Společný návrh usnesení - RC-B9-0490/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0490/2021

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o právních předpisech souvisejících s umělým přerušením těhotenstvím v americkém státě Texas

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0490/2021 (The Left)
B9-0491/2021 (Verts/ALE)
B9-0497/2021 (Renew)
B9-0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
za skupinu S&D
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
za skupinu Renew
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
za skupinu Verts/ALE
Marisa Matias
za skupinu The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2910(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0490/2021
Předložené texty :
RC-B9-0490/2021
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o právních předpisech souvisejících s umělým přerušením těhotenství v americkém státě Texas

(2021/2910(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. listopadu 2020 nazvané „Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III (GAP III): ambiciózní agenda pro genderovou rovnost a posílení postavení žen v rámci vnější činnosti EU“ (JOIN(2020)0017),

 s ohledem na pokyny WHO s názvem „Bezpečná interrupce: technické a politické pokyny pro zdravotnické systémy“,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

 s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

 s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“),

 s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

 s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

 s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením přijatou v roce 2006,

 s ohledem na prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 14. září 2021 nazvané „Odborníci OSN odsuzují další útoky proti právu na bezpečnou interrupci a spoluúčast Nejvyššího soudu“,

 s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

 s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN dohodnuté v roce 2015, a zejména na cíle č. 3 a 5 týkající se podpory zdraví a rovnosti žen a mužů,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

 s ohledem na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD) konanou v roce 1994 v Káhiře a na její akční program a na výsledky hodnotících konferencí,

 s ohledem na prohlášení z Nairobi při příležitosti 25. výročí mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) ze dne 1. listopadu 2019 nazvané „Urychlení slibu“ a na vnitrostátní a partnerské závazky a opatření v oblasti spolupráce, které byly oznámeny na summitu v Nairobi,

 se zvláštním ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2021 o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen[1], v němž prohlásil přístup ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví za základní pilíř lidských práv žen a jejich popírání za formu násilí páchaného na ženách a dívkách,

 s ohledem na Pekingskou akční platformu a na výsledky jejích hodnotících konferencí,

 s ohledem na ústavu Spojených států amerických,

 s ohledem na rozsudek Roeová v. Wade z roku 1973 potvrzený rozsudky Planned Parenthood v. Casey a Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, který podle ústavy Spojených států amerických těhotným ženám přiznává do doby, než začne být plod životaschopný, právo rozhodnout se, zda budou pokračovat v těhotenství

 s ohledem na zákon texaského senátu č. 8 (SB8) z roku 2021 o interrupcích, včetně interrupcí po zjištění srdečního tepu nenarozeného dítěte, který soukromým osobám poskytuje právo podávat žaloby“,

 s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 1. září 2021, kterým odmítl texaský zákon SB8 zablokovat,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 1. září 2021 přijal stát Texas zákon SB8, který ženám zakazuje přístup k interrupcím poté, co lze u plodu detekovat srdeční tep, což je de facto už šest týdnů od posledního menstruačního cyklu, požaduje dvě samostatná ultrazvuková vyšetření před provedením zákroku, a neumožňuje výjimku pro těhotenství vzešlá ze znásilnění nebo incestu nebo pro případy, kdy je zdravotní stav plodu neslučitelný s udržitelným životem po narození; vzhledem k tomu, že zákon SB8 představuje téměř úplný zákaz interrupcí;

B. vzhledem k tomu, že USA i EU považují lidská práva za nezcizitelná a vlastní všem lidským bytostem;

C. vzhledem k tomu, že základní povaha transatlantického partnerství je zakotvena v našich společných hodnotách, a to včetně dodržování lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů, posílení postavení všech žen a dívek, zajištění zdravého života, vymýcení chudoby všude na světě a podpora kvalitního života pro všechny v každém věku jsou základními cíli stanovenými v cílech udržitelného rozvoje č. 1, 3 a 5; vzhledem k tomu, že všechny členské státy OSN přijaly povinnost a závazek dodržovat a prosazovat tyto cíle stanovené v cílech udržitelného rozvoje, včetně cílů 3.7 a 5.6 týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

E. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva vycházejí ze základních lidských práv, jsou chráněna v mezinárodním a evropském právu v oblasti lidských práv, například v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, úmluvě CEDAW a Evropské úmluvě o lidských právech, a představují zásadní prvek komplexního poskytování zdravotní péče;

F. vzhledem k tomu, že Výbor pro odstranění diskriminace žen a Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením vydaly v srpnu 2018 společné prohlášení, v němž zdůrazňují, že přístup k bezpečné a zákonné interrupci a souvisejícím službám a informacím představuje nezbytný aspekt reprodukčního zdraví žen, a zároveň apelují na všechny země, aby odstranily omezení v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek, jelikož to ohrožuje jejich životy a zdraví; vzhledem k tomu, že přístup k interrupci je lidským právem, přičemž odkládání nebo odpírání přístupu k interrupci představuje druh genderově podmíněného násilí a může být považováno za mučení nebo kruté, nelidské a ponižující zacházení; vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva patří do cílů udržitelného rozvoje OSN č. 3 a 5, a vzhledem k tomu, že vymýcení genderově podmíněného násilí a škodlivých praktik namířených proti ženám spadají pod cíl udržitelného rozvoje č. 5;

G. vzhledem k tomu, že přístup ke komplexní sexuální a vztahové výchově a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům, včetně plánování rodičovství, antikoncepčních metod a bezpečné a legální interrupce, jakož i samostatnost a možnost každého člověka přijímat svobodná a nezávislá rozhodnutí o svém těle a životě, je předpokladem jeho nezávislosti, a je proto zásadní pro dosažení rovnosti žen a mužů ve všech oblastech soukromého a veřejného života, včetně účasti na trhu práce a na politickém životě, a pro odstranění genderově podmíněného násilí; vzhledem k tomu, že platí zásada „jejich tělo, jejich volba“;

H. vzhledem k tomu, že zapojení mužů a chlapců do sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je cílem i předpokladem pro dosažení udržitelné rovnosti;

I. vzhledem k tomu, že uplatňování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je zásadním prvkem lidské důstojnosti a je neoddělitelně spjato s dosahováním rovnosti žen a mužů a bojem proti genderově podmíněnému násilí; vzhledem k tomu, že účast žen a dívek na tvorbě právních předpisů a politik, které se jich týkají a souvisejí s jejich lidskými právy, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a interrupcí, a zajištění toho, aby měly přístup ke spravedlnosti a opravným prostředkům v případě porušení jejich práv, je klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů;

J. vzhledem k tomu, že právo na respektování tělesné a duševní integrity je ústředním prvkem Listiny základních práv Evropské unie;

K. vzhledem k tomu, že v přelomové věci Roeová v. Wade Nejvyšší soud legalizoval interrupce v celých Spojených státech amerických, čímž podle ústavy Spojených států amerických těhotným ženám přiznal do doby, než začne být plod životaschopný, právo rozhodnout se, zda budou pokračovat v těhotenství; vzhledem k tomu, že to bylo opět potvrzeno v rozsudcích Planned Parenthood v. Casey a Whole Woman’s Health v. Hellerstedt;

L. vzhledem k tomu, že zákaz interrupcí v raném stádiu těhotenství přijalo 12 dalších států USA, žádný z těchto zákazů však nevstoupil v platnost, neboť je federální soudy prohlásily za protiústavní;

M. vzhledem k tomu, že zákon SB8 zakazuje interrupci po přibližně šesti týdnech těhotenství, a vzhledem k tomu, že před vstupem tohoto zákona v platnost bylo přibližně 85 až 90 % žen, které v Texasu podstoupily interrupci, alespoň v šestém týdnu těhotenství, a zákon tedy de facto povede k ukončení poskytování interrupcí v tomto státě;

N. vzhledem k tomu, že zákon SB8 je koncipován tak, aby vládní úředníky zbavil odpovědnosti za jeho prosazování, a namísto toho motivuje občany ke získávání peněžních odměn za to, že zažalují každého, kdo interrupce poskytuje nebo se na jejich provádění podílí, což s největší pravděpodobností povede k legalizovanému obtěžování poskytovatelů zdravotní péče, žen, které potřebují interrupci, a všech osob, které jim pomáhají, včetně jejich blízkých; vzhledem k tomu, že zákon SB8 bude mít v každém případě negativní dopad na poskytovatele zdravotní péče;

O. vzhledem k tomu, že Výbor pro odstranění diskriminace žen konstatoval, že kriminalizace interrupcí nemá odrazující účinek; vzhledem k tomu, že jak uvedla pracovní skupina pro otázky diskriminace žen a dívek, brání-li provádění interrupcí právní překážky, stává se bezpečné ukončení těhotenství privilegiem žen v dobrém společensko-ekonomickém postavení, zatímco ženy s omezenými prostředky se musí uchylovat k nebezpečným a nezákonně prováděným potratům, a riskují tak své zdraví a životy;  vzhledem k tomu, že jak se již ukázalo v jiných případech omezení interrupcí, zákon SB8 postihne zejména osoby, které čelí diskriminaci nebo mají nesnadný přístup ke zdravotní péči, včetně žen z rasově znevýhodněných skupin, příslušnic etnických menšin, žen bez dokladů nebo žen s nízkými příjmy či žen žijících ve venkovských oblastech, které nemají prostředky na cestu, aby na tyto služby dosáhly;

P. vzhledem k tomu, že zákaz interrupcí nutí ženy vyhledávat nebezpečné metody potratů, což vede k růstu úmrtí matek, kterým by se mohlo zcela předejít;

Q. vzhledem k tomu, že Texas již v posledních deseti letech uzákonil 26 omezení pro přístup k interrupcím, mimo jiné letos přijal zákaz interrupce po šesti týdnech těhotenství a zákaz interrupce, který by vstoupil v platnost, pokud by bylo zvráceno rozhodnutí v případu Roeová v. Wade; vzhledem k tomu, že v tomto období klesl v Texasu počet klinik, které provádějí interrupce, z 46 v roce 2011 na pouhých 21 v roce 2017; vzhledem k tomu, že ženy tak nemají přístup k péči, kterou potřebují;

R. vzhledem k tomu, že již předtím byl v Texasu a dalších státech USA přístup k interrupcím obtížný, a že přijímání zákonů zakazujících interrupce, jako je SB8, doléhá zejména na ženy s obtížným přístupem ke zdravotní péči, mimo jiné na příslušnice marginalizovaných a zranitelných skupin, zejména pak na ženy s nízkými příjmy;

S. vzhledem k tomu, že poté, co Texas zakázal interrupce z jakýchkoli pohnutek či důvodů, pacientky míří na kliniky reprodukčního zdraví v sousedních státech, a tak v tomto regionu přetěžují křehkou infrastrukturu pro provádění interrupcí; vzhledem k tomu, že v Texasu je každý rok provedeno více než 56 000 interrupcí; vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že by sousední státy byly schopny po přijetí zákona SB8 přijímat všechny pacientky, které by se za normálních okolností rozhodly k provedení interrupce;

T. vzhledem k tomu, že těhotenství a porodní komplikace u dívek ve věku od 15 do 19 let patří celosvětově k nejčastějším příčinám jejich úmrtí; vzhledem k tomu, že Výbor pro práva dítěte apeluje na všechny státy, aby potraty dekriminalizovaly a zajistily přístup dívek k bezpečným interrupcím; vzhledem k tomu, že těhotenství nezletilých dívek umocňuje bludný kruh chudoby; vzhledem k tomu, že Texas je v USA v pořadí sedmým státem s nejvyšší porodností mezi nezletilými a státem s nejvyšším počtem nezletilých matek, které porodily opakovaně;  vzhledem k tomu, že těhotenství u nezletilých dívek se v mimořádně vysoké míře vyskytuje v hispánské a afroamerické komunitě a dále i u dívek s nízkým dosaženým vzděláním či dívek žijících na venkově, v náhradní rodinné péči nebo v chudobě; vzhledem k tomu, že nezletilé matky s mnohem vyšší pravděpodobností přeruší studium a bude jim hrozit nezaměstnanost; vzhledem k tomu, že 65 % dětí, které se v Texasu narodily mladým rodičům, žije v chudobě a mnohem pravděpodobněji mají zdravotní problémy nebo nízké vzdělání;

U. vzhledem k tomu, že SB8 je jedním z nejpřísnějších protipotratových zákonů v USA, neboť zakazuje interrupci, pokud lze změřit srdeční činnost plodu, a výjimku uděluje pouze v případech ohrožení zdraví či života, nikoli však v případě znásilnění, incestu, nebo je-li vada plodu neslučitelná s udržitelným životem po narození;  vzhledem k tomu, že to představuje jednu z forem genderově motivovaného násilí, které se může rovnat mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení;

V. vzhledem k tomu, že Středisko pro reprodukční práva a jeho partneři předložili dne 30. srpna 2021 Nejvyššímu soudu USA naléhavou žádost, aby byl vstup tohoto zákona v platnost v Texasu zablokován;

W. vzhledem k tomu, že proti zákonu vystoupilo více než 300 texaských právníků, kteří uvedli, že podryl dlouholetá pravidla a zásady, na nichž spočívá právní systém; vzhledem k tomu, že více než 200 lékařů z celého Texasu vyjádřilo hluboké obavy nad tím, zda budou schopni poskytovat zdravotní péči, a varovalo, že tento zákon bude mít „odstrašující účinek“, neboť lékaři ve více než 30 specializacích, včetně primární péče, urgentní medicíny, porodnictví a gynekologie a interní medicíny, nebudou v obavě z nesmyslných žalob poskytovat pacientkám informace o všech možnostech spojených s těhotenstvím;

X. vzhledem k tomu, že odborníci OSN na lidská práva označili přijetí zákona SB8 za velmi znepokojivé a poukázali na to, že poškodí těhotné ženy v Texasu, zejména ženy z marginalizovaných komunit, ženy s nízkými příjmy, ženy žijící na venkově, příslušnice rasových a etnických menšin a migrantky, a vyzvali vládu USA, aby zabránila zhoršení přístupu k interrupcím a místo toho uzákonila pozitivní opatření, která by zajistila přístup k bezpečným a legálním zákrokům;

Y. vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud USA rozhodl v poměru pět proti čtyřem hlasům proti zablokování texaského zákona s odůvodněním, že jeho kritici v tomto případu dostatečně neprokázali „komplexitu a novost procesních otázek“;

Z. vzhledem k tomu, že dne 9. září 2021 ministerstvo spravedlnosti USA podalo žalobu na Texas, v níž se uvádí, že zákaz porušuje ústavní právo na potrat do doby, než začne být plod životaschopný, a vzhledem k tomu, že federální obvodní soud stanovil předběžné slyšení na 1. října 2021;

AA. vzhledem k tomu, že prezident Biden prohlásil, že zákon představuje „bezprecedentní napadení ústavních práv žen“, přislíbil, že se „celá vláda zasadí o zrušení zákona“, a vyzval, aby „ženy v Texasu měly přístup k bezpečným a legálním interrupcím“; dále ve svém prohlášení potvrdil, že vláda Bidena a Harrisové bude vždy bojovat za zajištění přístupu ke zdravotní péči a chránit právo žen přijímat rozhodnutí o svém těle a budoucnosti;

AB. vzhledem k tomu, že Guttmacherův institut ve své zprávě ze září 2019 nazvané „Četnost potratů a dostupnost služby ve Spojených státech v roce 2017“ poukázal na to, že v USA ve spojitosti s omezeným přístupem ke službám reprodukčního zdraví znepokojivě sílí trend potenciálně nebezpečných neodborných pokusů žen o vyvolání potratu;

1. připojuje se k hlasům, které v celých USA odsuzují přijetí texaského zákona SB8, který de facto interrupce zcela zakazuje, přičemž výjimku nečiní ani v případě znásilnění, incestu nebo vady plodu neslučitelné s udržitelným životem po narození, a označují jej za tvrdý útok na svobodu žen a sexuální a reprodukční zdraví a práva, která patří k základním lidským právům, a za porušení ústavních práv žen v USA; je hluboce znepokojen tím, do jaké míry tento zákaz ještě prohloubí trauma obětí znásilnění a incestu;

2. vyzývá vládu státu Texas, aby zákon SB8 bezodkladně zrušila, aby v Texasu zajistila bezpečné, legální, bezplatné a kvalitní služby umělého přerušení těhotenství a aby přístup k těmto službám usnadnila všem ženám a dívkám;

3. vyjadřuje hlubokou solidaritu a podporu ženám v Texasu a všem, kteří za těchto náročných okolností provádějí interrupční zákroky nebo je obhajují;

4. vítá, že prezident Biden usiluje o to, aby rada a kancelář právního poradce Bílého domu iniciovala reakci celé vlády na dotčené rozhodnutí, tak aby byl ženám v Texasu zaručen přístup k bezpečným a legálním interrupcím v souladu s rozhodnutím ve věci Roeová v. Wade;  vítá, že v pátek 1. října 2021 vláda prezidenta Joe Bidena důrazně soudce vyzvala, aby zablokoval zákaz interrupcí zavedený Texasem;

5. vyjadřuje plnou podporu a solidaritu zdravotnickým pracovníkům a všem, kteří se snaží zákon SB8 právně napadnout, a doufá, že jejich práce povede k znovunastolení práva texaských žen na péči o reprodukční zdraví; oceňuje neziskové organizace a poskytovatele služeb za ochranu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v USA a vybízí je, aby v obraně těchto základních práv pokračovaly; potvrzuje, že tyto neziskové organizace potřebují na svou činnost náležité finanční prostředky;

6. zdůrazňuje, že odborníci OSN dne 14. září 2021 zdůraznili, že „lidská práva jsou základními právy a že je nelze podřizovat kulturním, náboženským nebo politickým ideologiím“ a že „ideologicky nebo nábožensky motivované vměšování do záležitostí týkajících se veřejného zdraví se děje zejména na úkor zdraví a dobrého tělesného a duševního stavu žen a dívek“;

7. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Nejvyšší soud Spojených států velmi těsným rozdílem hlasů (čtyři ku pěti) rozhodl o zamítnutí žádosti o zablokování vstupu bezprecedentního zákona SB8 v platnost; připomíná, že toto rozhodnutí neznamená, že zákon je považován za ústavní;

8. vyzývá prezidenta Joe Bidena, aby pokračoval ve svém úsilí o zajištění přístupu k bezpečným a legálním interrupcím; vybízí k dalšímu úsilí o to, aby byly interrupce a antikoncepce začleněny do poskytování komplexních informací a služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, aby byly všeobecně dostupné a aby byl zajištěn nepřetržitý přístup také během mimořádných situací, jako je pandemie COVID-19;

9. vyzývá vládu Spojených států, aby interrupce v plné míře dekriminalizovala, což vyžaduje nejen ukončení trestání těhotných žen a dívek, poskytovatelů zdravotní péče a dalších osob za přístup k interrupcím, pomoc s nimi nebo jejich poskytování, ale také odstranění interrupcí z trestního práva a zrušení všech ostatních represivních zákonů, politik a postupů;

10. vyzývá vládu Spojených států, aby zavedla federální právní ochranu pro všeobecný přístup k interrupcím; zdůrazňuje, že zdraví je lidským právem a že je povinností státu poskytovat dostupnou zdravotní péči všem;

11. vyzývá Kongres Spojených států, aby udělil federální právní ochranu pro přístup k interrupcím prostřednictvím zákona o ochraně zdraví žen (WHPA), který nedávno schválila Sněmovna reprezentantů USA v historickém hlasování a který chrání právo na interrupci před zákazy a omezeními na úrovni států;

12. zdůrazňuje, že velmi restriktivní právní předpisy zakazující interrupce nesnižují jejich potřebu, nýbrž vedou k tomu, že ženy musí hledat možnosti utajených interrupcí, kvůli podstoupení interrupce vycestovat nebo těhotenství dokončit proti své vůli, což představuje porušení lidských práv a genderové násilí a má dopad na práva žen a dívek na život, tělesnou a duševní integritu, rovnost, nediskriminaci a zdraví;

13. zdůrazňuje, že počet nechtěných těhotenství mohou snížit pouze vzdělávání, informovanost a všeobecný přístup k antikoncepci, vymýcení sexuálního násilí a sdílená odpovědnost za antikoncepci; zdůrazňuje, že by měl být kladen důraz na všeobecný přístup k věkově přiměřenému vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů založenému na důkazech, k široké škále kvalitních a všeobecně dostupných moderních antikoncepčních metod a potřeb, k poradenství v oblasti plánovaného rodičovství a k informacím o antikoncepci a na záruky bezpečných a legálních interrupcí;

14. je hluboce znepokojen skutečností, že tento zákon bude mít nepřiměřený dopad na osoby, které se potýkají se socioekonomickými problémy, na osoby žijící ve venkovských oblastech, na příslušníky jiných ras, osoby LGBTIQ+ a na osoby, které čelí vícenásobné a průřezové diskriminaci, zejména na znevýhodněné ženy, které si kvůli finančním nebo logistickým překážkám nemohou dovolit cestovat na kliniky reprodukčního zdraví v sousedních státech, což je vystavuje většímu riziku, že se podrobí nebezpečným a život ohrožujícím praktikám nebo že budou nuceny těhotenství dokončit proti své vůli;

15. hluboce zpochybňuje morální kontext a je rovněž znepokojen koncepcí tohoto zákona, který poskytuje více práv a peněžní pobídky soukromým občanům, aby žalovali osoby, které mohly ženám k interrupci dopomoci, jako jsou poskytovatelé nebo obhájci interrupcí, čímž se otevírá cesta k obtěžování a nesmyslným soudním řízením ze strany odpůrců interrupcí a vytvářejí podmínky pro hon na čarodějnice, a to ve 21. století;

16. vyzývá vládu Spojených států, aby zrušila jakýkoli motivační systém pro prosazování zákazu interrupcí ze strany států nebo jednotlivců, který vytváří atmosféru strachu a zastrašování;

17. je hluboce znepokojen dopadem texaského zákona na další státy USA, jež budou motivovány i nečinností Nejvyššího soudu Spojených států a pokusí se prosadit zákazy potratů v celé zemi, jak již bylo zaznamenáno na Floridě;

18. konstatuje, že tento zákon, jedno z 26 omezení interrupcí, která byla v Texasu zavedena v posledním desetiletí, představuje další pokus o oslabení práv žen a jejich reprodukční svobody, jakož i jejich práva na zdravotní péči, a nezohledňuje ani ústavní práva žen, ani vůli lidí;

19. je znepokojen tím, že tento zákon nejen že vede k faktickému zákazu interrupcí, ale také hrubě porušuje lidská práva žen tím, že zcela ignoruje mezinárodní lidskoprávní normy, včetně zásady neretrogrese, a tím, že omezuje přístup ke zdravotní péči snížením počtu zařízení péče, které ošetřují ženy, což vede k rozdílům v péči o ženy a k dalšímu ohrožení života žen;

20. důrazně odsuzuje zhoršování situace v oblasti práv žen a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, k němuž dochází ve Spojených státech i na celém světě, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), Komisi a všechny členské státy EU, aby využily všech nástrojů, které mají k dispozici, k posílení svých opatření k potlačení tohoto jevu; připomíná, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou základními lidskými právy, která by měla být posílena a která nemohou být žádným způsobem oslabována ani odepřena;

21. zdůrazňuje, že v souladu s Pekingskou akční platformou a akčním programem ICPD je třeba chránit právo všech jednotlivců na fyzickou integritu a autonomii a zajistit přístup k základním službám, které toto právo zajišťují; žádá, aby byl do vnitrostátních strategií, politik a programů všeobecné zdravotní péče začleněn komplexní přístup v rámci základního balíčku opatření v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně opatření pro předcházení a zabránění nebezpečným interrupcím, jakož i poskytování pointerrupční péče;

22. je znepokojen plánovaným přehodnocením věci Roeová v. Wade Nejvyšším soudem a skutečností, že toto průlomové rozhodnutí, které zaručuje práva žen, by mohlo být v blízké budoucnosti zrušeno; obává se, že by to mělo závažný a rozsáhlý dopad na přístup ke zdravotní péči a svobodnou volbu žen v jiných státech, vzhledem k tomu, že dalších 11 států má tzv. spouštěcí zákony zakazující právo na umělé přerušení těhotenství, které by automaticky vstoupily v platnost v případě, že by bylo rozhodnutí ve věci Roeová v. Wade skutečně zrušeno;

23. vítá, že vláda prezidenta Bidena zrušila celosvětové pravidlo proti potratům, i její záměr obnovit financování Populačního fondu OSN (UNFPA), agentury OSN pro sexuální a reprodukční zdraví, ze strany USA; naléhavě žádá, aby toto obnovené financování bezodkladně vstoupilo v účinnost;

24. připomíná, že jedním z pěti pilířů plánu GAP III ESVČ je podpora sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že ve všech mezinárodních vztazích s USA budou dodržovány a prosazovány lidskoprávní doložky, včetně práva na svobodné a bezpečné interrupce;

25. vyzývá delegaci EU v USA, aby sledovala situaci v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v Texasu a dalších státech a aby na tuto problematiku kladla důraz při spolupráci s příslušnými orgány USA a při provádění plánu GAP III na místní úrovni;

26. vyzývá EU a členské státy, aby poskytly veškerou možnou podporu, včetně finanční, organizacím občanské společnosti ve Spojených státech, které chrání a prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva v této zemi, jako vyjádření svého všeobecného závazku k dodržování těchto práv; dále vyzývá členské státy, aby nabídly bezpečné útočiště všem zdravotnickým pracovníkům, kteří by mohli být v důsledku své legitimní práce vystaveni riziku právního nebo jiného obtěžování; připomíná, že úplný zákaz nebo odepření interrupcí  je formou genderově podmíněného násilí;

27. vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby toto porušování sexuálních a reprodukčních práv žen odsoudil ve své komunikaci s představiteli USA;

28. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby toto porušování sexuálních a reprodukčních práv žen a jejich práva na zdravotní péči odsoudil ve své komunikaci s představiteli USA;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Evropské komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi Spojených států amerických a jeho vládě, Kongresu USA a guvernérovi a zákonodárnému orgánu státu Texas.

 

 

Poslední aktualizace: 6. října 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí