Společný návrh usnesení - RC-B9-0502/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0502/2021

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o stavu lidských práv v Myanmaru, včetně situace náboženských a etnických skupin

6.10.2021 - (2021/2905(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0502/2021 (Verts/ALE)
B9-0503/2021 (Renew)
B9-0504/2021 (S&D)
B9-0505/2021 (PPE)
B9-0506/2021 (ECR)

Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Christian Sagartz, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Janina Ochojska, Antonio López-Istúriz White, Andrey Kovatchev
za skupinu PPE
Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Evin Incir
za skupinu S&D
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
za skupinu Renew
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Assita Kanko
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2905(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0502/2021
Předložené texty :
RC-B9-0502/2021
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o stavu lidských práv v Myanmaru, včetně situace náboženských a etnických skupin

(2021/2905(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingů, zejména na usnesení přijatá dne 22. listopadu 2012[1], 20. dubna 2012[2], 20. května 2010[3], 25. listopadu 2010[4], 7. července 2016[5], 15. prosince 2016[6], 14. září 2017[7], 14. června 2018[8], 13. září 2018[9], 19. září 2019[10] a 11. února 2021[11],

 s ohledem na závěry Rady o Myanmaru ze dne 22. února 2021,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. března 2021 o eskalaci násilí v Myanmaru a  na jeho prohlášení  o situaci v Myanmaru ze dne 19. dubna 2021, 30. dubna 2021, 12. května 2021 a 27. července 2021,

 s ohledem na prohlášení vysokého představitele jménem EU k výsledku zasedání vedoucích představitelů ASEAN ze dne 30. dubna 2021,

 s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 3. března 2021 o pokračujícím porušování lidských práv ze strany armády a ze dne 23. května 2021 o aktuálním vývoji situace v Myanmaru,

 s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1000 ze dne 21. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě[12],

 s ohledem na rozhodnutí Rady  (SZBP) 2021/711 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě[13],

 s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

 s ohledem na článek 34 myanmarské ústavy z roku 2008, který uznává svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení a zaručuje občanům „právo svobodně vyznávat a praktikovat náboženství“,

 s ohledem na pětibodový konsenzus Sdružení národů jihovýchodní Asie ze dne 24. dubna 2021,

 s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 31. srpna 2021 nazvanou „Stav lidských práv rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“, 

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 75/287 ze dne 18. června 2021 o situaci v Myanmaru,

 s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise OSN pro Myanmar ze dne 22. srpna 2019 o sexuálním násilí a násilí na základě pohlaví v Myanmaru a o dopadu etnicky podmíněných konfliktů na rovnost žen a mužů,

 s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN o stavu lidských práv v Myanmaru, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a na zprávy kontrolního mechanismu Mezinárodní organizace práce,

 s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 16. září 2021,

 s ohledem na prohlášení o Myanmaru, které dne 23. září 2021 vydala vysoká komisařka OSN pro lidská práva,

 s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN Thomase H. Andrewse o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 22. září 2021,

 s ohledem na zprávy Rady OSN pro lidská práva o Myanmaru a o stavu lidských práv rohingyjských muslimů a dalších menšin,

 s ohledem na zprávu  nezávislého vyšetřovacího mechanismu pro Myanmar ze dne 1. července 2021,

 s ohledem na závěrečnou zprávu a doporučení Poradní komise pro Rakhinský stát (Annanova zpráva);

 s ohledem na příkaz Mezinárodního soudního dvora ze dne 23. ledna 2020 týkající se žádosti o přijetí prozatímních opatření, kterou podala Gambijská republika ve věci uplatňování Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (Gambie vs. Myanmar),

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na dodatkové protokoly těchto úmluv,

 s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 1. února 2021 zatkla myanmarská armáda, nazývaná Tatmadaw, v jasném rozporu s myanmarskou ústavou prezidenta Wina Myina, státní poradkyni Aun Schan Su Ťij a přední členy vlády, převzala prostřednictvím státního převratu zákonodárnou, soudní a výkonnou mocí a vyhlásila výjimečný stav v délce jednoho roku; vzhledem k tomu, že v srpnu 2021 oznámil  vrchní velitel ozbrojených sil Min Aung Hlaing, že sám sebe jmenuje předsedou vlády a že výjimečný stav bude prodloužen do srpna 2023;

B. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ve formálním prohlášení uvedl, že rozsáhlé systematické útoky vojenské junty na myanmarský lid pravděpodobně představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny podle mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN výslovně uvedl, že osnovatelé a osoby zapojené do převratu a pachatelé porušení práv by měli být pohnáni k odpovědnosti;

C. vzhledem k tomu, že v květnu 2021 učinila vojenská junta první kroky k rozpuštění politické strany Aun Schan Su Ťij, která byla ve vládě až do státního převratu v únoru 2021;

D. vzhledem k tomu, že výbor zastupující svazový parlament Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) a vláda národní jednoty (NUG) byly vytvořeny, aby reprezentovaly demokratické aspirace myanmarského lidu;

E. vzhledem k tomu, že v reakci na státní převrat vypukly v různých městech Myanmaru pokojné protesty a demonstrace; vzhledem k tomu, že od 1. února 2021 dochází k protiprávnímu zatýkání nebo domácímu věznění politiků, vládních úředníků, představitelů občanské společnosti, náboženských osobností, pokojných protestujících a spisovatelů; vzhledem k tomu, že podle poslední zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva bylo od převratu zabito více než 1 120 osob a vojenské orgány zatkly více než 8 000 osob, včetně stovek politiků, aktivistů a státních úředníků; vzhledem k tomu, že soudy odsoudily 312 osob, z nichž 26 bylo odsouzeno k trestu smrti, včetně dvou dětí; vzhledem k tomu, že podle dostupných informací zemřelo ve vazbě nejméně 120 osob; vzhledem k tomu, že do července 2021 zabila junta nejméně 75 dětí;

F. vzhledem k tomu, že armáda současně zintenzivňuje své tvrdé zásahy proti sdělovacím prostředkům v Myanmaru a  s cílem umlčet sdělovací prostředky a potlačit svobodu projevu je stále větší počet novinářů vystaven svévolnému zatýkání, zadržování a žalobám; vzhledem k tomu, že junta stále více využívá nástroje sledování a cenzury prostřednictvím omezení telekomunikací a internetu;

G. vzhledem k tomu, že se mučení v široké míře používá proti lidem, kteří jsou drženi ve vazbě kvůli účasti na prodemokratických demonstracích; vzhledem k tomu, že metody mučení zahrnují bití, simulované popravy za použití střelných zbraní, pálení cigaretami a znásilnění a vyhrožování znásilněním; vzhledem k tomu, že mučení páchané policií bylo v Myanmaru problémem i v minulosti, avšak Tatmadaw v současnosti v rámci svého úsilí o potlačení opozice používá výhrůžky mučením systematicky;

H. vzhledem k tomu, že junta uplatňuje stále častěji kolektivní tresty, včetně únosů rodinných příslušníků osob, na které byl vydán zatykač, avšak policejní a vojenské složky je nemohou najít;  vzhledem k tomu, že se objevily i případy zabití či únosů dětí, včetně batolat, které měly pravděpodobně přimět jejich rodiče, aby zkontaktovaly úřady;

I. vzhledem k tomu, že etnické menšiny vyznávají křesťanství (6,3 %, zejména Čjinové, Kačjinové a Karenové), islám (2,1 %, zejména Rohingyové, Malajci, obyvatelé Rangúnu a další menšiny) a hinduismus (0,5 %, zejména barmští Indové);

J. vzhledem k tomu, že v Myanmaru dochází k porušování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení náboženských a etnických menšin a k porušování dalších lidských práv těchto menšin;

K. vzhledem k tomu, že řada kostelů se stala terčem ostřelování a útoků a kněží a faráři jsou zatýkáni; vzhledem k tomu, že vojenské jednotky si v církevních areálech dokonce zřídily tábory, čímž ještě více oslabují funkci kostelů coby útočišť pro lidi v nouzi;

L. vzhledem k tomu, že v Myanmaru je velký počet etnických skupin; vzhledem k tomu, že vnitřní konflikty vedly v posledních desetiletích k tragické smrti tisíců lidí;

M. vzhledem k tomu, že myanmarský zákon o občanství označuje Rohingye za „cizince“ nebo „zahraniční rezidenty“, a upírá jim tak státní občanství, což ještě zhoršuje jejich nejistou situaci; vzhledem k tomu, že pronásledování rohingyjské menšiny navzdory četným výzvám mezinárodního společenství neustalo;

N. vzhledem k tomu, že v Rakhinském státě stále žije přibližně 600 000 Rohingyů, kteří neustále čelí diskriminačním opatřením a praktikám, systematickému porušování základních práv, svévolnému zatýkání, věznění v přeplněných táborech a výraznému omezování přístupu ke vzdělávání a zdravotní péči; vzhledem k tomu, že represivní podmínky, v nichž jsou Rohingyové nuceni žít, jsou zločinem proti lidskosti;

O. vzhledem k tomu, že Rohingyům a dalším etnickým menšinám, zejména ženám a dívkám, i nadále hrozí značné riziko sexuálního násilí, především v souvislosti s vleklým konfliktem mezi jednotkami Tatmadaw a arakanskou armádou;

P. vzhledem k tomu, že humanitární krize v Myanmaru se prohlubuje, neboť jen letos zde bylo vnitřně vysídleno 210 000 osob, humanitární pomoc potřebují tři miliony lidí, při čemž počet takových lidí se za posledních osm měsíců ztrojnásobil, a polovina obyvatelstva, tedy přibližně 20 milionů lidí, žije pod hranicí chudoby;

Q. vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN varoval před tím, že „nebezpečí rozsáhlého ozbrojeného konfliktu vyžaduje kolektivní přístup, aby v centru jihovýchodní Asie i mimo něj nevypukla vícerozměrná katastrofa“;

R. vzhledem k tomu, že podle odhadů Světového potravinového programu hrozí nyní v Myanmaru 6,2 milionu lidí nedostatek potravin a hlad, při čemž před vojenským převratem bylo takto ohroženo 2,8 milionu obyvatel;

S. vzhledem k tomu, že humanitární situaci v Myanmaru zhoršila i krize způsobená onemocněním COVID-19; vzhledem k tomu, že k nárůstu počtu osob nakažených virem způsobujícím toto onemocnění vedla i svévolná hromadná zatýkání demonstrantů, přeplněná vězení a celkové zanedbávání péče o zdraví vězňů;

T. vzhledem k tomu, že armáda využila opatření přijímaná v boji proti onemocnění COVID-19 k tvrdým zákrokům proti prodemokratickým aktivistům, obráncům lidských práv a novinářům; vzhledem k tomu, že je porušováno právo na zdraví; vzhledem k tomu, že junta uzavřela nemocnice a cíleně postupovala proti zdravotnickým pracovníkům, což v době, kdy v zemi prudce stoupl počet osob nakažených koronavirem, vedlo ke zhroucení zdravotnictví; vzhledem k tomu, že vojenské jednotky ničily zdravotnický materiál a zdravotnické vybavení a desítky zdravotnických zařízení obsadily, takže lidé v Myanmaru tato zařízení ze strachu ze zatčení nebo zastřelení nenavštěvovali;

U. vzhledem k tomu, že armáda Tatmadaw a její generálové získávají nelegálně finanční prostředky z nezákonného prodeje dřeva, drahých kamenů, zemního plynu a ropy a čelí řadě obvinění z korupce;

V. vzhledem k tomu, že podle OSN obdržel plán humanitární reakce OSN v Myanmaru na rok 2021 zatím pouze 46 % požadovaných prostředků a že značný finanční deficit má nepříznivý dopad na provádění humanitárních operací;

1. ostře odsuzuje státní převrat, který dne 1. února 2021 provedla armáda Tatmadaw pod vedením vrchního velitele Mina Auna Hlaina; vyzývá Tatmadaw, aby plně respektovala výsledek demokratických voleb z listopadu 2020 a okamžitě obnovila civilní vládu, ukončila výjimečný stav, přestala násilně potlačovat pokojné demonstrace, dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a umožnila všem zvoleným poslancům výkon jejich mandátu; vyzývá myanmarskou armádu, aby propustila všechny politické vězně, zrušila omezení svobody projevu, shromažďování a sdružování a respektovala svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

2. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění prezidenta Wina Myina, státní poradkyně Aun Schan Su Ťij a všech dalších osob zatčených na základě nepodložených obvinění; domnívá se, že propuštění všech politických vůdců a vězňů představuje první zásadní krok k mírovému řešení krize a obnovení legitimních orgánů;

3. podporuje myanmarský lid v jeho boji za demokracii, svobodu a lidská práva;

4. odsuzuje četné násilné reakce jednotek Tatmadaw na jakékoli protesty a hrubá porušení lidských práv myanmarských občanů, jichž se tyto jednotky dopustily a i nadále dopouští, a to mimo jiné vůči etnickým a náboženským menšinám, a jež jsou zločinem proti lidskosti; vyjadřuje hluboké znepokojení z častých útoků na kostely, mešity, školy a zdravotnická zařízení a ze zatýkání vůdčích postav náboženského života;

5. podporuje Výbor zastupující Svazový parlament (CRPH) a vládu národní jednoty jakožto jediné legitimní představitele demokratického smýšlení občanů Myanmaru a vyzývá Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a mezinárodní společenství, aby je přizvaly ke skutečnému a inkluzivnímu politickému dialogu a k pokusům o mírové řešení krize, které by bylo založeno na dodržování zásad právního státu;

6. vyzývá k umožnění okamžitého a pravidelného přístupu Mezinárodního výboru Červeného kříže k zadržovaným a vězňům, jak stanoví Ženevské úmluvy;  vyzývá vojenské a policejní složky, aby rodinám všech osob, které byly zadrženy v souvislosti s operacemi bezpečnostních sil v Myanmaru před 1. únorem 2021 a po něm, poskytly úplné informace o jejich osudu a o tom, kde se nacházejí;

7. připomíná multietnický charakter Myanmaru; naléhavě vyzývá armádu Tatmadaw, aby plně respektovala nezcizitelná práva každého etnika; vyzývá k okamžitému, důkladnému, nezávislému a transparentnímu vyšetření trestných činů, které v této zemi spáchalo vojsko, a k postavení jejich pachatelů před soud;

8. je zděšen zločiny, kterých se Tatmadaw dopustila na etnických a náboženských skupinách v Myanmaru; ostře odsuzuje útoky jednotek této armády v Karenském, Kajaském, Kačjinském, Šanském a Čjinském státě, které vedly k vysídlení mnoha osob, smrti civilistů, včetně dětí, zničení církevních budov a k dalším formám porušování lidských práv a humanitárního práva;

9. kritizuje pronásledování křesťanů v zemi; naléhavě vyzývá armádu Tatmaw, aby přestala zabíjet a zatýkat křesťany a skoncovala s ostřelováním kostelů a s raziemi v těchto církevních budovách; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství vyjádřilo hluboké znepokojení nad násilnými útoky na křesťanská společenství v Myanmaru;

10. znovu odsuzuje porušování lidských práv a systematické a rozsáhlé útoky na rohingyjské etnikum; podtrhuje, že EU bude i nadále pozorně sledovat postup vojenského vedení vůči menšinám v zemi, zejména vůči Rohingyům; opakovaně vyzývá myanmarské orgány, aby vytvořily podmínky a záruky umožňující bezpečný, dobrovolný, důstojný a udržitelný návrat pod dohledem OSN těm Rohingyům, kteří se chtějí vrátit do své rodné země;

11. důrazně odsuzuje pokračující diskriminaci etnických menšin, jejichž svoboda pohybu je přísně omezena a kterým jsou v Myanmaru odpírány základní služby;

12. odsuzuje jakékoli násilné zákroky junty vůči občanům, jakož i jiné formy šikany, zejména jsou-li namířeny na obránce lidských práv, aktivisty občanské společnosti a novináře; naléhavě vyzývá juntu, aby zrušila veškerá omezení telekomunikací a internetu, a to i internetových stránek nezávislých médií a platforem sociálních médií;

13. vyzývá k okamžitému ukončení násilí vůči pracovníkům a odborům a k ochraně práv odborů a jejich členů, včetně práva na svobodné fungování odborů;

14. vyzývá k okamžitému umožnění přístupu humanitárních organizací ke zranitelným komunitám, včetně žen, dětí a etnických menšin, k umožnění poskytování pomoci těmto komunitám a osobám a k posílení postavení organizací občanské společnosti a organizací etnických komunit, aby bylo zajištěno, že humanitární pomoc se skutečně dostane k těm, kdo ji potřebují; žádá Komisi, aby přesměrovala a zintenzivnila humanitární pomoc, včetně podpory zdravotní péče, a to prostřednictvím přeshraničních kanálů, místních humanitárních sítí, poskytovatelů etnických služeb, komunitních organizací a organizací občanské společnosti; žádá Komisi, aby provedla analýzu toho, jak nejlépe pracovat na rozvojových projektech s těmito skupinami a aby odpovídajícím způsobem směrovala rozvojovou pomoc;

15. s hlubokým znepokojením konstatuje, že humanitární krizi v Myanmaru zhoršila třetí vlna onemocnění COVID-19, přičemž obzvláště znepokojivá míra přenosu byla zaznamenána mezi nejvíce marginalizovanými obyvateli, včetně těch, kteří se nacházejí v přeplněných a hygienicky nevyhovujících věznicích v této zemi; naléhavě vyzývá juntu, aby obnovila strategii boje proti šíření nákazy a systém trasování kontaktů a zajistila, aby lidé měli přístup ke zdravotnickým službám a očkovacím látkám; žádá Komisi, aby v tomto ohledu zvýšila svou podporu, a to i poskytováním dávek očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, a zaručila, že se tato podpora dostane k občanům;

16. je zděšen útoky na pracovníky ve zdravotnictví, jejich obtěžováním, zadržováním a mučením, zejména během pokračující zdravotní krize v souvislosti s onemocněním COVID-19; vyzývá juntu, aby zaručila bezpečnost a ochranu všech zdravotnických pracovníků a aby okamžitě ukončila veškeré obtěžování a útoky namířené proti těmto osobám; zdůrazňuje, že myanmarské orgány jsou odpovědné za zajištění plného přístupu ke zdravotní péči;

17. odsuzuje útoky vojenských orgánů na zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení i reakci těchto orgánů na pandemii COVID-19; poukazuje na to, že právo na zdraví a přístup ke zdravotní péči a očkování jsou všeobecnými lidskými právy;

18. vyzývá Tatmadaw, aby obyvatelstvu přestal upírat právo na ochranu před onemocněním COVID-19 a na řádnou léčbu tohoto onemocnění, které by mohlo v Myanmaru způsobit značné ztráty na životech;

19. naléhavě vyzývá vlády sousedních zemí, aby zajistily, že jejich orgány nebudou nikomu bránit v překračování hranic vedeném snahou nalézt útočiště; vyzývá tyto vlády, aby zajistily, že humanitárním organizacím a místním organizacím občanské společnosti bude umožněn vstup do oblastí s vnitřně vysídlenými osobami podél jejich hranic s Myanmarem;

20. opětovně vyjadřuje podporu občanské společnosti a obhájcům demokracie v Myanmaru a vyzývá EU a její orgány, aby přes stávající a případně i trvalé omezení ze strany současné vojenské vlády pokračovaly v úsilí s důrazem na rozvoj občanské společnosti;

21. vyzývá ASEAN, jeho členy a zejména jeho zvláštního vyslance v Myanmaru, aby aktivněji využívali svého zvláštního postavení v Myanmaru, spolupracovali se zvláštním vyslancem OSN a se všemi zúčastněnými stranami, zejména s vládou národní jednoty a zástupci občanské společnosti, zvláště se ženami a etnickými skupinami, a prosazovali tak přinejmenším účinné a smysluplné provádění pětibodového konsensu s cílem dosáhnout v blízké budoucnosti udržitelného a demokratického řešení současné krize;

22. dále vyzývá Čínu a Rusko, aby se aktivně zapojily do mezinárodní diplomacie a dostály své odpovědnosti, již mají jakožto stálí členové Rady bezpečnosti OSN; očekává, že obě země budou hrát při posuzování situace v Myanmaru konstruktivní úlohu;

23. naléhavě vyzývá Myanmar, aby spolupracoval s mezinárodním společenstvím usilujícím o zajištění odpovědnosti, a to i tím, že nezávislému vyšetřovacímu mechanismu pro Myanmar (IIMM) konečně umožní plný přístup do země; vyzývá EU, její členské státy i mezinárodní společenství k zajištění toho, aby měl tento mechanismus nezbytnou podporu k plnění svého mandátu; připomíná, že Myanmar má povinnost postupovat v souladu s předběžnými opatřeními, která nařídil Mezinárodní soudní dvůr;

24. vítá nedávné série sankcí, které Rada uvalila na členy Tatmadaw a jejich podniky, a vyzývá Radu, aby i nadále uvalovala cílené a důrazné sankce s cílem odříznout juntu od zdrojů příjmů a zároveň zajistit, aby to nijak nepoškodilo myanmarský lid; je toho názoru, že mezinárodní společenství musí i nadále přijímat další opatření proti armádě a jejím vůdcům a uvalovat na ně postihy, dokud neobrátí kurz a nezajistí návrat k demokracii; zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny členské státy EU posílily a prosazovaly sankce uvalené na veškeré státem řízené myanmarské podniky, zejména v dřevařském průmyslu a odvětví drahokamů; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila účinnost vnitrostátních sankcí ukládaných členským státům a přidruženým zemím za porušení sankcí EU; zdůrazňuje, že by to vyžadovalo zvláštní zmrazení aktiv a zákaz mezinárodních finančních převodů do dvou státních bank, Myanmar Foreign Trade Bank a Myanmar Investment and Commercial Bank, jejichž prostřednictvím se shromažďuje veškerá cizí měna, a doplnění seznamu sankcí o státní podnik Myanmar Oil and Gas Enterprise, který je pro juntu hlavním a největším zdrojem zahraniční měny;

25. vyzývá Radu, aby nadále ukládala cílené sankce proti osobám odpovědným za převrat z února 2021 a aby zvážila další možná opatření; naléhavě vyzývá Radu, aby na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, zařadila Státní správní radu jako subjekt namísto jejích jednotlivých členů;

26. opakovaně vyzývá společnosti se sídlem v EU, které mají v Myanmaru provozy nebo dodavatelské řetězce, aby ve zvýšené míře uplatňovaly náležitou péči v oblasti lidských práv a zajistily, aby neměly žádné vazby na myanmarské bezpečnostní síly, na jejich jednotlivé členy nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny či ovládány, a aby přímo ani nepřímo nepřispívaly k zásahům junty proti demokracii a lidským právům; vyzývá společnosti se sídlem v EU, aby zveřejnily své závěry a pracovaly na neustálém zlepšování pracovních podmínek a environmentálních norem v rámci svých podniků v Myanmaru;

27. znovu opakuje svou výzvu, aby pokračovalo uplatňování cílených sankcí vůči těm, kteří jsou odpovědní za brutální činy spáchané na populaci Rohingyů;

28. znovu vyzývá Komisi, aby urychleně zahájila šetření obchodních preferencí, z nichž Myanmar těží, zejména pokud jde o společnosti vlastněné členy myanmarské armády, a to v konkrétních odvětvích, a aby Parlament řádně informovala o krocích, které je třeba učinit; uznává, že od opětovného začlenění Myanmaru do programu „Vše kromě zbraní“ v roce 2013 bylo dosaženo zlepšení, například pokud jde o vytváření pracovních míst v oděvním průmyslu, což přineslo prospěch zejména ženám; zdůrazňuje však, že již v roce 2018 byl zaveden zdokonalený proces interakce se zaměřením na dodržování mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv a pracovních práv a že státní převrat zvrátil pokrok dosažený během demokratizačního procesu, čímž oslabil podmínky pro udělení preferencí v režimu „Vše kromě zbraní“;

29. vyzývá delegaci EU v Myanmaru a ambasády členských států, aby pozorně sledovaly situaci v oblasti lidských práv a zdravotní péče v Myanmaru i případy čelných politických představitelů a dalších osob, kteří jsou v současnosti zadržováni a vězněni;

30. vyzývá členské státy a přidružené země, aby zachovaly embargo na přímé a nepřímé dodávky, prodej a převod veškerých zbraní, munice a dalšího vojenského, bezpečnostního a sledovacího zařízení a systémů, včetně jejich tranzitu, přepravy a zprostředkování, a také na zajišťování výcviku, údržbu a poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci; zdůrazňuje, že je třeba, aby Mezinárodní trestní soud situaci dále prošetřil;

31. varuje před rizikem ještě větší humanitární krize v důsledku eskalace násilí a vážné hospodářské krize, chudoby a počtu vysídlených osob v této zemi; vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby urychleně splnily své finanční závazky vyplývající z plánu humanitární reakce OSN v Myanmaru na rok 2021;

32. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby se situací v Myanmaru usilovně zabývali, a místopředsedu Komise, vysokého představitele žádá, aby Parlament v této věci pravidelně informoval, zejména parlamentní Výbor pro zahraniční věci, a to i o situaci náboženských a etnických skupin, v zájmu zajištění odpovídajícího parlamentního dialogu o této důležité a znepokojivé situaci;

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení legitimnímu prezidentovi a vládě národní jednoty Myanmaru, výboru zastupujícímu svazový parlament Pyidaungsu Hluttaw, státní poradkyni Myanmaru, ozbrojeným silám Tatmadaw, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům Spojených států, Bangladéše, Spojeného království, Japonska, Indie, Austrálie, Kanady, členských států sdružení ASEAN, vládám a parlamentům Ruska a Číny, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu tajemníkovi ASEAN, Mezivládní komisi sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zpravodaji OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

 

Poslední aktualizace: 6. října 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí