Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0554/2021Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0554/2021

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Somalii

24.11.2021 - (2021/2981(RSP))

złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9‑0554/2021 (The Left)
B9‑0559/2021 (Verts/ALE)
B9‑0565/2021 (S&D)
B9‑0568/2021 (PPE)
B9‑0570/2021 (Renew)
B9‑0572/2021 (ECR)

Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino
w imieniu grupy S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Hannah Neumann, Alviina Alametsä
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski
w imieniu grupy ECR
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy The Left
Fabio Massimo Castaldo


Procedura : 2021/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0554/2021
Teksty złożone :
RC-B9-0554/2021
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Somalii

(2021/2981(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Somalii,

 uwzględniając wspólną strategię UE–Afryka,

 uwzględniając umowę z Kotonu,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

 uwzględniając konwencję Unii Afrykańskiej w sprawie ochrony osób wewnętrznie przesiedlonych w Afryce i udzielania im pomocy,

 uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

 uwzględniając krajowy program orientacyjny UE–Somalia dla Federalnej Republiki Somalii na lata 2014–2020,

 uwzględniając oświadczenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM) z 8 listopada 2017 r., w którym ogłoszono zamiar rozpoczęcia stopniowego wycofywania wojsk z Somalii od grudnia 2017 r. z przewidywanym zakończeniem tej operacji do 2020 r.,

 uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella z 18 września 2021 r. w sprawie sytuacji politycznej w Somalii,

 uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2568 z 12 marca 2021 r. w sprawie sytuacji w Somalii,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Somalii nadal się pogarsza za sprawą licznych kryzysów, które obejmują niestabilność polityczną, działalność terrorystyczną, brak bezpieczeństwa żywnościowego, susze, kryzys klimatyczny i kryzys związany z COVID-19, zagrażają stabilności, dobrostanowi ludzi i źródłom utrzymania oraz powodują masowe przesiedlenia w całym kraju i regionie;

B. mając na uwadze, że międzynarodowe agencje pomocowe ostrzegają, że Somalia znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej – około 5,9 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej, a dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka ponad 2,7 mln osób w całym kraju, wśród nich ponad 800 000 dzieci poniżej piątego roku życia zagrożonych ciężkim niedożywieniem; mając na uwadze, że 2 mln ludzi cierpią z powodu poważnych niedoborów wody; mając na uwadze, że według oświadczenia ONZ Somalia boryka się z najpoważniejszym niedoborem środków finansowych od sześciu lat; mając na uwadze, że według szacunków partnerów humanitarnych w 2022 r. 7,7 mln Somalijczyków będzie potrzebować pomocy humanitarnej, a około 1,2 mln dzieci poniżej piątego roku życia w 2022 r. prawdopodobnie będzie cierpieć na ciężkie niedożywienie, jeśli natychmiast nie otrzyma pomocy;

C. mając na uwadze, że Somalia nie była w stanie zareagować na pandemię COVID-19 ze względu na brak funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej oraz brak respiratorów, zaopatrzenia farmaceutycznego i personelu; mając na uwadze, że Somalia, podobnie jak wiele państw afrykańskich, nie była w stanie zaszczepić ludności z powodu niedostępności szczepionek, w związku z czym tylko około 3 % obywateli jest w pełni zaszczepionych;

D. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 poważnie dotknęła sektor edukacji – wiele dzieci, w szczególności mieszkających w ośrodkach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, nie może kontynuować edukacji formalnej, na przykład dlatego, że ich rodzice stracili środki utrzymania i faktyczne źródła dochodów;

E. mając na uwadze, że grupy rebelianckie, pozostające głównymi sprawcami braku bezpieczeństwa w kraju, dopuszczają się masowych ataków na Somalijczyków oraz są zamieszane w porwania i przymusowe werbowanie dzieci na potrzeby konfliktów zbrojnych; mając na uwadze, że w 2021 r. jak dotąd w konfliktach zbrojnych zginęło lub zostało rannych około 1000 cywilów, przy czym za większość ofiar cywilnych winę ponosi Al-Szabab; mając na uwadze, że aby zakłócić proces wyborczy w 2021 r., bojownicy nasilili ataki i ukierunkowane zabójstwa, których ofiarami są urzędnicy rządowi;

F. mając na uwadze, że głównym celem nadużyć i przemocy pozostają najsłabsze grupy społeczne, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby wewnętrznie przesiedlone, osoby LGBTQ i inne mniejszości; mając na uwadze, że przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć, a także przemoc związana z konfliktami zbrojnymi nadal się szerzą i pozostają bezkarne, szczególnie na obszarach objętych konfliktem;

G. mając na uwadze, że według sprawozdania sekretarza generalnego ONZ z 2021 r. w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych w Somalii nadal dochodzi do brutalnych aktów przemocy wobec dzieci – w 2020 r. zabitych lub okaleczonych zostało co najmniej 1087 dzieci; mając na uwadze, że Al-Szabab jest główną organizacją werbującą dzieci, przy czym w ubiegłym roku Al-Szabab, rządowe siły bezpieczeństwa, regionalne siły bezpieczeństwa i bojówki klanowe łącznie zwerbowały 1716 dzieci;

H. mając na uwadze, że w sierpniu 2020 r. parlament w Mogadiszu przedstawił nową ustawę o przestępstwach seksualnych, która umożliwia zawieranie małżeństw przez dzieci, gdyż definiuje dziecko według kryterium dojrzałości fizycznej, a nie wieku oraz przewiduje słabą ochronę proceduralną dla osób, które przeżyły akty przemocy; mając na uwadze, że nowy projekt ustawy o przestępstwach seksualnych narusza międzynarodowe i regionalne zobowiązania dotyczące praw człowieka;

I. mając na uwadze, że wolność wypowiedzi pozostaje poważnie ograniczona, a dziennikarze i obrońcy praw człowieka otrzymują groźby, są arbitralnie przetrzymywani oraz pozbawieni gwarancji sprawiedliwości proceduralnej i rzetelnego procesu sądowego; mając na uwadze, że władze regionalne i federalne zamknęły media; mając na uwadze, że w sprawach zabójstw dziennikarzy lub ataków na dziennikarzy władze rzadko wszczynają dochodzenia lub ścigają sprawców;

J. mając na uwadze, że przed rozpoczęciem procesu wyborczego siły bezpieczeństwa rządu federalnego Somalii i władze regionalne, w szczególności w Puntlandzie, a także Al-Szabab nasiliły ataki na dziennikarzy w formie zastraszania, nękania i arbitralnych aresztowań; mając na uwadze, że niezależne media są zasadniczym elementem uczciwego procesu wyborczego; mając na uwadze, że w 2021 r. ofiarą egzekucji pozasądowych padło wielu dziennikarzy, w tym weteran dziennikarstwa Abdiaziz Mohamud Guled, dyrektor Radia Mogadiszu, zamordowany przez Al-Szabab w Mogadiszu 20 listopada 2021 r.;

K. mając na uwadze, że około 2,9 mln Somalijczyków zostało wewnętrznie przesiedlonych; mając na uwadze, że w okresie od sierpnia do października 2021 r. 55 000 osób musiało uciec ze swoich domów, z czego 80 % w wyniku konfliktu, a 20 % z powodów związanych z klimatem; mając na uwadze, że od czasu wojny domowej w Somalii (w 1991 r.) w Kenii istnieje kilka obozów dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym w obozy w Kakumie i Dadaab, w których przebywa około 520 000 zarejestrowanych uchodźców i osób ubiegających się o azyl; mając na uwadze, że warunki życia w obozach są niebezpieczne – w szczególności kobiety, dzieci i osoby LGBTQ doświadczają powtarzających się nadużyć i aktów przemocy; mając na uwadze, że 29 kwietnia 2021 r. Biuro UNHCR i rząd Kenii uzgodniły plan działania przewidujący odroczenie zamknięcia obozów w Dadaab i Kakumie do 30 czerwca 2022 r.;

L. mając na uwadze, że Somalia pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów afrykańskich dla związkowców, którzy systematycznie spotykają się z przemocą i zastraszaniem; mając na uwadze, że somalijskim pracownikom nieustannie odmawia się podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych, ich bezpieczeństwo i higiena pracy są regularnie zagrożone oraz są oni źle opłacani, również przez kontrahentów zagranicznych;

M. mając na uwadze, że proces wyborczy miał się pierwotnie zakończyć wyborami prezydenckimi w październiku 2021 r.; mając jednak na uwadze, że jest nieustannie zakłócany opóźnieniami w stanach federacji, które wybierają członków obu izb federalnego parlamentu Somalii, a ten z kolei prezydenta Somalii; mając na uwadze, że im dłużej trwa proces wyborczy, tym mniej zasobów zostanie przeznaczonych na priorytetowe dla kraju cele, jak reagowanie na kryzys humanitarny;

N. mając na uwadze, że delegaci klanowi mają mianować łącznie 275 posłów do izby niższej, podczas gdy pięć parlamentów stanowych wybrało już wszystkich 54 senatorów do izby wyższej; mając na uwadze, że władze zobowiązały się do zakończenia wyborów do izby niższej do 24 grudnia 2021 r.; mając na uwadze, że wiarygodne zakończenie procesu wyborczego będzie miało kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i długoterminowego rozwoju Somalii;

O. mając na uwadze, że 26 % osób wybranych do izby wyższej to kobiety, co stanowi pozytywny krok na drodze Somalii do równouprawnienia płci; mając na uwadze, że należy podjąć dalsze wysiłki w celu osiągnięcia uzgodnionej kwoty 30 % w izbie niższej oraz zagwarantować pełne uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji politycznych, społecznych i gospodarczych w Somalii;

P. mając na uwadze, że obca ingerencja w wewnętrzne procesy polityczne i organizację wyborów utrudnia ich terminowe zakończenie; mając na uwadze, że 15 listopada 2021 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 2607 (2021), którą przedłuża embargo na broń nałożone na Somalię;

Q. mając na uwadze, że mandat AMISOM ONZ wygaśnie 31 grudnia 2021 r.; mając na uwadze, że rząd federalny Somalii i Unia Afrykańska (UA) nie były w stanie uzgodnić reorganizacji misji pod przywództwem UA, jak proponowano w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2568 (2021);

R. mając na uwadze, że w grudniu 2020 r. Rada przedłużyła do 31 grudnia 2022 r. mandaty dwóch misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w Somalii – misji UE dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP) i misji wojskowej UE mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) – oraz operacji Atalanta;

S. mając na uwadze, że 5 listopada 2021 r. Somalia uznała wysłannika Unii Afrykańskiej Simona Mulongo za persona non grata i nakazała mu opuszczenie kraju w ciągu siedmiu dni, pod zarzutem udziału w działaniach niezgodnych z mandatem AMISOM;

T. mając na uwadze, że UE przeznaczyła 286 mln EUR na rzecz Somalii z krajowego programu orientacyjnego na lata 2014–2020, koncentrując się na wspieraniu praworządności, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego i edukacji; mając na uwadze, że w 2021 r. UE przeznaczyła 45,3 mln EUR na projekty humanitarne w Somalii, w tym 2,8 mln EUR na wsparcie kampanii szczepień przeciwko COVID-19, mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie wspólnie dostarczają ponad 35 % całej pomocy humanitarnej w Somalii;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Somalii; potępia łamanie i naruszenia praw człowieka oraz masowe ataki ugrupowań terrorystycznych, zwłaszcza Al-Szabab, na ludność cywilną, pracowników humanitarnych, dziennikarzy, urzędników odpowiedzialnych za wybory i AMISOM; wzywa wszystkie strony zaangażowane w liczne konflikty w Somalii do natychmiastowego powstrzymania się od łamania praw człowieka oraz do podjęcia konkretnych kroków, które umożliwią postawienie winnych przed sądem w uczciwych procesach; zdecydowanie wzywa do zaprzestania działań wojennych oraz, w miarę możliwości, do kontynuowania kompleksowego dialogu, który pomoże przezwyciężyć różnice polityczne;

2. przypomina, że trwałą stabilność i pokój można osiągnąć jedynie w drodze włączenia społecznego i dobrych rządów opartych na zasadach demokracji i praworządności; w związku z tym wzywa przywódców Somalii do większego wysiłku na rzecz zakończenia procesu wyborczego oraz pluralistycznych i wiarygodnych wyborów do niższej izby przed końcem 2021 r., tak aby wybory prezydenckie mogły się odbyć jak najszybciej; podkreśla, że proces wyborczy musi przebiegać pokojowo, zgodnie z wcześniej uzgodnionym 27 maja 2021 r. harmonogramem; ponadto wzywa przywódców Somalii do okazania powściągliwości i powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby potęgować napięcia polityczne lub przemoc, aby zapewnić stabilność i uniemożliwić Al-Szabab uzyskanie wpływów politycznych; wzywa do pełnego poszanowania praw podstawowych podczas kampanii wyborczych i w czasie wyborów, w tym prawa do pokojowego zgromadzania się oraz swobody przemieszczania się, zrzeszania się i wypowiedzi; potępia wszelkie nadmierne użycie przemocy przez siły rządowe przeciwko opozycji politycznej lub demonstrantom; odradza dawanie posłuchu inicjatywom prowadzącym do przedłużenia wcześniejszych mandatów bez szerokiego poparcia zainteresowanych stron w Somalii i sprzeciwia się wszelkim równoległym procesom lub wyborom częściowym;

3. wzywa UE, jej państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych, aby pilnie zwiększyły pomoc humanitarną zgodnie z potrzebami i dostarczyły dodatkową pomoc w reakcji na COVID-19, taką jak dzielenie się szczepionkami oraz dostawa podstawowych środków medycznych i produktów farmaceutycznych; podkreśla, że społeczność międzynarodowa musi pomóc w podjęciu wszelkich niezbędnych działań, aby opanować pandemię COVID-19 w Somalii i regionie, w tym dzięki większej dystrybucji szczepionek i zwiększeniu ich produkcji;

4. wzywa władze somalijskie do zaprzestania wszelkich arbitralnych aresztowań i do uwolnienia wszystkich osób bezprawnie i bez uzasadnienia zatrzymanych, do zwalczania aktów nękania i zastraszania ludności cywilnej przez siły bezpieczeństwa, polityków i władze lokalne, a także do dopilnowania, by osoby odpowiedzialne pociągnięto do odpowiedzialności; nalega, aby władze zaprzestały egzekucji zarządzonych przez sądy wojskowe, przyjęły moratorium i zniosły karę śmierci; wzywa rząd Somalii do wzmocnienia praworządności oraz ustanowienia niezależnego i bezstronnego systemu sądowego, a także do zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom pozasądowej i nadmiernej przemocy; wzywa władze somalijskie do szybkiego zastosowania polityki ochrony ludności cywilnej i przyjęcia krajowej ustawy antyterrorystycznej oraz do zapewnienia ich pełnej zgodności z międzynarodowymi normami i standardami w zakresie praw człowieka;

5. jest bardzo zaniepokojony liczbą uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych w Somalii i ich dobrostanem; wzywa UE i partnerów międzynarodowych do współpracy z rządem federalnym Somalii w celu zapewnienia ochrony, pomocy i trwałych rozwiązań zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi; z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez federalny rząd Somalii konwencji Unii Afrykańskiej w sprawie ochrony osób wewnętrznie przesiedlonych w Afryce i udzielania im pomocy oraz wzywa Komisję, aby udzieliła Somalii pomocy w opracowaniu krajowych ram prawnych i zapewnieniu bezpieczeństwa przesiedleńcom wewnętrznym i uchodźcom, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak kobiety, dzieci i osoby należące do grup mniejszościowych, które są najbardziej narażone na przemoc, nadużycia i naruszenia;

6. jest poważnie zaniepokojony szkodami społecznymi i gospodarczymi spowodowanymi zmianą klimatu, w tym ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i plagą szarańczy; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania, które Somalia podjęła na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2021 r. (COP26) na rzecz sprawiedliwej transformacji opartej na dialogu społecznym i priorytetowego traktowania energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych tego kraju; apeluje o pilne podjęcie kroków i właściwe wdrożenie planów działania na rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym związanym z klimatem lub łagodzenia ich skutków, takich jak plan działania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczący walki z szarańczą pustynną;

7. ubolewa nad atakami grup terrorystycznych na pracowników organizacji humanitarnych, niszczeniem infrastruktury i przekierowywaniem pomocy; przypomina, że na mocy prawa międzynarodowego należy zagwarantować nieograniczony dostęp w celu udzielania pomocy humanitarnej osobom potrzebującym w całej Somalii;

8. uznaje rolę, jaką AMISOM odegrała w zapewnianiu bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia ze strony ugrupowania Asz-Szabab i uzbrojonych grup opozycyjnych; wyraża poparcie dla planu transformacji Somalii w odniesieniu do operacji AMISOM i wzywa do jego terminowego wdrożenia; wzywa najważniejsze somalijskie podmioty działające w dziedzinie bezpieczeństwa do osiągnięcia porozumienia w sprawie strategicznych celów, wielkości i składu przyszłej misji AMISOM mającej na celu wspieranie przemian w zakresie bezpieczeństwa w Somalii, aby poczynić postępy we wdrażaniu planu transformacji; wzywa do wzmocnienia struktur bezpieczeństwa narodowego w celu ochrony ludności; wzywa federalny rząd Somalii, AMISOM i siły sojusznicze do dopilnowania, aby ich kampanie wojskowe przeciwko Al-Szabab były prowadzone z pełnym poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa międzynarodowego praw człowieka;

9. podkreśla, że władze somalijskie powinny ponosić główną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w swoim kraju, ale w walce z Al-Szabab i zbrojnymi ugrupowaniami opozycyjnymi nie są jeszcze do tego zdolne; przypomina o znaczeniu, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2568 (2021), pilnego opracowania planu dotyczącego rekonfiguracji obecności Unii Afrykańskiej po 2021 r.; przypomina w tym kontekście, że główną odpowiedzialność za opracowanie takiego planu ponoszą ONZ, Unia Afrykańska i federalny rząd Somalii, wspierane przez partnerów międzynarodowych;

10. wzywa wszystkie podmioty zagraniczne, aby nie narażały na szwank bieżących wysiłków na rzecz budowania państwowości i pokoju, przy jednoczesnym wspieraniu i zachowaniu jedności kraju; przypomina wszystkim stronom o odnowieniu embarga na broń wobec Somalii przez Radę Bezpieczeństwa ONZ;

11. z zadowoleniem przyjmuje większy udział kobiet w wyborach parlamentarnych, ale zauważa, że reprezentacja kobiet jest wciąż niedostateczna; podkreśla ważną rolę kobiet w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju; apeluje o pełne, równe i znaczące uczestnictwo i zaangażowanie kobiet na wszystkich szczeblach zgodnie z Kartą somalijskich kobiet;

12. potępia trwającą przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt w Somalii oraz wzywa do stałych i skoordynowanych wysiłków krajowych na rzecz zwalczania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w tym do skutecznej transpozycji do prawa krajowego i stosowania konwencji nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy, ratyfikowanej przez Somalię, do ratyfikacji Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz do przyjęcia – zarówno na szczeblu państwowym, jak i federalnym – progresywnych przepisów przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych; wzywa rząd Somalii do podjęcia konkretnych działań w celu zapobiegania przemocy seksualnej wobec kobiet i dzieci;

13. wzywa władze somalijskie do uchylenia przepisów zmienionej ustawy medialnej z 2020 r., która poważnie ogranicza wolność mediów i wolność wypowiedzi oraz nie jest zgodna z międzynarodowymi standardami wolności wypowiedzi;

14. ubolewa nad niedawnymi atakami na dziennikarzy i pracowników mediów, którzy mają do odegrania uzasadnioną rolę w budowaniu państwa i w procesie wyborczym i którzy powinni być w stanie wykonywać swoją pracę bez strachu lub zastraszania; wzywa władze somalijskie, aby przeprowadziły i zakończyły dochodzenia w sprawie wszystkich zabójstw dziennikarzy w 2021 r., w tym zabójstwa Dżamala Faraha Adana, oraz postawiły winnych przed sądem;

15. wzywa rząd federalny Somalii i jej federalne państwa członkowskie, aby niezwłocznie ogłosiły moratorium na aresztowanie i więzienie dziennikarzy wykonujących obowiązki dziennikarskie, zgodnie z propozycją Reporterów bez Granic i Krajowego Związku Dziennikarzy Somalijskich, oraz położyły kres stałemu wykorzystywaniu starego i archaicznego somalijskiego kodeksu karnego do karania dziennikarzy oraz ograniczania wolności mediów i wolności wypowiedzi;

16. wzywa rząd federalny Somalii, jej federalne państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do dopilnowania, by zagraniczne lub wielonarodowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Somalii w pełni przestrzegały i stały na straży międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka i innych instrumentów prawnych, w tym tymczasowej konstytucji i ustaw Somalii, a także Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz podstawowych konwencji MOP i by je stosowały; podkreśla, że trzeba ukierunkować działania na finanse Al-Szabab i zapobiegać nielegalnemu generowaniu dochodów, w tym z surowców;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, prezydentowi, premierowi i parlamentowi Somalii, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP–UE.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności