Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B9-0502/2021Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B9-0502/2021

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvokli

6.10.2021 - (2021/2905(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
B9-0502/2021 (Verts/ALE)
B9-0503/2021 (Renew)
B9-0504/2021 (S&D)
B9-0505/2021 (PPE)
B9-0506/2021 (ECR)

Željana Zovko, Loránt Vincze, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, David Lega, Krzysztof Hetman, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Peter Pollák, Christian Sagartz, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Gabriel Mato, Eva Maydell, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Janina Ochojska, Antonio López-Istúriz White, Andrey Kovatchev
PPE grupas vārdā
Andrea Cozzolino, Pedro Marques, Evin Incir
S&D grupas vārdā
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
grupas “Renew” vārdā
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā
Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Eugen Jurzyca, Jan Zahradil, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Assita Kanko
ERC grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo


Procedūra : 2021/2905(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B9-0502/2021
Iesniegtie teksti :
RC-B9-0502/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, tostarp par reliģisko un etnisko grupu stāvokli

(2021/2905(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu un rohindžu stāvokli, jo īpaši rezolūcijas, kas ir pieņemtas 2012. gada 22. novembrī[1], 2012. gada 20. aprīlī[2], 2010. gada 20. maijā[3], 2010. gada 25. novembrī[4], 2016. gada 7. jūlijā[5], 2016. gada 15. decembrī[6], 2017. gada 14. septembrī[7], 2018. gada 14. jūnijā[8], 2018. gada 13. septembrī[9], 2019. gada 19. septembrī[10] un 2021. gada 11. februārī[11],

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 22. februāra secinājumus par Mjanmu,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2021. gada 23. marta paziņojumu par vardarbības saasināšanos Mjanmā un 2021. gada 19. aprīļa, 2021. gada 30. aprīļa, 2021. gada 12. maija un 2021. gada 27. jūlija paziņojumus par stāvokli Mjanmā,

 ņemot vērā 2021. gada 30. aprīlī ES vārdā sniegto augstā pārstāvja deklarāciju par ASEAN līderu sanāksmes iznākumu,

 ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2021. gada 3. marta paziņojumu par militāro spēku pastāvīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un 2021. gada 23. maija paziņojumu par jaunāko notikumu attīstību Mjanmā,

 ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1000 (2021. gada 21. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā[12],

 ņemot vērā Padomes 2021. gada 29. aprīļa Lēmumu par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā[13],

 ņemot vērā ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību,

 ņemot vērā Mjanmas 2008. gada konstitūcijas 34. pantu, ar ko atzīst reliģijas vai ticības brīvību un pilsoņiem garantē “tiesības brīvi pievērsties savai reliģijai un praktizēt to”,

 ņemot vērā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas 2021. gada 24. aprīļa “Piecu punktu konsensu”,

 ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2021. gada 31. augusta ziņojumu “Rohindžu musulmaņu un citu minoritāšu cilvēktiesību stāvoklis Mjanmā”,

 ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2021. gada 18. jūnija Rezolūciju Nr. 75/287 par stāvokli Mjanmā,

 ņemot vērā ANO neatkarīgās starptautiskās faktu vākšanas misijas 2019. gada 22. augusta ziņojumu par Mjanmu “Seksuālā un ar dzimumu saistītā vardarbību Mjanmā un etnisko konfliktu ietekme uz dzimumu līdztiesību”,

 ņemot vērā ziņojumus, ko pieņēmis ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā un Augstā cilvēktiesību komisāra birojs, kā arī Starptautiskās Darba organizācijas uzraudzības mehānisma ziņojumus,

 ņemot vērā ziņojumu, ko par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā 2021. gada 16. septembrī sniedzis ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojs,

 ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 23. septembra paziņojumus par Mjanmu,

 ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Mjanmā Thomas H. Andrews 2021. gada 22. septembra paziņojumu,

 ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes ziņojumus par Mjanmu un rohindžu musulmaņu un citu minoritāšu cilvēktiesību stāvokli,

 ņemot vērā Neatkarīgā Mjanmas lietu izmeklēšanas mehānisma 2021. gada 1. jūlija ziņojumu,

 ņemot vērā padomdevējas komisijas par Rakhainas pavalsti galīgo ziņojumu un ieteikumus (Anana ziņojumu),

 ņemot vērā Starptautiskās Tiesas 2020. gada 23. janvāra spriedumā par Gambijas Republikas iesniegto pieprasījumu likt veikt pagaidu pasākumus lietā par to, kā tiek piemērota Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to (Gambija pret Mjanmu),

 ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus,

 ņemot vērā ANO 1948. gada Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to,

 ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā 2021. gada 1. februārī Mjanmas bruņotie spēki, kas ir pazīstami ar nosaukumu Tatmadaw, klaji pārkāpjot Mjanmas konstitūciju, arestēja prezidentu Win Myint un valsts padomnieci Aung San Suu Kyi, kā arī vadošus valdības locekļus, valsts apvērsuma ceļā sagrāba valsts likumdošanas, tiesu un izpildu varas atzarus un izsludināja viena gada ilgu ārkārtas stāvokli; tā kā 2021. gada augustā bruņoto spēku virspavēlnieks Min Aung Hlaing paziņoja, ka ieceļ pats sevi premjerministra amatā un ka ārkārtas stāvoklis tiek pagarināts līdz 2023. gada augustam;

B. tā ka ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā oficiālā paziņojumā norādīja, ka militārās huntas plašie un sistemātiskie uzbrukumi Mjanmas iedzīvotājiem, visticamāk, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi; tā kā ANO īpašais referents skaidri norādīja, ka valsts apvērsuma un pārkāpumu autori un veicēji būtu jāsauc pie atbildības;

C. tā kā 2021. gada maijā militārā hunta veica priekšdarbus tam, lai likvidētu Aung San Suu Kyi politisko partiju, kura līdz apvērsumam 2021. gada februārī bija pārstāvēta valdībā;

D. tā kā nolūkā pārstāvēt Mjanmas tautas demokrātiskās vēlmes, tika izveidota komiteja, kas pārstāv “Pyidaungsu Hluttaw”, un nacionālās vienotības valdība;

E. tā kā, reaģējot uz valsts apvērsumu, dažādās Mjanmas pilsētās iedzīvotāji devās miermīlīgos protestos un demonstrācijās; tā kā kopš 2021. gada 1. februāra tiek nelikumīgi arestēti vai mājas arestā atrodas politiķi, valdības amatpersonas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, reliģiskās autoritātes, miermīlīgi protestētāji un rakstnieki; tā kā ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja jaunākajā ziņojumā ir norādīts, ka kopš apvērsuma ir nogalināti vairāk nekā 1120 cilvēki un ka militārās pārvaldes iestādes ir arestējušas vairāk nekā 8000 cilvēku, tostarp simtiem politiķu, aktīvistu un civildienesta ierēdņu; tā kā tiesas ir notiesājušas 312 cilvēkus, no kuriem 26, tostarp diviem bērniem, ir piespriests nāvessods; tā kā apcietinājumā ir miruši vismaz 120 cilvēki; tā kā līdz 2021. gada jūlijam ieskaitot hunta bija nogalinājusi vismaz 75 bērnus;

F. tā kā līdztekus militārie spēki pastiprina represijas pret plašsaziņas līdzekļiem Mjanmā, un arvien vairāk žurnālistu tiek patvaļīgi arestēti, aizturēti un apsūdzēti, lai apklusinātu plašsaziņas līdzekļus un izskaustu vārda brīvību; tā kā hunta arvien vairāk izmanto novērošanas un cenzūras instrumentus, ierobežojot telekomunikācijas un internetu;

G. tā kā pret cilvēkiem, kurus tur apcietinājumā par piedalīšanos demokrātiju atbalstošās demonstrācijās, tiek plaši izmantota spīdzināšana; tā kā spīdzināšanai izmanto tādus paņēmienus kā piekaušana, nāvessoda ar šaujamieročiem inscenēšanu, dedzināšana ar cigaretēm, kā arī izvarošana un izvarošanas draudi; tā kā Mjanmā arī iepriekš ir bijušas problēmas ar policijas pastrādātu spīdzināšanu, taču tagad Tatmadaw savos centienos apspiest opozīciju izmanto sistemātiskus spīdzināšanas draudus;

H. tā kā hunta arvien vairāk izmanto kolektīvo sodīšanu, tostarp to personu ģimenes locekļu nolaupīšanu, kuru apcietināšanai ir izdoti orderi, bet kuras policija un militārie spēki nespēj atrast; tā kā nogalināti un nolaupīti ir tikuši arī bērni, tostarp mazi bērni, domājams, lai piespiestu viņu vecākus padoties varas iestādēm;

I. tā kā etniskās minoritātes piekopj tādas reliģijas kā kristietība (6,3 %,, jo īpaši činu, kačinu un karenu tautas), islāms (2,1 %, jo īpaši rohindžas, malajieši, Jangonas iedzīvotāji un citas minoritātes) un hinduisms (0,5 %, jo īpaši Birmas indieši);

J. tā kā pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm tiek pastrādāti reliģijas vai ticības brīvības un citu cilvēktiesību pārkāpumi;

K. tā kā ir baznīcas ir cietušas no artilērijas apšaudēm un iebrukumiem un ir tikuši arestēti priesteri un mācītāji; tā kā militārie spēki ir arī iekārtojuši nometnes uz baznīcām pieguļošās zemes, tādējādi vēl vairāk vājinot to iespējas sniegt patvērumu cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs;

L. tā kā Mjanmā ir daudz etnisko grupu; tā kā iekšējo konfliktu dēļ pēdējo desmitgažu laikā traģiski bojā gājuši ir tūkstošiem cilvēku;

M. tā kā Mjanmas pilsonības likumā rohindžas ir pasludināti par “nepilsoņiem” vai “ārvalstniekiem”, tādējādi liedzot viņiem pilsonību, kas vēl vairāk pasliktina viņu nestabilo situāciju; tā kā rohindžu minoritātes vajāšana, neraugoties uz daudziem starptautiskās sabiedrības aicinājumiem, nav beigusies;

N. tā kā tie aptuveni 600 000 rohindžu, kuri ir palikuši Rakhainas pavalstī, cieš no nepārtrauktas diskriminējošas politikas un prakses, sistemātiskiem pārkāpumiem attiecībā uz viņu pamattiesībām, patvaļīgiem arestiem, ieslodzīšanas pārpildītās nometnēs, pārvietošanās brīvības liegšanas, un ir ļoti ierobežota viņu piekļuve izglītībai un veselības aprūpei; tā kā represīvie apstākļi, kādos rohindžas ir spiesti dzīvot, ir uzskatāmi par noziegumiem pret cilvēci;

O. tā kā rohindžas un citas etniskās minoritātes, jo īpaši sievietes un meitenes, joprojām ir pakļautas ievērojamam seksuālas vardarbības riskam, jo īpaši saistībā ar ieilgušo konfliktu starp Tatmadaw un Arakanas armiju;

P. tā kā humanitārā krīze Mjanmā pasliktinās, un šogad vien iekšzemē ir pārvietoti vairāk nekā 210 000 cilvēku, trim miljoniem cilvēku ir nepieciešama humānā palīdzība (šis skaitlis pēdējos astoņos mēnešos ir trīskāršojies), bet puse no valsts iedzīvotājiem — aptuveni 20 miljoni cilvēku — dzīvo zem nabadzības sliekšņa;

Q. tā kā ANO ģenerālsekretārs ir brīdinājis, ka “liela mēroga bruņota konflikta riska dēļ ir vajadzīga kolektīva pieeja, lai izvairītos no daudzdimensionālas katastrofas Dienvidaustrumāzijas centrā un ārpus tā”;

R. tā kā Pasaules Pārtikas programma lēš, ka 6,2 miljoni cilvēku visā Mjanmā ir pakļauti pārtikas trūkuma un bada riskam, kas ir vairāk nekā pirms militārā apvērsuma, kad šādu cilvēku skaits bija 2,8 miljoni;

S. tā kā humanitāro situāciju Mjanmā ir pasliktinājusi arī Covid-19 krīze; tā kā Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu ir veicinājusi arī protestētāju patvaļīga masveida aizturēšana, pārpildītie cietumi un vispārējā nevērība pret ieslodzīto veselību;

T. tā kā militārie spēki ir izmantojuši Covid-19 ierobežošanas pasākumus, lai apspiestu demokrātiju atbalstošos aktīvistus, cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus; tā kā tiek ierobežotas tiesības uz veselību; tā kā hunta ir slēgusi slimnīcas un mērķtiecīgi vērsusies pret medicīnas darbiniekiem, izraisot veselības aprūpes sistēmas sabrukumu, kamēr valstī vēršas plašumā Covid-19 uzliesmojums; tā kā kareivji ir iznīcinājuši medicīnas preces un aprīkojumu un pārņēmuši desmitiem medicīnas iestāžu, kā rezultātā Mjanmas iedzīvotāji izvairās no medicīnas iestādēm, jo baidās, ka varētu tikt aizturēti vai ka uz viņiem šaus;

U. tā kā Tatmadaw un tās ģenerāļi nelikumīgi iegūst finansējumu, nelikumīgi pārdodot kokmateriālus, dārgakmeņus, gāzi un naftu, un izskan plaši izplatīti apgalvojumi par korupciju;

V. tā kā saskaņā ar ANO sniegto informāciju 2021. gada ANO Mjanmas humānās palīdzības reaģēšanas plāns šobrīd ir saņēmis tikai 46 % no pieprasītajiem līdzekļiem, un lielā līdzekļu trūkuma dēļ cieš humānās palīdzības operācijas,

1. stingri nosoda valsts apvērsumu, ko 2021. gada 1. februārī īstenoja Tatmadaw sava virspavēlnieka Min Aung Hlaing vadībā; aicina Tatmadaw pilnībā ievērot 2020. gada novembra demokrātisko vēlēšanu rezultātus un nekavējoties atjaunot civilo valdību, izbeigt ārkārtas stāvokli, izbeigt vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem, ievērot tiesības uz vārda un biedrošanās brīvību, un atļaut visiem ievēlētajiem parlamenta deputātiem īstenot savas pilnvaras; aicina Mjanmas militāros spēkus atbrīvot visus politiski ieslodzītos, izbeigt vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības ierobežojumus, un ievērot reliģijas vai ticības brīvību;

2. prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot prezidentu Win Myint, valsts padomnieci Aung San Suu Kyi un visus pārējos, pret kuriem izvirzītas nepamatotas apsūdzības; uzskata visu politisko līderu un ieslodzīto atbrīvošanu par pirmo būtisko soli ceļā uz mierīgu krīzes atrisināšanu un likumīgo varas iestāžu atjaunošanu;

3. pauž atbalstu Mjanmas tautai cīņā par demokrātiju, brīvību un cilvēktiesībām;

4. nosoda Tatmadaw plašo vardarbīgo reakciju uz jebkāda veida protestiem un rupjos cilvēktiesību pārkāpumus, ko tā ir veikusi un turpina veikt pret Mjanmas iedzīvotājiem (tostarp pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm) un kas ir pielīdzināmi noziegumiem pret cilvēci; pauž dziļas bažas par biežajiem uzbrukumiem baznīcām, mošejām, skolām un medicīnas iestādēm un par reliģisko līderu arestiem;

5. atbalsta CRPH un nacionālās vienotības valdību kā vienīgos leģitīmos Mjanmas tautas demokrātisko vēlmju pārstāvjus un aicina Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) un starptautisko sabiedrību iekļaut un iesaistīt tos patiesā un iekļaujošā politiskajā dialogā un centienos, kuru mērķis ir krīzes miermīlīga atrisināšana, pamatojoties uz tiesiskuma ievērošanu;

6. prasa, lai Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja nekavējoties un regulāri varētu piekļūt aizturētajiem un cietumiem, kā norādīts Ženēvas konvencijās; aicina militāros un policijas spēkus sniegt visu to personu ģimenēm, kas aizturētas saistībā ar drošības spēku operācijām visā Mjanmā pirms 2021. gada 1. februāra un pēc tam, pilnīgu informāciju par viņu likteni un atrašanās vietu;

7. atgādina par Mjanmas etnisko daudzveidību; mudina Tatmadaw pilnībā ievērot katras etniskās grupas neatņemamās tiesības; prasa nekavējoties veikt stingru, neatkarīgu un pārredzamu izmeklēšanu par noziegumiem, ko valstī pastrādājuši militārie spēki, un saukt pie atbildības vainīgos;

8. pauž sašutumu par Tatmadaw noziegumiem pret etniskajām un reliģiskajām grupām Mjanmā; stingri nosoda Tatmadaw uzbrukumus Kajinas, Kajas, Kačinas, Šanas un Činas štatā, kuru rezultātā ir notikusi iedzīvotāju masveida pārvietošana, civiliedzīvotāju, tostarp bērnu, bojāeja, reliģisko ēku iznīcināšana un citi cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumi;

9. nosoda kristiešu vajāšanu šajā valstī; mudina Tatmadaw izbeigt kristiešu nogalināšanu un apcietināšanu un izbeigt baznīcu apšaudes un uzbrukumus tām; uzsver, ka starptautiskā sabiedrība ir paudusi dziļas bažas par vardarbīgo vēršanos pret kristiešu kopienām Mjanmā;

10. atkārtoti nosoda cilvēktiesību pārkāpumus un sistemātiskus un plaši izplatītus uzbrukumus rohindžu tautai; uzsver, ka ES turpinās cieši uzraudzīt militārās vadības darbības attiecībā uz minoritātēm valstī, jo īpaši rohindžām; atkārtoti aicina Mjanmas iestādes izveidot apstākļus un garantijas, lai ANO pārraudzībā būtu iespējams īstenot to rohindžu drošu, brīvprātīgu, cieņpilnu un ilgtspējīgu atgriešanos, kuri vēlas atgriezties savā dzimtajā zemē;

11. stingri nosoda pastāvīgo diskrimināciju pret etniskajām minoritātēm, kuru pārvietošanās brīvība ir stingri ierobežota un kurām Mjanmā nav pieejami pamatpakalpojumi;

12. nosoda huntas jebkādu vardarbību pret saviem pilsoņiem, kā arī citus vajāšanas veidus, jo īpaši pret cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un žurnālistiem; mudina huntu atcelt jebkādus ierobežojumus attiecībā uz telekomunikācijām un internetu, tostarp neatkarīgu mediju tīmekļvietnēm un sociālo mediju platformām;

13. prasa nekavējoties izbeigt vardarbību pret darba ņēmējiem un arodbiedrībām un aizsargāt arodbiedrību un to biedru tiesības, tostarp tiesības brīvi darboties;

14. prasa nekavējoties nodrošināt humānās palīdzības piekļuvi neaizsargātām kopienām, tostarp sievietēm, bērniem un etniskajām minoritātēm, un sniegt tām palīdzību, kā arī sniegt pilsoniskās sabiedrības organizācijām un etnisko kopienu organizācijām darbības iespējas, lai nodrošinātu, ka humānā palīdzība efektīvi sasniedz tos, kam tā nepieciešama; aicina Komisiju pārorientēt un pastiprināt humāno palīdzību, tostarp veselības aprūpes atbalstu, izmantojot pārrobežu kanālus, vietējos humānās palīdzības tīklus, etniskos pakalpojumu sniedzējus, kopienu organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas; aicina Komisiju analizēt, kā vislabāk īstenot attīstības projektus ar šīm grupām, un attiecīgi virzīt attīstības palīdzību;

15. ar dziļām bažām norāda, ka humanitāro krīzi ir saasinājis trešais Covid-19 vilnis Mjanmā, kur ir īpaši satraucoši infekcijas pārnešanas līmeņi starp visatstumtākajiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kas atrodas valsts pārpildītajos un nesanitārajos cietumos; mudina huntu atjaunot ierobežošanas stratēģiju un kontaktu izsekošanas sistēmu un nodrošināt, ka cilvēkiem ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi un vakcīnas; aicina Komisiju pastiprināt atbalstu šajā jomā un garantēt, ka šis atbalsts sasniedz iedzīvotājus, tostarp nodrošinot Covid-19 vakcīnu devas;

16. pauž sašutumu par uzbrukumiem veselības aprūpes darbiniekiem un viņu aizskaršanu, aizturēšanu un spīdzināšanu, jo īpaši pašreizējās Covid-19 veselības aprūpes krīzes laikā; aicina huntu garantēt visu veselības aprūpes darbinieku drošību un drošumu un nekavējoties pārtraukt jebkādu aizskaršanu un uzbrukumus pret šiem cilvēkiem; uzsver Mjanmas iestāžu pienākumu garantēt pilnīgu piekļuvi veselības aprūpei;

17. nosoda militāro iestāžu uzbrukumus medicīnas speciālistiem un objektiem un šo iestāžu reakciju uz Covid-19 pandēmiju; uzsver, ka veselība un piekļuve veselības aprūpei un vakcinācijai ir vispārējas cilvēktiesības;

18. aicina Tatmadaw izbeigt liegt iedzīvotājiem tiesības uz aizsardzību un pienācīgu ārstēšanu pret Covid-19, kas varētu izraisīt ievērojamus cilvēku upurus Mjanmā;

19. mudina kaimiņvalstu valdības nodrošināt, ka to iestādes neliedz nevienam patvēruma meklējumos šķērsot robežu; aicina šīs valdības nodrošināt, ka palīdzības organizācijām un vietējām pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir atļauts piekļūt iekšzemē pārvietotu personu atrašanās vietām pie to robežām ar Mjanmu;

20. atkārtoti pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un demokrātijas aizstāvjiem Mjanmā un pieprasa ES un tās iestādēm turpināt centienus, kuru mērķis ir pilsoniskās sabiedrības attīstība, neraugoties uz pašreizējiem un iespējamiem ierobežojumiem, kurus uzspiež pašreizējā militārā valdība;

21. aicina ASEAN, tās dalībvalstis un jo īpaši tās īpašo sūtni Mjanmā proaktīvāk izmantot savu īpašo lomu Mjanmā, sadarboties ar ANO īpašo sūtni un sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, jo īpaši NUG un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, it īpaši sievietēm un etnisko grupu pārstāvjiem, lai vismaz veicinātu piecu punktu konsensa efektīvu un jēgpilnu īstenošanu nolūkā tuvākajā nākotnē panākt ilgtspējīgu un demokrātisku pašreizējās krīzes risinājumu;

22. turklāt aicina Ķīnu un Krieviju aktīvi iesaistīties starptautiskajā diplomātijā un pildīt savus pienākumus ANO Drošības padomes pastāvīgo locekļu statusā; sagaida, ka tās uzņemsies konstruktīvu lomu, pārbaudot situāciju Mjanmā;

23. mudina Mjanmu sadarboties ar starptautiskajiem centieniem nodrošināt pārskatatbildību, tostarp beidzot piešķirt Neatkarīgajam Mjanmas lietu izmeklēšanas mehānismam (IIMM) pilnīgu piekļuvi valstij; prasa ES, tās dalībvalstīm un starptautiskajai sabiedrībai nodrošināt, ka IIMM saņem nepieciešamo atbalstu savu pilnvaru īstenošanai; atgādina, ka Mjanmai ir pienākums pildīt ar Starptautiskās Tiesas spriedumu noteiktos pagaidu pasākumus;

24. atzinīgi vērtē Padomes nesen noteiktās sankcijas pret Tatmadaw locekļiem un viņu uzņēmumiem un aicina Padomi turpināt piemērot mērķtiecīgas un stingras sankcijas, lai pārtrauktu huntai nepieciešamās piegādes, vienlaikus nodrošinot, ka Mjanmas iedzīvotājiem netiek nodarīts kaitējums; uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāturpina veikt papildu pasākumus pret militārajiem spēkiem un to vadītājiem un jāuzliek tiem sankcijas, līdz viņi mainīs savu kursu un nodrošinās atgriešanos pie demokrātijas; uzsver, ka visām ES dalībvalstīm ir jāpastiprina un jāīsteno sankcijas, kas noteiktas pret visiem Mjanmas valstij piederošiem uzņēmumiem, jo īpaši kokmateriālu un dārgakmeņu nozarē; mudina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstu un asociēto valstu sankcijas par ES sankciju pārkāpšanu ir efektīvas; uzsver, ka tam būtu nepieciešama konkrētu aktīvu iesaldēšana un aizliegums veikt starptautiskus finanšu pārvedumus divām valstij piederošajām bankām — Mjanmas Ārējās tirdzniecības bankai un Mjanmas Investīciju un komercbankai, ar kuru starpniecību tiek iekasēta visa ārvalstu valūta, un sankciju sarakstam jāpievieno Mjanmas Naftas un gāzes uzņēmums, kas nodrošina huntai vienīgo vislielāko ārvalstu valūtas pieplūdumu;

25. aicina Padomi turpināt piemērot mērķtiecīgas sankcijas pret tiem, kas atbildīgi par 2021. gada februāra valsts apvērsumu, un apsvērt citus iespējamos pasākumus; mudina Padomi to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, iekļaut Valsts Administratīvo padomi kā struktūru tās individuālu locekļu vietā;

26. atkārtoti aicina ES uzņēmumus, kuri veic operācijas vai kuru piegādes ķēdes ir Mjanmā, veikt pastiprinātu uzticamības pārbaudi cilvēktiesību jomā un nodrošināt, ka tiem nav saiknes ar Mjanmas drošības spēkiem, to individuālajiem locekļiem vai vienībām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, un ka tie tiešā vai netiešā veidā neveicina huntas aktīvo vēršanos pret demokrātiju un cilvēktiesībām; aicina ES uzņēmumus publiskot savus secinājumus un strādāt pie darba apstākļu un vides standartu nepārtrauktas uzlabošanas savos uzņēmumos Mjanmā;

27. atkārtoti aicina turpināt īstenot mērķtiecīgas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi par nežēlīgajiem noziegumiem pret rohindžām;

28. atkārtoti aicina Komisiju ātri sākt izmeklēšanu par tirdzniecības preferencēm, no kurām labumu gūst Mjanma, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas pieder Mjanmas militārpersonām konkrētās nozarēs, un pienācīgi informēt Parlamentu par veicamajiem pasākumiem; atzīst panāktos uzlabojumus kopš 2013. gadā veiktās Mjanmas atkārtotas iekļaušanas shēmā “Viss, izņemot ieročus” (EBA), piemēram, darbvietu radīšanu apģērbu nozarē, kas jo īpaši sniedza labumu sievietēm; tomēr uzsver, ka pastiprinātas iesaistes process jau tika izveidots 2018. gadā, koncentrējoties uz starptautisko cilvēktiesību konvenciju un darba tiesību ievērošanu, un ka valsts apvērsums sagrāva demokratizācijas procesā panākto progresu, tādējādi apdraudot EBA preferenču piešķiršanas nosacījumus;

29. aicina ES delegāciju Mjanmā un dalībvalstu vēstniecības cieši novērot cilvēktiesību un veselības stāvokli Mjanmā, kā arī politisko līderu un citu pašlaik aizturēto un apcietināto personu lietas;

30. aicina dalībvalstis un asociētās valstis saglabāt embargo attiecībā uz visu ieroču, munīcijas un citu militāro, drošības un novērošanas iekārtu un sistēmu tiešu un netiešu piegādi, pārdošanu un nodošanu, tostarp tranzītu, sūtījumiem un starpniecību, kā arī apmācības, uzturēšanas un citas militārās un drošības palīdzības sniegšanu; uzsver, ka Starptautiskajai Krimināltiesai ir jāturpina izmeklēt situāciju;

31. brīdina par vēl lielākas humanitārās ārkārtas situācijas risku vardarbības eskalācijas un valsts smagās ekonomiskās krīzes, nabadzības un pārvietoto personu skaita dēļ; prasa ES, tās dalībvalstīm un starptautiskajai sabiedrībai steidzami izpildīt savas finansiālās saistības saskaņā ar ANO 2021. gada Mjanmas humānās palīdzības plānu;

32. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieku / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un dalībvalstis enerģiski risināt situāciju Mjanmā un aicina PV/AP regulāri ziņot Parlamentam, jo īpaši Ārlietu komitejai, cita starpā par reliģisko un etnisko grupu stāvokli, lai nodrošinātu pienācīgu parlamentāro dialogu par šo svarīgo un satraucošo situāciju;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Mjanmas likumīgajam prezidentam un nacionālās vienotības valdībai, Pyidaungsu Hluttaw pārstāvju komitejai, Mjanmas valsts padomniekam, Tatmadaw, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Amerikas Savienoto Valstu, Bangladešas, Apvienotās Karalistes, Japānas, Indijas, Austrālijas, Kanādas un ASEAN dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas un Ķīnas valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, ASEAN ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību komisijai cilvēktiesību jautājumos, ANO īpašajam referentam par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā, ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 6. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika