Предложение за обща резолюция - RC-B9-0490/2021Предложение за обща резолюция
RC-B9-0490/2021

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно закона за абортите на щат Тексас, САЩ

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0490/2021 (The Left)
B9-0491/2021 (Verts/ALE)
B9-0497/2021 (Renew)
B9-0498/2021 (S&D)

Андреа Коцолино, Педру Маркеш, Хелен Фрицон, Предраг Фред Матич
от името на групата S&D
Абир Ал-Сахлани, Самира Рафаела, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Исаскун Билбао Барандика, Оливие Шастел, Бернар Гета, Свеня Хан, Ирена Йовева, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс
от името на групата Renew
Алис Кунке, Моника Вана, Грейс О’Съливан, Диана Риба и Хинер, Гуендолин Делбос-Корфилд, Франсишку Герейру, Яник Жадо, Иняцио Корао, Ернест Уртасун Доменек, Силвия Спурек, Саския Брикмон
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2021/2910(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0490/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0490/2021
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно закона за абортите на щат Тексас, САЩ

(2021/2910(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 25 ноември 2020 г. относно Плана за действие на ЕС в областта на равенството между половете (GAP) III – Амбициозна програма за равенство между половете и за овластяване на жените във външните дейности на ЕС (JOIN(2020)0017),

 като взе предвид насоките на СЗО, озаглавени „Безопасен аборт: технически и политически насоки за системите на здравеопазване“,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

 като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) от 1979 г.,

 като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

 като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

 като взе предвид Конвенцията за правата на хората с увреждания от 2006 г.,

 като взе предвид изявлението на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека от 14 септември 2021 г., озаглавено „Експертите на ООН осъждат новите атаки срещу правото на безопасен аборт и съучастничеството на Върховния съд по този въпрос“,

 като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), договорени през 2015 г., и по-специално цели 3 и 5 съответно относно насърчаването на здравето и равенството между половете,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), състояла се през 1994 г. в Кайро, нейната програма за действие и резултатите от конференциите за прегледа ѝ,

 като взе предвид изявлението от Найроби по повод 25-ата годишнина от Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) от 1 ноември 2019 г., озаглавено „По-бързо изпълнение на обещанието“, както и националните и партньорските ангажименти и съвместните действия, обявени на срещата на високо равнище в Найроби,

 като взе предвид по-специално своята резолюция от 24 юни 2021 г. относно положението със сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените[1], в която се декларира, че достъпът до репродуктивно здраве е основен стълб на човешките права на жените и че отказването на този достъп е форма на насилие срещу жените и момичетата,

 като взе предвид Пекинската платформа за действие и резултатите от конференциите за прегледа ѝ,

 като взе предвид Конституцията на Съединените американски щати,

 като взе предвид решението по дело Roe/Wade от 1973 г., потвърдено в решенията по дело Planned Parenthood/Casey и по дело Whole Woman’s Health/Hellerstedt, с които се установява конституционното право на бременните жени в САЩ да решават дали да продължат бременността, преди зародишът да стане жизнеспособен,

 като взе предвид Законопроект № 8 на Сената на Тексас от 2021 г. относно абортите, включително абортите след откриване на сърдечния ритъм на неродено дете, с който се разрешава завеждане на граждански иск от частно лице,

 като взе предвид решението на Върховния съд на САЩ от 1 септември 2021 г., с което се отказва блокирането на Законопроект № 8 на Сената на Тексас,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 1 септември 2021 г. щат Тексас прие Законопроект № 8 на Сената, който забранява на жените достъп до аборт след започването на сърдечна дейност на зародиша, фактически едва до шест седмици от последния менструален цикъл, като изисква две отделни ултразвукови изследвания, преди да може да се извърши процедурата, и който не предвижда изключения, ако бременността е резултат от изнасилване или кръвосмешение, нито ако здравословното състояние на плода не би позволило животът му да продължи след раждането; като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас представлява почти пълна забрана на абортите;

Б. като има предвид, че както САЩ, така и ЕС признават правата на човека за неотменими и присъщи на всички човешки същества;

В. като има предвид, че фундаменталното естество на трансатлантическото партньорство означава, че то се корени в нашите споделени ценности, включително зачитането на правата на човека;

Г. като има предвид, че равенството между половете, овластяването на всички жени и момичета, осигуряването на здравословен живот, премахването на бедността навсякъде и насърчаването на благоденствието за всички от всички възрасти са основни цели, определени в ЦУР 1, 3 и 5; като има предвид, че всички държави – членки на ООН, са поели задължения и отговорности да спазват и насърчават тези цели, определени в ЦУР, включително цели 3.7 и 5.6 относно сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП);

Д. като има предвид, че СРЗП са базират на основни права на човека, защитени са в международното и европейското право в областта на правата на човека, като например в Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Европейската конвенция за правата на човека, и представляват съществен елемент от всеобхватното предоставяне на здравеопазване;

Е. като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените и Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания публикуваха съвместно изявление, в което подчертаха, че достъпът до безопасен и законен аборт, както и достъпът до свързаните с това услуги и информация, са основни аспекти на репродуктивното здраве на жените, и призоваха държавите да сложат край на ограниченията на сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените и момичетата, тъй като това застрашава тяхното здраве и живот; като има предвид, че достъпът до аборт е право на човека, като неговото забавяне или отказване на достъп до аборт представлява форма на насилие, основано на пола, и може да представлява изтезания и/или жестоко, нечовешко и унизително отношение; като има предвид, че СРЗП са цели по ЦУР 3 и 5 на ООН, и като има предвид, че основаното на пола насилие и премахването на всички вредни практики срещу жените са цел на ЦУР 5;

Ж. като има предвид, че достъпът до всеобхватно образование в областта на сексуалността и взаимоотношенията и сексуалното и репродуктивното здраве и права, включително семейно планиране, противозачатъчни методи и безопасен и законен аборт, както и автономността и способността на всеки човек да взема свободни и независими решения относно своето тяло и своя живот, са предпоставка за неговата независимост и следователно са от съществено значение за постигането на равенство между половете във всички области на личния и обществения живот, включително участието на пазара на труда и в политиката, и премахването на насилието, основано на пола; като има предвид, че се прилага принципът „тяхното тяло, техният избор“;

З. като има предвид, че ангажирането на мъжете и момчетата за и във СРЗП е едновременно цел и предпоставка за постигане на устойчиво равенство;

И. като има предвид, че упражняването на СРЗП е съществен елемент на човешкото достойнство и е неразривно свързано с постигането на равенство между половете и борбата с основаното на пола насилие; като има предвид, че участието на жените и момичетата във формулирането на закони и политики, които ги засягат и се отнасят до техните права на човека, включително сексуалното и репродуктивното здраве и права и аборта, и гарантирането на достъп до правосъдие и средства за правна защита, когато правата им са нарушени, са от ключово значение за постигане на равенство между половете;

Й. като има предвид, че правото на зачитане на физическата и психическата неприкосновеност заема централно място в Хартата на основните права на Европейския съюз;

К. като има предвид, че в историческото дело Roe/Wade Върховният съд узакони аборта в САЩ, като установи конституционното право на бременните жени в САЩ да решават дали да продължат бременността, преди зародишът да стане жизнеспособен,; като има предвид, че това беше потвърдено и в делата Planned Parenthood/Casey и Woman’s Health/Hellerstedt;

Л. като има предвид, че още 12 американски щата са въвели забрани за аборт в началото на бременността, но влизането в сила на всички тези забрани е блокирано, тъй като са обявени за противоконституционни от федералните съдилища;

М. като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас забранява абортите след около шест седмици бременност, и като има предвид, че тъй като преди този законопроект около 85 – 90% от жените, на които е извършван аборт в Тексас, са били най-малко в шестата седмица от бременността, законът ще доведе до фактическо прекратяване на извършването на аборт в щата;

Н. като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас има за цел да освободи държавните служители от прилагането на закона, но вместо това стимулира частните граждани да търсят парични облаги, като съдят всеки, който предоставя услуги за аборт или помага на някого да получи такива услуги в щата, което най-вероятно ще доведе до легализиран тормоз над доставчиците на здравно обслужване, жените, нуждаещи се от извършване на аборт, и всеки, който им помага, включително техните близки; като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас при всички случаи ще има възпиращ ефект върху доставчиците на здравно обслужване;

О. като има предвид, че Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените е отбелязал, че криминализирането на аборта няма възпираща стойност; като има предвид, че както беше отбелязано от работната група по въпросите на дискриминацията на жените и момичетата, там, където съществуват правни ограничения за абортите, безопасното прекратяване на бременността се превръща в привилегия на социално-икономически облагодетелстваните жени, докато жените с ограничени ресурси са принудени да прибягват до опасни и нелегални аборти, като по този начин излагат живота си и здравето си на риск; като има предвид, че както вече беше наблюдавано в други случаи на ограничения на абортите, Законопроект № 8 на Сената на Тексас ще засегне непропорционално хората, които вече са изправени пред дискриминация или пречки при достъпа до здравни грижи, включително расово обособявани хора, етнически малцинства, жени без документи и живеещи с ниски доходи или в селски райони, които не разполагат със средства за пътуване, за да получат достъп до тези услуги;

П. като има предвид, че забраната на аборта и по този начин принуждаването на жените да се стремят към опасни аборти води до повишена майчина смъртност – смъртни случаи, които са напълно предотвратими;

Р. като има предвид, че Тексас вече прие 26 ограничения за аборта през последното десетилетие, включително тазгодишната забрана за аборт след шест седмици от бременността и забрана на абортите, която ще влезе в сила, ако решението по дело Roe/Wade бъде отменено; като има предвид, че през този период броят на клиниките за аборт в щата е намалял от 46 през 2011 г. на едва 21 през 2017 г.; като има предвид, че това означава, че жените нямат достъп до услугите, от които се нуждаят;

С. като има предвид, че абортът още преди това беше труден за достъп в Тексас и в други региони на Съединените щати, а хората, които са изправени пред пречки при получаването на здравни грижи, включително маргинализираните и уязвимите групи, най-вече хората с по-ниски доходи, са тези, които се чувстват най-силно засегнати от забрана като Законопроект № 8 на Сената на Тексас;

Т. като има предвид, че с фактическата забрана на аборта в Тексас пациентките се насочват към клиники в областта на репродуктивното здраве в съседни щати и претоварват крехката инфраструктура за аборти в региона; като има предвид, че всяка година в щат Тексас се извършват над 56 000 аборта; като има предвид, че изглежда малко вероятно след влизането в сила на Законопроект № 8 на Сената на Тексас съседните щати да бъдат в състояние да приемат всички пациентки, на които нормално би бил извършен аборт;

У. като има предвид, че сред подрастващите момичета на възраст между 15 и 19 години бременността и усложненията при раждане са водещата причина за смърт в световен мащаб; като има предвид, че Комитетът по правата на детето настоятелно призовава държавите да декриминализират абортите и да гарантират, че момичетата имат достъп до услуги за безопасен аборт; като има предвид, че бременността в юношеска възраст изостря цикъла на бедността; като има предвид, че Тексас е седмият щат с най-висока раждаемост в юношеска възраст в САЩ и щатът с най-висок процент на повторни раждания сред тийнейджъри; като има предвид, че сред испаноезичните и афро-американски момичета се наблюдава особено висок процент на бременност в юношеска възраст, както и сред момичета с ниска степен на образование, живеещите в селски райони, в приемни семейства и живеещите в бедност; като има предвид, че майките-тийнейджърки е значително по-вероятно да преустановят образованието си и да се сблъскат с безработица; като има предвид, че 65% от децата, родени от млади родители в Тексас, живеят в бедност и е по-вероятно да са в лошо здравословно състояние и да имат ниска степен на образование;

Ф. като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас е една от най-строгите мерки против аборта в САЩ, като забранява аборти в щата от момента, когато може да бъде открита сърдечна дейност на зародиша, с изключение само за спешни медицински случаи, но не и при изнасилвания, кръвосмешения или ако здравословното състояние на плода не би позволило животът му да продължи след раждането; като има предвид, че това представлява форма на насилие, основано на пола, която може да се равнява на изтезание или жестоко, нечовешко или унизително отношение;

Х. като има предвид, че на 30 август 2021 г. Центърът за репродуктивни права и неговите партньори внесоха спешно искане до Върховния съд на САЩ за блокиране на влизането в сила на закона в Тексас;

Ц. като има предвид, че на законопроекта се противопоставиха над 300 адвокати от Тексас, които заявиха, че той подкопава отдавна съществуващи правила и принципи на правната система; като има предвид, че повече от 200 лекари в Тексас изразиха дълбока загриженост относно способността си да полагат здравни грижи, като предупредиха, че законопроектът ще създаде „възпиращ ефект“, който би попречил на лекарите от над 30 специалности, включително първична медицинска помощ, спешна медицина, акушерство-гинекология и вътрешна медицина, да предоставят на пациентите информация относно всички възможности при бременност поради страх от неоснователни съдебни дела;

Ч. като има предвид, че експертите на ООН по правата на човека осъдиха приемането на Законопроект № 8 на Сената на Тексас като тревожно, както и вредата, която забраната ще причини на бременните жени в Тексас, по-специално на жените от маргинализирани общности, жените с ниски доходи, жените, живеещи в селски райони, и жените от расови и етнически малцинства, а също и на жените мигранти, които ще бъдат непропорционално засегнати от тази забрана, и призоваха правителството на САЩ да предотврати влошаването на достъпа до аборт, като вместо това предприеме положителни мерки за гарантиране на достъп до безопасен и законен аборт;

Ш. като има предвид, че Върховният съд на САЩ се произнесе с пет срещу четири гласа срещу блокирането на закона на Тексас, като заяви, че оспорващите не са разгледали в достатъчна степен „сложните и нови предходни процедурни въпроси“ по делото;

Щ. като има предвид, че на 9 септември 2021 г. Министерството на правосъдието на САЩ заведе дело срещу Тексас, като заяви, че забраната нарушава конституционното право на отделните лица на аборт, преди зародишът да е жизнеспособен, и като има предвид, че Федералният окръжен съд постанови изслушване за предварително разпореждане за 1 октомври 2021 г.;

АА. като има предвид, че президентът Байдън заяви, че законопроектът представлява „безпрецедентно посегателство върху конституционните права на жената“, като обеща „усилия на всички равнища на управление“ за противодействие на закона и призова „жените в Тексас да имат достъп до безопасни и законни аборти“, както и потвърди в своето изявление, че администрацията на Байдън и Харис винаги ще се бори за защита на достъпа до здравеопазване и ще защитава правото на жената да взема решения относно своето тяло и да определя своето бъдеще;

АБ. като има предвид, че в доклада на Института Гутмахер от септември 2019 г., озаглавен „Abortion Incidence and Service Availability in the United States“, 2017 г.,(Честота на абортите и наличие на услуги в Съединените щати), се отбелязва тревожна възходяща тенденция на потенциално опасни немедицински опити за самостоятелно извършван аборт в американските щати с ограничен достъп до репродуктивно здравеопазване;

1. присъединява се към острото осъждане в САЩ на приемането на Законопроект № 8 на Сената на Тексас от законодателния орган на Тексас, което de facto се равнява на пълна забрана на абортите, без изключение за изнасилване, кръвосмешение или здравословно състояние на плода, което не би позволило животът му да продължи след раждането, като силно посегателство срещу свободата на жените и сексуалното и репродуктивното здраве и права, които са основни права на човека, и като нарушение на конституционните права на жените в САЩ; изразява дълбока загриженост относно степента, до която тази забрана ще допринесе за травмите, преживявани от жертвите на изнасилване и кръвосмешение;

2. призовава правителството на щат Тексас бързо да отмени Законопроект № 8 на Сената на Тексас, да гарантира безопасни, законни, безплатни и висококачествени услуги за аборт в щата и да направи тези услуги лесно достъпни за всички жени и момичета;

3. изразява твърдата си солидарност и подкрепа за жените в Тексас и за тези, които участват в предоставянето и застъпничеството за свързаните с аборта здравни грижи при такива тежки обстоятелства;

4. приветства усилията на президента Джо Байдън да насочи Съвета и Службата на съветника на Белия дом да започнат усилия на всички равнища на управление в отговор на решението, за да се гарантира, че жените в Тексас имат достъп до безопасен и законен аборт, който е защитен в делото Roe/ Wade; приветства факта, че на 1 октомври 2021 г., петък, администрацията на президента Джо Байдън настоятелно призова един съдия да блокира забраната за аборт, наложена от Тексас;

5. изразява пълната си подкрепа и солидарност с медицинските специалисти и лицата, участващи в правни оспорвания на Законопроект № 8 на Сената на Тексас, с надеждата, че тяхната работа ще доведе до възстановяване на правото на жените в Тексас на репродуктивно здравеопазване; признава ролята на НПО като доставчици на услуги и застъпници за сексуалното и репродуктивното здраве и права в САЩ, и ги насърчава да продължат работата си като застъпници за тези основни права; потвърждава, че за да работят, тези НПО се нуждаят от подходящо равнище на финансиране;

6. подчертава, че на 14 септември 2021 г. експерти от ООН подчертаха, че „човешките права на жените са основни права, които не могат да бъдат подчинени на културни, религиозни или политически съображения“ и че „освен това влиянието на идеологически и религиозно мотивирана намеса в областта на общественото здраве е особено вредно за здравето и благосъстоянието на жените и момичетата“;

7. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че Върховният съд на САЩ, с изключително малко мнозинство (четири срещу пет гласа), отказа да се произнесе по блокирането на въвеждането на безпрецедентния Законопроект № 8 на Сената на Тексас; припомня, че това решение не означава, че законът е счетен за конституционен;

8. призовава президента Джо Байдън да продължи усилията си за гарантиране на достъп до безопасни и законни аборти; насърчава да бъдат положени допълнителни усилия, за да се гарантира, че абортът и контрацепцията са интегрирани в предоставянето на изчерпателна информация и услуги във връзка със сексуалното и репродуктивното здраве и права и че те са общодостъпни, както и за да се осигури непрекъснат достъп по време на извънредни ситуации като пандемията от COVID-19;

9. призовава правителството на Съединените щати напълно да декриминализира аборта, което изисква не само прекратяване на санкционирането на бременни жени и момичета, доставчици на здравно обслужване и други лица поради достъп, подпомагане или предоставяне на свързани с аборт услуги, но също така премахване на аборта от наказателното законодателство и премахване на всички други наказателни законодателни норми, политики и практики;

10. призовава правителството на САЩ да установи федерална правна защита за всеобщ достъп до аборт; подчертава, че здравето е право на човека и че държавата е задължена да предоставя достъпно здравно обслужване на всички;

11. призовава Конгреса на САЩ да предостави федерална правна защита за достъп до аборт чрез Закона за защита на здравето на жените (WHPA), който наскоро беше приет от Камарата на представителите на САЩ в историческо гласуване и който възпрепятства спрямо абортите да бъдат налагани забрани и ограничения на равнище щат;

12. подчертава, че силно ограничаващите закони, забраняващи абортите, не намаляват необходимостта от аборти, а водят до необходимост жените да търсят незаконни аборти, да пътуват, за да извършат аборти, или да износват докрай бременността си против собствената си воля, което представлява нарушение на правата на човека и форма на основано на пола насилие и засяга правата на жените и момичетата на живот, физическа и психическа неприкосновеност, равенство, недискриминация и здраве;

13. подчертава, че единствено образованието, информацията и всеобщият достъп до контрацепция, изкореняването на сексуалното насилие и споделената отговорност за контрацепцията могат да намалят случаите на непредвидена бременност; подчертава, че следва да се даде приоритет на всеобщия достъп до съобразено с възрастта и основано на факти образование в областта на сексуалността и взаимоотношенията, до набор от висококачествени и общодостъпни съвременни методи и консумативи за контрацепция, до консултации в областта на семейното планиране и информация относно контрацепцията, както и до гаранции за безопасни и законни свързани с аборта грижи;

14. изразява дълбока загриженост относно факта, че този закон ще засегне непропорционално хората, изпитващи социално-икономически затруднения, хората, живеещи в селски райони, расово обособяваните хора, ЛГБТИК+ лицата и лицата, подложени на множествена и комбинирана дискриминация, предимно уязвими групи жени, които поради финансови или логистични пречки не могат да си позволят да пътуват до клиники за репродуктивно здраве в съседни щати, като това ги излага на по-голям риск да се подложат на опасни и животозастрашаващи процедури и на по-голям риск да бъдат принудени да износят бременността си в против своята воля;

15. дълбоко се съмнява в моралния контекст и освен това изразява загриженост относно замисъла на този закон, който оправомощава и предоставя парични стимули на частни граждани да съдят всеки, който може да е помогнал на жена да извърши аборт, например доставчици на свързани с аборта услуги или застъпници за свързани с аборта грижи, като така тормозът и неоснователните съдебни дела от страна на противниците на аборта значително се улесняват и се полагат основите за „лов на вещици“ през 21 век;

16. призовава правителството на Съединените щати да сложи край на основаните на възнаграждение системи за прилагане (от страна на държавата или на отделни лица) на забрани за аборт, чрез които се създава атмосфера на страх и сплашване;

17. изразява дълбока загриженост относно отражението на закона на Тексас върху други американски щати, които чрез бездействието на Върховния съд на САЩ ще бъдат окуражени и ще се опитат да наложат забрани за аборт в цялата държава, както вече може да се наблюдава във Флорида;

18. заявява, че този закон – едно от 26-те ограничения на абортите, приложени в Тексас през последното десетилетие – представлява допълнителен опит за подкопаване на правата на жените и тяхната репродуктивна свобода, както и на правото им на здравеопазване, и не взема предвид нито конституционните права на жените, нито волята на народа;

19. изразява загриженост, че този закон не само води до фактическа забрана на абортите, но също така явно нарушава човешките права на жените, при пълно незачитане на международните стандарти в областта на правата на човека, включително принципа на избягване на регрес, и че ограничава достъпа до здравеопазване, като намалява броя на заведенията за полагане на грижи за жени, което води до недостиг на грижи за жените и допълнително застрашава техния живот;

20. решително осъжда отстъплението от правата на жените и сексуалното и репродуктивното здраве и права, което се случва в САЩ и в световен мащаб, и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и всички държави – членки на ЕС, да използват всички инструменти, с които разполагат, за да засилят действията си за борба срещу това; припомня, че сексуалното и репродуктивното здраве и права са основни права на човека, които следва да бъдат укрепвани и не могат да бъдат отслабвани или отнемани по никакъв начин;

21. подчертава, че в съответствие с Пекинската платформа за действие и програмата за действие на МКНР трябва да бъде защитено правото на всички хора да имат физическа неприкосновеност и да разполагат с тялото си, а достъпът до основни услуги, които осигуряват упражняването на това право, трябва да бъде гарантиран; призовава за всеобхватен подход по отношение на важния пакет от мерки за сексуално и репродуктивно здраве, включващ мерки за предотвратяване и избягване на опасни аборти, както и за предоставяне на грижи след аборта, който да бъде интегриран в националните стратегии, политики и програми за всеобщо здравно осигуряване;

22. изразява загриженост във връзка с предстоящото разглеждане от Върховния съд на делото Roe/ Wade и вероятността това изключително важно решение, което гарантира правата на жените, да бъде отменено в близко бъдеще; изразява опасение, че това би оказало сериозно и широко въздействие върху достъпа до здравеопазване и свободния избор на жените в други щати, като се има предвид фактът, че в още 11 щата съществуват т.н. закони „със спусков механизъм“, забраняващи правото на аборт, които автоматично ще влязат в сила, в случай че решението Roe/ Wade бъде отменено;

23. приветства отмяната от администрацията на Байдън на „правилото за глобално блокиране“ срещу абортите и намерението ѝ да възстанови финансирането на САЩ за Фонда на ООН за населението (ФНООН) – агенцията на ООН за сексуално и репродуктивно здраве; настоятелно призовава това възстановяване на финансирането да влезе в сила незабавно;

24. припомня, че един от петте стълба на Плана за действие относно равенството между половете III (GAP III) на ЕСВД е насърчаването на сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че клаузите за правата на човека, включително правото на свободен и безопасен аборт, се зачитат и насърчават във всички международни отношения със САЩ;

25. призовава делегацията на ЕС в САЩ да наблюдава положението със сексуалното и репродуктивното здраве и права в Тексас и други щати и да даде приоритет на сексуалното и репродуктивното здраве и права в сътрудничеството си със съответните органи на САЩ и в изпълнението на местно равнище на GAP III;

26. призовава ЕС и държавите членки да предложат цялата възможна подкрепа, включително финансова, на базираните в САЩ организации на гражданското общество, които защитават и насърчават сексуалното и репродуктивното здраве и права в държавата – като израз на всеобщия си ангажимент към тези права; освен това призовава държавите членки да предложат сигурно убежище за всички медицински специалисти, които биха могли да бъдат изложени на риск от законни или други форми на тормоз в резултат на тяхната законна работа; припомня, че пълната забрана на свързаните с аборта грижи или отказът от свързани с аборта грижи е форма на насилие, основано на пола;

27. призовава специалния представител на ЕС за правата на човека да осъди това нарушение на сексуалните и репродуктивните права на жените в своя обмен с длъжностни лица от САЩ;

28. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да осъди и заклейми това нарушение на сексуалните и репродуктивните права на жените и правото им на здравеопазване в своя обмен с длъжностни лица от САЩ;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на президента на Съединените американски щати и неговата администрация, на Конгреса на САЩ и на губернатора и законодателния орган на Тексас.

Последно осъвременяване: 6 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност