Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0490/2021Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0490/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK USA Texase osariigi aborti käsitleva seaduse kohta

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9-0490/2021 (The Left)
B9-0491/2021 (Verts/ALE)
B9-0497/2021 (Renew)
B9-0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
fraktsiooni S&D nimel
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marisa Matias
fraktsiooni The Left nimel
Fabio Massimo Castaldo


Menetlus : 2021/2910(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B9-0490/2021
Esitatud tekstid :
RC-B9-0490/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon USA Texase osariigi aborti käsitleva seaduse kohta

(2021/2910(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 25. novembri 2020. aasta ühisteatist „ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmas tegevuskava (GAP III) – ambitsioonikas tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamiseks ELi välistegevuses“ (JOIN(2020)0017),

 võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) suuniseid „Safe abortion: technical and policy guidance for health systems“ (Ohutu abort: tehnilised ja poliitilised suunised tervishoiusüsteemidele),

 võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

 võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon),

 võttes arvesse 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

 võttes arvesse 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

 võttes arvesse 2006. aasta puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 14. septembri 2021. aasta avaldust „UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity“ (ÜRO eksperdid mõistavad hukka jätkuvad rünnakud seoses õigusega ohutule abordile ja ülemkohtu kaasosaluse),

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 2 ja 3,

 võttes arvesse 2015. aastal kokku lepitud ÜRO kestliku arengu eesmärke ning eelkõige eesmärke 3 ja 5, mis käsitlevad vastavalt tervishoiu edendamist ja soolist võrdõiguslikkust,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

 võttes arvesse 1994. aastal Kairos toimunud rahvastiku ja arengu rahvusvahelist konverentsi (ICPD) ning selle tegevusprogrammi ja selle läbivaatamiskonverentside tulemusi,

 võttes arvesse rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäeval (ICPD25) 1. novembril 2019 Nairobis toimunud tippkohtumisel tehtud avaldust lubaduste kiirema täitmise kohta ning Nairobi tippkohtumisel välja kuulutatud riikide ja partnerite võetud kohustusi ja koostöömeetmeid,

 võttes eelkõige arvesse oma 24. juuni 2021. aasta resolutsiooni seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukorra kohta ELis seoses naiste tervisega[1], mille kohaselt on reproduktiivtervishoiu teenuste kättesaadavus naiste inimõiguste tugisammas ning nende andmisest keeldumine on üks soolise vägivalla vorme,

 võttes arvesse Pekingi tegevusprogrammi ja selle läbivaatamiskonverentside tulemusi,

 võttes arvesse Ameerika Ühendriikide põhiseadust,

 võttes arvesse 1973. aasta otsust kohtuasjas Roe vs. mida kinnitati otsusega kohtuasjas Planned Parenthood vs. Casey ning otsusega kohtuasjas Whole Woman’s Health vs. Hellerstedt, millega kehtestatakse rasedatele naistele USA põhiseadusega ette nähtud õigus otsustada, kas rasedust jätkata,

 võttes arvesse Texase senati 2021. aasta seadust 8 (SB8), milles käsitletakse aborti, sealhulgas aborte pärast loote südamelöökide tuvastamist, ja mis annab eraõigusliku tsiviilõigusliku hagemisõiguse,

 võttes arvesse USA ülemkohtu 1. septembri 2021. aasta määrust, millega keelduti blokeerimast Texase seadust SB8,

 võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et 1. septembril 2021 jõustas Texase osariik seaduse SB8, millega keelatakse naistel teha aborti pärast loote südamelöökide algust, de facto juba kõigest kuus nädalat pärast viimast menstruatsioonitsüklit, nõutakse, et enne protseduuri lubamist on vaja teha kaks eraldi ultraheliuuringut ning erandeid ei tehta ka juhul, kui rasedus on tingitud vägistamisest või intsestist, samuti mitte loote sünnijärgset elulemust välistava tervisliku seisundi korral; arvestades, et SB8 kujutab endast peaaegu täielikku abordikeeldu;

B. arvestades, et nii USA kui ka EL tõdevad, et inimõigused on võõrandamatud ja omased kõigile inimestele;

C. arvestades, et Atlandi-ülese partnerluse põhiolemus tähendab, et see põhineb meie ühistel väärtustel, sealhulgas inimõiguste austamisel;

D. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus, kõigi naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine, hea tervise tagamine, vaesuse kaotamine kõikjal ning kõikide inimeste ja kõigi vanuserühmade heaolu edendamine on põhieesmärgid, mis on sätestatud kestliku arengu eesmärkides 1, 3 ja 5; arvestades, et kõik ÜRO liikmesriigid on võtnud endale ülesanded ja kohustused järgida ja edendada neid kestliku arengu eesmärkides seatud sihte, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi käsitlevaid eesmärke 3.7 ja 5.6;

E. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused kuuluvad põhiliste inimõiguste hulka, neid kaitstakse rahvusvahelises ja Euroopa inimõigustealases õiguses, nagu kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, ning need kuuluvad lahutamatu osana tervikliku tervishoiuteenuste osutamise juurde;

F. arvestades, et naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee ja ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee tegid 2018. aasta augustis ühisavalduse, milles rõhutati, et juurdepääs ohutule ja seaduslikule abordile ning sellega seotud teenustele ja teabele on naiste reproduktiivtervise oluline aspekt, ning nõuti tungivalt, et riigid lõpetaksid naiste ja tütarlaste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste piiramise, kuna see ohustab nende tervist ja elu; arvestades, et juurdepääs abordile on inimõigus, samas kui selle edasilükkamine või sellele juurdepääsu keelamine on soolise vägivalla vorm, mille puhul võib tegu olla piinamise ja/või julma, ebainimliku ja alandava kohtlemisega; arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on ÜRO kestliku arengu eesmärkide 3 ja 5 sihid, ning arvestades, et soolise vägivalla ja kõigi naistevastaste kahjulike tavade kaotamine on kestliku arengu eesmärgi 5 siht;

G. arvestades, et juurdepääs põhjalikule seksuaal- ja suhteharidusele ning seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele, sealhulgas pereplaneerimisele, rasestumisvastastele meetoditele ning ohutule ja seaduslikule abordile, samuti iga inimese autonoomia ja võime teha oma keha ja elu kohta vabasid ja sõltumatuid otsuseid, on inimeste sõltumatuse eeltingimus ning seega oluline soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõigis era- ja avaliku elu valdkondades, sealhulgas tööturul ja poliitikas osalemiseks ning soolise vägivalla kaotamiseks; arvestades, et lähtuda tuleb põhimõttest, et igaüks peab saama otsustada oma keha üle;

H. arvestades, et meeste ja poiste kaasamine seksuaal- ja reproduktiivtervisesse ning seonduvatesse õigustesse on nii eesmärk kui ka kestliku võrdõiguslikkuse saavutamise eeltingimus;

I. arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste teostamine on inimväärikuse oluline element ning lahutamatult seotud soolise võrdõiguslikkuse saavutamise ja soolise vägivalla vastu võitlemisega; arvestades, et naiste ja tütarlaste osalemine neid mõjutavate ja nende inimõigusi, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi ja aborti puudutavate seaduste ja poliitikameetmete väljatöötamises ning õiguskaitse ja õiguskaitsevahendite kättesaadavuse tagamine nende õiguste rikkumise korral on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise võti;

J. arvestades, et õigus isiku füüsilise ja vaimse puutumatuse austamisele on Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kesksel kohal;

K. arvestades, et pöördelise tähtsusega kohtuasjas Roe vs. Wade legaliseeris ülemkohus abordi kogu USAs, millega anti USAs rasedatele põhiseaduslik õigus otsustada, kas jätkata varajases järgus rasedust; arvestades, et seda kinnitati ka kohtuasjades Planned Parenthood vs. Casey ja Whole Woman’s Health vs Hellerstedt;

L. arvestades, et veel 12 USA osariiki on kehtestanud varases järgus raseduse katkestamise keelu, kuid selle jõustumine on seal blokeeritud, sest föderaalkohtud on tunnistanud keelu põhiseadusevastaseks;

M. arvestades, et seadusega SB8 keelustatakse abort alates umbes kuuendast rasedusnädalast, ning arvestades, et seaduse SB8 eelsel ajal oli Texases abordi teinud naistest umbes 85–90 % vähemalt kuuendal rasedusnädalal, mis tähendab, et seadusega lõpetatakse de facto abortide tegemine selles osariigis;

N. arvestades, et SB8 eesmärk on vabastada valitsusametnikud seaduse jõustamisest, kuid selle asemel motiveerib see eraisikuid otsima rahalist hüvitist, esitades hagi igaühe vastu, kes osutab aborditeenust või abistab kedagi selle teenuse saamisel osariigis, mis toob tõenäoliselt kaasa tervishoiuteenuste osutajate, aborti vajavate naiste ja neid abistavate isikute, sealhulgas nende lähedaste seadustatud ahistamise; arvestades, et SB8 avaldab igal juhul tervishoiuteenuste osutajatele pärssivat mõju;

O. arvestades, et naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee on täheldanud, et abordi kriminaliseerimisel ei ole hoiatavat mõju; arvestades, et nagu märkis naiste ja tütarlaste diskrimineerimise vastane töörühm, muutub raseduse ohutu katkestamine juhul, kui abordi suhtes kehtivad õiguslikud piirangud, sotsiaal-majanduslikult soodsamas olukorras naiste privileegiks, samas kui piiratud ressurssidega naised on sunnitud otsima võimalusi ohtlikeks ja salajasteks abortideks, seades sellega ohtu oma elu ja tervise; arvestades, et nagu on juba näha muude abordipiirangute puhul, mõjutab SB8 ebaproportsionaalselt inimesi, keda juba niigi diskrimineeritakse või kellel on takistusi juurdepääsul tervishoiuteenustele, sealhulgas rassismi tõttu ebasoodsas olukorras inimesed, rahvusvähemused, dokumentideta naised ja madala sissetulekuga naised või maapiirkondades elavad inimesed, kellel puuduvad vahendid reisimiseks nende teenuste saamise eesmärgil;

P. arvestades, et abordi keelustamine ja seega naiste sundimine otsima ohtlikke abordivõimalusi toob kaasa emade suremuse suurenemise ja täielikult välditavaid surmajuhtumeid;

Q. arvestades, et Texases on viimase kümne aasta jooksul juba kehtestatud 26 abordipiirangut, sealhulgas selle aasta abordikeeld pärast kuuendat nädalat ja abordikeelu, mis jõustuks kohtuotsuse Roe vs. Wade tühistamise korral; arvestades, et selle aja jooksul on abordikliinikute arv riigis vähenenud 46-lt 2011. aastal vaid 21-le 2017. aastal; arvestades, et see tähendab, et naised ei saa vajalikku teenust;

R. arvestades, et abordid oli Texases ja teistes Ameerika Ühendriikide piirkondades juba niigi raskesti kättesaadavad ning neid, kellel on raskusi tervishoiuteenuste saamisel, sealhulgas tõrjutud ja haavatavad rühmad, eelkõige inimesi, kelle sissetulek on väiksem, mõjutab SB8 kehtestatav keeld kõige rohkem;

S. arvestades, et Texases keelustatakse igasugune abort ning patsiendid suunduvad naaberosariikide reproduktiivtervisega tegelevatesse kliinikutesse ja koormavad piirkonna habrast aborditaristut; arvestades, et Texase osariigis tehakse igal aastal üle 56 000 abordi; arvestades, et ei ole tõenäoline, et naaberosariigid suudaksid vastu võtta kõiki patsiente, kes sooviksid teha aborti pärast SB8 jõustumist;

T. arvestades, et 15–19-aastaste tütarlaste seas on kogu maailmas peamine surmapõhjus raseduse ja sünnituse tüsistused; arvestades, et lapse õiguste komitee nõuab tungivalt, et riigid dekriminaliseeriksid abordi ja tagaksid tütarlastele juurdepääsu turvalistele aborditeenustele; arvestades, et teismeliste rasedus põlistab vaesustsükli; arvestades, et Texas on teismeliste sünnitajate arvu poolest USA osariikidest seitsmendal kohal ning see on osariik, kus teismelisi korduvsünnitajaid on kõige rohkem; arvestades, et eriti kõrge on teismeliste raseduse määr ladinaameerika ja afroameerika päritolu tütarlastel, samuti madala haridustasemega tüdrukutel, kes elavad maapiirkondades, kasuperes ja vaesuses; arvestades, et teismelised emad katkestavad märkimisväärselt suurema tõenäosusega õpingud ja jäävad töötuks; arvestades, et 65 % Texase noortel vanematel sündinud lastest elab vaesuses ning on suurema tõenäosusega halva tervise ja madala haridustasemega;

U. arvestades, et SB8 on üks rangeimaid abordimeetmeid USAs, sest sellega keelustatakse abort pärast seda, kui loote südametegevus on tuvastatav, välja arvatud üksnes erakorralises meditsiinilises olukorras, kuid mitte vägistamise, intsesti või loote sünnijärgset elulemust välistava tervisliku seisundi korral; arvestades, et see on soolise vägivalla vorm, mida võib võrdsustada piinamise või julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemisega;

V. arvestades, et reproduktiivõiguste keskus ja selle partnerid esitasid 30. augustil 2021 USA ülemkohtule erakorralise taotluse blokeerida Texases seaduse jõustumine;

W. arvestades, et seaduseelnõule oli vastu üle 300 Texase juristi, kes ütlesid, et see õõnestab kauaaegseid õigusnorme ja õigussüsteemi aluspõhimõtteid; arvestades, et üle 200 Texase arsti väljendas sügavat muret oma võimaluste pärast tervishoiuteenuseid osutada, hoiatades, et seaduseelnõu avaldab pärssivat mõju, mis takistab arstidel üle 30 erialal, sealhulgas esmatasandi arstiabis, erakorralises meditsiinis, sünnitusabis ja günekoloogias ning sisehaiguste vallas, anda patsientidele põhjendamatute kohtuasjade hirmus teavet kõigi raseduse väljavaadete kohta;

X. arvestades, et ÜRO inimõiguste eksperdid on mõistnud hukka muret tekitava seaduseelnõu SB8 vastuvõtmise, samuti kahju, mida see keeld põhjustab Texases rasedatele, eelkõige tõrjutud kogukondadesse kuuluvatele, madala sissetulekuga, maapiirkondades elavatele ning rassilistesse ja etnilistesse vähemustesse kuuluvatele naistele, samuti sisserännanutele, keda see keeld ebaproportsionaalselt mõjutab, ning on kutsunud USA valitsust üles hoiduma abordi kättesaadavuse vähendamisest ja võtma selle asemel toetavaid meetmeid, et tagada juurdepääs seaduslikule abordile;

Y. arvestades, et USA ülemkohus tegi viie häälega nelja vastu otsuse mitte blokeerida Texase seadust, väites, et kaebaja ei suutnud põhjendada selle kohtuasja „keerukaid ja uudseid eelduslikke menetlusaspekte“;

Z. arvestades, et 9. septembril 2021. aastal esitas USA justiitsministeerium Texase vastu hagi, väites, et keeluga rikutakse üksikisiku põhiseaduslikku õigust abordile varajases järgus, ning arvestades, et föderaalne ringkonnakohus on määranud eelmääruse tegemise istungi ajaks 1. oktoobri 2021;

AA. arvestades, et president Biden on teatanud, et seaduseelnõu kujutab endast „enneolematut rünnakut naiste põhiseaduslikele õigustele“, ja on lubanud teha „kogu valitsusega jõupingutusi“, et võidelda seaduse vastu, samuti nõudis ta „Texase naiste juurdepääsu turvalisele ja seaduslikule abordile“ ning kinnitas oma avalduses, et Bideni ja Harrise administratsioon võitleb alati selle eest, et kaitsta arstiabi kättesaadavust ja naiste õigust teha oma keha puudutavaid otsuseid ja määrata oma tulevikku;

AB. arvestades, et Guttmacheri Instituudi 2019. aasta septembri aruandes „Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017“ (Abortide arv ja teenuse kättesaadavus USAs 2017. aastal) toodi esile, et piiratud reproduktiivtervishoiu kättesaadavusega USA osariikides on muret tekitavalt sagenenud potentsiaalselt ohtlikud mittemeditsiinilised katsed teha ise aborti;

1. ühineb kogu USA valjuhäälse hukkamõistuga seepärast, et Texase parlament võttis vastu seaduseelnõu SB8, mis tähendab de facto abordi täielikku keelustamist, välja arvatud vägistamise, intsesti või loote sünnijärgset elulemust välistava tervisliku seisundi korral, ning peab seda rängaks rünnakuks naiste vabadusele, seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele, mis on põhilised inimõigused, samuti naiste põhiseaduslike õiguste rikkumiseks USAs; väljendab suurt muret selle pärast, et see keeld süvendab veelgi vägistamise ja intsesti ohvrite traumat;

2. kutsub Texase osariigi valitsust tunnistama kiiresti SB8 kehtetuks, tagama riigis turvalised, seaduslikud, tasuta ja kvaliteetsed aborditeenused ning tegema need kõigile naistele ja tütarlastele kergesti kättesaadavaks;

3. väljendab kindlat solidaarsust Texase naistega ja nendega, kes on seotud nii aborditeenuste osutamise kui ka nende toetamisega sellistel rasketel asjaoludel, ning avaldab neile toetust;

4. väljendab heameelt president Joe Bideni jõupingutuste üle suunata nõukogu ja Valge Maja nõuniku bürood tegema otsusele reageerimiseks kogu valitsust hõlmavaid jõupingutusi, et tagada Texase naiste juurdepääs turvalistele ja seaduslikele abortidele, mida kaitseb kohtuotsus Roe vs. Wade; väljendab heameelt asjaolu üle, et reedel, 1. oktoobril 2021 nõudis president Joe Bideni administratsioon tungivalt, et kohtunik blokeeriks Texase kehtestatud abordikeelu;

5. väljendab täielikku toetust meditsiinitöötajatele ja neile, kes on seotud SB8 vastu esitatud õiguslike kaebustega, ning väljendab solidaarsust nendega, lootuses, et nende töö tulemusel taastatakse Texase naiste õigus reproduktiivtervishoiule; tunnustab valitsusväliste organisatsioonide rolli teenuseosutajatena ja ka seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kaitsjatena USAs ning julgustab neid jätkama oma tööd nende põhiõiguste kaitsjatena; kinnitab, et need valitsusvälised organisatsioonid vajavad tegutsemiseks piisavat rahastamist;

6. toonitab, et 14. septembril 2021 rõhutasid ÜRO eksperdid, et „naiste inimõigused on põhiõigused, mida ei saa allutada kultuurilistele, usulistele ega poliitilistele kaalutlustele“, lisades, et „ideoloogilise ja usulise sekkumise mõju rahvatervise küsimustes on olnud eriti kahjulik naiste ja tütarlaste tervisele ja heaolule“;

7. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et USA ülemkohus keeldus äärmiselt napi jagatud otsusega (neli viie vastu) tegemast otsust pretsedenditu SB8 kasutuselevõtu blokeerimise kohta; tuletab meelde, et see otsus ei tähenda, et seadust peetakse põhiseadusega kooskõlas olevaks;

8. kutsub president Joe Bidenit üles jätkama jõupingutusi, et tagada juurdepääs turvalistele ja seaduslikele abortidele; julgustab tegema täiendavaid jõupingutusi selle tagamiseks, et abort ja rasestumisvastased vahendid oleksid integreeritud seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi käsitleva põhjaliku teabe ja sellealaste teenuste pakkumisse, et need oleksid kõigile kättesaadavad, ning selleks, et tagada neile pidev juurdepääs hädaolukordades, näiteks COVID-19 pandeemia ajal;

9. kutsub Ameerika Ühendriikide valitsust üles aborti täielikult dekriminaliseerima, mis nõuab mitte ainult rasedate naiste ja tütarlaste, tervishoiuteenuste osutajate ja teiste isikute karistamise lõpetamist aborditeenuste kasutamise, osutamise või pakkumise eest, vaid ka abordi eemaldamist kriminaalõigusest ning kõigi muude karistavate seaduste, poliitika ja tavade kaotamist;

10. kutsub Ameerika Ühendriikide valitsust üles kehtestama abordi üldisele kättesaadavusele föderaalse õiguskaitse; rõhutab, et tervis on inimõigus ja et riigi kohustus on pakkuda kõigile kättesaadavaid tervishoiuteenuseid;

11. kutsub USA Kongressi üles andma abordile juurdepääsuks föderaalset õiguskaitset naiste tervise kaitse seaduse (WHPA) kaudu, mille võttis hiljuti ajaloolisel hääletusel vastu USA Esindajatekoda ja mis kaitseb aborti osariigi tasandi keeldude ja piirangute kehtestamise eest;

12. rõhutab, et aborti keelustavad väga piiravad seadused ei vähenda abordi vajadust, vaid toovad kaasa olukorra, kus naised peavad püüdma teha aborti salaja, reisima abordi tegemiseks mujale või kandma raseduse oma soovi vastaselt lõpuni, mis kujutab endast inimõiguste rikkumist ja soolise vägivalla vormi, mis mõjutab naiste ja tütarlaste õigust elule, füüsilisele ja vaimsele puutumatusele, võrdsusele, mittediskrimineerimisele ja tervisele;

13. rõhutab, et soovimatute raseduste arvu saab vähendada üksnes hariduse, teabe ja üldise juurdepääsuga rasestumisvastastele vahenditele, seksuaalvägivalla kaotamisega ja jagatud vastutusega rasestumisvastaste vahendite eest; rõhutab, et esikohale tuleks seada üldine juurdepääs eakohasele ja tõenditel põhinevale seksuaal- ja suhteharidusele, kvaliteetsetele ja kõigile kättesaadavatele kaasaegsetele rasestumisvastastele meetoditele ja vahenditele, pereplaneerimise alasele nõustamisele ja teabele rasestumisvastaste vahendite kohta ning ohutu ja seadusliku abordi tagamine;

14. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et see seadus mõjutab ebaproportsionaalselt inimesi, kellel on sotsiaal-majanduslikke raskusi, maapiirkondades elavaid inimesi, rassistatud inimesi, LGBTIQ+-inimesi ja neid, keda diskrimineeritakse mitmekordselt ja läbipõimunult, peamiselt haavatavaid naisterühmi, kes rahaliste või logistiliste takistuste tõttu ei saa endale lubada reisimist naaberosariikide reproduktiivtervise kliinikutesse, tekitades suurema riski, et nad võtavad ette ebaturvalised ja eluohtlikud protseduurid, ning suurema riski, et nad on sunnitud raseduse oma soovi vastaselt lõpuni kandma;

15. peab äärmiselt küsitavaks moraalset konteksti ja on lisaks mures selle seaduse ülesehituse pärast, kuna see annab eraisikutele volitused ja rahalised stiimulid, et kaevata kohtusse kõik, kes võisid aidata naistel aborti saada, näiteks abordipakkujad või abordipooldajad, avades niiviisi ukse abordivastaste isehakanud korravalvurite poolsele ahistamisele ja põhjendamatutele kohtuasjadele ning pannes aluse 21. sajandi nõiajahtidele;

16. kutsub Ameerika Ühendriikide valitsust üles lõpetama igasuguse preemiatel põhineva abordikeeldude osariikliku või individuaalse jõustamise süsteemi, mis loob hirmu ja hirmutamise õhkkonna;

17. on sügavalt mures Texase seaduse mõju pärast teistele USA osariikidele, keda innustab USA ülemkohtu tegevusetus ning kes püüavad abordikeelde üle kogu riigi vastu võtta, nagu on juba näha Floridas;

18. märgib, et see seadus, mis on üks 26st viimase kümne aasta jooksul Texases juba kehtestatud abordipiirangust, kujutab endast järjekordset katset kahjustada naiste õigusi ja reproduktiivvabadust ning nende õigust tervishoiule ning selles ei võeta arvesse naiste põhiseaduslikke õigusi ega inimeste tahet;

19. on mures selle pärast, et see seadus mitte ainult ei too kaasa abordi de facto keelustamist, vaid rikub ka jämedalt naiste inimõigusi, eirates täielikult rahvusvahelisi inimõiguste standardeid, sealhulgas taandarengu ärahoidmise põhimõtet, ning piirab juurdepääsu tervishoiule, vähendades naisi ravivate hooldusasutuste arvu, tuues naiste jaoks kaasa ebavõrdsuse hoolduse valdkonnas ja ohustades veelgi naiste elu;

20. mõistab teravalt hukka naiste õiguste ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste tagasilanguse USAs ja kogu maailmas ning kutsub Euroopa välisteenistust, komisjoni ja kõiki ELi liikmesriike üles kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et tugevdada oma meetmeid selle vastu võitlemiseks; tuletab meelde, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused on põhilised inimõigused, mida tuleks tugevdada ja mida ei tohi mingil juhul nõrgendada ega tagasi võtta;

21. rõhutab, et kooskõlas Pekingi tegevusprogrammi ning ICPD tegevusprogrammiga tuleb kaitsta iga inimese õigust kehalisele puutumatusele ja sõltumatusele ning tagada seda õigust toetavate oluliste teenuste kättesaadavus; nõuab, et riiklikesse üldistesse tervisekindlustusstrateegiatesse, -poliitikameetmetesse ja -programmidesse integreeritaks terviklik lähenemisviis seksuaal- ja reproduktiivtervise põhipaketis, sealhulgas meetmed ebaturvaliste abortide ennetamiseks ja ärahoidmiseks, samuti abordijärgse hoolduse pakkumine;

22. tunneb muret kohtuotsuse Roe vs. Wade peatse läbivaatamise pärast ülemkohtus ja selle pärast, et see murranguline kohtuotsus, mis tagab naiste õigused, võidakse lähitulevikus tühistada; kardab, et sellel oleks ränk ja ulatuslik mõju tervishoiuteenuste kättesaadavusele ja naiste vabale valikule teistes osariikides, arvestades asjaolu, et veel 11 osariigis on nn käivitusseadused, millega keelustatakse praegu kehtiv abordiõigus ja mis jõustuksid automaatselt juhul, kui kohtuotsus Roe vs. Wade tühistatakse;

23. väljendab heameelt selle üle, et Bideni administratsioon on tühistanud abordivastase nn üldise vaikimisseaduse ning tema kavatsuse üle taastada USA rahastamine ÜRO Rahvastikufondile (UNFPA), mis on ÜRO seksuaal- ja reproduktiivtervise amet; nõuab tungivalt, et rahastamise taastamine toimuks viivitamata;

24. tuletab meelde, et üks Euroopa välisteenistuse GAP III viiest sambast edendab seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tagaksid inimõiguste klauslite, sealhulgas vaba ja turvalise abordi õiguse austamise ja edendamise kõigis rahvusvahelistes suhetes USAga;

25. palub ELi delegatsioonil USAs jälgida seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukorda Texases ja teistes osariikides ning seada seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvad õigused prioriteediks oma suhetes asjaomaste USA ametivõimudega ning GAP III rakendamisel kohalikul tasandil;

26. nõuab, et EL ja liikmesriigid pakuksid kogu võimalikku toetust, sealhulgas rahalist toetust, USAs asuvatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes kaitsevad ja edendavad seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi riigis, väljendades oma üldist pühendumist nendele õigustele; kutsub lisaks liikmesriike üles pakkuma turvapaika kõigile meditsiinitöötajatele, keda võib nende seadusliku töö tõttu ähvardada õiguslik või muu ahistamine; tuletab meelde, et aborditeenuste täielik keelustamine või aborditeenuste osutamisest keeldumine on üks soolise vägivalla vorme;

27. kutsub ELi inimõiguste eriesindajat üles taunima oma suhtluses USA ametnikega naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste sellist rikkumist;

28. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles taunima oma suhtluses USA ametnikega naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste ning nende õiguse tervishoiule sellist rikkumist ja mõistma selle hukka;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, Ameerika Ühendriikide presidendile ja tema administratsioonile, USA Kongressile ning Texase osariigi kubernerile ja seadusandlikule kogule.

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika