Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0490/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0490/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aborttilaista Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0490/2021 (The Left)
B9‑0491/2021 (Verts/ALE)
B9‑0497/2021 (Renew)
B9‑0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
S&D-ryhmän puolesta
Abir Al‑Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos‑Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marisa Matias
The Left -ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2021/2910(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0490/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0490/2021
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma aborttilaista Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa

(2021/2910(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 25. marraskuuta 2020 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevasta kolmannesta EU:n toimintasuunnitelmasta (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa (JOIN(2020)0017),

 ottaa huomioon WHO:n turvallista aborttia koskevat ohjeet ”Safe abortion: technical and policy guidance for health systems”,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW),

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

 ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

 ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 2006 tehdyn yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 14. syyskuuta 2021 antaman julkilausuman ”UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity”,

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan,

 ottaa huomioon vuonna 2015 sovitut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja erityisesti tavoitteen 3 terveyden edistämisestä ja tavoitteen 5 sukupuolten tasa-arvon edistämisestä,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

 ottaa huomioon Kairossa vuonna 1994 pidetyn kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD), sen toimintaohjelman sekä siihen liittyvien tarkistuskonferenssien tulokset,

 ottaa huomioon 1. marraskuuta 2019 annetun Nairobin julkilausuman ”Accelerating the Promise” kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD25) 25. vuosipäivästä sekä Nairobin huippukokouksessa ilmoitetut kansalliset sitoumukset ja kumppanuussitoumukset sekä yhteistyötoimet,

 ottaa erityisesti huomioon seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden osalta 24. kesäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman[1], jossa todetaan, että lisääntymisterveydenhuollon saatavuus on naisten ihmisoikeuksien peruspilari ja että sen kieltäminen on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto,

 ottaa huomioon Pekingin toimintaohjelman ja siihen liittyvien tarkistuskonferenssien tulokset,

 ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen perustuslain,

 ottaa huomioon vuonna 1973 asiassa Roe vastaan Wade annetun tuomion, joka vahvistettiin asiassa Planned Parenthood vastaan Casey annetussa tuomiossa, ja asiassa Whole Woman’s Health vastaan Hellerstedt annetut tuomiot, joissa vahvistetaan, että raskaana olevilla naisilla on Yhdysvaltojen perustuslain mukaan oikeus päättää, jatketaanko raskautta sikiön elinkelpoisuuteen asti,

 ottaa huomioon vuonna 2021 Texasin senaatin antaman lain 8 (SB8), joka koskee aborttia, mukaan lukien syntymättömän lapsen sydämenlyöntien havaitsemisen jälkeen tehtävät abortit, ja jossa annetaan yksityinen siviilikanneoikeus,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden 1. syyskuuta 2021 antaman määräyksen, jossa kieltäydytään estämästä Texasin SB8-lakia,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Texasin osavaltio hyväksyi 1. syyskuuta 2021 SB8-lain, jolla naisia kielletään hakeutumasta raskaudenkeskeytyshoitoon sikiön sydämensykkeen havaitsemisen jälkeen, eli käytännössä vain kuuden viikon kuluttua edellisestä kuukautiskierrosta, ja edellytetään kahta erillistä ultraäänitutkimusta ennen toimenpiteen suorittamista, eikä poikkeuksia sallita, vaikka raskaus johtuu raiskauksesta tai insestistä tai vaikka sikiön terveydentila on sellainen, ettei lapsi todennäköisesti jää henkiin syntymän jälkeen;  ottaa huomioon, että SB8-laki tarkoittaa lähes täydellistä aborttikieltoa;

B. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja EU tunnustavat ihmisoikeudet luovuttamattomiksi ja kaikille ihmisille luonnostaan kuuluviksi;

C. ottaa huomioon, että transatlanttisen kumppanuuden perustavanlaatuinen luonne tarkoittaa, että se perustuu yhteisiin arvoihimme, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo, kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, terveellisen elämän varmistaminen, köyhyyden poistaminen kaikkialla ja hyvinvoinnin edistäminen kaikille iästä riippumatta ovat kestävän kehityksen tavoitteiden 1, 3 ja 5 peruspyrkimyksiä; ottaa huomioon, että kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään näitä kestävän kehityksen tavoitteita, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat tavoitteet 3.7 ja 5.6;

E. ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet perustuvat perusluonteisiin ihmisoikeuksiin ja ne on suojattu ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä ja eurooppalaisessa oikeudessa, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, CEDAW-yleissopimuksessa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, ja että ne ovat olennainen osa kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa;

F. ottaa huomioon, että naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea antoivat elokuussa 2018 yhteisen julkilausuman, jossa ne korostivat, että turvallisen ja laillisen raskaudenkeskeytyksen sekä siihen liittyvien palvelujen ja tietojen saatavuus on naisten lisääntymisterveyden keskeinen osatekijä, ja jossa ne kehottivat maita poistamaan naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat rajoitukset, sillä ne vaarantavat heidän terveytensä ja henkensä; toteaa, että abortin saatavuus on ihmisoikeus ja että sen viivästyttäminen ja epääminen ovat sukupuolistuneen väkivallan muotoja ja niissä voi olla kyse kidutuksesta ja/tai julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta; ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 ja 5 mukaisia osatavoitteita, ja toteaa, että sukupuolistunut väkivalta ja kaikkien naisiin kohdistuvien haitallisten käytäntöjen poistaminen on kestävän kehityksen tavoitteen 5 osatavoite;

G. toteaa, että kattavan seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuus, mukaan lukien perhesuunnittelu, ehkäisymenetelmät ja turvallinen ja laillinen abortti, sekä jokaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja kyky tehdä vapaita ja riippumattomia päätöksiä omasta kehostaan ja elämästään ovat yksilöiden riippumattomuuden edellytys ja siten olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi kaikilla yksityiselämän ja julkisen elämän osa-alueilla, mukaan lukien osallistuminen työmarkkinoille ja politiikkaan, sekä sukupuolistuneen väkivallan poistamiseksi; toteaa, että tässä pätee periaate, jonka mukaan jokainen päättää itse omasta kehostaan;

H. ottaa huomioon, että se, että miehet ja pojat toimivat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolesta ja osallistuvat niihin, on tavoite ja myös edellytys kestävän tasa‑arvon saavuttamiselle;

I. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutuminen on olennainen osa ihmisarvoa ja liittyy erottamattomasti sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen ja sukupuolistuneen väkivallan torjuntaan; ottaa huomioon, että naisten ja tyttöjen osallistuminen sellaisten lakien ja politiikkojen laatimiseen, jotka vaikuttavat heihin ja koskevat heidän ihmisoikeuksiaan, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä abortti, ja sen varmistaminen, että he voivat saada oikeutta ja oikeussuojakeinoja, kun heidän oikeuksiaan loukataan, ovat avainasemassa sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa;

J. ottaa huomioon, että oikeus henkilön fyysisen ja henkisen koskemattomuuden kunnioittamiseen on keskeinen osa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa;

K. ottaa huomioon, että merkittävässä Roe vastaan Wade -oikeustapauksessa Yhdysvaltojen korkein oikeus laillisti abortin Yhdysvalloissa, mikä antaa raskaana oleville naisille perustuslain mukaisen oikeuden päättää, jatketaanko raskautta sikiön elinkelpoisuuteen asti; ottaa huomioon, että tämä vahvistettiin lisäksi asioissa Planned Parenthood vastaan Casey ja Whole Woman’s Health vastaan Hellerstedt;

L. ottaa huomioon, että 12 muuta Yhdysvaltojen osavaltiota on asettanut kieltoja raskauden alkuvaiheen aborteille, mutta niiden kaikkien voimaantulo on estetty, koska liittovaltioiden tuomioistuimet ovat julistaneet ne perustuslain vastaisiksi;

M. ottaa huomioon, että SB8-laissa kielletään abortti noin kuuden viikon raskauden jälkeen ja että ennen SB8-lakia noin 85–90 prosentilla Texasissa aborttihoitoa saaneista naisista raskaus oli edennyt vähintään kuudennelle viikolle, joten laki johtaa aborttihoidon tosiasialliseen lopettamiseen osavaltiossa;

N. ottaa huomioon, että SB8-lain tarkoituksena on vapauttaa hallituksen viranhaltijat lain täytäntöönpanon valvonnasta. mutta sen sijaan sillä kannustetaan yksityisiä kansalaisia hakemaan rahallista palkkiota haastamalla oikeuteen kenet tahansa, joka tarjoaa aborttihoitoa tai avustaa jotakuta tällaisen hoidon saamisessa tässä osavaltiossa, mikä todennäköisesti johtaa terveydenhuollon tarjoajien, aborttihoidon tarpeessa olevien naisten ja kaikkien heitä auttavien henkilöiden, myös heidän läheistensä, laillistettuun häirintään; ottaa huomioon, että SB8-lailla on joka tapauksessa terveydenhuollon tarjoajien toimintaa lamaannuttava vaikutus;

O. ottaa huomioon, että naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea on havainnut, että abortin kriminalisoinnilla ei ole pelotearvoa; ottaa huomioon, että kuten naisten ja tyttöjen syrjintää käsittelevä työryhmä on todennut, silloin kun aborteille on asetettu oikeudellisia rajoituksia, raskauden turvallisesta keskeyttämisestä tulee sosioekonomisesti edullisessa asemassa olevien naisten etuoikeus, kun taas naisten, joilla on rajalliset resurssit, on pakko turvautua vaarallisiin ja laittomiin abortteihin, mikä vaarantaa heidän henkensä ja terveytensä; ottaa huomioon, että kuten muissa aborttirajoituksia koskevissa tapauksissa on jo todettu, SB8-laki vaikuttaa suhteettomasti henkilöihin, jotka jo kohtaavat syrjintää tai esteitä terveydenhuoltoon pääsyssä, mukaan lukien rodullistetut henkilöt, etniset vähemmistöt, paperittomat naiset ja pienituloiset tai maaseudulla asuvat henkilöt, joilla ei ole varaa matkustaa voidakseen käyttää näitä palveluja;

P. ottaa huomioon, että abortin kieltäminen ja siten naisten pakottaminen tekemään vaarallisia abortteja lisää äitiyskuolleisuutta, eli kuolemia, jotka ovat täysin estettävissä;

Q. ottaa huomioon, että Texas on jo ottanut käyttöön 26 aborttikieltoa kuluneen vuosikymmenen aikana, mukaan lukien tämän vuoden aborttikielto kuudennen raskausviikon jälkeen ja aborttikielto, joka tulisi voimaan, jos asiassa Roe vastaan Wade tehty ratkaisu kumottaisiin; ottaa huomioon, että tänä aikana osavaltion aborttiklinikoiden määrä on laskenut 46:sta vuonna 2011 vain 21 klinikkaan vuonna 2017; ottaa huomioon, että tämä tarkoittaa sitä, että naiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa;

R. ottaa huomioon, että abortin saaminen oli jo ennestään vaikeaa Texasissa ja muilla Yhdysvaltojen alueilla ja että ne, jotka kohtaavat esteitä pääsyssä terveydenhuoltoon, mukaan lukien marginalisoidut ja haavoittuvat ryhmät, pääasiallisesti pienituloiset, ovat niitä, joihin SB8-lain kaltainen kielto vaikuttaa eniten;

S. ottaa huomioon, että koska abortti on käytännössä nyt kielletty Texasissa, potilaat menevät naapuriosavaltioiden lisääntymisterveysklinikoille ja kuormittavat alueen heikkoa raskaudenkeskeytysinfrastruktuuria; toteaa, että Texasin osavaltiossa tehdään vuosittain yli 56 000 aborttia; toteaa, että on epätodennäköistä, että naapuriosavaltiot voisivat ottaa vastaan kaikki potilaat, jotka tyypillisesti tekisivät abortin SB8-lain voimaantulon jälkeen;

T. ottaa huomioon, että 15–19-vuotiaiden teinityttöjen raskaus- ja synnytyskomplikaatiot on maailman johtava kuolinsyy; ottaa huomioon, että lapsen oikeuksien komitea kehottaa maita poistamaan abortin rangaistavuuden ja varmistamaan, että tytöt saavat turvallisia raskaudenkeskeytyspalveluja; ottaa huomioon, että teini-iässä raskaaksi tuleminen pahentaa köyhyyden kierrettä; ottaa huomioon, että Texasissa on Yhdysvaltojen osavaltioista seitsemänneksi korkeimmat teinisynnytysluvut ja korkein toistuvien synnytysten määrä teini-ikäisten keskuudessa; ottaa huomioon, että latinalaisamerikkalais- ja afroamerikkalaistaustaisten tyttöjen sekä kouluttamattomien, maaseudulla tai sijaisperheessä asuvien ja köyhyydessä elävien tyttöjen keskuudessa teiniraskauksia on erityisen paljon; ottaa huomioon, että teini-ikäiset äidit keskeyttävät opintonsa ja kohtaavat työttömyyttä huomattavasti muita todennäköisemmin; ottaa huomioon, että 65 prosenttia Texasin nuorille vanhemmille syntyneistä lapsista elää köyhyydessä ja että näiden lasten terveydentila on todennäköisemmin huono ja koulumenestys on heikko;

U. ottaa huomioon, että SB8-laki on yksi Yhdysvaltojen ankarimmista aborttitoimenpiteistä, koska sillä kielletään abortit osavaltiossa sen jälkeen, kun sikiön sydämenlyönnit voidaan havaita, ja ainoana poikkeuksena ovat lääketieteelliset hätätilanteet mutta ei raiskaus, insesti tai sikiön terveydentila, joka estää elämän syntymän jälkeen; toteaa, että tämä on sukupuolistuneen väkivallan muoto ja kyseessä voi olla kidutus ja/tai julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu;

V. ottaa huomioon, että Center for Reproductive Rights -järjestö ja sen kumppanit esittivät 30. elokuuta 2021 Yhdysvaltojen korkeimmalle oikeudelle kiireellisen pyynnön estää Texasin lain voimaantulo;

W. ottaa huomioon, että lakiesitystä vastusti yli 300 texasilaista lakimiestä, jotka sanoivat sen heikentävän oikeusjärjestelmän pitkäaikaisia sääntöjä ja perusperiaatteita; ottaa huomioon, että yli 200 lääkäriä eri puolilla Texasia ilmaisi syvän huolensa kyvystään tarjota terveydenhuoltoa ja varoitti, että laki loisi ”lamaannuttavan vaikutuksen”, joka estäisi yli 30 erikoisalan lääkäreitä, mukaan lukien perusterveydenhuolto, ensiapu, naistentaudit, gynekologia ja sisätaudit, antamasta potilaille tietoa kaikista raskauden vaihtoehdoista perusteettomien kanteiden pelossa;

X. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat tuominneet SB8-lain hyväksymisen hälyttävänä sekä tuominneet ne haitat, joita aborttikielto aiheuttaa raskaana oleville naisille Texasissa ja erityisesti marginalisoitujen yhteisöjen naisille, pienituloisille naisille, maaseudulla eläville naisille, rodullisten ja etnisten vähemmistöjen naisille sekä maahanmuuttajanaisille, joihin tämä kielto vaikuttaa suhteettomasti, ja he ovat kehottaneet Yhdysvaltojen hallitusta estämään taantumisen abortin saatavuutta koskevissa oikeuksissa ja sen sijaan hyväksymään positiivisia toimenpiteitä, jotta varmistetaan mahdollisuus tehdä abortti turvallisesti ja laillisesti;

Y. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti viidellä neljää vastaan olla estämättä Texasin lakia ja totesi, että lain kumoamista ajaneet eivät täyttäneet todistustaakkaansa asiassa ”monitahoisten ja uusien ennakkotapaukseen liittyvien prosessioikeudellisten kysymysten osalta”;

Z. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen oikeusministeriö nosti 9. syyskuuta 2021 kanteen Texasia vastaan ja väitti, että kielto rikkoo yksilön perustuslaillista oikeutta aborttiin sikiön elinkelpoisuuteen saakka, ja ottaa huomioon, että liittovaltion piirituomioistuin on järjestänyt alustavan kieltomääräystä koskevan kuulemistilaisuuden 1. lokakuuta 2021;

AA. ottaa huomioon, että presidentti Biden on ilmoittanut, että lakiesitys on ”ennennäkemätön naisten perustuslaillisiin oikeuksiin kohdistuva hyökkäys”, ja että hän lupasi ”koko hallituksen toimia” lain mitätöimiseksi ja vaati ”Texasissa oleville naisille turvallisia ja laillisia abortteja” ja vahvisti lausunnossaan, että Bidenin ja Harrisin hallinto aikoo aina suojella terveydenhuollon saatavuutta ja puolustaa naisen oikeutta tehdä päätöksiä omasta kehostaan ja päättää tulevaisuudestaan;

AB. ottaa huomioon, että Guttmacher Instituten syyskuussa 2019 julkaisemassa raportissa ”Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017” todettiin, että mahdollisesti vaaralliset muut kuin lääketieteelliset yritykset tehdä abortti itse lisääntyvät huolestuttavasti niissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, joissa lisääntymisterveydenhuollon saatavuus on rajallinen;

1. yhtyy Yhdysvalloissa esitettyihin tuomitseviin kannanottoihin siitä, että Texasin lainsäädäntöelin on hyväksynyt SB8-lain, mikä merkitsee käytännössä abortin täydellistä kieltämistä, myös silloin, kun kyseessä on raiskaus tai insesti tai kun sikiön terveydentila on sellainen, ettei lapsi todennäköisesti jää henkiin syntymän jälkeen, ja toteaa, että laki on vakava hyökkäys naisten vapautta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kohtaan, sillä ne ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia, ja se loukkaa yhdysvaltalaisten naisten perustuslaillisia oikeuksia; on erittäin huolissaan siitä, missä määrin tämä kielto lisää raiskauksen ja insestin uhrien kokemaa traumaa;

2. kehottaa Texasin osavaltion hallitusta kumoamaan pikaisesti SB8-lain, jotta varmistetaan osavaltiossa turvalliset, lailliset, maksuttomat ja laadukkaat aborttipalvelut, ja asettamaan nämä palvelut helposti kaikkien naisten ja tyttöjen saataville;

3. ilmaisee vahvan solidaarisuutensa ja tukensa Texasin naisille sekä niille, jotka tarjoavat aborttiterveydenhuoltoa ja puhuvat sen puolesta tällaisissa koettelevissa olosuhteissa;

4. suhtautuu myönteisesti presidentti Joe Bidenin pyrkimyksiin ohjata neuvostoa ja Valkoisen talon neuvonantajaa käynnistämään koko hallituksen toimet tähän päätökseen vastaamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että Texasin naisilla on mahdollisuus tehdä abortti turvallisesti ja laillisesti, kuten se on turvattu asiassa Roe vastaan Wade; pitää myönteisenä, että presidentti Joe Bidenin hallinto kehotti perjantaina 1. lokakuuta 2021 tuomaria estämään Texasin asettaman aborttikiellon;

5. ilmaisee täyden tukensa ja solidaarisuutensa lääkäreille sekä niille, jotka ovat osallisina Texasin senaatin SB8-lain vastaisissa kanteissa siinä toivossa, että heidän työnsä tuloksena palautetaan Texasin naisten oikeus lisääntymisterveydenhuoltoon; tunnustaa kansalaisjärjestöjen roolin palveluntarjoajina ja myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolestapuhujina Yhdysvalloissa ja kannustaa niitä jatkamaan työtään näiden perusoikeuksien puolesta; vahvistaa, että näiden kansalaisjärjestöjen toiminta edellyttää asianmukaista rahoitusta;

6. korostaa, että YK:n asiantuntijat korostivat 14. syyskuuta 2021, että naisten ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, joita ei voida alistaa kulttuurisille, uskonnollisille tai poliittisille näkökohdille, ja lisäsivät, että ideologisin ja uskonnollisin perustein tapahtuva puuttuminen kansanterveysasioihin on vaikuttanut erityisen haitallisesti naisten ja tyttöjen terveyteen ja hyvinvointiin;

7. pitää erittäin valitettavana, että Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti äärimmäisen niukasti (neljällä viittä vastaan) olla estämättä tämän ennennäkemättömän SB8-lain käyttöönottoa; muistuttaa, että tämä päätös ei tarkoita, että lakia olisi pidetty perustuslain mukaisena;

8. kehottaa presidentti Joe Bideniä jatkamaan ponnistelujaan turvallisten ja laillisten aborttien saatavuuden varmistamiseksi; kannustaa toteuttamaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että abortti ja ehkäisy sisällytetään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien kattavien tietojen ja palvelujen tarjontaan ja että ne ovat yleisesti saatavilla, ja niiden jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi hätätilanteissa, kuten covid-19-pandemiassa;

9. kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta poistamaan abortin rangaistavuuden kokonaan, mikä edellyttää niin raskaana olevien naisten ja tyttöjen, terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien ja muiden henkilöiden, jotka mahdollistavat aborttipalvelujen saatavuuden, niissä avustamisen tai niiden tarjoamisen, rankaisemisen lopettamista kuin myös abortin poistamista rikoslaista ja kaikkien muiden rankaisevien lakien, toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen poistamista;

10. kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta luomaan liittovaltiotason oikeudellisen suojan abortin yleiselle saatavuudelle; korostaa, että terveys on ihmisoikeus ja että on valtion velvollisuus taata kaikille mahdollisuus saada terveydenhuoltoa;

11. kehottaa Yhdysvaltojen kongressia hyväksymään liittovaltiotason oikeudellisen suojan abortin saatavuudelle naisten terveyden suojelua koskevalla lailla (WHPA), joka hyväksyttiin äskettäin Yhdysvaltojen edustajainhuoneen historiallisessa äänestyksessä ja joka suojaa aborttia osavaltiotason kielloilta ja rajoituksilta;

12. korostaa, että abortin kieltävät erittäin rajoittavat lait eivät vähennä aborttien tarvetta vaan johtavat siihen, että naiset joutuvat tekemään laittomia abortteja, matkustamaan tehdäkseen abortin tai jatkamaan raskautta vasten tahtoaan, mikä on ihmisoikeusloukkaus ja sukupuolistuneen väkivallan muoto, joka vaikuttaa naisten ja tyttöjen oikeuteen elämään, ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja terveyteen;

13. korostaa, että tahattomia raskauksia voidaan vähentää ainoastaan valistuksella, tiedottamisella ja ehkäisyn yleisellä saatavuudella, seksuaalisen väkivallan kitkemisellä ja yhteisellä vastuulla ehkäisystä; korostaa, että etusijalle olisi asetettava ikätasoon soveltuvan ja näyttöön perustuvan seksuaali- ja ihmissuhdekasvatuksen, erilaisten laadukkaiden ja yleisesti saatavilla olevien nykyaikaisten ehkäisymenetelmien ja ‑välineiden, perhesuunnittelua koskevan neuvonnan ja ehkäisytiedotuksen yleinen saatavuus sekä takeet turvallisesta ja laillisesta raskaudenkeskeytyshoidosta;

14. on erittäin huolissaan siitä, että tämä laki vaikuttaa kohtuuttomasti sosioekonomisissa vaikeuksissa oleviin ihmisiin, maaseudulla asuviin henkilöihin, rodullistettuihin ihmisiin, hlbtiq+-henkilöihin sekä moniperusteisen ja intersektionaalisen syrjinnän uhreihin eli useimmiten sellaisiin haavoittuvassa asemassa oleviin naisten ryhmiin, joilla taloudellisten tai logististen esteiden vuoksi ei ole varaa matkustaa lisääntymisterveysklinikoille naapuriosavaltioihin, jolloin heillä on suurempi riski siitä, että heille tehdään hengenvaarallisia toimenpiteitä, ja suurempi riski siitä, että heidän on pakko jatkaa raskauttaan loppuun asti vasten tahtoaan;

15. kyseenalaistaa täysin asian moraalisen kontekstin ja on myös huolissaan tavasta, jolla tämä laki on laadittu, koska sillä annetaan valtaa ja rahallisia kannustimia yksityisille kansalaisille haastaa oikeuteen kuka tahansa, joka on saattanut auttaa naisia hankkimaan abortin, kuten raskaudenkeskeytyksen tarjoajia tai raskaudenkeskeytyshoidon puolestapuhujia, jolloin sillä avataan portti kiihkeiden abortinvastustajien harjoittamalle häirinnälle ja kiusantekomielessä nostamille oikeusjutuille ja luodaan perusta 2000‑luvun noitavainoille;

16. kehottaa Yhdysvaltojen hallitusta lopettamaan osavaltion tai yksilöiden harjoittamaan aborttikiellon valvontaan perustuvat palkkiopohjaiset järjestelmät, joilla luodaan pelon ja pelottelun ilmapiiri;

17. on erittäin huolissaan Texasin lain vaikutuksesta muihin Yhdysvaltojen osavaltioihin, jotka saavat rohkaisua Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden toimimattomuudesta ja yrittävät saada hyväksyttyä aborttikieltoja eri puolilla maata, kuten on jo nähty Floridassa;

18. toteaa, että tämä laki, joka on yksi 26:sta Texasissa viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana jo säädetystä aborttia koskevasta rajoituksesta, on jälleen uusi yritys heikentää naisten oikeuksia ja heidän lisääntymistä koskevaa vapauttaan sekä heidän oikeuttaan terveydenhuoltoon eikä siinä oteta huomioon naisten perustuslaillisia oikeuksia eikä kansan tahtoa;

19. on huolissaan siitä, että tämä laki johtaa tosiasialliseen aborttikieltoon ja se myös loukkaa räikeästi naisten ihmisoikeuksia, mikä on täysin ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeusnormien, kuten oikeuksissa taantumista koskevan kiellon periaatteen, kanssa, sekä siitä, että sillä rajoitetaan terveydenhuollon saatavuutta vähentämällä naisten hoitoon erikoistuneita terveydenhoitopalveluja, mikä johtaa hoitokuiluun naisten kohdalla ja vaarantaa naisten hengen;

20. tuomitsee jyrkästi naisten oikeuksissa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja ‑oikeuksissa Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti tapahtuvan taantumisen ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH), komissiota ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita käyttämään kaikkia niiden käytettävissä olevia välineitä lujittaakseen toimia sen torjumiseksi; muistuttaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia, joita olisi parannettava, eikä niitä voida millään tavalla vesittää tai peruuttaa;

21. korostaa, että Pekingin toimintaohjelman ja ICPD:n toimintaohjelman mukaisesti on suojeltava kaikkien ihmisten oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen ja että on varmistettava tämän oikeuden täytäntöön panevien välttämättömien palvelujen saatavuus; kehottaa noudattamaan kattavaa lähestymistapaa välttämätöntä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan paketin yhteydessä, mukaan lukien toimenpiteet, joilla ehkäistään ja vältetään vaarallisia abortteja, sekä abortin jälkeisen hoidon järjestäminen, ja toteaa, että ne on sisällytettävä kansallisiin yleisen sairausvakuutusturvan strategioihin, politiikkoihin ja ohjelmiin;

22. on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen korkein oikeus aikoo tarkastella Roe vastaan Wade -oikeuskäytäntöä ja että tämä uraauurtava tuomio, jolla taataan naisten oikeudet, saatetaan kumota lähitulevaisuudessa; pelkää, että tällä olisi vakavia ja laajoja vaikutuksia terveydenhuollon saatavuuteen ja naisten valinnanvapauteen muissa osavaltioissa, sillä 11 muussa osavaltiossa on tällä hetkellä olemassa nk. trigger-lakeja, joilla kielletään oikeus raskaudenkeskeytykseen ja jotka tulisivat voimaan automaattisesti siinä tapauksessa, että Roe vastaan Wade -tuomio kumottaisiin;

23. pitää myönteisenä, että Bidenin hallinto poisti käytöstä yleisen abortinvastaisen ns. suukapulasäännön ja että se aikoo palauttaa Yhdysvaltojen rahoituksen YK:n väestöohjelmarahastolle, joka on seksuaali- ja lisääntymisterveydestä vastaava YK:n virasto; kehottaa toteuttamaan tämän rahoituksen palauttamisen viipymättä;

24. muistuttaa, että yksi EUH:n sukupuolten tasa-arvoa koskevan kolmannen toimintasuunnitelman (GAP III) viidestä pilarista on seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuslausekkeita, mukaan lukien oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen, kunnioitetaan ja edistetään kaikissa kansainvälisissä suhteissa Yhdysvaltoihin;

25. kehottaa EU:n edustustoa Yhdysvalloissa seuraamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilannetta Texasissa ja muissa osavaltioissa ja asettamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet etusijalle sen yhteyksissä asiaan liittyviin Yhdysvaltojen viranomaisiin sekä siinä, miten se panee GAP III:n paikallisesti täytäntöön;

26. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen, taloudellinen tuki mukaan lukien, Yhdysvalloissa toimiville kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka suojelevat ja edistävät seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia maassa, osoituksena niiden yleismaailmallisesta sitoutumisesta näihin oikeuksiin; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tarjoamaan turvasataman kaikille lääkintäalan ammattilaisille, jotka saattavat olla vaarassa joutua oikeudellisen tai muunlaisen häirinnän kohteeksi oikeutetun työnsä vuoksi; muistuttaa, että raskaudenkeskeytyshoidon kieltäminen kokonaan tai sen epääminen on yksi sukupuolistuneen väkivallan muoto;

27. kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa tuomitsemaan tämän naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien loukkauksen, kun hän on yhteydessä Yhdysvaltojen viranomaisiin;

28. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tuomitsemaan ja tuomaan ilmi tämän naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien loukkauksen ja heidän oikeuttaan terveydenhuoltoon koskevan loukkauksen, kun hän on yhteydessä Yhdysvaltojen viranomaisiin;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Amerikan yhdysvaltojen presidentille ja hänen hallinnolleen, Yhdysvaltojen kongressille sekä Texasin osavaltion kuvernöörille ja lainsäädäntöelimelle.

 

Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö