Společný návrh usnesení - RC-B9-0484/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0484/2021

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Tigraji

  6.10.2021 - (2021/2902(RSP))

  předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu
  a nahrazující tyto návrhy usnesení:
  B9-0484/2021 (The Left)
  B9-0487/2021 (S&D)
  B9-0489/2021 (Verts/ALE)
  B9-0492/2021 (Renew)
  B9-0493/2021 (PPE)
  B9-0495/2021 (ECR)

  Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, György Hölvényi, Janina Ochojska
  za skupinu PPE
  Pedro Marques, Maria Arena
  za skupinu S&D
  Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță
  za skupinu Renew
  Michèle Rivasi
  za skupinu Verts/ALE
  Anna Fotyga, Beata Kempa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Ladislav Ilčić, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski
  za skupinu ECR
  Idoia Villanueva Ruiz
  za skupinu The Left
  Fabio Massimo Castaldo


  Postup : 2021/2902(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B9-0484/2021
  Předložené texty :
  RC-B9-0484/2021
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Tigraji

  (2021/2902(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2020 o situaci v Etiopii[1],

   s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella a komisaře pro řešení krizí Janeze Lenarčiče ze dne 25. června 2021 o zabití tří humanitárních pracovníků v Tigraji,

   s ohledem na společné prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele a komisaře Lenarčiče ze dne 24. června 2021 k leteckému útoku v oblasti Tigraj,

   s ohledem na prohlášení, které dne 4. října 2021 učinil jménem Evropské unie místopředseda Komise, vysoký představitel k rozhodnutí o vyhoštění sedmi pracovníků OSN,

   s ohledem na společné prohlášení, které vydaly EU a Spojené státy dne 10. června 2021 po jednání u kulatého stolu o naléhavé humanitární situaci v Tigraji,

   s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 12. července 2021 o Etiopii,

   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 47/13 ze dne 13. července 2021 o situaci v oblasti lidských práv v etiopském regionu Tigraj,

   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2417 ze dne 24. května 2018 odsuzující válečnou taktiku vyhladovění civilistů a protiprávní zabraňování přístupu civilního obyvatelstva k humanitární pomoci,

   s ohledem na vyjádření generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 26. srpna 2021 na zasedání Rady bezpečnosti OSN věnovaném Etiopii,

   s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 13. září 2021,

   s ohledem na prohlášení prezidenta Spojených států Joea Bidena ze dne 17. září 2021 o výkonném nařízení ohledně krize v Etiopii,

   s ohledem na vyjádření generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 30. září 2021 po vypovězení sedmi pracovníků OSN z Etiopie,

   s ohledem na ústavu Etiopské federativní demokratické republiky, která byla přijata dne 8. prosince 1994, a zejména na ustanovení třetí kapitoly o základních právech a svobodách, lidských právech a demokratických právech,

   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech,

   s ohledem na Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949 a na dodatkové protokoly této úmluvy z let 1977 a 2005,

   s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a na její protokol z roku 1967,

   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2286 ze dne 3. května 2016 o ochraně raněných a nemocných, zdravotníků a humanitárních pracovníků v ozbrojeném konfliktu,

   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 47/13 ze dne 13. července 2021 o situaci v oblasti lidských práv v etiopském regionu Tigraj,

   s ohledem na usnesení Africké komise pro lidská práva a práva národů ze dne 12. května 2021 o vyšetřovací misi do regionu Tigraj v Etiopské federativní demokratické republice,

   s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou,

   s ohledem na usnesení Společného parlamentního shromáždění skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a EU ze dne 11. března 2021 o demokracii a dodržování ústav v zemích EU a AKT,

   s ohledem na zprávu organizace Amnesty International ze dne 10. srpna 2021 nazvanou „‚I don’t know if they realized I was a person‘: Rape and other sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia“ („‚Nevím, jestli si uvědomili, že jsem člověk‘: znásilňování a jiné sexuální násilí v konfliktu v Tigraji (Etiopie)“),

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že příměří, které jednostranně vyhlásila etiopská vláda dne 28. června 2021, nezastavilo boje, jelikož bojující strany opět zahájily ofenzivu; vzhledem k tomu, že konflikt se nyní šíří do sousedních regionů Afarska a Amharska a hrozí, že bude mít dopad na celý Africký roh; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto jedenáct měsíců trvajícího sporu vypukla lidmi způsobená krize a že toto rozsáhlé lidské utrpení je zcela zbytečné;

  B. vzhledem k tomu, že již před vypuknutím bojů bylo v Etiopii 15,2 milionu lidí, kteří potřebovali humanitární pomoc, přičemž dva miliony z nich se nacházely v oblasti Tigraje; vzhledem k tomu, že téměř milion lidí živoří v podmínkách připomínajících hladomor a z celkového šestimilionového obyvatelstva Tigraje se 5,2 milionu lidí potýká s akutním nedostatkem potravin, který je přímým následkem násilí; vzhledem k tomu, že 91 % obyvatelstva naléhavě potřebuje humanitární pomoc a 100 000 dětí bude v příštích dvanácti měsících čelit závažné a život ohrožující akutní podvýživě; vzhledem k tomu, že OSN již v červnu 2021 varovala, že 5,5 milionu lidí v Tigraji a sousedních regionech Amharsku a Afarsku potřebuje potravinovou pomoc a 350 000 lidí je ohroženo smrtí hladem; vzhledem k tomu, že oblast Tigraj je domovem 100 000 vnitřně vysídlených osob a 96 000 eritrejských uprchlíků; vzhledem k tomu, že na území tohoto regionu je několik velkých uprchlických táborů a že podle nevládních organizací tvoří 44 % obyvatel těchto táborů děti; vzhledem k tomu, že podle údajů z července 2021 vedl konflikt k vysídlení přibližně 1,9 milionu lidí v Tigraji;

  C. vzhledem k tomu, že se objevují četné a závažné zprávy o tom, že všechny strany konfliktu se údajně dopouštějí hrubého porušování lidských práv a humanitárního a uprchlického práva; vzhledem k tomu, že tyto zprávy zmiňují mimo jiné útoky na civilní obyvatelstvo, mimosoudní zabíjení, mučení, násilná zmizení, hromadná zadržení, systematické rabování a systematické a záměrné ničení zařízení k poskytování základních služeb, vodovodních sítí, úrody a zdrojů obživy;

  D. vzhledem k tomu, že navzdory závazku etiopské vlády k odpovědnosti za sexuální násilí[2] jsou znásilňování a další sexuální násilí páchané na ženách a dívkách i nadále široce využívány etiopskými, eritrejskými a amharskými regionálními ozbrojenými silami spolu s vyhrožováním smrtí, používáním etnických urážek a držením v podmínkách sexuálního otroctví; vzhledem k tomu, že vládní síly a úředníci pronásledovali a ohrožovali humanitární organizace a vnitrostátní poskytovatele zdravotní péče, kteří pomáhají obětem sexuálního násilí;

  E. vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu v Tigraji bylo hlášeno několik případů mimosoudních poprav, včetně masakrů, k nimž mělo dojít v Mai-Kadře v noci 9. listopadu 2020, v Aksúmu dne 28. listopadu 2020 a v Mahbere Dego v lednu 2021; vzhledem k tomu, že v srpnu 2021 súdánské orgány oznámily, že v řece Tekeze, která tvoří hranici mezi západním Tigrajem a Súdánem, byla nalezena těla přibližně 50 osob; vzhledem k tomu, že od začátku občanské války v listopadu 2020 byly nalezeny důkazy o více než 250 údajných masakrech v Tigraji; vzhledem k tomu, že podle dostupných informací spáchala Tigrajská lidově osvobozenecká fronta v srpnu 2021 rovněž mimosoudní popravy v sousedních regionech Tigraje, například v Chenně a Kobu;

  F. vzhledem k tomu, že podle věrohodných zdrojů se v Tigraji dopustily porušování lidských práv jak Tigrajská lidově osvobozenecká fronta, tak Etiopské národní obranné síly; vzhledem k tomu, že eritrejské síly pronikly do Tigraje a dalších částí Etiopie a rovněž se dopouštějí závažného porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že většina obvinění se týká porušování práv ze strany Etiopských národních obranných sil a eritrejských sil;

  G. vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová dne 13. září 2021 hovořila o násilí „páchaném všemi stranami“; vzhledem k tomu, že EU soustavně podporuje práci vysoké komisařky Bacheletové;

  H. vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva o vyšetřování údajného porušování lidských práv a humanitárního a uprchlického práva všemi stranami konfliktu v Tigraji, na němž pracoval Úřad OSN pro lidská práva společně s Etiopskou komisí pro lidská práva, bude zveřejněna dne 1. listopadu 2021;

  I. vzhledem k tomu, že v oblasti dochází k rabování a ničení úrody a jihozápadně od tigrajského města Mekele byly navíc zpozorovány roje sarančat všežravých; vzhledem k tomu, že v důsledku stávajícího konfliktu a vzniklé humanitární situace není v mnohých oblastech možné předcházet onemocnění COVID-19 a provádět očkování;

  J. vzhledem k tomu, že v minulém měsíci bylo do oblasti vpuštěno pouze 10 % humanitárních dodávek určených pro obléhaný tigrajský region; vzhledem k tomu, že k dostatečnému humanitárnímu zásobování Tigraje je denně zapotřebí stovka nákladních vozidel; vzhledem k tomu, že kvůli uzavřeným hranicím, ozbrojeným silám kontrolujícím přístup, zničené infrastruktuře, například mostům, nebezpečí hrozícímu řidičům, závažnému nedostatku paliva a hotovosti pro návrat do zásobovacích středisek a zpoždění při kontrolách a povolování vjezdu humanitárních dodávek se do Tigraje od 12. července 2021 dostalo pouze 525 nákladních vozidel;

  K. vzhledem k tomu, že útoky namířené na humanitární pracovníky jsou považovány za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2021 byli zabiti tři pracovníci organizace Médecins Sans Frontières, když pomáhali těm, kdo nejvíce potřebovali pomoc; vzhledem k tomu, že v tomto regionu přišlo od listopadu 2020 o život 23 humanitárních pracovníků; vzhledem k tomu, že etiopské vládní jednotky bránily sanitkám v přístupu na tržiště ve městě Togoga poté, co se dne 22. června 2021 stalo terčem leteckého útoku; vzhledem k tomu, že podle informací Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) eritrejské vládní jednotky zastavily a napadly dne 17. června 2021 vakcinační tým v oblasti Asgede Woreda; vzhledem k tomu, že podle zpráv dochází v Tigraji opakovaně k rabování zdravotnických zařízení; vzhledem k tomu, že vládní síly a úředníci pronásledovali a ohrožovali humanitární organizace a vnitrostátní poskytovatele zdravotní péče, kteří pomáhají obětem sexuálního násilí;

  L. vzhledem k tomu, že více než dva miliony osob byly vysídleny ze svých domovů; vzhledem k tomu, že v Afarsku bylo vysídleno téměř 76 500 lidí a v Amharsku přibližně 200 000 lidí poté, co do těchto regionů pronikly tigrajské jednotky; vzhledem k tomu, že 55 000 etiopských uprchlíků a žadatelů o azyl hledá údajně útočiště v Súdánu;

  M. vzhledem k tomu, že některé uprchlické tábory v Tigraji byly zničeny; vzhledem k tomu, že eritrejští uprchlíci žijící v Tigraji se stávají obětí únosů a jsou nuceni k návratu; vzhledem k tomu, že není k dispozici zdravotní péče a v uprchlických táborech v Tigraji dochází čistá pitná voda;

  N. vzhledem k tomu, že válčící strany, včetně tigrajských sil, údajně verbují do boje děti; vzhledem k tomu, že využívání dětských vojáků představuje válečný zločin;

  O. vzhledem k tomu, že etiopské orgány v hlavním městě Etiopie svévolně zadržovaly etnické Tigrajce a tito lidé se stávali obětí násilného zmizení a že jejich práva byla porušována i jinými způsoby, například podniky patřící Tigrajcům byly uzavírány; vzhledem k tomu, že v celé Etiopii je zřejmé podněcování k nenávisti a diskriminaci a rostoucí míra štvavé protitigrajské rétoriky, a to i ze strany vysokých vládních představitelů;

  P. vzhledem k tomu, že dne 30. září 2021 označilo etiopské ministerstvo zahraničních věcí sedm pracovníků OSN (pracujících pro UNICEF, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a úřad UNOCHA) za osoby, jež jsou v Etiopii nežádoucí;

  Q. vzhledem k tomu, že v Tigraji a sousedních regionech dochází k omezování a odpojování internetu a telekomunikací; vzhledem k tomu, že byli napadeni novináři a došlo k pozastavení licencí několika sdělovacích prostředků, což znemožňuje sledovat situaci na místě; vzhledem k tomu, že poskytování základních služeb, mj. dodávek elektrické energie a fungování bankovních služeb, je i nadále omezeno;

  R. vzhledem k tomu, že současný stav nestability v Etiopii je výsledkem dlouhé historie etnického rozdělení a etnického napětí;

  S. vzhledem k tomu, že jednota Etiopie jakožto mnohoetnického státu má velký význam pro stabilitu tohoto regionu a celého afrického kontinentu;

  T. vzhledem k tomu, že Etiopie, která má více než 110 milionů obyvatel a je strategicky umístěna v blízkosti Afrického rohu, je klíčovou zemí afrického kontinentu a potenciálním partnerem strategického významu pro EU a její členské státy;

  U. vzhledem k tomu, že EU je největším světovým dárcem humanitární pomoci, a proto je i nadále prostřednictvím svého humanitárního financování solidární s těmi, kteří se ocitli v nouzi; vzhledem k tomu, že EU od počátku konfliktu v Etiopii soustavně obhajuje plný a neomezený přístup humanitární pomoci v souladu s mezinárodním humanitárním právem;

  V. vzhledem k tomu, že nedávno přijaté sdělení o humanitární činnosti EU předpokládá posílení procesů, které důsledně považují prosazování a uplatňování mezinárodního humanitárního práva za středobod naší vnější činnosti;

  W. vzhledem k tomu, že Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa) považuje lidský rozvoj, veřejnou správu a budování míru v Etiopii za prioritní oblasti činnosti, přičemž 65 % víceletého orientačního programu je věnováno těmto oblastem;

  X. vzhledem k tomu, že Komise zahrnula do celkového humanitárního financování na podporu osob v nouzi v Etiopii ve výši 53,7 milionu EUR, které již bylo v roce 2021 uvolněno a smluvně zajištěno, humanitární akce v Amharsku a Afarsku v hodnotě 5 milionů EUR, určené na řešení nedávného vývoje krize; vzhledem k tomu, že bylo uvolněno 118 milionů EUR na pomoc Tigraji a etiopským uprchlíkům v Súdánu; vzhledem k tomu, že v důsledku probíhajícího konfliktu EU odložila vyplácení rozpočtové podpory Etiopii;

  Y. vzhledem k tomu, že v září 2021 se EU prostřednictvím generálního ředitelství Komise pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (GŘ ECHO) pokusila zorganizovat humanitární letecký most s cílem dopravit do oblasti Tigraj naléhavě potřebné humanitární zboží, ale narazila na velké překážky etiopské vlády; vzhledem k tomu, že v důsledku toho se uskutečnila pouze jedna letecká dodávka EU, přičemž pouze malá část jejího humanitárního nákladu byla doručena;

  Z. vzhledem k tomu, že dne 21. června EU jmenovala Annette Weberovou novou zvláštní zástupkyní EU pro oblast Afrického rohu; vzhledem k tomu, že na základě mandátu místopředsedy Komise, vysokého představitele navštívil finský ministr zahraničních věcí Pekka Haavisto dvakrát v tomto roce tento region, aby diskutoval o probíhající krizi v Etiopii a jejích regionálních dopadech;

  AA. vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2021 jmenovala Africká unie bývalého nigerijského prezidenta Oluseguna Obasanjoa mediátorem konfliktu;

  AB. vzhledem k tomu, že v prosinci 2018 nová vláda Etiopie zřídila Etiopskou komisi pro usmíření a ministerstvo míru; vzhledem k tomu, že oba orgány dosud v obtížném prostředí po jejich vytvoření nesplnily své původní mandáty, jimiž jsou podpora míru a předcházení ozbrojeným konfliktům v Etiopii a jejich řešení;

  AC. vzhledem k tomu, že v průběhu konfliktu se etiopská Strana prosperity vedená Abiyem Ahmedem prohlásila za vítěze všeobecných voleb, které opoziční strany bojkotovaly a jejichž výsledek kritizovaly; vzhledem k tomu, že v Tigraji neproběhl žádný volební proces; vzhledem k tomu, že EU nevyslala volební pozorovatelskou misi;

  AD. vzhledem k tomu, že Etiopie je signatářem Dohody z Cotonou, v jejímž článku 96 se uvádí, že dodržování lidských práv a základních svobod patří k podstatným prvkům spolupráce mezi EU a AKT;

  1. požaduje okamžité ukončení nepřátelských akcí všemi stranami, což je nezbytným předpokladem pro tolik potřebné zlepšení humanitární situace v Tigraji a dalších oblastech, zejména v Afarsku a Amharsku; vyzývá k okamžitému obnovení ústavního pořádku a k vytvoření mechanismu pro monitorování příměří;

  2. vyzývá všechny zúčastněné vnitrostátní, regionální a místní aktéry, aby umožnili okamžitý a neomezený přístup humanitárních pracovníků a pomoci k postiženému obyvatelstvu v Tigraji, ukončili faktickou blokádu humanitární pomoci a kriticky důležitých dodávek, včetně potravin, léků a pohonných hmot, a usnadnili pomoc strádajícímu obyvatelstvu v Amharsku a Afarsku;

  3. důrazně odsuzuje úmyslné útoky na civilisty prováděné všemi znepřátelenými stranami, údajný nábor dětí válčícími stranami, včetně tigrajských jednotek, a pokračující využívání znásilňování a sexuálního násilí; připomíná, že úmyslné útoky na civilisty a nábor a využívání dětských vojáků jsou válečnými zločiny;

  4. odsuzuje zabíjení civilistů, uprchlíků a humanitárních a zdravotnických pracovníků; vyzývá jednotky všech stran konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní lidská práva a mezinárodní humanitární a uprchlické právo a aby zajistily ochranu osob v postižených oblastech; vyzývá k vyvození odpovědnosti za zločiny spáchané během probíhajícího konfliktu a k nalezení zodpovědných osob a jejich postavení před soud; požaduje, aby byly osoby podezřelé ze znásilnění nebo sexuálního otroctví vyšetřovány s ohledem na takové válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, jako je znásilnění, sexuální otroctví, mučení a pronásledování;

  5. naléhavě vyzývá Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu, aby zastavila svou ofenzívu a okamžitě stáhla své jednotky z Amharska a Afarska; vyzývá amharskou regionální vládu, aby stáhla své jednotky ze západního Tigraje, a eritrejskou vládu, aby okamžitě a trvale stáhla své jednotky z Etiopie; vyzývá sousední země, aby se zdržely všech politických a vojenských zásahů, které by tento konflikt mohly dále rozdmýchávat;

  6. vyzývá ke zřízení nezávislé a nestranné vyšetřovací komise, která by se zabývala útoky namířenými proti konkrétním etnickým a náboženským skupinám s cílem podněcovat násilí mezi komunitami a ohrožovat mír a bezpečnost etiopského lidu; vyzývá etiopskou vládu, aby zajistila, že pachatelé těchto činů budou pohnáni k odpovědnosti;

  7. připomíná, že etiopská vláda je odpovědná za bezpečnost a ochranu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob na svém území; vyzývá etiopské orgány, aby poskytly okamžitou a odpovídající ochranu a pomoc tisícům eritrejských uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří byli vysídleni z táborů v Tigraji, a aby vypátraly tisíce eritrejských uprchlíků, kteří se pohřešují; vyjadřuje hluboké politování nad nenávistným a pobuřujícím jazykem, který používají vysoce postavení úředníci, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby pečlivě volily slova, a zabránily tak další eskalaci a lidskému utrpení; požaduje, aby mezinárodní a regionální hranice zůstaly otevřené pro bezpečný a volný pohyb civilistů; připomíná, že Etiopie je důležitou zemí původu, jakož i tranzitní a cílovou zemí migrantů; trvá na tom, aby etiopská federální vláda a regionální orgány chránily obyvatelstvo a zaručovaly jeho základní práva;

  8. vyzývá etiopské orgány, aby se neprodleně zodpovídaly ze všech případů násilného zmizení civilistů, aby propustily osoby zadržované bez věrohodných důkazů o spáchání trestného činu a aby ukončily veškeré diskriminační zacházení; vyjadřuje hluboké politování nad používáním nenávistných projevů ze strany veřejných činitelů, které mohou vyvolávat násilí, zastrašování a diskriminaci Tigrajců nebo jiných komunit, a tak vytvářet nedůvěru a podněcovat etnické konflikty, a naléhavě vyzývá vnitrostátní, místní a regionální orgány, aby zahájily inkluzivnější dialog a zdržely se podněcování k násilí;

  9. důrazně odsuzuje všechny útoky na humanitární pracovníky a kritickou infrastrukturu, včetně nemocnic a zdravotnických zařízení, a rozsáhlé rabování a ničení humanitární pomoci; důrazně odsuzuje blokování sanitek, které se po bombardování snaží poskytovat lékařskou pomoc zraněným;

  10. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že sedm pracovníků OSN v oblasti lidských práv a humanitární pomoci z organizace UNICEF, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí v Etiopii bylo ministerstvem zahraničních věcí Etiopie prohlášeno za nežádoucí osoby; vyjadřuje obavy o bezpečnost a dobré životní podmínky nezávislých pracovníků působících v oblasti humanitární pomoci a lidských práv v regionu a o neutralitu distribuce humanitární pomoci v Tigraji; vítá důrazné prohlášení EU a jejích 27 členských států ze dne 30. září 2021, v němž zásadně odsoudily vyhoštění těchto pracovníků a vyzvaly vládu, aby své rozhodnutí zrušila;

  11. vyzývá etiopskou vládu, aby podepsala a ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu; vyzývá válčící strany, aby zaručily neomezený přístup nezávislým pozorovatelům a vyšetřovatelům v oblasti lidských práv, včetně vyšetřovatelů OSN a Africké unie;

  12. zdůrazňuje důležitou práci novinářů v tomto regionu a vyzývá všechny strany, aby zajistily volný přístup tisku a umožnily novinářům, aby bezpečně vykonávali svou práci;

  13. vyzývá k úplnému obnovení základních veřejných služeb, jako jsou dodávky elektrické energie a bankovní služby, a ke zrušení omezení telekomunikací a přístupu k internetu v Tigraji; zdůrazňuje, že je důležité zajistit vzdělávání a školy pro děti v Tigraji i mimo tento region;

  14. připomíná význam Etiopie pro stabilitu Afrického rohu a celého kontinentu; připomíná, že se EU a další mezinárodní partneři nabídli, že budou sloužit jako prostředníci mezi stranami etiopského konfliktu, avšak Etiopie tyto nabídky nepřijala; vyzývá všechny znepřátelené strany, aby bez předběžných podmínek zasedly k jednacímu stolu; vyzývá k celostátnímu politickému dialogu vedenému Etiopií s cílem nalézt řešení krize za účasti zástupců všech zasažených oblastí (Tigraje, Amharska, Beningšangul-Gumuzu, Afarska, Oromie, Sidamy, Somálska, Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR) a Gambely);

  15. připomíná, že situaci lze vyřešit pouze mírovými prostředky a prostřednictvím dialogu zahrnujícího všechny válčící strany, účinného příměří a ochrany lidských práv;

  16. znovu opakuje, že EU je připravena v úzké koordinaci s ostatními se angažovat, podporovat a organizovat dialog s cílem zachovat otevřený prostor pro dialog a pokusit se vytvořit základ pro rozhovory mezi oběma hlavními válčícími stranami;

  17. vyjadřuje svou podporu mediačnímu úsilí v tomto regionu, jako je úsilí mediátora Africké unie prezidenta Obasanjoa; dále vítá nedávné jmenování nové zvláštní zástupkyně EU pro oblast Afrického rohu;

  18. vyjadřuje politování nad tím, že se situací v Tigraji dosud nezabývala Rada bezpečnosti OSN; naléhavě vyzývá EU a její členské státy k vyvíjení tlaku na Radu bezpečnosti OSN, aby pravidelně pořádala veřejná zasedání o Tigraji a aby přijala rozhodná opatření k zajištění neomezeného přístupu humanitární pomoci, ochrany civilistů, ukončení závažného porušování mezinárodního práva a pohnání pachatelů k odpovědnosti za spáchané ukrutnosti; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zvážila vyslání mírových sil OSN do regionu;

  19. naléhavě žádá členské státy EU, aby vybídly místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby do konce roku uspořádal v době mezi zasedáními v Radě OSN pro lidská práva informativní schůzku o Tigraji, na níž by představil závěry zprávy ze společného vyšetřování Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Etiopské komise pro lidská práva; zdůrazňuje, že společné vyšetřování by mělo pomoci položit základy důkladného mezinárodního vyšetřovacího mechanismu, který by měl být bezodkladně zřízen Radou OSN pro lidská práva;

  20. vyzývá Radu EU pro zahraniční věci, aby jednala rychle, rozhodně a jednotně a přijala opatření nezbytná k účinnému řešení vážné a naléhavé situace přímo v Tigraji;

  21. vítá a podporuje rozhodnutí Komise z prosince 2020 odložit vyplácení rozpočtové podpory etiopské vládě; vítá diplomatické úsilí a opakovaná prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele a zástupců Komise, v nichž naléhavě vyzývají k vyvození odpovědnosti a zajištění neomezeného přístupu humanitární pomoci a odsuzují protiprávní jednání na obou stranách; důrazně připomíná, že EU podporuje důležitou práci Michelle Bacheletové ve funkci vysoké komisařky OSN pro lidská práva;

  22. vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily přijetí opatření na ochranu lidských práv a zajistily, aby osoby, které se dopustily porušování lidských práv, byly pohnány k odpovědnosti, například prostřednictvím globálního sankčního mechanismu EU v oblasti lidských práv;

  23. zdůrazňuje, že EU stojí na straně etiopského lidu; zdůrazňuje svou ochotu hledat mírové řešení konfliktu; navrhuje však, aby Komise použila sankce vůči členům etiopské vlády, eritrejské vlády a Tigrajské lidově osvobozenecké fronty a dalším osobám odpovědným za prodlužování konfliktu a zhoršení humanitární situace milionů Etiopanů, pokud se humanitární situace do konce října 2021 výrazně nezlepší, zejména po vytvoření nové etiopské vlády;

  24. vyzývá členské státy, aby zastavily vývoz zbraní a sledovacích technologií do Etiopie, kde jsou používány k útokům na civilisty a k porušování lidských práv, a to až do doby, kdy bude současná krize plně vyřešena;

  25. vítá výkonné nařízení USA týkající se etiopské krize ze dne 17. září 2021, jež je zaměřeno na osoby odpovědné za prodlužování konfliktu v Etiopii a podílející se na něm, blokující přístup k humanitární pomoci, bránící příměří a dopouštějící se porušování lidských práv; vyjadřuje však politování nad tím, že USA ve své rozpočtové podpoře pokračují, což znamená, že jejich opatření jsou méně účinná a rozhodná než opatření EU;

  26. vřele vítá životně důležitou podporu Komise v tomto regionu a podporuje její další rozšíření; vyzývá k uvolnění dodatečných finančních prostředků ve výši nejméně 30 milionů EUR z rezervy EU na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech za účelem řešení nejnaléhavějších potřeb osob zasažených konfliktem v Tigraji a v dalších oblastech přímo postižených šířením konfliktu v severní Etiopii, se zvláštním zaměřením na sousední Afarsko a Amharsko;

  27. naléhavě vyzývá EU a vedoucí představitele jejích členských států, aby se během nadcházejícího summitu Africké unie a EU a setkání vedoucích představitelů přednostně věnovali situaci v oblasti lidských práv a humanitární situaci v Tigraji a severní Etiopii, stanovili konkrétní opatření a podpořili větší koordinaci strategie a komunikace;

  28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropské službě pro vnější činnost, etiopské federální vládě a Komoře federace, tigrajským orgánům, vládě Súdánské republiky, vládě Státu Eritrea, vládám členských zemí Mezivládního úřadu pro rozvoj, Africké unii a jejím členským státům, Panafrickému parlamentu a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

   

   

   

  Poslední aktualizace: 6. října 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí