Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0490/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0490/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om delstatslovgivningen vedrørende abort i Texas, USA

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

Jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0490/2021 (The Left)
B9‑0491/2021 (Verts/ALE)
B9‑0497/2021 (Renew)
B9‑0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
for S&D-Gruppen
Abir Al‑Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos‑Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
for Verts/ALE-Gruppen
Marisa Matias
for The Left-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2910(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0490/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0490/2021
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om delstatslovgivningen vedrørende abort i Texas, USA

(2021/2910(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den fælles meddelelse af 25. november 2020 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "EU's kønshandlingsplan III: en ambitiøs dagsorden for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status i EU's optræden udadtil" (JOIN(2020)0017),

 der henviser til WHO's vejledning med titlen "Safe abortion: Technical and policy guidance for health systems" (Sikker abort: teknisk og politisk vejledning for sundhedssystemer),

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

 der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

 der henviser til konventionen fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

 der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ("Istanbulkonventionen"),

 der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

 der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

 der henviser til konventionen om rettigheder for personer med handicap fra 2006,

 der henviser til erklæringen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder af 14. september 2021 med titlen "UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity" (FN's eksperter fordømmer yderligere angreb på retten til sikker abort og højesterets meddelagtighed),

 der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG), som blev vedtaget i 2015, og særlig mål 3 og 5 om henholdsvis sundhedsfremme og ligestilling mellem kønnene,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD) i Kairo i 1994 og handlingsprogrammet herfra samt resultaterne af revisionskonferencerne,

 der henviser til Nairobierklæringen af 1. november 2019 om 25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) med titlen "Accelerating the Promise" og til de enkelte landes og partnerlandenes tilsagn og samarbejdsforanstaltninger, som blev bebudet på topmødet i Nairobi,

 der henviser til sin beslutning af 24. juni 2021 om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed[1], hvori adgangen til reproduktiv sundhedspleje erklæres for at være en grundlæggende søjle i kvinders menneskerettigheder og nægtelse heraf for at være en form for vold mod kvinder og piger,

 der henviser til Beijinghandlingsprogrammet og resultaterne af revisionskonferencerne,

 der henviser til Amerikas Forenede Staters forfatning,

 der henviser til Roe mod Wade-dommen fra 1973, som blev bekræftet ved dommene i sagerne Planned Parenthood mod Casey og Whole Womans Health mod Hellerstedt, hvori det fastslås, at gravide kvinder i USA har forfatningsmæssig ret til, før fostret er levedygtigt, at beslutte, om de vil fortsætte en graviditet,

 der henviser til lov nr. 8/2021 fra Texas' Senat (SB8) om abort, herunder abort efter påvisning af et ufødt barns hjerteslag, hvori der gives tilladelse til at anlægge privat, civilt søgsmål,

 der henviser til den amerikanske højesterets kendelse af 1. september 2021, hvori den afviser at forhindre ikrafttrædelsen af Texas' lov SB8,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at staten Texas den 1. september 2021 vedtog SB8, som forbyder kvinder adgang til abortydelser, når fostrets hjerteslag er begyndt, hvilket i realiteten vil sige helt ned til seks uger efter sidste menstruationscyklus og nødvendiggør to separate ultralydsscanninger, før indgrebet kan foretages, og der er ingen undtagelse, hvis graviditeten skyldes voldtægt, incest eller sygdomme hos fostret, som gør, at det ikke vil kunne overleve efter fødslen; der henviser til, at SB8 udgør et næsten totalt forbud mod abort;

B. der henviser til, at både USA og EU anerkender menneskerettighederne som umistelige og gældende for alle mennesker;

C. der henviser til, at den grundlæggende karakter af det transatlantiske partnerskab betyder, at det er forankret i vores fælles værdier, herunder respekten for menneskerettighederne;

D. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene, styrkelse af alle kvinders og pigers stilling, sikring af et sundt liv, udryddelse af fattigdom overalt og fremme af velfærd for alle i alle aldre er grundlæggende mål, som er fastsat i verdensmål 1, 3 og 5 for bæredygtig udvikling; der henviser til, at alle FN's medlemsstater har påtaget sig opgaver og forpligtet sig til at respektere og fremme disse mål, der er fastsat i verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder mål 3.7 og 5.6 om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR);

E. der henviser til, at SRSR er baseret på grundlæggende menneskerettigheder, er beskyttet i den internationale og europæiske menneskerettighedslovgivning, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, CEDAW og den europæiske menneskerettighedskonvention, og udgør et vigtigt element i leveringen af omfattende sundhedstjenester;

F. der henviser til, at Komitéen for Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination mod Kvinder (CEDAW) og FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap i august 2018 ligeledes udsendte en fælles erklæring, hvori det understreges, at adgang til sikker og lovlig abort og dertil knyttede tjenester og oplysning er væsentlige aspekter af kvinders reproduktive sundhed, og hvori landene indtrængende opfordres til at sætte en stopper for begrænsninger af kvinders og pigers SRSR, eftersom de truer deres sundhed og liv; der henviser til, at abort er en menneskeret, mens forsinkelse eller nægtelse af adgang til abort udgør en form for kønsbaseret vold og kan udgøre tortur og/eller grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling; der henviser til, at SRSR er delmål under FN's verdensmål 3 og 5 for bæredygtig udvikling, og til, at kønsbaseret vold og udryddelse af alle former for skadelig praksis mod kvinder er et delmål under verdensmål 5;

G. der henviser til, at adgang til omfattende seksual- og samlivsundervisning og SRSR, herunder familieplanlægning, svangerskabsforebyggende metoder og sikker og lovlig abort, samt enhver persons autonomi og mulighed for at træffe frie og uafhængige beslutninger om sin krop og sit liv er en forudsætning for vedkommendes uafhængighed og derfor er afgørende for at opnå ligestilling mellem kønnene på alle områder af det private og offentlige liv, herunder deltagelse på arbejdsmarkedet og i politik, og for at udrydde kønsbaseret vold; der henviser til, at princippet om "deres krop, deres valg" er gældende;

H. der henviser til, at inddragelse af mænd og drenge til fordel for og i SRSR både er et mål og en forudsætning for at opnå holdbar ligestilling;

I. der henviser til, at virkeliggørelsen af SRSR er et grundlæggende element i den menneskelige værdighed og hænger uløseligt sammen med opnåelse af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af kønsbaseret vold; der henviser til, at kvinders og pigers deltagelse i udformningen af love og politikker, der berører dem og vedrører deres menneskerettigheder, herunder SRSR og abort, og sikring af, at de har adgang til domstolsprøvelse og retsmidler, når deres rettigheder krænkes, er afgørende for at opnå ligestilling mellem kønnene;

J. der henviser til, at retten til respekt for en persons fysiske og mentale integritet er af central betydning for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

K. der henviser til, at højesteret i den skelsættende sag Roe mod Wade lovliggjorde abort i hele USA, hvilket giver gravide kvinder en forfatningsmæssig ret til, før fostret er levedygtigt, at beslutte, om de vil fortsætte en graviditet; der henviser til, at dette blev yderligere bekræftet i sagerne Planned Parenthood mod Casey og Whole Woman's Health mod Hellerstedt;

L. der henviser til, at 12 andre amerikanske stater har vedtaget forbud mod abort tidligt i graviditeten, men at de alle er blevet forhindret i at træde i kraft, ved at føderale domstole har erklæret dem forfatningsstridige;

M. der henviser til, at SB8 forbyder abort efter ca. seks ugers graviditet, og til, at loven, i betragtning af, at omkring 85-90 % af de kvinder, der fik abort i Texas før SB8, var mindst seks uger henne i graviditeten, de facto vil føre til, at abortydelser i staten ophører;

N. der henviser til, at SB8 er udformet med henblik på at fritage embedsmænd fra at håndhæve loven, men i stedet tilskynder private borgere til at søge økonomisk gevinst ved at anlægge sag mod enhver, der leverer abortydelser eller hjælper nogen med at få en sådan ydelse i staten, hvilket sandsynligvis vil føre til legaliseret chikane af sundhedstjenesteydere, kvinder med behov for en abort og enhver, der hjælper dem, herunder deres pårørende; der henviser til, at SB8 under alle omstændigheder vil have en afskrækkende virkning på sundhedstjenesteyderne;

O. der henviser til, at Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder har bemærket, at kriminalisering af abort ikke har nogen afskrækkende virkning; der henviser til, som anført af arbejdsgruppen om diskrimination mod kvinder og piger, at en sikker afbrydelse af graviditeten, når der er lovgivningsmæssige begrænsninger af abort, bliver et privilegium for socioøkonomisk velstillede kvinder, mens kvinder med begrænsede ressourcer tvinges til at ty til usikre og hemmelige aborter, hvorved deres liv og helbred bringes i fare; der henviser til, at SB8, som det allerede er blevet konstateret i andre tilfælde med abortbegrænsninger, i uforholdsmæssig grad vil ramme personer, der allerede er udsat for forskelsbehandling eller hindringer for adgang til sundhedspleje, herunder racialiserede personer, etniske minoriteter, papirløse kvinder og personer med lav indkomst eller personer i landdistrikter, som ikke har mulighed for at rejse for at få adgang til disse tjenester;

P. der henviser til, at et forbud mod abort og det forhold, at det tvinger kvinder til at opsøge usikre aborter, resulterer i en øget mødredødelighed, som fuldt og helt kan forebygges;

Q. der henviser til, at Texas allerede har vedtaget 26 abortbegrænsninger i de seneste ti år, inklusive dette års forbud mod abort efter seks uger og et forbud mod abort, som vil træde i kraft, hvis Roe mod Wade-dommen bliver omstødt; der henviser til, at antallet af abortklinikker i staten i denne periode er faldet fra 46 i 2011 til kun 21 klinikker i 2017; der henviser til, at dette betyder, at kvinder ikke kan få adgang til den sundhedspleje, de har brug for;

R. der henviser til, at abort allerede var svær at få adgang til i Texas og i andre regioner i USA, og at dem, der oplever hindringer for at få sundhedspleje, herunder marginaliserede og udsatte grupper, primært dem med lavere indkomster, er dem, der mærker de største konsekvenser af et forbud som SB8;

S. der henviser til, at patienterne, nu hvor abort praktisk talt er forbudt i Texas, tager til klinikker i nabostaterne, der tilbyder reproduktive sundhedsydelser, og overbebyrder regionens skrøbelige abortinfrastruktur; der henviser til, at der hvert år finder mere end 56 000 aborter sted i Texas; der henviser til, at det forekommer usandsynligt, at nabostaterne vil være i stand til at modtage alle de patienter, der typisk ville få en abort, efter vedtagelsen af SB8;

T. der henviser til, at graviditets- og fødselskomplikationer blandt teenagepiger i alderen 15-19 år er den vigtigste dødsårsag på verdensplan; der henviser til, at Komitéen for Barnets Rettigheder indtrængende opfordrer landene til at afkriminalisere abort og sikre, at piger har adgang til sikre abortydelser; der henviser til, at teenagegraviditeter forværrer fattigdomscyklussen; der henviser til, at Texas ligger på syvendepladsen blandt de delstater i USA med de højeste fødselstal for teenagere i USA og er den delstat, hvor flest teenagere gennemgår flere fødsler; der henviser til, at piger af latinamerikansk og afroamerikansk afstamning har særligt høje rater af teenagegraviditeter såvel som piger med et lavt uddannelsesniveau, piger, der bor i landdistrikter, piger, der er i familiepleje, og piger, der lever i fattigdom; der henviser til, at teenagemødre er betydeligt mere tilbøjelige til at afbryde deres skolegang og blive ramt af arbejdsløshed; der henviser til, at 65 % af de børn, der er født af unge forældre i Texas, lever i fattigdom og har større sandsynlighed for at have dårligt helbred og har et lavt uddannelsesniveau;

U. der henviser til, at SB8 er en af de strengeste abortforanstaltninger i USA, idet den forbyder abort i staten, når der kan påvises hjerteaktivitet hos fostret, udelukkende med undtagelse af medicinske nødsituationer, men ikke af voldtægt, incest eller sygdomme hos fostret, som gør, at det ikke vil kunne overleve efter fødslen; der henviser til, at dette udgør en form for kønsbaseret vold, der kan udgøre tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling;

V. der henviser til, at Center for Reproductive Rights og dets partnere den 30. august 2021 indgav en hasteanmodning til USA's højesteret om at forhindre lovens ikrafttræden i Texas;

W. der henviser til, at mere end 300 advokater i Texas gjorde indsigelse imod lovforslaget, og sagde, at det underminerede mangeårige regler og principper i retssystemet; der henviser til, at over 200 læger i Texas udtrykte dyb bekymring over deres mulighed for at yde sundhedspleje og advarede om, at lovforslaget ville skabe en "afskrækkende virkning", som ville forhindre læger på over 30 specialområder, herunder primær sundhedspleje, akutmedicin, gynækologi og obstetrik og intern medicin, i at give information til patienter om alle muligheder i forbindelse med graviditet af frygt for useriøse retssager;

X. der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter har fordømt vedtagelsen af SB8 som værende stærkt bekymrende og den skade, som forbuddet vil forvolde gravide kvinder i Texas, og navnlig kvinder fra marginaliserede befolkningsgrupper, kvinder med lav indkomst, kvinder, der bor i landdistrikter, kvinder fra racemæssige og etniske minoriteter og migrantkvinder, som vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af dette forbud, og har opfordret den amerikanske regering til at forhindre tilbageskridt med hensyn til adgangen til abort og i stedet træffe positive foranstaltninger for at sikre adgang til sikker og lovlig abort;

Y. der henviser til, at den amerikanske højesteret afsagde kendelse med fem stemmer mod fire imod at forhindre Texaslovens ikrafttræden, idet den fastslog, at de anfægtende parter ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for de "komplekse og hidtil usete proceduremæssige spørgsmål" i sagen;

Z. der henviser til, at det amerikanske justitsministerium den 9. september 2021 lagde sag an mod Texas med påstand om, at forbuddet krænker en persons forfatningsmæssige ret til abort, før fostret er levedygtigt, og til, at den føderale distriktsdomstol har berammet en præjudiciel høring om et eventuelt forbud mod loven til den 1. oktober 2021;

AA. der henviser til, at præsident Biden har erklæret, at lovforslaget udgør et "hidtil uset angreb på kvinders forfatningsmæssige rettigheder", har givet tilsagn om en "tværministeriel indsats" for at bekæmpe loven og opfordret til, at "kvinder i Texas får adgang til sikre og lovlige aborter", og i sin erklæring bekræftede, at Biden-Harris-regeringen altid vil kæmpe for at beskytte adgangen til sundhedspleje og forsvare enhver kvindes ret til at træffe beslutninger om sin krop og bestemme sin fremtid;

AB. der henviser til, at rapporten fra Guttmacher Institute fra september 2019 med titlen "Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017" gjorde opmærksom på en bekymrende stigende tendens til potentielt farlige ikkelægelige forsøg på selvfremkaldt abort i amerikanske delstater med begrænset adgang til reproduktiv sundhedspleje;

1. tilslutter sig de højlydte fordømmelser i hele USA af de texanske lovgiveres vedtagelse af SB8, som de facto udgør et totalt forbud mod abort uden undtagelse i forbindelse med voldtægt, incest eller sygdomme hos fostret, som gør, at det ikke vil kunne overleve efter fødslen, som et heftigt angreb på kvinders frihed og SRSR, som er grundlæggende menneskerettigheder, og som en krænkelse af amerikanske kvinders forfatningsmæssige rettigheder; er dybt bekymret over, i hvilket omfang dette forbud vil bidrage til de traumer, som voldtægts- og incestofre oplever;

2. opfordrer delstatsregeringen i staten Texas til hurtigt at ophæve SB8, til at tilsikre sikre, lovlige og gratis aborttjenester af høj kvalitet i staten og til at gøre disse tjenester let tilgængelige for alle kvinder og piger;

3. giver udtryk for sin stærke solidaritet med og støtte til kvinderne i Texas og dem, der er involveret i både levering af og fortalervirksomhed for abortydelser, under disse vanskelige omstændigheder;

4. glæder sig over præsident Joe Bidens bestræbelser på at pålægge både det nationale råd og Det Hvide Hus' advokat at iværksætte en tværministeriel indsats for at reagere på afgørelsen for at sikre, at kvinder i Texas har adgang til sikre og lovlige aborter, som er beskyttet i Roe mod Wade-dommen; glæder sig over, at præsident Joe Biden's regering fredag den 1. oktober 2021 indtrængende opfordrede en dommer til at blokere for det forbud mod abort, som Texas har indført;

5. giver udtryk for sin fulde støtte til og solidaritet med sundhedspersonalet og dem, der er involveret i søgsmål mod SB8, i håb om, at deres arbejde vil føre til genoprettelse af Texas kvinders ret til reproduktiv sundhedspleje; anerkender den rolle, som NGO'er spiller som tjenesteydere og også som fortalere for SRSR i USA, og tilskynder dem til at fortsætte deres arbejde som fortalere for disse grundlæggende rettigheder; bekræfter, at disse NGO'er har behov for et passende finansieringsniveau for at kunne fungere;

6. fremhæver, at FN's eksperter den 14. september 2021 understregede, at "kvinders menneskerettigheder er grundlæggende rettigheder, som ikke kan underordnes kulturelle, religiøse eller politiske hensyn", og at "det tilføjes, at indflydelsen fra ideologisk og religiøst motiveret indblanding i folkesundhedsspørgsmål har været særligt skadelig for kvinders og pigers sundhed og trivsel";

7. beklager dybt, at den amerikanske højesteret ved en stærkt splittet afgørelse (fire mod fem) afviste at træffe afgørelse om at forhindre ikrafttrædelsen af SB8, som er en lov uden fortilfælde; minder om, at denne afgørelse ikke betyder, at loven er blevet vurderet som værende i overensstemmelse med forfatningen;

8. opfordrer præsident Joe Biden til at fortsætte sine bestræbelser på at tilsikre adgang til sikre og lovlige aborter; opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at abort og prævention integreres i leveringen af omfattende SRSR-oplysning og ‑tjenester, at de er tilgængelige for alle, og for at sikre ubrudt adgang i nødsituationer, som f.eks. covid-19-pandemien;

9. opfordrer USA's regering til at afkriminalisere abort fuldstændigt, hvilket ikke blot kræver, at der sættes en stopper for straf til gravide kvinder og piger, sundhedstjenesteydere og andre for at søge adgang til, bistå ved eller yde aborttjenester, men også at abort fjernes fra strafferetten, og at alle andre straffebestemmelser, ‑politikker og -praksisser afskaffes;

10. opfordrer USA's regering til at indføre en føderal retlig beskyttelse af universel adgang til abort; understreger, at sundhed er en menneskeret, og at staten er forpligtet til at levere tilgængelige sundhedsydelser til alle;

11. opfordrer den amerikanske Kongres til at vedtage en føderal retlig beskyttelse af adgangen til abort gennem loven om beskyttelse af kvinders sundhed, som for nylig blev vedtaget i det amerikanske Repræsentanternes Hus ved en historisk afstemning, og som beskytter abortretten mod indførelse af forbud og begrænsninger på delstatsniveau;

12. understreger, at meget restriktive love, der forbyder abort, ikke mindsker behovet for abort, men resulterer i, at kvinder er nødt til at opsøge hemmelige aborter, rejse for at opnå abort eller at gennemføre deres graviditet imod deres vilje, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne og en form for kønsbaseret vold, der påvirker kvinders og pigers ret til livet, fysisk og mental integritet, lighed, ikkeforskelsbehandling og sundhed;

13. fremhæver, at kun uddannelse, information og universel adgang til prævention, udryddelse af seksuel vold og fælles ansvar for prævention kan mindske antallet af utilsigtede graviditeter; understreger, at universel adgang til alderssvarende og evidensbaseret seksual- og samlivsundervisning, til et udvalg af alment tilgængelige moderne præventionsmetoder og -midler af høj kvalitet, til rådgivning om familieplanlægning og information om prævention samt garantier for sikker og lovlig abort bør prioriteres;

14. er dybt bekymret over, at denne lov i uforholdsmæssig grad vil ramme mennesker, der har socioøkonomiske problemer, mennesker, der bor i landdistrikter, racialiserede personer, LGBTIQ+-personer og personer, der oplever flere former for og intersektionel diskrimination, hovedsagelig udsatte grupper af kvinder, som på grund af økonomiske eller logistiske barrierer ikke har råd til at rejse til klinikker i nabostaterne, der tilbyder reproduktive sundhedsydelser, hvilket bringer dem i større risiko for at gennemgå usikre og livstruende indgreb og for at blive tvunget til at gennemføre deres graviditet imod deres vilje;

15. sætter kraftigt spørgsmålstegn ved den moralske baggrund og er desuden bekymret over udformningen af denne lov, som giver private borgere beføjelser og økonomiske incitamenter til at sagsøge enhver, der kan have hjulpet kvinder med at få en abort, såsom abortudbydere eller fortalere for abort, og derved har åbnet en ladeport for chikane og useriøse retssager fra selvtægtsudøvende abortmodstanderes side og lagt fundamentet for heksejagter i det 21. århundrede;

16. opfordrer USA's regering til at sætte en stopper for ethvert belønningsbaseret system til statslig eller individuel håndhævelse af abortforbud, som skaber et klima af frygt og intimidering;

17. er dybt bekymret over indvirkningen af Texas' lov på andre amerikanske stater, som vil blive tilskyndet af den amerikanske højesterets passivitet og vil forsøge at vedtage abortforbud overalt i landet, som det allerede er set i Florida;

18. fastslår, at denne lov, som er en af de 26 begrænsninger af abort, der allerede er vedtaget i Texas i de seneste ti år, udgør et yderligere forsøg på at undergrave kvinders rettigheder og deres reproduktive frihed samt deres ret til sundhedspleje og hverken tager hensyn til kvinders forfatningsmæssige rettigheder eller folkets vilje;

19. er bekymret over, at denne lov ikke bare fører til et de facto-forbud mod abort, men også åbenlyst krænker kvinders menneskerettigheder helt i strid med internationale menneskerettighedsstandarder, herunder princippet om ikkeforringelse, og at den begrænser adgangen til sundhedspleje ved at reducere antallet af sundhedsfaciliteter, der behandler kvinder, hvilket fører til en sundhedsplejekløft for kvinder og yderligere bringer kvinders liv i fare;

20. fordømmer på det kraftigste de tilbageskridt med hensyn til kvinders rettigheder og SRSR, der finder sted i USA og på globalt plan, og opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), Kommissionen og alle EU's medlemsstater til at benytte alle de redskaber, de har til rådighed, til at styrke deres indsats for at modvirke dem; minder om, at SRSR er grundlæggende menneskerettigheder, som bør styrkes og på ingen måde må udvandes eller trækkes tilbage;

21. understreger, at det i overensstemmelse med Beijinghandlingsprogrammet og ICPD-handlingsprogrammet er nødvendigt at beskytte alle menneskers ret til kropslig integritet og autonomi og sikre adgang til væsentlige tjenester, som virkeliggør denne ret; opfordrer til, at en samlet tilgang til den grundlæggende SRSR-pakke, herunder foranstaltninger til forebyggelse og undgåelse af usikre aborter samt levering af pleje efter abort, integreres i de nationale strategier, politikker og programmer for universel sundhedsdækning;

22. er bekymret over højesterets forestående behandling af Roe mod Wade-dommen, og for, at denne skelsættende afgørelse, som sikrer kvinders rettigheder, kan blive omstødt i nær fremtid; frygter, at dette vil få alvorlige og omfattende konsekvenser for adgangen til sundhedspleje og kvinders frie valg i andre stater, eftersom yderligere 11 stater har såkaldte udløsende love, der forbyder den ret til abort, som gælder i øjeblikket, og som automatisk vil træde i kraft i tilfælde af, at Roe mod Wade-dommen bliver omstødt;

23. glæder sig over, at Biden-regeringen har ophævet den globale mundkurv for så vidt angår abort, og at den har til hensigt at genindføre USA's finansiering af De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA), FN's organisation for seksuel og reproduktiv sundhed; opfordrer indtrængende til, at denne genetablering af finansieringen træder i kraft hurtigst muligt;

24. minder om, at en af de fem søjler i EU-Udenrigstjenestens GAP III er fremme af SRSR; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at menneskerettighedsklausulerne, herunder retten til gratis og sikker abort, respekteres og fremmes i alle internationale forbindelser med USA;

25. opfordrer EU's delegation til USA til at overvåge situationen med hensyn til SRSR i Texas og andre stater og til at prioritere SRSR i sin dialog med de relevante amerikanske myndigheder og i sin lokale gennemførelse af GAP III;

26. opfordrer EU og medlemsstaterne til at tilbyde al mulig støtte, herunder økonomisk støtte, til civilsamfundsorganisationer, der er baseret i USA, og som beskytter og fremmer SRSR i landet, som et udtryk for EU's universelle engagement i disse rettigheder; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at tilbyde et sikkert tilflugtssted for alt sundhedspersonale, som kan være i fare for juridisk eller andre former for chikane som følge af deres lovlige arbejde; minder om, at et totalt forbud mod abort eller nægtelse af abort er en form for kønsbaseret vold;

27. opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at fordømme denne krænkelse af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder under sine drøftelser med amerikanske embedsmænd;

28. opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at fordømme og tage stærkt afstand fra denne krænkelse af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og deres ret til sundhedspleje under sine drøftelser med amerikanske embedsmænd;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, USA's præsident og hans regering, den amerikanske Kongres samt til Texas' guvernør og lovgivende forsamling.

 

Seneste opdatering: 6. oktober 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik