Procedūra : 2021/2981(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B9-0554/2021

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0554/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0481

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0554/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0559/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0565/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0568/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0570/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0572/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 216kWORD 55k

<TitreType>KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu</TitreRecueil>


<Replacing>nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0554/2021 (The Left)

B9-0559/2021 (Verts/ALE)

B9-0565/2021 (S&D)

B9-0568/2021 (PPE)

B9-0570/2021 (Renew)

B9-0572/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>par stāvokli Somālijā</Titre>

<DocRef>(2021/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}EPP grupas vārdā</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino</Depute>

<Commission>{S&D}S&D grupas vārdā</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}grupas “Renew” vārdā</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Alviina Alametsä</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}ERC grupas vārdā</Commission>

<Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

<Commission>{The Left}grupas “The Left” vārdā</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Somālijā

(2021/2981(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Somālijā,

 ņemot vērā kopīgo ES un Āfrikas stratēģiju,

 ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

 ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā Āfrikas Savienības Konvenciju par iekšzemē pārvietotu personu (IPP) aizsardzību un palīdzību šādām personām Āfrikā,

 ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

 ņemot vērā ES un Somālijas Nacionālo indikatīvo programmu Somālijas Federatīvajai Republikai 2014.–2020. gadam,

 ņemot vērā Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) 2017. gada 8. novembra paziņojumu, kurā informēja par nodomu no 2017. gada decembra uzsākt pakāpenisku karaspēka izvešanu no Somālijas un pabeigt pilnīgu izvešanu līdz 2020. gadam,

 ņemot vērā Augstā pārstāvja Žuzepa Borela 2021. gada 18. septembra paziņojumu par politisko situāciju Somālijā,

 ņemot vērā ANO Drošības padomes 2021. gada 12. marta Rezolūciju 2568 par stāvokli Somālijā,

 ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā humanitārā situācija Somālijā turpina pasliktināties, ņemot vērā vairākas krīzes, tostarp politisko nestabilitāti, teroristiska darbības, pārtikas nodrošinājuma trūkumu, sausumu, klimata krīzi un Covid-19, kas apdraud stabilitāti, cilvēka labbūtību un iztikas līdzekļus un izraisa iedzīvotāju plaša mēroga pārvietošanu valstī un reģionā;

B. tā kā starptautiskās palīdzības aģentūras ir brīdinājušas, ka Somālija ir tuvu humanitārai katastrofai, ņemot vērā, ka aptuveni 9,5 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humānā palīdzība un vairāk nekā 2,7 miljoni cilvēku saskaras ar ārkārtīgu pārtikas nodrošinājuma trūkumu, tostarp vairāk nekā 800 000 bērniem vecumā līdz pieciem gadiem draud akūta uztura nepietiekamība; tā kā 2 miljoni cilvēku saskaras ar ievērojamu ūdens trūkumu; tā kā ANO ir paziņojusi, ka Somālija piedzīvo pēdējo sešu gadu laikā smagāko finansējuma trūkumu; tā kā humānās palīdzības partneri lēš, ka 7,7 miljoniem Somālijas iedzīvotāju 2022. gadā būs vajadzīga humānā palīdzībā un ka aptuveni 1,2 miljoni bērnu vecumā līdz pieciem gadiem cietīs no akūtas uztura nepietiekamības, ja viņiem nekavējoties netiks sniegta palīdzība;

C. tā kā Somālija nav spējusi reaģēt uz Covid-19 pandēmiju, jo tai nav funkcionējošas veselības aprūpes sistēmas, trūkst ventilatoru, zāļu un personāla; tā kā Somālija kā daudzas Āfrikas valstis nav spējusi vakcinēt savus iedzīvotājus, jo tai nav pieejamas vakcīnas, un tikai aptuveni 3 % iedzīvotāju ir pilnībā vakcinēti;

D. tā kā Covid-19 pandēmija ir būtiski skārusi izglītības nozari — daudzi bērni, jo īpaši tie, kas dzīvo iekšzemē pārvietotu personu apmetnēs, nav varējuši turpināt formālo izglītību, jo, piemēram, viņu vecāki ir zaudējuši iztikas līdzekļus un faktiskos ienākumu avotus;

E. tā kā lielāko nedrošību valstī joprojām rada nemiernieku grupas, kas neselektīvi uzbrūk Somālijas iedzīvotājiem un ir iesaistītas bērnu nolaupīšanā un piespiedu vervēšanā šim bruņotajam konfliktam; tā kā līdz šim 2021. gadā bruņotajā konfliktā ir nogalināti vai ievainoti aptuveni 1000 civiliedzīvotāju, un par lielāko daļu civiliedzīvotāju zaudējumiem ir atbildīgs al Shabaab; tā kā militārie grupējumi ir pastiprinājuši uzbrukumus valdības amatpersonām un viņu mērķtiecīgas slepkavības, cenšoties traucēt 2021. gada vēlēšanu procesu;

F. tā kā no pārkāpumiem un vardarbības galvenokārt cieš neaizsargātās grupas, tostarp sievietes, bērni, veci cilvēki, iekšzemē pārvietotas personas, LGBTK personas un citas minoritātes; tā kā seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība, kā arī ar konfliktu saistīta vardarbība joprojām notiek plašā mērogā un paliek nesodīta, jo īpaši konflikta zonās;

G. tā kā ANO ģenerālsekretāra 2021. gada ziņojumā par bērniem un bruņotu konfliktu ir norādīts, ka Somālijā joprojām notiek smagi pārkāpumi pret bērniem un 2020. gadā ir nogalināti un sakropļoti vismaz 1087 bērni; tā kā galvenais bērnu vervētājs ir al Shabaab un pagājušajā gadā al Shabaab, valdības drošības spēki, reģionālie drošības spēki un klanu militārie grupējumi kopā ir savervējuši 1716 bērnu;

H. tā kā 2020. gada augustā šīs valsts parlaments Mogadīšo iesniedza jaunu likumprojektu par noziegumiem, kas saistīti ar dzimumaktu, kurā tika atļauta bērnu laulība, bērnu definējot pēc fiziskā brieduma, nevis vecuma, un paredzēta vāja procesuālā aizsardzība izdzīvojušajiem; tā kā šis jaunais likumprojekts par noziegumiem, kas saistīti ar dzimumaktu, ir pretrunā starptautiskajām un reģionālajām saistībām cilvēktiesību jomā;

I. tā kā joprojām tiek būtiski ierobežota vārda brīvība un žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji tiek iebiedēti, patvaļīgi aizturēti un viņiem liegtas pienācīga procesa un taisnīgas tiesas garantijas; tā reģionālā un federālā līmeņa iestādes ir slēgušas mediju elementus; tā kā iestādes reti izmeklē žurnālistu slepkavības vai pret viņiem veiktus uzbrukumus vai sauc pie atbildības šo noziegumu veicējus;

J. tā kā pirms vēlēšanu procesa sākuma Somālijas federālās valdības drošības spēki un reģionālās iestādes, jo īpaši Puntlendā, un al Shabaab ir palielinājuši uzbrukumus žurnālistiem, izmantojot iebiedēšanu, aizskaršanu un patvaļīgu aizturēšanu; tā kā neatkarīgi mediji ir neatņemama godīga vēlēšanu procesa sastāvdaļa; tā kā 2021. gadā tika nelikumīgi nogalināti vairāki žurnālisti, tostarp pieredzējušais žurnālists un Radio Mogadisho direktors Abdiaziz Mohamud Guled, kuru al Shabaab nogalināja Mogadīšo 2021. gada novembrī;

K. tā kā aptuveni 2,9 miljoni Somālijas iedzīvotāju ir iekšzemē pārvietotas personas; tā kā laikā no 2021. gada augusta līdz oktobrim savas mājas bija spiesti pamest 55 000 personu, 80 % no viņiem bēga konflikta rezultātā un 20 % ar klimatu saistītu notikumu dēļ; tā kā Kenijā ir vairākas bēgļu nometnes, kas uzņem Somālijas bēgļus un patvēruma meklētājus jau kopš 1991. gadā notikušā Somālijas pilsoņu kara, tostarp Kakumas un Dadābas nometnes, kurās mitinās aptuveni 520 000 reģistrēto bēgļu un patvēruma meklētāju; tā kā šajās nometnēs ir nedroši dzīves apstākļi un ar pastāvīgu aizskaršanu un vardarbību jo īpaši saskaras sievietes, bērni un LGBTK personas; tā kā ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) un Kenijas valdība 2021. gada 29. aprīlī vienojās par ceļvedi, kas paredzēja atlikt Kakumas un Dadābas nometņu slēgšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam;

L. tā kā Somālija joprojām ir viena no bīstamākajām Āfrikas valstīm arodbiedrību pārstāvjiem, kuri sistemātiski saskaras ar vardarbību un iebiedēšanu; tā kā Somālijas darba ņēmējiem nepārtraukti tiek liegtas pamata cilvēktiesības un darba tiesības, tiek regulāri apdraudēta viņu veselība un drošība darba vietā un viņi par savu darbu saņem ļoti zemu samaksu, tostarp no ārvalstu līgumslēdzējiem;

M. tā kā sākotnēji bija paredzēts, ka vēlēšanu process noslēgsies 2021. gada oktobrī ar prezidenta vēlēšanām; tā kā tomēr tas ir pastāvīgi kavējies, jo federālās dalībvalstis nav laikā rīkojušas vēlēšanas, lai ievēlētu abu Somālijas federālā parlamenta palātu locekļus, kas savukārt ievēlētu Somālijas prezidentu; tā kā jo vairāk tiek novilcināts vēlēšanu process, jo vairāk resursu tiks novirzīti no svarīgām valsts prioritātēm, piemēram, reaģēšanu uz ārkārtas humanitārajām situācijām;

N. tā kā ir paredzēts, ka klanu delegāti iecels kopumā 275 parlamenta apakšpalātas locekļus, savukārt Somālijas piecu federālo zemju valdības jau ir ievēlējušas visus 54 augšpalātas senatorus; tā kā iestādes ir apņēmušās pabeigt apakšpalātas vēlēšanas līdz 2021. gada 24. decembrim; tā kā būs ārkārtīgi svarīgi pienācīgi pabeigt vēlēšanu procesu, lai nodrošinātu Somālijas drošību un ilgtermiņa attīstību;

O. tā kā 26 % no augšpalātā ievēlētajiem locekļiem ir sievietes, kas liecina par Somālijas pozitīvu virzību uz dzimumu līdztiesības panākšanu; tā kā ir vairāk jācenšas, lai sasniegtu apakšpalātai noteikto 30 % kvotu un nodrošinātu pilnīgu sieviešu iekļaušanu Somālijas politisko, sociālo un ekonomisko lēmumu pieņemšanā;

P. tā kā ārvalstu iejaukšanās iekšējos politiskajos procesos un vēlēšanu organizēšanā ir traucējis tos savlaicīgi pabeigt; tā kā ANO Drošības padome 2021. gada 15. novembrī pieņēma Rezolūciju 2607 (2021), kas atjauno Somālijai noteikto ieroču embargo;

Q. tā kā ANO piešķirtās pilnvaras AMISOM beigsies 2021. gada 31. decembrī; tā kā Somālijas federālā valdība un Āfrikas Savienība (AS) nav spējušas vienoties par AS vadītās misijas rekonfigurāciju, kas paredzēta ANO Drošības padomes Rezolūcijā 2568 (2021);

R. tā kā Padome 2020. gada decembrī līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināja pilnvaras divām Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijām Somālijā, ES Spēju veidošanas misijai (EUCAP) Somālijā un ES apmācību misijai (EUTM) Somālijā, kā arī operācijai Atalanta;

S. tā kā Somālija 2021. gada 5. novembrī pasludināja AS sūtni Simon Mulongo par persona non grata un pavēlēja viņam pamest valsti septiņu dienu laikā, apsūdzot viņu darbībās, kas nav savienojamas ar AMISOM pilnvarām;

T. tā kā ES apņēmās 2014.–2020. gada laikposmā Somālijai piešķirt 286 miljonus EUR Nacionālajā indikatīvajā programmā, koncentrējoties uz tiesiskuma, drošības, pārtikas nodrošinājuma un izglītības atbalstīšanu; tā kā ES 2021. gadā piešķīra finansējumu 45,3 miljonu EUR apmērā Somālijā īstenotiem humānās palīdzības projektiem, tostarp 2,8 miljonus EUR, lai valstī uzsāktu Covid-19 vakcināciju, un tā kā ES un tās dalībvalstis kopā nodrošina vairāk nekā 35 % visas Somālijā sniegtās humānās palīdzības;

1. pauž nopietnas bažas par humanitārās krīzes pasliktināšanos Somālijā; nosoda visus cilvēktiesību pārkāpumus un aizskārumus un teroristu grupu, jo īpaši al-Shabaab, veiktos neselektīvos uzbrukumus civiliedzīvotājiem, humānās palīdzības darbiniekiem, žurnālistiem, vēlēšanu amatpersonām un AMISOM; aicina visas puses, kas iesaistītas dažādos konfliktos Somālijā, nekavējoties izbeigt cilvēktiesību pārkāpumus un veikt konkrētus pasākumus, lai vainīgos sauktu pie atbildības taisnīgā tiesas procesā; stingri aicina pārtraukt karadarbību un, kad vien iespējams, turpināt visaptverošu dialogu politisko domstarpību risināšanai;

2. atgādina, ka ilgstošu stabilitāti un mieru var panākt tikai ar sociālo iekļaušanu un labu pārvaldību, pamatojoties uz demokrātijas un tiesiskuma principiem; tādēļ aicina Somālijas vadītājus pastiprināt centienus pabeigt valsts vēlēšanu procesu un līdz 2021. gada beigām sarīkot apakšpalātas vēlēšanas, kas būtu iekļaujošas un ticamas, lai pēc tam pēc iespējas drīzāk varētu rīkot prezidenta vēlēšanas; uzsver, ka vēlēšanu procesam ir jānotiek miermīlīgā ceļā saskaņā ar 2021. gada 27. maijā iepriekš apstiprināto grafiku; turklāt aicina Somālijas vadītājus izrādīt savaldību un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu saasināt politisko spriedzi vai vardarbību, lai panāktu stabilitāti un liegtu al-Shabaab iespēju gūt politisku ietekmi; aicina kampaņas un vēlēšanu laikā pilnībā ievērot pamattiesības, tostarp tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, kā arī pārvietošanās, biedrošanās un vārda brīvību; nosoda jebkādu valdības spēku pārmērīgu spēka izmantošanu pret politisko opozīciju vai protestētājiem; brīdina nepieļaut nekādas turpmākas iniciatīvas, kuru rezultātā bez plaša Somālijas ieinteresēto personu atbalsta tiktu pagarinātas iepriekšējās pilnvaras, un iebilst pret jebkādiem paralēliem procesiem vai daļējām vēlēšanām;

3. aicina ES, tās dalībvalstis un starptautiskos partnerus steidzami palielināt humāno palīdzību, ņemot vērā reālo situāciju, un sniegt papildu palīdzību Covid-19 izplatības apturēšanai, jo īpaši piegādājot vakcīnas un nodrošinot pirmās nepieciešamības medicīnas preces un farmaceitiskos produktus; uzsver, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jādara viss iespējamais, lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju Somālijā un reģionā, tostarp plašāk izplatot vakcīnas un palielinot vakcīnu ražošanas jaudu;

4. aicina Somālijas iestādes pārtraukt visus patvaļīgos arestus un atbrīvot visas personas, kas pakļautas nelikumīgai un nepamatotai aizturēšanai, pārtraukt drošības spēku, politiķu un vietējo iestāžu īstenoto civiliedzīvotāju vajāšanu un iebiedēšanu un nodrošināt, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības; uzstāj, ka iestādēm ir jāpārtrauc militāro tiesu piespriesto nāvessodu izpilde, jānosaka moratorijs un jāatceļ nāvessods; mudina Somālijas valdību stiprināt tiesiskumu un izveidot neatkarīgu un objektīvu tiesu sistēmu, kā arī nodrošināt kompensācijas ārpustiesas un pārmērīgas vardarbības upuriem; mudina Somālijas iestādes ātri pieņemt civiliedzīvotāju aizsardzības politiku un valsts pretterorisma likumu un nodrošināt to pilnīgu atbilstību starptautiskajām cilvēktiesību normām un standartiem;

5. pauž nopietnas bažas par Somālijā mītošo bēgļu un iekšzemē pārvietoto personu lielo skaitu un par šo personu labbūtību; aicina ES un starptautiskos partnerus sadarboties ar Somālijas federālo valdību, lai nodrošinātu aizsardzību, palīdzību un noturīgus risinājumus atbilstīgi starptautiskajām saistībām; atzinīgi vērtē to, ka Somālijas federālā valdība ir ratificējusi Āfrikas Savienības Konvenciju par iekšzemē pārvietotu personu aizsardzību un palīdzību šādām personām Āfrikā, un aicina Komisiju palīdzēt Somālijai izstrādāt valsts tiesisko regulējumu un nodrošināt iekšzemē pārvietoto personu un bēgļu drošību, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām personām, piemēram, sievietēm, bērniem un personām, kas pieder pie minoritāšu grupām, jo tās visvairāk apdraud vardarbība, ļaunprātīga izmantošana un pārkāpumi;

6. pauž bažas par sociālo un ekonomisko kaitējumu, ko rada klimata pārmaiņas, tostarp ekstrēmi laikapstākļi, un siseņu sērga; atzinīgi vērtē 2021. gada ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP 26) Somālijas pausto apņemšanos īstenot taisnīgu pārkārtošanos, kuras pamatā būtu sociālais dialogs un prioritātes piešķiršana atjaunojamajai enerģijai, apmierinot Somālijas vajadzības pēc enerģijas; aicina steidzami rīkoties un pienācīgi īstenot rīcības plānus ar klimatu saistītu katastrofu novēršanai vai mazināšanai, piemēram, Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Tuksneša siseņu krīzes rīcības plānu;

7. pauž nožēlu par teroristu grupu uzbrukumiem humānās palīdzības darbiniekiem, infrastruktūras iznīcināšanu un palīdzības novirzīšanu; atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām visā Somālijas teritorijā ir jāgarantē netraucēta un savlaicīga humānās palīdzības piegāde personām, kam tā nepieciešama;

8. atzīst AMISOM nozīmi drošības nodrošināšanā, saskaroties ar draudiem, ko rada al-Shabaab un bruņoti opozīcijas grupējumi; pauž atbalstu Somālijas Pārejas plānam (SPP) attiecībā uz AMISOM operācijām un aicina savlaicīgi to īstenot; aicina galvenās Somālijas drošības jomas ieinteresētās personas panākt vienošanos par turpmākās AMISOM stratēģiskajiem mērķiem, lielumu un sastāvu, jo šīs misijas mērķis ir atbalstīt drošības pāreju Somālijā, palīdzot sekmīgi īstenot SPP; aicina stiprināt valsts drošības arhitektūru, lai aizsargātu iedzīvotājus; aicina Somālijas federālo valdību, AMISOM un sabiedrotos nodrošināt, ka to pret al-Shabaab vērstās militārās kampaņas tiek īstenotas, stingri ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības;

9. uzsver, ka Somālijas iestādēm vajadzētu būt galvenajām atbildīgajām par drošības garantēšanu savā valstī, bet tās joprojām nespēj sekmīgi cīnīties pret al-Shabaab un bruņotajiem opozīcijas grupējumiem; atgādina, ka saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 2568 (2021) ir svarīgi steidzami izstrādāt plānu par to, kāda būs pārveidotā ĀS klātbūtne pēc 2021. gada; šajā sakarībā atgādina, ka galvenā atbildība par šāda plāna, ko atbalstītu starptautiskie partneri, izstrādi gulstas uz ANO, ĀS un Somālijas federālo valdību;

10. mudina visus ārvalstu dalībniekus neapdraudēt pašreizējos centienus valsts un miera veidošanā, gan veicinot stabilitāti, gan vienlaikus saglabājot valsts vienotību; atgādina visām pusēm, ka joprojām ir spēkā ANO Drošības padomes attiecībā uz Somāliju izsludinātais ieroču embargo;

11. atzinīgi vērtē sieviešu pieaugošo pārstāvību parlamenta vēlēšanās, norādot, ka sievietes vēl joprojām ir nepietiekami pārstāvētas; uzsver sieviešu svarīgo lomu konfliktu risināšanā un miera veidošanā; aicina nodrošināt sieviešu pilnīgu, vienlīdzīgu un jēgpilnu līdzdalību un iesaisti visos līmeņos, kā tas paredzēts Somālijas Sieviešu hartā;

12. nosoda pašreizējo seksuālo un ar dzimumu saistīto vardarbību pret sievietēm un meitenēm Somālijā un aicina turpināt un saskaņot valstu centienus apkarot seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp valsts tiesību aktos efektīvi transponējot un piemērojot Somālijas jau ratificēto Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 190 par vardarbību un uzmākšanos darba vidē, ratificēt Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un pieņemt progresīvus tiesību aktus pret sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu gan valsts, gan federālā līmenī; mudina Somālijas valdību veikt konkrētus pasākumus, lai novērstu seksuālu vardarbību pret sievietēm un bērniem;

13. aicina Somālijas iestādes atcelt 2020. gadā grozītā plašsaziņas līdzekļu likuma noteikumus, kas stingri ierobežo plašsaziņas līdzekļu brīvību un vārda brīvību un neatbilst starptautiskajiem vārda brīvības standartiem;

14. pauž nožēlu par nesenajiem uzbrukumiem žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem, kuriem ir likumīga loma valsts veidošanā un vēlēšanu procesā un kuriem būtu jāspēj veikt savu darbu bez bailēm vai iebiedēšanas; aicina Somālijas iestādes veikt un pabeigt izmeklēšanu visās lietās, kas saistītas ar 2021. gadā notikušajām žurnālistu, tostarp Jamal Farah Adan, slepkavībām, un saukt vainīgos pie atbildības;

15. mudina Somālijas federālo valdību un tās federālās dalībvalstis nekavējoties pasludināt moratoriju attiecībā uz žurnālistu arestēšanu un ieslodzīšanu laikā, kad viņi pilda savus darba pienākumus, kā to ierosinājusi organizācija “Reportieri bez robežām” un Somālijas žurnālistu nacionālā savienība, un izbeigt Somālijas vecā un novecojušā kriminālkodeksa turpmāku izmantošanu ar mērķi sodīt žurnālistus un ierobežot plašsaziņas līdzekļu un vārda brīvību;

16. aicina Somālijas federālo valdību, tās federālās dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt, ka ārvalstu vai daudznacionāli uzņēmumi, kas darbojas Somālijā, pilnībā ievēro, atbalsta un piemēro starptautiskos cilvēktiesību līgumus un citus juridiskos instrumentus, tostarp Somālijas pagaidu konstitūciju un likumus, kā arī ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus un SDO pamatkonvencijas; uzsver nepieciešamību mērķtiecīgi pievērsties al-Shabaab finansēm un novērst nelikumīgu ieņēmumu radīšanu, tostarp no izejvielām;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Somālijas prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomei, ANO Cilvēktiesību padomei un ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 24. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika