолд Ян Вашчиковски, Еуген Юржица, Асита Канко, Ядвига Вишневска, Валдемар Томашевски
от името на групата ECR
Идоя Вилянуева Руис
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2021/2902(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0484/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0484/2021
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Тигре

(2021/2902(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2020 г. относно положението в Етиопия[1],

 като взе предвид изявлението от 25 юни 2021 г. на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Жозеп Борел и на члена на Комисията, отговарящ за управлението на кризи, Янез Ленарчич относно убийството на трима хуманитарни работници в Тигре,

 като взе предвид съвместното изявление от 24 юни 2021 г. на ЗП/ВП и на члена на Комисията Ленарчич относно въздушните удари в региона Тигре,

 като взе предвид декларацията от 4 октомври 2021 г. на ЗП/ВП от името на Европейския съюз относно решението за експулсиране на седем служители на ООН,

 като взе предвид съвместното изявление от 10 юни 2021 г. на ЕС и САЩ след кръглата маса относно извънредната хуманитарна ситуация в Тигре,

 като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи от 12 юли 2021 г. относно Етиопия,

 като взе предвид Резолюция 47/13 на Съвета на ООН по правата на човека от 13 юли 2021 г., озаглавена „Положението с правата на човека в региона Тигре на Етиопия“,

 като взе предвид Резолюция 2417 на Съвета за сигурност на ООН от 24 май 2018 г., в която се осъждат умишленото подлагане на глад на цивилното население като метод за водене на война и незаконният отказ на достъп на цивилното население до хуманитарна помощ,

 като взе предвид коментарите на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на заседанието от 26 август 2021 г. на Съвета за сигурност на ООН относно Етиопия,

 като взе предвид изявлението на върховния комисар по правата на човека на ООН Мишел Бачелет от 13 септември 2021 г.,

 като взе предвид изявлението от 17 септември 2021 г. на президента на САЩ Джо Байдън във връзка с Указа относно кризата в Етиопия,

 като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от 30 септември 2021 г. след експулсирането от Етиопия на седем служители на ООН,

 като взе предвид Конституцията на Федерална демократична република Етиопия, приета на 8 декември 1994 г., и по-специално разпоредбите на глава III относно основните права и свободи, правата на човека и демократичните права,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

 като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

 като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права,

 като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война и допълнителните протоколи към нея от 1977 г. и 2005 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

 като взе предвид Резолюция 2286 на Съвета за сигурност на ООН от 3 май 2016 г. относно защитата на ранените и болните, на медицинския персонал и на хуманитарния персонал при въоръжен конфликт,

 като взе предвид Резолюция 47/13 на Съвета на ООН по правата на човека от 13 юли 2021 г. относно положението с правата на човека в региона Тигре в Етиопия,

 като взе предвид резолюцията на Африканската комисия по правата на човека и народите от 12 май 2021 г. относно мисията за установяване на фактите в региона Тигре във Федерална демократична република Етиопия,

 като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону,

 като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС от 11 март 2021 г. относно демокрацията и зачитането на конституциите в държавите от ЕС и АКТБ,

 като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл от 10 август 2021 г., озаглавен „I don’t know if they realised I was a person“: Rape and other sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia“ („Не знам дали осъзнаваха, че съм човек“: изнасилване и други форми на сексуално насилие по време на конфликта в Тигре, Етиопия),

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че едностранното примирие, обявено от етиопското правителство на 28 юни 2021 г., не сложи край на сраженията и че страните в конфликта започнаха нови офанзиви; като има предвид, че сега конфликтът се разраства и обхваща съседните региони Афар и Амара и че съществува опасност да има отражение в целия регион на Африканския рог; като има предвид, че този продължаващ 11 месеца конфликт предизвика криза, която е дело на човека, и че тези масови човешки страдания са изцяло предотвратими;

Б. като има предвид, че още преди началото на сраженията 15,2 милиона души в Етиопия се нуждаеха от хуманитарна помощ, като 2 милиона от тях бяха в региона Тигре; като има предвид, че близо един милион души живеят в условия, много близки до масов глад, а 5,2 милиона от общо 6 милиона души в Тигре са изправени пред остра продоволствена несигурност като пряка последица от насилието; като има предвид, че 91% от населението са крайно нуждаещи се от хуманитарна помощ и че през следващите 12 месеца 100 000 деца ще бъдат изложени на риск от животозастрашаващо тежко недохранване; като има предвид, че още през юни 2021 г. ООН предупреди, че 5,5 милиона души в Тигре и съседните региони Амара и Афар се нуждаят от продоволствена помощ, а 350 000 души са застрашени от глад; като има предвид, че в региона Тигре живеят 100 000 вътрешно разселени лица и 96 000 еритрейски бежанци; като има предвид, че в този регион има няколко големи бежански лагера, като по данни на НПО 44% от пребиваващите в тях лица са деца; като има предвид, че към юли 2021 г. конфликтът беше довел до разселването на около 1,9 милиона души в Тигре;

В. като има предвид, че съществуват голям брой много сериозни сигнали за предполагаеми тежки нарушения на правата на човека, хуманитарното право и бежанското право, извършени от всички страни в конфликта; като има предвид, че се съобщава включително и за нападения срещу цивилни лица, извънсъдебни екзекуции, изтезания, насилствени изчезвания, масови задържания, системни грабежи и систематично и умишлено унищожаване на основни услуги, водни системи, земеделски култури и средства за препитание;

Г. като има предвид, че макар и етиопското правителство да пое ангажимент за търсене на отговорност от извършителите на сексуално насилие[2], изнасилванията и други форми на сексуално насилие срещу жени и момичета продължават да се използват широко от въоръжените сили на Етиопия и Еритрея и на региона Амара в допълнение към смъртните заплахи, използването на етнически обиди и пленничеството в условия на сексуално робство; като има предвид, че правителствените сили и длъжностни лица са тормозили и заплашвали хуманитарни организации и национални доставчици на здравно обслужване, които оказват помощ на преживелите сексуално насилие лица;

Д. като има предвид, че има информация за редица случаи на извънсъдебни екзекуции от началото на конфликта в Тигре насам, включително твърдения за масови убийства в Май Кадра през нощта на 9 ноември 2020 г., в Аксум на 28 ноември 2020 г. и в Махбере Дего през януари 2021 г.; като има предвид, че през август 2021 г. суданските органи съобщиха, че телата на около 50 души са открити в река Текезе, преминаваща по границата между западната част на Тигре и Судан; като има предвид, че са открити доказателства за над 250 предполагаеми масови убийства в Тигре от началото на гражданската война през ноември 2020 г.; като има предвид, че има информация, че Фронтът за освобождение на народа на Тигре също е извършвал извънсъдебни екзекуции в съседните на Тигре региони през август 2021 г., като например в Чена и Кобо;

Е. като има предвид, че според достоверни източници както Фронтът за освобождение на народа на Тигре, така и етиопските сили за национална отбрана са извършвали нарушения на правата на човека в Тигре; като има предвид, че еритрейските сили са проникнали в Тигре и други части на Етиопия и също са извършвали сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че по-голямата част от твърденията са свързани с нарушения, извършени от етиопските сили за национална отбрана и от еритрейските сили;

Ж. като има предвид, че на 13 септември 2021 г. върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Бачелет говори за нарушения „от всички страни“; като има предвид, че ЕС последователно подкрепя работата на върховния комисар Бачелет;

З. като има предвид, че на 1 ноември 2021 г. ще бъде публикуван окончателният доклад от разследването, проведено съвместно от служителя на ООН по правата на човека и Етиопската комисия по правата на човека, на твърдения за нарушения на правата на човека и хуманитарното и бежанското право, извършени от всички страни в конфликта в Тигре;

И. като има предвид, че в допълнение към грабежите и унищожаването на земеделски култури са забелязани рояци пустинни скакалци в Тигре на югозапад от Мекеле; като има предвид, че вследствие на продължаващия конфликт и хуманитарното положение е невъзможно да се извършва профилактика и ваксиниране срещу COVID-19 в много области;

Й. като има предвид, че през последния месец едва 10% от хуманитарните доставки, предназначени за опустошения регион Тигре, бяха допуснати в него; като има предвид, че са необходими сто камиона дневно, за да се осигурят достатъчно хуманитарни доставки за Тигре; като има предвид, че от 12 юли 2021 г. насам само 525 камиона са успели да влязат в Тигре поради затворените граници, контролирания от въоръжените сили достъп, разрушаването на части от инфраструктурата, например мостове, несигурността за шофьорите, острата липса на гориво и парични средства за връщане в пунктовете, откъдето се разпращат доставките, и продължителното забавяне при проверките и одобряването на хуманитарните доставки;

К. като има предвид, че целенасочените атаки срещу хуманитарни работници се считат за военно престъпление и престъпление против човечеството; като има предвид, че на 25 юни 2021 г. трима членове на персонала на „Лекари без граници“ бяха убити, докато предоставяха помощ на най-нуждаещите се; като има предвид, че от ноември 2020 г. насам в региона са убити 23 хуманитарни работници; като има предвид, че на 22 юни 2021 г. етиопските правителствени сили не позволиха на линейки да окажат помощ след въздушен удар срещу пазара в Тогога; като има предвид, че по данни на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (UNOCHA) на 17 юни 2021 г. еритрейските правителствени сили са спрели и нападнали екип за ваксинация в района Асгеде Вореда; като има предвид, че има сведения, че здравните заведения в Тигре често стават обект на грабежи; като има предвид, че правителствените сили и длъжностни лица са тормозили и заплашвали хуманитарни организации и национални доставчици на здравно обслужване, които оказват помощ на преживелите сексуално насилие лица;

Л. като има предвид, че над два милиона души са разселени от домовете си; като има предвид, че според получените сведения близо 76 500 души в Афар и около 200 000 души в Амара са разселени след навлизането на силите на Тигре в тези региони; като има предвид, че според получените сведения 55 000 етиопски бежанци и търсещи убежище лица търсят подслон в Судан;

М. като има предвид, че някои от бежанските лагери в Тигре са разрушени; като има предвид, че еритрейските бежанци, живеещи в Тигре, са заплашени от отвличания и насилствени връщания; като има предвид, че в бежанските лагери в Тигре не се оказват здравни грижи и чистата питейна вода е на привършване;

Н. като има предвид, че има сведения, че враждуващите страни, включително силите на Тигре, набират деца, които да участват като войници в конфликта; като има предвид, че използването на деца войници представлява военно престъпление;

О. като има предвид, че в столицата на Етиопия етиопските органи са отговорни за произволни задържания и насилствено изчезване на членове на етническата общност от Тигре и са извършили други злоупотреби срещу тях, като например закриване на предприятия, чиито собственици са от етническата общност от Тигре; като има предвид, че подбуждането към омраза и дискриминация и засилването на подклаждаща напрежение реторика срещу Тигре са очевидни в цяла Етиопия, включително от страна на високопоставени правителствени служители;

П. като има предвид, че на 30 септември 2021 г. Министерството на външните работи на Етиопия обяви седем служители на ООН (от Уницеф, Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) и UNOCHA) за personae non gratae в Етиопия;

Р. като има предвид, че в Тигре и в съседните региони има периодични ограничения и прекъсвания на интернет и телекомуникациите; като има предвид, че са извършени нападения над журналисти и че лицензите на редица медии са временно прекратени, което възпрепятства възможностите за наблюдение на положението на място; като има предвид, че основни услуги, включително електроснабдяването и банковите услуги, продължават да бъдат предмет на ограничения;

С. като има предвид, че настоящото състояние на нестабилност в Етиопия е резултат от дълга история на етническо разделение и етническо напрежение;

Т. като има предвид, че единството на Етиопия като мултиетническа държава е от голямо значение за стабилността на региона и на африканския континент като цяло;

У. като има предвид, че Етиопия, която има население над 110 милиона души и е стратегически разположена близо до Африканския рог, е ключова държава на африканския континент и потенциален партньор от стратегическо значение за ЕС и неговите държави членки;

Ф. като има предвид, че като водещ световен донор на хуманитарна помощ ЕС продължава да бъде солидарен с нуждаещите се и предоставя финансиране на хуманитарна помощ; като има предвид, че от самото начало на конфликта в Етиопия ЕС продължава да се застъпва последователно за пълен и безпрепятствен хуманитарен достъп в съответствие с международното хуманитарно право;

Х. като има предвид, че наскоро приетото съобщение относно хуманитарната дейност на ЕС предвижда укрепване на процесите, които последователно поставят насърчаването и прилагането на международното хуманитарно право в центъра на външната ни дейност;

Ц. като има предвид, че Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (NDICI – Глобална Европа) определя човешкото развитие, управлението и изграждането на мира в Етиопия за приоритетни области на действие, като 65% от многогодишната индикативна програма са предназначени за тези области;

Ч. като има предвид, че в рамките на общото хуманитарно финансиране в подкрепа на нуждаещите се в Етиопия, което възлиза на 53,7 милиона евро и беше мобилизирано и договорено още през 2021 г., Комисията включи хуманитарни действия на стойност 5 милиона евро в Амара и Афар, за да се отговори на най-новите развития на положението по време на кризата; като има предвид, че 118 милиона евро бяха мобилизирани за подпомагане на Тигре и етиопските бежанци в Судан; като има предвид, че в резултат на продължаващия конфликт ЕС отложи плащанията за бюджетна подкрепа за Етиопия;

Ш. като има предвид, че през септември 2021 г. ЕС се опита да организира хуманитарен въздушен мост чрез Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ГД ECHO), за да достави спешно необходими хуманитарни стоки в региона Тигре, но се сблъска с големи пречки от страна на етиопското правителство; като има предвид, че в резултат на това беше извършен само един полет по хуманитарния въздушен мост на ЕС, като само малка част от неговия хуманитарен товар беше доставен;

Щ. като има предвид, че на 21 юни ЕС назначи Анете Вебер за нов специален представител на ЕС за Африканския рог; като има предвид, че след мандат от ЗП/ВП финландският министър на външните работи Пека Хаависто посети двукратно региона по-рано тази година, за да обсъди продължаващата криза в Етиопия и нейното регионално въздействие;

АА. като има предвид, че на 26 август 2021 г. Африканският съюз назначи бившия нигерийски президент Олусегун Обасаньо за посредник в конфликта;

АБ. като има предвид, че през декември 2018 г. новосформираното правителство на Етиопия създаде Комисията за помирение в Етиопия и Министерството на мира; като има предвид, че до момента двете институции не успяха да изпълнят първоначалните си мандати за насърчаване на мира и за предотвратяване и решаване на въоръжения конфликт в Етиопия в трудната среда след тяхното създаване;

АВ. като има предвид, че по време на продължаващия конфликт Етиопската партия на просперитета, ръководена от Абий Ахмед, се обяви за победител в общи избори, които бяха бойкотирани и чиито резултати бяха отхвърлени от някои опозиционни партии; като има предвид, че в Тигре не е имало изборен процес; като има предвид, че ЕС не изпрати мисия за наблюдение на изборите;

АГ. като има предвид, че Етиопия е подписала Споразумението от Котону, член 96 от което предвижда, че зачитането на правата на човека и основните свободи е основополагащ елемент на сътрудничеството между АКТБ и ЕС;

1. изисква незабавното прекратяване на военните действия от всички страни, което е необходимо условие за така нужните подобрения на хуманитарното положение в Тигре и други региони, по-специално Афар и Амара; призовава за незабавно възстановяване на конституционния ред и за създаване на механизъм за наблюдение на примирието;

2. призовава всички съответни национални, регионални и местни участници да разрешат незабавен и безпрепятствен хуманитарен достъп до засегнатото население в Тигре, като сложат край на фактическата блокада върху хуманитарната помощ и доставките от критично значение, включително храна, лекарства и гориво, и да улеснят оказването на помощ за нуждаещото се население в регионите Амара и Афар;

3. решително осъжда целенасочените нападения срещу цивилно население от страна на всички воюващи страни, сведенията за набиране на деца като войници от враждуващите страни, включително от силите на Тигре, и продължаващите случаи на изнасилвания и сексуално насилие; припомня, че умишлените нападения срещу цивилни лица и набирането и използването на деца като войници представляват военни престъпления;

4. осъжда убийствата на цивилни лица, бежанци и хуманитарни и медицински работници; призовава силите от всички страни да зачитат международните права на човека и международното хуманитарно и бежанско право и да гарантират закрилата на хората в засегнатите райони; призовава да се потърси отговорност за престъпленията, извършени по време на настоящия конфликт, както и да бъдат открити и изправени пред съда лицата, носещи отговорност за тях; призовава лицата, заподозрени в извършването на изнасилване или в прилагането на принуда за сексуално робство, да бъдат разследвани за такива военни престъпления и престъпления срещу човечеството като изнасилване, сексуално робство, изтезания и преследване;

5. настоятелно призовава Фронта за освобождение на народа на Тигре да спре офанзивата си и незабавно да изтегли силите си от регионите Амара и Афар; призовава регионалното правителство на Амара да изтегли своите въоръжени сили от западната част на Тигре, а еритрейското правителство – незабавно и окончателно да изтегли силите си от Етиопия; призовава съседните държави да се въздържат от всякакви политически и военни интервенции, които биха могли допълнително да подхранят конфликта;

6. призовава за независима и безпристрастна анкетна комисия, която да разследва нападенията срещу конкретни етнически и религиозни групи, извършени с цел подбуждане към насилие между общностите и застрашаване на мира и сигурността на етиопския народ; призовава правителството на Етиопия да гарантира, че извършителите ще бъдат подведени под отговорност;

7. припомня, че етиопското правителство носи отговорност за безопасността и сигурността на бежанците и вътрешно разселените лица на своята територия; призовава етиопските органи да предоставят незабавна и адекватна защита и помощ на хилядите еритрейски бежанци и търсещи убежище лица, разселени от лагерите в Тигре, и да установят каква е съдбата и какво е местонахождението на хилядите нерегистрирани еритрейски бежанци; изразява съжаление относно използването от високопоставени длъжностни лица на слово на омразата, подклаждащо напрежение, и настоятелно призовава всички участници да подбират внимателно своите думи, за да се избегне по-нататъшна ескалация и да се предотврати допълнително човешко страдание; призовава за това международните и регионалните граници да останат отворени, за да се даде възможност за безопасно и свободно движение на цивилните лица; припомня, че що се отнася до мигрантите, Етиопия е важна държава на произход, а също и транзитна и приемаща държава; настоява федералното правителство на Етиопия и регионалните органи да защитават населението и да гарантират неговите основни права;

8. призовава етиопските органи незабавно да докладват за всички насилствени изчезвания на цивилни лица, да освободят задържаните без надеждни доказателства за извършено престъпление и да сложат край на всякакво дискриминационно третиране; изразява съжаление във връзка с използването на слово на омразата от страна на публични фигури, които могат да подклаждат насилието, сплашването и дискриминацията срещу общностите от Тигре или други общности, и настоятелно призовава националните, местните и регионалните органи да водят по-приобщаващ диалог и да се въздържат от подбуждане към насилие;

9. решително осъжда всички нападения срещу хуманитарни работници и срещу критичната инфраструктура, включително болници и медицински заведения, и широкоразпространените грабежи и унищожаване на хуманитарна помощ; решително осъжда блокирането на линейки, опитващи се да предоставят медицинска помощ на ранените след бомбардировките;

10. изразява съжаление относно факта, че седем работници на ООН в областите на правата на човека и на хуманитарната помощ от Уницеф, СВКПЧ и Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (UNOCHA) са обявени от Министерството на външните работи на Етиопия за personae non gratae; изразява загриженост за безопасността и благосъстоянието на независимите хуманитарни работници и служители в областта на правата на човека в региона и за неутралността при разпределянето на хуманитарната помощ в Тигре; приветства категоричното изявление на ЕС и неговите 27 държави членки от 30 септември 2021 г., в което решително се осъжда експулсирането на тези работници и се призовава правителството да оттегли решението си;

11. призовава етиопското правителство да подпише и ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд; призовава воюващите страни да гарантират свободен достъп за независимите наблюдатели и следователи в областта на правата на човека, включително за следователи на ООН и на Африканския съюз;

12. подчертава важната работа на журналистите в региона и призовава всички участници да гарантират на пресата свободен достъп и да позволят на журналистите да работят при безопасни условия;

13. призовава за пълно възстановяване на основните обществени услуги като електроснабдяването и банковите услуги, както и за премахване на ограниченията върху телекомуникациите и достъпа до интернет в Тигре; подчертава колко е важно осигуряването на образование и училища за децата в Тигре и в другите региони;

14. припомня значението на Етиопия за стабилността на Африканския рог и на континента като цяло; припомня, че партньори от ЕС и други международни партньори предложиха да служат като посредници между страните в етиопския конфликт, но че тези предложения не бяха приети от Етиопия; призовава всички воюващи страни да седнат на масата за преговори, без да поставят предварителни условия; призовава за провеждане на приобщаващ национален политически диалог, ръководен от Етиопия, за намиране на решение на кризата с участието на представители на всички засегнати области (Тигре, Амара, Биншангул Гумуз, Афар, Оромия, Сидама, Сомали, Провинцията на южните националности и народи (SNNPR) и Гамбела);

15. припомня, че положението може да бъде преодоляно единствено чрез мирни средства и приобщаващ диалог между всички воюващи страни, чрез ефективно примирие и чрез защита на правата на човека;

16. отново заявява готовността на ЕС да подкрепя и организира диалог и да участва в него, в тясна координация с другите, с цел поддържане на отворено пространство за диалог и полагане на усилия за създаване на основа за преговори между двете основни враждуващи страни;

17. изразява подкрепата си за регионалните усилия за посредничество, като например тези на президента Обасаньо, медиатор на Африканския съюз; приветства освен това неотдавнашното назначаване на нов специален представител на ЕС за Африканския рог;

18. изразява съжаление, че досега Съветът за сигурност на ООН не е разгледал положението в Тигре; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да настояват Съветът за сигурност на ООН да провежда редовни публични заседания относно Тигре и да предприеме решителни действия, за да се обезпечи безпрепятствен хуманитарен достъп, да се осигури закрила на цивилното население, да се сложи край на тежките нарушения на международното право и да гарантира, че за извършените жестокости ще бъде потърсена отговорност; призовава Съвета за сигурност на ООН да обмисли възможността за разполагане на мироопазващите сили на ООН в региона;

19. настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да насърчат ЗП/ВП да проведе междусесийна информативна среща относно Тигре в рамките на Съвета на ООН по правата на човека преди края на годината, за да представи констатациите от доклада от съвместното разследване, проведено от СВКПЧ и Етиопската комисия по правата на човека; подчертава, че съвместното разследване следва да спомогне за полагането на основите за стабилен международен механизъм за разследване, който да бъде създаден спешно от Съвета на ООН по правата на човека;

20. настоятелно призовава Съвета на ЕС по външни работи да действа бързо, решително и единно, за да приеме необходимите мерки, за да се отговори ефективно на сериозността и неотложността на положението на място в Тигре;

21. приветства и подкрепя решението на Комисията от декември 2020 г. да отложи плащанията за бюджетна подкрепа за етиопското правителство; приветства дипломатическите усилия и многократните изявления на ЗП/ВП и на Комисията, чрез които настоятелно се призовава за търсене на отговорност и безпрепятствен хуманитарен достъп и се осъждат злоупотребите, извършени от всички страни; категорично потвърждава подкрепата на ЕС за важната работа на Мишел Бачелет като върховен комисар на ООН по правата на човека;

22. призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят приемането на мерки за защита на правата на човека и да гарантират, че извършителите на нарушения на правата на човека ще бъдат подведени под отговорност, например чрез Глобалния механизъм на ЕС за санкции в областта на правата на човека;

23. подчертава, че ЕС застава на страната на народа на Етиопия; подчертава готовността си за мирно разрешаване на конфликта; предлага обаче Комисията да използва санкции срещу членове на правителството на Етиопия, правителството на Еритрея и Фронта за освобождение на народа на Тигре и други лица, отговорни за действия, причинили удължаване на конфликта и влошаване на хуманитарното положение на милиони етиопци, ако хуманитарното положение не се подобри значително до края на октомври 2021 г., по-специално след сформирането на ново етиопско правителство;

24. призовава държавите членки да спрат износа за Етиопия на оръжие и технологии за наблюдение, които се използват за улесняване на нападенията срещу цивилни лица и за извършване на нарушения на правата на човека, докато настоящата криза не бъде напълно разрешена;

25. посреща със задоволство указа на САЩ, издаден на 17 септември 2021 г. в отговор на етиопската криза, който е насочен срещу лицата, които носят отговорност и са изпълнявали ролята на съучастници за продължаването на конфликта в Етиопия, възпрепятстването на хуманитарния достъп, предотвратяването на примирие и за извършването на нарушения на правата на човека; изразява съжаление обаче, че САЩ са продължили своята бюджетна подкрепа и че това означава, че действията на САЩ са били по-малко ефективни и решителни от действията на ЕС;

26. горещо приветства животоспасяващата подкрепа, която Комисията оказва в региона, и подкрепя нейното допълнително разширяване; за тази цел призовава за мобилизиране на допълнително финансиране в размер на най-малко 30 милиона евро от резерва на ЕС за солидарност и спешна помощ, за да се откликне на най-острите нужди на хората, засегнати от конфликта в Тигре и в другите райони, които са пряко засегнати от разпространението на конфликта в Северна Етиопия, с особен акцент върху граничните региони Афар и Амара;

27. настоятелно призовава ЕС и лидерите на неговите държави членки да дадат приоритет на положението с правата на човека и на хуманитарното положение в Тигре и Северна Етиопия по време на предстоящата среща на върха между Африканския съюз и ЕС и на срещата между техните лидери, както и да набележат конкретни действия и да насърчат подобряването на координацията по отношение на стратегията и посланията;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, федералното правителство и Съвета на федерацията на Етиопия, органите на Тигре, правителството на Република Судан, правителството на Държавата Еритрея, правителствата на държавите – членки на Междуправителствения орган за развитие, Африканския съюз, Панафриканския парламент и Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност