Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B9-0490/2021Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B9-0490/2021

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
B9-0490/2021 (The Left)
B9-0491/2021 (Verts/ALE)
B9-0497/2021 (Renew)
B9-0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
S&D grupas vārdā
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
grupas “Renew” vārdā
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
Verts/ALE grupas vārdā
Marisa Matias
grupas “The Left” vārdā
Fabio Massimo Castaldo


Procedūra : 2021/2910(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B9-0490/2021
Iesniegtie teksti :
RC-B9-0490/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV Teksasas štatā pieņemto tiesību aktu attiecībā uz abortiem

(2021/2910(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 2020. gada 25. novembra kopīgo paziņojumu “ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns (GAP) III: vērienīga programma dzimumu līdztiesībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm ES ārējā darbībā” (JOIN(2020)0017),

 ņemot vērā PVO norādījumus “Safe abortion: technical and policy guidance for health systems” (“Droši aborti: tehniskie un politiskie norādījumi veselības sistēmām”),

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

 ņemot vērā 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

 ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (“Stambulas konvencija”),

 ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām,

 ņemot vērā 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

 ņemot vērā 2006. gada ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

 ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja 2021. gada 14. septembra paziņojumu “UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity” (“ANO eksperti nosoda jaunus uzbrukumus tiesībām uz drošu abortu un Augstākās tiesas līdzdalību”),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 3. pantu,

 ņemot vērā 2015. gadā apstiprinātos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un jo īpaši 3. un 5. mērķi, proti, veicināt veselību un dzimumu līdztiesību,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

 ņemot vērā 1994. gadā Kairā notikušo Starptautisko konferenci par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD), tās rīcības programmu un pārskatīšanas konferenču rezultātus,

 ņemot vērā 2019. gada 1. novembra Nairobi paziņojumu par Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadienu (ICPD25) “Accelerating the Promise” (“Ātrāk panākt solīto”) un valstu un partneru apņemšanās un sadarbības pasākumus, kas tika izziņoti Nairobi samitā,

 ņemot vērā jo īpaši 2021. gada 24. jūnija rezolūciju par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību stāvokli ES sieviešu veselības kontekstā[1], kurā atzīts, ka reproduktīvās veselības aprūpes pieejamība ir viens no sieviešu cilvēktiesību pamatpīlāriem un tās liegšana ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids,

 ņemot vērā Pekinas Rīcības platformu un tās pārskatīšanas konferenču rezultātus,

 ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu konstitūciju,

 ņemot vērā 1973. gada spriedumu lietā Roe pret Wade, kas apstiprināts spriedumā lietā Planned Parenthood pret Casey un lietā Whole Woman’s Health pret Hellerstedt un ar ko noteikts, ka grūtnieču tiesības līdz augļa dzīvotspējas vecuma sasniegšanai izlemt, vai turpināt grūtniecību, ir ASV konstitucionālās tiesības,

 ņemot vērā 2021. gada Teksasas Senāta likumprojektu Nr. 8 (SB8) “Relating to abortion, including abortions after detection of an unborn child’s heartbeat; authorizing a private civil right of action” (“Attiecībā uz abortiem, tai skaitā abortiem pēc nedzimuša bērna sirdspukstu noteikšanas: atļauja celt civiltiesisku prasību”),

 ņemot vērā ASV Augstākās tiesas 2021. gada 1. septembra nolēmumu, atsakoties bloķēt Teksasas tiesību aktu SB8,

 ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā 2021. gada 1. septembrī Teksasas štatā stājās spēkā SB8, ar ko sievietēm tiek liegta aborta aprūpes pieejamība pēc augļa sirds impulsu sākšanās, faktiski tiklīdz pagājušas sešas nedēļas kopš pēdējā menstruālā cikla, noteikts, ka pirms procedūras veikšanas ir jāveic divi atsevišķi skenējumi ar ultraskaņu, un nav paredzēti izņēmumi gadījumā, ja grūtniecība iestājas izvarošanas vai incesta rezultātā vai ja augļa veselības stāvoklis nav savienojams ar dzīvības uzturēšanu pēc dzemdībām; tā kā SB8 ir gandrīz pilnīgs aborta aizliegums;

B. tā kā gan ASV, gan ES atzīst, ka cilvēktiesības ir neatņemamas un dabiskas visu cilvēku tiesības;

C. tā kā transatlantiskās partnerības fundamentālais raksturs nozīmē, ka tā sakņojas mūsu kopīgajās vērtībās — arī cilvēktiesību ievērošanā;

D. tā kā dzimumu līdztiesība, pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana visām sievietēm un meitenēm, veselīgas dzīves nodrošināšana, nabadzības izskaušana visā pasaulē un jebkura vecuma cilvēku labklājības veicināšana ir 1., 3. un 5. IAM noteikti pamatmērķi; tā kā visas ANO dalībvalstis ir uzņēmušās pienākumus un saistības ievērot un veicināt šos IAM noteiktos mērķus, arī 3.7. un 5.6. apakšmērķi, kas attiecas uz seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām;

E. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības ir nostiprinātas pamata cilvēktiesībās, aizsargātas ar starptautiskajiem un Eiropas cilvēktiesību aktiem, piemēram, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, CEDAW un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, un ir visaptverošas veselības aprūpes nodrošināšanas būtisks elements;

F. tā kā Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja un ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja 2018. gada augustā nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā uzsvēra, ka piekļuve drošiem un legāliem abortiem un ar to saistītajiem pakalpojumiem un informācijai ir svarīgs sieviešu reproduktīvās veselības aspekts, un mudināja valstis izbeigt ierobežojumus sieviešu un meiteņu seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību jomā, jo tas apdraud viņu veselību un dzīvību; tā kā abortu pieejamība ir cilvēktiesības, savukārt to aizkavēšana vai pieejamības liegšana ir dzimumbalstītas vardarbības veids un var nozīmēt spīdzināšanu un/vai nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos; tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības ir ANO 3. un 5. IAM apakšmērķi un tā kā dzimumbalstīta vardarbība un jebkādas pret sievietēm vērstas kaitnieciskas prakses izskaušana ir 5. IAM apakšmērķis;

G. tā kā iespēja saņemt izsmeļošu izglītību seksualitātes un attiecību jomā, seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību (arī ģimenes plānošanas, kontracepcijas metožu un drošu un likumīgu abortu) pieejamība, kā arī ikvienas personas autonomija un spēja brīvi un neatkarīgi pieņemt lēmumus par savu ķermeni un dzīvi ir priekšnoteikums tās neatkarībai un līdz ar to būtiski svarīga dzimumu līdztiesības sasniegšanai visās privātās un sabiedriskās dzīves jomās, arī attiecībā uz dalību darba tirgū un politikā, un dzimumbalstītas vardarbības izskaušanai; tā kā ir piemērojams princips “viņu ķermenis — viņu izvēle”;

H. tā kā vīriešu un zēnu iesaistīšana seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību īstenošanā ir gan mērķis, gan priekšnoteikums, lai panāktu ilgtspējīgu līdztiesību;

I. tā kā seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību īstenošana ir cilvēka cieņas būtisks elements un ir cieši saistīta ar dzimumu līdztiesības panākšanu un dzimumbalstītas vardarbības apkarošanu; tā kā dzimumu līdztiesības panākšanai ir svarīgi, lai sievietes un meitenes piedalītos tādu tiesību aktu un politikas izstrādē, kas skar viņas un attiecas uz viņu cilvēktiesībām, arī seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību un abortu jomā, un lai tiktu nodrošināts, ka viņas var vērsties tiesā un izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja ir pārkāptas viņu tiesības;

J. tā kā tiesības uz personas fiziskās un garīgās neaizskaramības ievērošanu ir būtisks Eiropas Savienības Pamattiesību hartas aspekts;

K. tā kā vēsturiskajā lietā Roe pret Wade Augstākā tiesa legalizēja abortus visā ASV un ar to tika noteiktas ASV konstitucionālās tiesības grūtniecēm līdz augļa dzīvotspējas vecuma sasniegšanai izlemt, vai turpināt grūtniecību; tā kā tas vēl tika apstiprināts lietā Planned Parenthood pret Casey un lietā Whole Woman’s Health pret Hellerstedt;

L. tā kā 12 citi ASV štati ir ieviesuši aizliegumus veikt abortu grūtniecības sākumā, taču to stāšanās spēkā ir bloķēta, jo federālās tiesas tos ir pasludinājušas par antikonstitucionāliem;

M. tā kā SB8 aizliedz veikt abortu pēc aptuveni sešām grūtniecības nedēļām un tā kā, ņemot vērā to, ka pirms SB8 ap 85–90 % aborta aprūpi Teksasā saņēmušo sieviešu grūtniecība bija ilgusi vismaz sešas nedēļas, ar šo tiesību aktu štatā tiks faktiski izbeigta aborta aprūpe;

N. tā kā SB8 ir izstrādāts, lai atbrīvotu valdības amatpersonas no likuma piemērošanas, tā vietā stimulējot privātpersonas pieprasīt finansiālu atlīdzību, iesūdzot tiesā ikvienu, kas štatā sniedz vai palīdz saņemt aborta aprūpi, un tā rezultātā, visticamāk, tiks legalizēta veselības aprūpes sniedzēju, sieviešu, kurām nepieciešama aborta aprūpe, un ikviena, kas tām palīdz, tai skaitā viņu tuvinieku, aizskaršana; tā kā SB8 jebkurā gadījumā negatīvi ietekmēs veselības aprūpes sniedzējus;

O. tā kā Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja ir konstatējusi, ka aborta kriminalizācijai nav preventīvas ietekmes; tā kā — kā norādījusi darba grupa sieviešu un meiteņu diskriminācijas jautājumos —, ja aborti tiek juridiski ierobežoti, droša grūtniecības pārtraukšana kļūst par sociālekonomiskā ziņā privileģētu sieviešu priekšrocību, savukārt sievietes ar ierobežotiem resursiem ir spiestas izmantot nedrošus un slepenus abortus, tādējādi apdraudot savu dzīvību un veselību; tā kā, kā pieredzēts jau citos aborta ierobežojumu gadījumos, SB8 nesamērīgi ietekmēs cilvēkus, kuri jau tagad saskaras ar diskrimināciju vai šķēršļiem attiecībā uz veselības aprūpes pieejamību, arī rasu diskriminācijai pakļautus cilvēkus, etniskās minoritātes, sievietes bez personu apliecinošiem dokumentiem un sievietes, kuru ienākumi ir zemi vai kuras dzīvo lauku apvidos un kurām nav iespējas ceļot, lai piekļūtu šiem pakalpojumiem;

P. tā kā, aizliedzot abortus un tādējādi piespiežot sievietes meklēt nedrošus abortus, palielinās māšu mirstība, kas ir pilnībā novēršama nāve;

Q. tā kā pēdējo desmit gadu laikā Teksasā jau ir ieviesti 26 abortu ierobežojumi, ieskaitot šā gada aizliegumu veikt abortu pēc sešām grūtniecības nedēļām un aizliegumu veikt abortu, kas stātos spēkā, ja tiktu atcelts spriedums Roe / Wade lietā; tā kā šajā laikā aborta klīniku skaits štatā ir samazinājies no 46 klīnikām 2011. gadā līdz tikai 21 klīnikai 2017. gadā; tā kā tas nozīmē, ka sievietes nevar piekļūt nepieciešamajai aprūpei;

R. tā kā Teksasā un citos ASV reģionos jau bija grūti piekļūt abortiem un lielāko tādu aizliegumu kā SB8 ietekmi visvairāk izjutīs cilvēki, kas saskaras ar šķēršļiem veselības aprūpes saņemšanā, tai skaitā marginalizētās un neaizsargātās iedzīvotāju grupas, galvenokārt tie, kuriem ir zemāki ienākumi;

S. tā kā, Teksasā praktiski aizliedzot abortus, pacientes dodas uz reproduktīvās veselības klīnikām kaimiņu štatos un pārslogo reģiona trauslo aborta infrastruktūru; tā kā Teksasas štatā katru gadu tiek veikti vairāk nekā 56 000 abortu; tā kā šķiet maz ticams, ka kaimiņu štati pēc SB8 ieviešanas varētu uzņemt visas pacientes, kam parasti tiktu veikts aborts;

T. tā kā galvenais nāves cēlonis pasaulē 15–19 gadus vecu pusaugu meiteņu grupā ir grūtniecības un dzemdību komplikācijas; tā kā Bērna tiesību komiteja mudina valstis atcelt kriminālatbildību par abortu un nodrošināt, ka meitenēm ir pieejami droši aborta pakalpojumi; tā kā pusaudžu grūtniecība saasina nabadzības ciklu; tā kā Teksasa ierindojas septītajā vietā starp ASV štatiem ar augstākajiem pusaudžu dzemdību rādītājiem un ir štats, kurā pusaudzes visbiežāk dzemdē atkārtoti; tā kā pusaudžu grūtniecības rādītāji ir sevišķi augsti attiecībā uz latīņamerikāņu un afroamerikāņu meitenēm, kā arī meitenēm ar zemu izglītības līmeni un meitenēm, kas dzīvo lauku apvidos, audžuģimenēs un nabadzībā; tā kā ir ievērojami lielāka iespējamība, ka mātes pusaudzes pārtrauks mācības un saskarsies ar bezdarbu; tā kā 65 % bērnu, kas dzimuši gados jauniem vecākiem Teksasā, dzīvo nabadzībā un ir lielāka iespējamība, ka viņiem būs slikta veselība un zems izglītības līmenis;

U. tā kā SB8 ir viens no ASV visstingrākajiem aborta pasākumiem, kas aizliedz štatā abortu veikšanu no brīža, kad auglim konstatējama sirdsdarbība, paredzot izņēmumu tikai medicīniskās ārkārtas situācijās, bet ne ar izvarošanu, incestu vai tādu augļa veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ, kas nav savienojams ar dzīvības saglabāšanu pēc dzimšanas; tā kā tas ir ar dzimumu saistītas vardarbības veids, ko var pielīdzināt spīdzināšanai vai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai;

V. tā kā Reproduktīvo tiesību centrs un tā partneri 2021. gada 30. augustā iesniedza ASV Augstākajā tiesā ārkārtas prasību bloķēt Teksasas likuma stāšanos spēkā;

W. tā kā pret likumprojektu iebilda vairāk nekā 300 Teksasas juristu, kuri norādīja, ka tas apdraud sen iedibinātus tiesību sistēmas noteikumus un principus; tā kā vairāk nekā 200 Teksasas ārstu ir pauduši dziļas bažas par savām spējām nodrošināt veselības aprūpi, brīdinot, ka likumprojekts radīs “atturošu efektu”, kas neļaus ārstiem vairāk nekā 30 specialitātēs, cita starpā primārās veselības aprūpes, neatliekamās medicīniskās palīdzības, dzemdniecības un ginekoloģijas, kā arī internās medicīnas jomā, sniegt pacientiem informāciju par visām grūtniecības iespējām, baidoties no nepamatotiem tiesas procesiem;

X. tā kā ANO cilvēktiesību eksperti ir nosodījuši satraucošo SB8 pieņemšanu, kā arī kaitējumu, ko šis aizliegums radīs grūtniecēm Teksasā un jo īpaši marginalizētu kopienu sievietēm, sievietēm ar zemiem ienākumiem, sievietēm, kas dzīvo lauku apvidos, un rasu un etnisko minoritāšu sievietēm, kā arī migrantēm, kurām šis aizliegums radīs nesamērīgu ietekmi, un ir aicinājuši ASV valdību novērst regresu attiecībā uz abortu veikšanas iespējām un tā vietā noteikt pozitīvus pasākumus, lai nodrošinātu drošu un likumīgu abortu veikšanas iespējas;

Y. tā kā ASV Augstākā tiesa ar piecām balsīm pret četrām noraidīja prasību bloķēt Teksasas likumu, norādot, ka konkrētajā lietā prasības iesniedzēji nav ņēmuši vērā lietas sarežģītos un jaunos sākotnējos procesuālos jautājumus;

Z. tā kā 2021. gada 9. septembrī ASV Tieslietu ministrija iesniedza tiesā prasību pret Teksasu, norādot, ka aizliegums pārkāpj indivīda konstitucionālās tiesības uz aborta veikšanu pirms augļa dzīvotspējas, un tā kā federālā rajona tiesa 2021. gada 1. oktobrī ir noteikusi sākotnēju tiesas sēdi par aizliegumu;

AA. tā kā prezidents Džo Baidens ir paziņojis, ka likumprojekts ir bezprecedenta uzbrukums sieviešu konstitucionālajām tiesībām, apņemoties ar visiem valdības centieniem vērsties pret šo likumu un aicinot nodrošināt Teksasas sievietēm drošu un likumīgu abortu veikšanas iespējas, un savā paziņojumā apstiprināja, ka Dž. Baidena un K. Harisas administrācija vienmēr cīnīsies par veselības aprūpes pieejamības aizsardzību un aizstāvēs sieviešu tiesības pieņemt lēmumus par savu ķermeni un veidot savu nākotni;

AB. Guttmacher institūta 2019. gada septembra ziņojumā “Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017” ir konstatēta satraucoša augšupejoša tendence saistībā ar potenciāli bīstamiem nemedicīniskiem pašizraisītu abortu mēģinājumiem ASV štatos, kuros ir ierobežota piekļuve reproduktīvās veselības aprūpei,

1. pievienojas visā ASV plaši paustajiem nosodījumiem pret Teksasas likumdevēja pieņemto SB8, kas de facto nozīmē pilnīgu aborta aizliegumu, neparedzot izņēmumus attiecībā uz izvarošanu, incestu vai augļa veselības stāvokli, kas nav savienojams ar dzīvības saglabāšanu pēc dzimšanas, kā spēcīgu uzbrukumu sieviešu brīvībai un seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un ar to saistītajām tiesībām (SRHR), kas ir cilvēka pamattiesības, un ASV sieviešu konstitucionālo tiesību pārkāpumu; pauž dziļas bažas par to, cik lielā mērā šis aizliegums palielinās izvarošanas un incesta upuru piedzīvotās traumas smagumu;

2. aicina Teksasas štata valdību ātri atcelt SB8, lai nodrošinātu drošus, likumīgus, bezmaksas un kvalitatīvus aborta pakalpojumus valstī, un padarīt šos pakalpojumus viegli pieejamus visām sievietēm un meitenēm;

3. pauž stingru solidaritāti un atbalstu Teksasas sievietēm un tiem, kas iesaistīti abortu aprūpes sniegšanā un atbalstīšanā šādos smagos apstākļos;

4. atzinīgi vērtē prezidenta Džo Baidena centienus uzdot padomei un Baltā nama padomnieka birojam, izmantojot visas valdības centienus, vērsties pret šo lēmumu, lai nodrošinātu sievietēm Teksasā drošu un likumīgu abortu veikšanas iespējas, kuru aizsardzību paredz spriedums lietā Roe v.Wade; atzinīgi vērtē to, ka piektdien, 2021. gada 1. oktobrī, prezidenta Džo Baidena administrācija mudināja tiesnesi bloķēt Teksasas noteikto aborta aizliegumu;

5. pauž pilnīgu atbalstu un solidaritāti ar medicīnas speciālistiem un tiem, kas ir iesaistīti Senāta likumprojekta Nr. 8 apstrīdēšanā, cerot, ka viņu darba rezultātā tiks atjaunotas Teksasas sieviešu tiesības uz reproduktīvo veselības aprūpi; atzīst NVO kā pakalpojumu sniedzēju un arī SRHR aizstāvju lomu ASV un mudina tās arī turpmāk darboties šo pamattiesību aizstāvības jomā; apstiprina, ka šīm NVO ir vajadzīgs pienācīgs finansējuma līmenis, lai tās varētu darboties;

6. īpaši norāda, ka 2021. gada 14. septembrī ANO eksperti uzsvēra, ka sieviešu cilvēktiesības ir pamattiesības, kuras nevar pakārtot kultūras, reliģijas vai politiskiem apsvērumiem, un ka turklāt ideoloģiski un reliģiski motivēta iejaukšanās sabiedrības veselības jautājumos ir īpaši nelabvēlīgi ietekmējusi sieviešu un meiteņu veselību un labklājību;

7. pauž dziļu nožēlu par to, ka ASV Augstākā tiesa ar izteikti nevienprātīgu lēmumu šajā lietā (četri pret pieci) atteicās lemt par to, lai bloķētu bezprecedenta SB8 ieviešanu; atgādina, ka šis lēmums nenozīmē, ka likums tiek uzskatīts par konstitucionālu;

8. aicina prezidentu Džo Baidenu turpināt centienus nodrošināt drošu un likumīgu abortu veikšanas iespējas; mudina īstenot papildu centienus, lai nodrošinātu, ka aborti un kontracepcija ir integrēti visaptverošas SRHR informācijas un pakalpojumu sniegšanā un tie ir vispārēji pieejami, un lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi ārkārtas situācijās, piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā;

9. aicina Amerikas Savienoto Valstu valdību pilnībā dekriminalizēt abortus, proti, ne tikai izbeigt grūtnieču (sieviešu un meiteņu), veselības aprūpes sniedzēju un citu personu sodīšanu par aborta pakalpojumu izmantošanu, palīdzības sniegšanu saistībā ar tiem vai šo pakalpojumu sniegšanu, bet arī izslēgt abortu no krimināllikuma un atcelt visus citus represīvos likumus, politiku un praksi;

10. aicina Amerikas Savienoto Valstu valdību izveidot federālo tiesisko aizsardzību vispārējai piekļuvei abortiem; uzsver, ka veselība ir viena no cilvēktiesībām un ka valsts pienākums ir nodrošināt visiem pieejamu veselības aprūpi;

11. aicina Amerikas Savienoto Valstu Kongresu nodrošināt federālu tiesisko aizsardzību attiecībā uz piekļuvi abortiem, izmantojot Sieviešu veselības aizsardzības likumu (WHPA), ko ASV Pārstāvju palāta nesen pieņēma vēsturiskā balsojumā un kas aizsargā abortu no valsts līmeņa aizliegumu un ierobežojumu noteikšanas;

12. uzsver, ka stingri ierobežojoši tiesību akti, kas aizliedz abortu, nesamazina vajadzību pēc abortiem, bet gan izraisa to, ka sievietes ir spiestas meklēt iespēju abortu izdarīt slepeni, doties citur veikt abortu vai pret savu gribu iznēsāt un dzemdēt bērnu, savukārt tas ir cilvēktiesību pārkāpums un ar dzimumu saistītas vardarbības veids, kas skar sieviešu un meiteņu tiesības uz dzīvību, fizisko un garīgo neaizskaramību, līdztiesību, nediskriminēšanu un veselību;

13. uzsver, ka tikai izglītība, informācija un vispārēja piekļuve kontracepcijai, seksuālās vardarbības izskaušana un kopīga atbildība par kontracepciju var samazināt nevēlamas grūtniecības gadījumu skaitu; uzsver, ka par prioritāti būtu jānosaka vispārēja piekļuve vecumam atbilstošai un uz pierādījumiem balstītai izglītībai seksualitātes un attiecību jomā, augstas kvalitātes un vispārēji pieejamu mūsdienīgu kontracepcijas metožu un līdzekļu klāstam, ģimenes plānošanas konsultācijām un informācijai par kontracepciju, kā arī drošas un legālas aprūpes garantijām saistībā ar abortiem;

14. pauž dziļas bažas par to, ka šis likums nesamērīgi ietekmēs cilvēkus, kuri saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām, cilvēkus, kas dzīvo lauku apvidos, rasu diskriminācijas skartus cilvēkus, LGBTIK+ cilvēkus un tos, kuri saskaras ar multiplo un intersekcionālo diskrimināciju, galvenokārt neaizsargātās sieviešu grupas, kuras finansiālu vai ar loģistiku saistītu šķēršļu dēļ nevar atļauties doties uz kaimiņu štatu reproduktīvās veselības klīnikām un tādējādi tiek pakļautas lielākam riskam saskarties ar nedrošām un dzīvībai bīstamām procedūrām un lielākam riskam, ka viņas būs spiestas pret savu gribu iznēsāt un dzemdēt bērnu;

15. pauž dziļas šaubas par morālo kontekstu un turklāt pauž bažas par šī likuma struktūru, kas privātpersonām paredz iespējas un finansiālus stimulus iesūdzēt tiesā jebkuru personu, kas, iespējams, ir palīdzējusi sievietēm veikt abortu, piemēram, abortu veicējus vai abortu aprūpes atbalstītājus, tādējādi paverot plašas iespējas aizskarošas izturēšanās gadījumiem un nepamatotiem tiesas procesiem no abortu pretinieku aktīvistu puses, liekot pamatus 21. gadsimta “raganu medībām”;

16. aicina Amerikas Savienoto Valstu valdību izbeigt jebkādu valsts vai individuālu uz atlīdzību balstītu abortu aizliegumu īstenošanas sistēmu, kas rada baiļu un iebiedēšanas atmosfēru;

17. pauž dziļas bažas par Teksasas likuma ietekmi uz citiem ASV štatiem, kurus iedrošinās ASV Augstākās tiesas bezdarbība un kuri centīsies visā valstī atcelt aborta aizliegumu, kā par to liecina Floridas pieredze;

18. norāda, ka šis likums, kas ir viens no Teksasā pēdējo desmit gadu laikā 26 jau ieviestajiem ierobežojumiem attiecībā uz abortu, ir kārtējais mēģinājums ierobežot sieviešu tiesības un viņu reproduktīvo brīvību, kā arī viņu tiesības uz veselības aprūpi, un tajā nav ņemtas vērā ne sieviešu konstitucionālās tiesības, ne tautas griba;

19. pauž bažas par to, ka šis likums ne tikai rada de facto aborta aizliegumu, bet arī klaji pārkāpj sieviešu cilvēktiesības, pilnībā ignorējot starptautiskos cilvēktiesību standartus, tostarp regresa nepieļaušanas principu, un ka tas ierobežo piekļuvi veselības aprūpei, samazinot sieviešu aprūpes iestāžu skaitu, kas rada atšķirības aprūpes jomā attiecībā uz sievietēm un vēl vairāk apdraud sieviešu dzīvību;

20. stingri nosoda ASV un pasaulē notiekošo regresu sieviešu tiesību un SRHR jomā un aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), Komisiju un visas ES dalībvalstis izmantot visus to rīcībā esošos instrumentus, lai pastiprinātu savas darbības tā apkarošanai; atgādina, ka SRHR ir cilvēka pamattiesības, kuras būtu jāveicina un kuras nekādā veidā nevar ierobežot vai atcelt;

21. uzsver, ka atbilstoši Pekinas Rīcības platformai un ICPD rīcības programmai ir jāaizsargā visu personu tiesības uz ķermeņa neaizskaramību un autonomiju un jānodrošina piekļuve pamatpakalpojumiem, kas dod iespēju šīs tiesības izmantot; aicina seksuālās un reproduktīvās veselības pamatpaketē īstenoto vispusīgo pieeju, tostarp nedroša aborta profilakses un novēršanas pasākumus un pēcaborta aprūpes pasākumus, kā arī aprūpi pēc aborta veikšanas, integrēt valstu vispārējās veselības apdrošināšanas stratēģijās, politikas nostādnēs un programmās;

22. pauž bažas par gaidāmo lietas Roe v. Wade sprieduma izskatīšanu Augstākajā tiesā un par to, ka šis novatoriskais nolēmums, kas garantē sieviešu tiesības, tuvākajā laikā varētu tikt atcelts; pauž bažas par to, ka tam būtu nopietna un plaša ietekme uz veselības aprūpes pieejamību un sieviešu brīvu izvēli citos štatos, ņemot vērā to, ka vēl 11 štatos ir spēkā tā saucamie aktivizējamie tiesību akti (trigger laws), kuri aizliedz tiesības uz abortu un kuri automātiski stātos spēkā gadījumā, ja spriedums lietā Roe v. Wade tiktu atcelts;

23. atzinīgi vērtē to, ka Džo Baidena administrācija ir atcēlusi globālo abortu aizlieguma noteikumu un tās nodomu atjaunot ASV finansējumu ANO Iedzīvotāju fondam (UNFPA), kas ir ANO seksuālās un reproduktīvās veselības aģentūra; mudina nekavējoties nodrošināt šo atjaunoto finansējumu;

24. atgādina, ka viens no pieciem EĀDD GAP III pīlāriem ir SRHR veicināšana; aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt, ka visās starptautiskajās attiecībās ar ASV tiek ievērotas un veicinātas cilvēktiesību klauzulas, tostarp tiesības uz brīviem un drošiem abortiem;

25. aicina ES delegāciju ASV uzraudzīt SRHR situāciju Teksasā un citos štatos un noteikt SRHR par prioritāti tās sadarbībā ar attiecīgajām ASV iestādēm un GAP III īstenošanā vietējā līmenī;

26. aicina ES un dalībvalstis sniegt visu iespējamo atbalstu, tostarp finansiālu atbalstu, ASV esošajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas aizsargā un veicina SRHR valstī, tādējādi apliecinot savu vispārējo apņemšanos ievērot šīs tiesības; turklāt aicina dalībvalstis piedāvāt drošu patvērumu visiem medicīnas speciālistiem, kuri viņu likumīgā darba dēļ var tikt pakļauti juridiskas vai cita veida aizskarošas izturēšanās riskam; atgādina, ka pilnīgs aborta aprūpes aizliegums vai aborta aprūpes liegšana ir ar dzimumu saistītas vardarbības veids;

27. aicina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos attiecībās ar ASV amatpersonām nosodīt šo sieviešu seksuālo un reproduktīvo tiesību pārkāpumu;

28. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībās ar ASV amatpersonām nosodīt un vērsties pret šo sieviešu seksuālo un reproduktīvo tiesību un viņu tiesību uz veselības aprūpi pārkāpumu;

29. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, Amerikas Savienoto Valstu prezidentam un viņa administrācijai, ASV Kongresam un Teksasas štata gubernatoram un likumdevējam.

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 6. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika