Gemensamt förslag till resolution - RC-B9-0490/2021Gemensamt förslag till resolution
RC-B9-0490/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION Abortlagen i delstaten Texas i USA

6.10.2021 - (2021/2910(RSP))

i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9‑0490/2021 (The Left)
B9‑0491/2021 (Verts/ALE)
B9‑0497/2021 (Renew)
B9‑0498/2021 (S&D)

Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić
för S&D-gruppen
Abir Al‑Sahlani, Samira Rafaela, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Alice Kuhnke, Monika Vana, Grace O’Sullivan, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos‑Corfield, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Sylwia Spurek, Saskia Bricmont
för Verts/ALE-gruppen
Marisa Matias
för The Left-gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Förfarande : 2021/2910(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B9-0490/2021
Ingivna texter :
RC-B9-0490/2021
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om abortlagen i delstaten Texas i USA

(2021/2910(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 25 november 2020 EU:s handlingsplan för jämställdhet III: En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder (JOIN(2020)0017),

 med beaktande av WHO:s riktlinjer Safe abortion: technical and policy guidance for health systems,

 med beaktande av den internationella konventionen från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av den internationella konventionen från 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

 med beaktande av konventionen från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

 med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

 med beaktande av konventionen från 1989 om barnets rättigheter,

 med beaktande av konventionen från 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

 med beaktande av konventionen från 2006 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

 med beaktande av uttalandet av den 14 september 2021 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity,

 med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

 med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, om vilka det överenskoms år 2015, och framför allt målen 3 och 5 om främjande av hälsa respektive jämställdhet,

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av 1994 års internationella konferens om befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo 1994, dess handlingsprogram samt resultaten från dess översynskonferenser,

 med beaktande av Nairobiuttalandet på 25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) den november 2019 Accelerating the Promise, och av de nationella åtaganden, partneråtaganden och samarbetsåtgärder som tillkännagavs vid toppmötet i Nairobi,

 med beaktande av sin resolution av den 24 juni 2024 om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa[1], där det förklarades att tillgång till reproduktiv hälsovård är en grundläggande del av kvinnors mänskliga rättigheter och att det är en form av våld mot kvinnor och flickor om de förvägras sådan vård,

 med beaktande av handlingsplanen från Peking och resultaten från dess översynskonferenser,

 med beaktande av Amerikas förenta staters konstitution,

 med beaktande av domen från 1973 i målet Roe mot Wade, vilken bekräftats i domarna i målen Planned Parenthood mot Casey och Whole Woman’s Health mot Hellerstedt, där det fastställdes att USA:s konstitution ger gravida kvinnor rätt att besluta om de vill fortsätta en graviditet innan fostret blivit livsdugligt,

 med beaktande av lagförslag nr 8 i delstaten Texas senat (lagförslag SB8) om abort, inklusive aborter efter att hjärtslag konstaterats hos fostret, såsom berättigande till privat civilrättslig talan,

 med beaktande av USA:s högsta domstols föreläggande av den 1 september 2021 om att ovannämnda lagförslag inte skulle stoppas,

 med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 1 september 2021 antog delstaten Texas lagförslag SB8, vilket innebar att kvinnor inte kunde få abort efter att fostrets hjärtverksamhet tagit sin början, alltså bara sex veckor efter sista menscykel. Abort förutsätter också två separata ultraljudsundersökningar innan ingreppet kunde utföras, och inga undantag medges ifall graviditeten följt av våldtäkt eller incest eller om fostrets hälsotillstånd inte medger överlevnad efter födelsen. Lagförslag SB8 innebär alltså att aborter nästan totalförbjuds.

B. Både USA och EU erkänner att mänskliga rättigheter är oförytterliga och tillkommer alla människor.

C. Det transatlantiska partnerskapets grundläggande karaktär innebär att det är förankrat i våra gemensamma värden, bland dem också respekten för mänskliga rättigheter.

D. Jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, tillsammans med insatser för att säkerställa hälsosamma liv, att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt och främja välbefinnande för alla i alla åldrar är grundläggande mål som fastställs i mål 1, 3 och 5 för hållbar utveckling. FN:s medlemsstater har ingått förpliktelser och påtagit sig skyldigheter att respektera och främja de här målen för hållbar utveckling, bland dem också målen 3.7 och 5.6 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

E. SRHR är förankrade i grundläggande mänskliga rättigheter, skyddas i internationell och europeisk människorättslagstiftning såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och utgör ett centralt inslag i tillhandahållandet av heltäckande hälso- och sjukvård.

F. I augusti 2018 offentliggjorde FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering mot kvinnor och FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett gemensamt uttalande där de betonade att tillgång till säker och laglig abort och till relaterade tjänster och information är livsviktiga inslag i kvinnors reproduktiva hälsa, och uppmanade med kraft länderna att få slut på inskränkningarna av kvinnors och flickors SRHR, som hotar kvinnors och flickors hälsa och liv. Tillgång till säker abort är en mänsklig rättighet, men att dra ut på tiden med beviljande av abort eller helt förvägra abort är en form av könsrelaterat våld och kan vara liktydigt med tortyr och/eller grym, omänsklig och förnedrande behandling. SRHR finns med bland delmålen för mål 3 och 5 bland FN:s mål för hållbar utveckling, medan mål 5 innefattar att könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor mot kvinnor ska avskaffas.

G. Tillgång till allsidig sexualupplysning och relationsfostran och till SRHR, också i form av familjeplanering, preventivmetoder och säker och laglig abort utgör, tillsammans med envars rätt till självständigt liv och förmåga till fritt och oberoende beslutsfattande om kroppen och livet, en förutsättning för personligt oberoende, och är sålunda väsentliga faktorer för jämställdhetsförverkligandet inom alla delar av privatlivet och det offentliga livet, också vad gäller arbetsmarknadsdeltagande, politiskt deltagande och avskaffande av könsrelaterat våld. Här gäller principen om att ”när kroppen är min är valet mitt”.

H. Att män och pojkar engageras för och i SRHR är både ett mål och en förutsättning för uppnåendet av varaktig jämställdhet.

I. Förverkligandet av SRHR är en central del av den mänskliga värdigheten och oupplösligt kopplat till uppnåendet av jämställdhet och till kampen mot könsrelaterat våld. Jämställdhetsförverkligande kräver dels att kvinnor och flickor får delta i utformningen av lagar och politik som berör dem själva och deras mänskliga rättigheter, också SRHR och abort, dels att de får tillgång till rättslig prövning och rättsmedel om deras rättigheter kränks.

J. Rätten till respekt för människans fysiska och psykiska integritet är ett av de centrala inslagen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

K. I det epokgörande rättsfallet Roe mot Wade lagligförklarade USA:s högsta domstol aborter överallt i landet, i och med att det fastställdes att USA:s konstitution ger gravida kvinnor rätt att, innan fostret blivit livsdugligt, besluta om de vill fortsätta en graviditet. Detta fick en ytterligare bekräftelse i målen Planned Parenthood mot Casey och Whole Woman’s Health mot Hellerstedt.

L. Tolv ytterligare amerikanska delstater har lagstadgat om abortförbud under tidig graviditet, men i samtliga dessa fall har lagarna hindrats att träda i kraft genom att federala domstolar förklarat dem som författningsstridiga.

M. Lagförslaget SB8 förbjuder abort efter att graviditeten varat i ungefär sex veckor. Före detta lagförslag var omkring 85 till 90 % av de kvinnor som fick abortvård i Texas gravida i minst sjätte veckan och detta innebär i själva verket att lagen kommer att innebära slutet för abortvården i denna delstat.

N. Lagförslaget SB8 är utformat på ett sådant sätt att det frikallar offentliga tjänstemän från att verkställa lagen, men sporrar i stället enskilda medborgare att söka ekonomisk vinst genom att stämma inför rätta alla som erbjuder abortvård eller hjälper någon att söka sådan vård, vilket med största sannolikhet kommer att utmynna i att trakasserier med lagens stöd börjar utövas mot tillhandahållare av hälso- och sjukvård, abortbehövande kvinnor och var och en som hjälper dem, också deras nära och kära. I vilket fall som helst kommer detta lagförslag att få en avkylande effekt på tillhandahållare av hälso- och sjukvård.

O. FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering mot kvinnor har noterat att straffbeläggning av aborter inte har något avskräckningsvärde. Arbetsgruppen mot diskriminering mot kvinnor och flickor har konstaterat att om aborter begränsas i lag, då blir graviditetsavbrott en företrädesrätt för kvinnor som befinner sig i socialt och ekonomiskt gynnad ställning, medan mindre bemedlade kvinnor måste ty sig till osäkra och hemliga aborter som blir till fara för deras liv och hälsa. Såsom man redan sett i samband med andra fall av abortbegränsningar kommer lagförslaget SB8 att i oproportionerligt hög grad påverka människor som redan upplever diskriminering eller hindras få hälso- och sjukvård, bland annat rasifierade människor, etniska minoriteter, papperslösa kvinnor och låginkomstkvinnor eller kvinnor på landsbygden som inte har råd att resa för att uppsöka sådana vårdformer.

P. Abortförbud tvingar kvinnor att söka sig till osäkra aborter, vilket leder till ökad mödradödlighet, alltså dödsfall som fullständigt kunnat förebyggas.

Q. Under det gångna årtiondet har Texas redan lagstiftat om 26 abortbegränsningar, bland dem också innevarande års förbud mot aborter efter sjätte veckan och ett abortförbud som skulle träda i kraft om domen i målet Roe mot Wade skulle komma att ogiltigförklaras. Under tiden har antalet abortkliniker i delstaten minskat från 46 under 2011 till enbart 21 under 2017. Detta innebär att kvinnor inte kan få den vård de behöver.

R. Det var redan tidigare svårt att få abort i både Texas och andra regioner runt om i USA och de som möter hinder för att få hälso- och sjukvård, bland annat marginaliserade och utsatta grupper, framför allt låginkomsttagare, är också de som drabbas hårdast av ett abortförbud av det slag som lagförslaget SB8 innebär.

S. I och med att aborter i praktiken är på väg att bli totalförbjudna i Texas söker sig patienterna till kliniker för reproduktiv hälsa i angränsande delstater, så att regionens svaga abortinfrastruktur överbelastas. Varje år utförs över 56 000 aborter i delstaten Texas. Det ter sig föga sannolikt att angränsande delstater skulle klara av att ta emot alla de patienter som troligen skulle söka abort efter att lagförslaget SB8 trätt i kraft.

T. Bland tonårsflickor i åldrarna mellan 15 och 19 år är komplikationer i samband med graviditet och förlossning den ledande dödsorsaken världen över. Kommittén för barnets rättigheter uppmanar med kraft länderna att avkriminalisera abort och se till att flickor kan ta del av säkra aborttjänster. Tonårsgraviditeter förvärrar fattigdomens kretsgång. Texas har den sjunde största frekvensen av tonårsgraviditeter bland alla amerikanska delstater och upprepade tonårsgraviditeter är vanligast i Texas. Tonårsgraviditeter är särskilt vanliga bland spanskamerikanska och afroamerikanska flickor och bland lågutbildade flickor som bor på landsbygden, vårdas av fosterföräldrar, liksom bland fattiga flickor. Sannolikheten för skolavhopp och arbetslöshet är åtskilligt större bland tonårsmammor än bland andra. Av de barn som föds av unga föräldrar i Texas lever 65 % i fattigdom och sannolikheten för dålig hälsa och låg utbildning bland dem är större.

U. Lagförslaget SB8 är en av de striktaste åtgärderna mot abort i USA, i och med att det innebär att aborter i delstaten blir förbjudna efter att hjärtslag kan konstateras hos fostret, med undantag endast för medicinska nödsituationer, men däremot inte för våldtäkt eller incest eller om fostrets hälsotillstånd inte medger överlevnad efter födelsen. Detta är en form av könsrelaterat våld och kan vara liktydigt med tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling.

V. Organisationen Center for Reproductive Rights med sina partner ingick den 30 augusti 2021 med en begäran i brådskande ordning till USA:s högsta domstol om att hindra lagen i Texas att träda i kraft.

W. Över 300 advokater i Texas kritiserade lagförslaget, som de framhöll undergrävde länge gällande regler och rättsordning. Över 200 läkare i Texas uttryckte djup oro över sin möjlighet att erbjuda hälso- och sjukvård, och de varnade för att lagförslaget kunde få en avkylande effekt och hindra läkare inom över 30 specialområden, däribland primärvård, akutsjukvård, obstetrik och gynekologi och internmedicin, från att informera patienter om alla alternativ till graviditet av rädsla för stämningar på pin kiv.

X. FN:s människorättsexperter har framhållit att antagandet av abortlagen är oroväckande, samt att förbudet kommer att skada gravida kvinnor i Texas, särskilt kvinnor från marginaliserade grupper, kvinnor med låga inkomster, kvinnor som bor på landsbygden och kvinnor från rasminoriteter och etniska minoriteter samt invandrarkvinnor, som kommer att påverkas oproportionerligt av detta förbud, och har uppmanat USA:s regering att förhindra regression när det gäller tillgång till abort och i stället vidta positiva åtgärder för att säkerställa tillgång till säker och laglig abort.

Y. Av högsta domstolens domare röstade fem mot fyra att blockera Texaslagen, och den fastslog att de klagande inte i tillräcklig grad redogjort för de nya och komplexa och procedurfrågorna i målet.

Z. Den 9 september 2021 stämde det amerikanska justitieministeriet Texas och hävdade att förbudet kränker en persons konstitutionella rätt till abort innan fostret är livsdugligt, och den federala förstainstansrätten har beslutat om ett första domstolsföreläggande den 1 oktober 2021.

AA. President Biden har förklarat att lagförslaget utgör ett ”exempellöst angrepp på en kvinnas konstitutionella rättigheter”, att hela statsförvaltningen kommer att motarbeta lagen och att kvinnor i Texas ska ha tillgång till säkra och legala aborter. Han har i sitt uttalande bekräftat att Biden/Harris-administrationen alltid kommer att kämpa för att skydda tillgången till hälso- och sjukvård och försvara kvinnors rätt att fatta beslut om sin kropp och bestämma sin framtid.

AB. Guttmacher Institute konstaterar i sin rapport Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017 från september 2019 en oroande ökning av potentiellt farliga icke-medicinska försök till abort på egen hand i amerikanska stater med begränsad tillgång till reproduktiv hälso- och sjukvård.

1. Europaparlamentet ansluter sig till de starka fördömandena i hela USA av att Texas lagstiftande församling antagit abortlagen, som i praktiken innebär ett totalförbud mot abort utan undantag för våldtäkt, incest eller hälsoproblem hos fostret som är oförenliga med ett varaktigt liv efter födseln, och anser det som ett starkt angrepp på kvinnors frihet och SRHR, som är grundläggande mänskliga rättigheter, och som en kränkning av de amerikanska kvinnornas konstitutionella rättigheter. Parlamentet är djupt oroat över i vilken utsträckning detta förbud kommer att bidra till våldtäkts- och incestoffers trauma.

2. Europaparlamentet uppmanar Texas delstatsregering att snabbt upphäva abortlagen, säkerställa säkra, lagliga och kostnadsfria aborttjänster av god kvalitet i delstaten och göra dessa tjänster lättillgängliga för alla kvinnor och flickor.

3. Europaparlamentet uttrycker sin starka solidaritet med och sitt stöd till Texas kvinnor och de personer som tillhandahåller och verkar för abortvård under sådana prövande omständigheter.

4. Europaparlamentet välkomnar att president Joe Bidens gett rådet och Vita husets rådgivare i uppdrag att inleda ett arbete inom hela statsförvaltningen mot beslutet, för att säkerställa att kvinnor i Texas har tillgång till säkra och lagliga aborter som skyddas av avgörandet i målet Roe mot Wade. Parlamentet välkomnar att president Joe Bidens administration fredagen den 1 oktober 2021 uppmanade en domare att blockera det abortförbud som införts av Texas.

5. Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd och sin solidaritet med hälso- och sjukvårdspersonal och personer som överklagar abortlagen, med förhoppningen att deras arbete kommer att leda till att kvinnor i Texas återfår sin rätt till reproduktiv hälso- och sjukvård. Parlamentet erkänner icke-statliga organisationers funktion som tjänsteleverantörer och som förespråkare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i USA, och uppmuntrar dem att fortsätta sitt arbete som förespråkare för dessa grundläggande rättigheter. Dessa icke-statliga organisationer måste få tillräcklig finansiering för att kunna bedriva sin verksamhet.

6. Europaparlamentet understryker att FN:s experter den 14 september 2021 betonade att kvinnors mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter som inte kan underordnas kulturella, religiösa eller politiska hänsynstaganden, och att ideologiskt och religiöst motiverad inblandning i folkhälsofrågor har haft ett särskilt skadligt inflytande på kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande.

7. Europaparlamentet beklagar djupt att den amerikanska högsta domstolen, genom ett beslut om vilket meningarna var högst delade (fem för, fyra emot), vägrat blockera införandet av den exempellösa abortlagen. Parlamentet påminner om att beslutet inte innebär att lagen har bedömts vara författningsenlig.

8. Europaparlamentet uppmanar president Joe Biden att fortsätta sina insatser för tillgång till säkra och lagliga aborter. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare insatser för att säkerställa att abort och preventivmedel ingår i tillhandahållandet av heltäckande information och tjänster avseende SRHR samt att de är allmänt tillgängliga och för att säkerställa fortsatt tillgång i nödsituationer, såsom covid-19-pandemin.

9. Europaparlamentet uppmanar USA:s regering att helt avkriminalisera abort, vilket inte bara kräver ett slut på bestraffningen av gravida kvinnor och flickor, vårdgivare och andra för tillgång till, hjälp med eller tillhandahållande av aborttjänster, utan även att abort avlägsnas från straffrätten och att all annan bestraffande lagstiftning, politik och praxis avskaffas.

10. Europaparlamentet uppmanar USA:s regering att införa ett federalt rättsligt skydd för allmän tillgång till abort. Parlamentet betonar att hälsa är en mänsklig rättighet och att det är en statlig skyldighet att tillhandahålla tillgänglig hälso- och sjukvård för alla.

11. Europaparlamentet uppmanar amerikanska kongressen att införa ett federalt rättsligt skydd för tillgången till abort genom lagen om skydd av kvinnors hälsa, som nyligen antogs i det amerikanska representanthuset i en historisk omröstning och som skyddar aborträtten mot förbud och restriktioner på statlig nivå.

12. Europaparlamentet betonar att mycket restriktiva lagar som förbjuder abort inte minskar behovet av aborter, utan leder till att kvinnor tvingas söka sig till olagliga aborter, resa för att få abort eller genomföra graviditeten mot sin vilja, vilket är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av könsrelaterat våld som påverkar kvinnors och flickors rätt till liv, fysisk och psykisk integritet, jämlikhet, icke-diskriminering och hälsa.

13. Europaparlamentet betonar att endast utbildning, information och allmän tillgång till preventivmedel, utrotning av sexuellt våld och delat ansvar för preventivmedel kan minska antalet oplanerade graviditeter. Parlamentet betonar att man bör prioritera allmän tillgång till åldersanpassad och evidensbaserad sexual- och samlevnadsundervisning, olika högkvalitativa och allmänt tillgängliga moderna preventivmetoder och preventivmedel, familjeplaneringsrådgivning och information om preventivmedel samt garantier för säker och laglig abortvård.

14. Europaparlamentet är djupt oroat över att denna lag i oproportionerligt hög grad kommer att påverka personer med socioekonomiska problem, landsbygdsbor, rasifierade, hbtqi-personer och personer som utsätts för flerfaldig och intersektionell diskriminering, främst utsatta grupper av kvinnor som på grund av ekonomiska eller logistiska hinder inte har råd att resa till kliniker för reproduktiv hälsa i angränsande delstater, vilket gör att de löper större risk för att utsättas för osäkra och livshotande ingrepp och för att tvingas fullfölja graviditeten mot sin vilja.

15. Europaparlamentet ifrågasätter kraftigt det moraliska i sammanhanget och är dessutom oroat över utformningen av denna lag, som ger privatpersoner befogenheter och ekonomiska incitament att stämma alla som kan ha hjälpt kvinnor att få abort, såsom tillhandahållare av aborter eller abortförespråkare, och därmed gör fältet fritt för trakasserier och stämningar på pin kiv från abortmotståndare och lägger grunden för häxjakter under 2000-talet.

16. Europaparlamentet uppmanar USA:s regering att sätta stopp för alla belöningsbaserade system för statligt eller individuellt verkställande av abortförbud som skapar ett klimat av rädsla och hot.

17. Europaparlamentet är djupt oroat över vilken inverkan Texaslagen kan få på andra delstater, som kommer att uppmuntras av högsta domstolens passivitet och kommer att försöka införa abortförbud i hela landet, vilket redan har konstaterats i Florida.

18. Europaparlamentet konstaterar att denna lag, som är en av de 26 abortrestriktioner som redan införts i Texas under det senaste årtiondet, utgör ytterligare ett försök att undergräva kvinnors rättigheter och deras reproduktiva frihet samt deras rätt till hälso- och sjukvård, och att den varken tar hänsyn till kvinnors konstitutionella rättigheter eller folkviljan.

19. Europaparlamentet är oroat över att denna lag inte bara leder till ett faktiskt abortförbud, utan också flagrant kränker kvinnors mänskliga rättigheter helt i strid med internationella människorättsnormer, däribland principen om icke-regression, och att den begränsar tillgången till hälso- och sjukvård genom att minska antalet vårdinrättningar som behandlar kvinnor, vilket leder till en vårdklyfta för kvinnor och ytterligare riskerar kvinnors liv.

20. Europaparlamentet fördömer skarpt den tillbakagång i fråga om kvinnors rättigheter och SRHR som sker i USA och globalt, och uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och alla EU:s medlemsstater att använda alla till buds stående medel för att ytterligare motverka detta. Parlamentet påminner om att SRHR är grundläggande mänskliga rättigheter som bör stärkas och inte på något sätt får urholkas eller dras tillbaka.

21. Europaparlamentet betonar, i linje med handlingsplanen från Peking och ICPD-handlingsprogrammet, att allas rätt till fysisk integritet och självbestämmande måste skyddas och att tillgång till grundläggande tjänster som ger verkan åt denna rätt måste säkerställas. Parlamentet menar att en övergripande strategi i det grundläggande SRHR-paketet, inbegripet åtgärder för att förebygga och undvika osäkra aborter samt tillhandahållande av vård efter aborter, måste integreras i de nationella allmänna hälso- och sjukvårdssystemens strategier och program.

22. Europaparlamentet oroas över högsta domstolens kommande behandling av Roe mot Wade-domen, och att denna banbrytande dom som garanterar kvinnors rättigheter kan komma att upphävas inom kort. Detta kan få en allvarliga och omfattande konsekvenser för tillgången till hälso- och sjukvård och kvinnors fria val i andra delstater, eftersom elva andra delstater har s.k. utlösande lagar som förbjuder den rätt till abort som gäller för närvarande, och som automatiskt kommer att träda i kraft ifall Roe mot Wade-domen upphävs.

23. Europaparlamentet välkomnar att Bidenadministrationen har upphävt munkavleregeln vad gäller aborter och att den har för avsikt att återinföra amerikansk finansiering till FN:s befolkningsfond (UNFPA), FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa. Finansieringen bör återinföras utan dröjsmål.

24. Europaparlamentet påminner om att en av de fem pelarna i utrikestjänstens tredje handlingsplan för jämställdhet är främjandet av SRHR. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att säkerställa att människorättsklausuler, inbegripet rätten till fria och säkra aborter, respekteras och främjas i alla internationella förbindelser med USA.

25. Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation till USA att övervaka SRHR-situationen i Texas och andra delstater, och att prioritera SRHR i sina kontakter med relevanta amerikanska myndigheter och i sitt lokala genomförande av den tredje handlingsplanen för jämställdhet.

26. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att erbjuda allt tänkbart stöd, inklusive ekonomiskt stöd, till USA-baserade civilsamhällesorganisationer som skyddar och främjar SRHR i landet, som ett uttryck för sitt universella engagemang för dessa rättigheter. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att erbjuda en fristad för all vårdpersonal som riskerar att utsättas för rättsliga eller andra former av trakasserier till följd av sitt legitima arbete. Parlamentet påminner om att ett totalförbud mot abortvård eller nekad abortvård är en form av könsrelaterat våld.

27. Europaparlamentet uppmanar EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att kritisera denna kränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i sina kontakter med amerikanska tjänstemän.

28. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att fördöma och kritisera denna kränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och av deras rätt till hälso- och sjukvård i sina kontakter med amerikanska tjänstemän.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, USA:s president och hans administration, amerikanska kongressen samt Texas guvernör och lagstiftande församling.

 

Senaste uppdatering: 6 oktober 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy