Menettely : 2021/2982(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B9-0560/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0560/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0482

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0560/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0561/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0562/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0563/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0567/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 176kWORD 55k

<TitreType>YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Replacing>joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0560/2021 (Verts/ALE)

B9-0561/2021 (S&D)

B9-0562/2021 (PPE)

B9-0563/2021 (Renew)

B9-0567/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>ihmisoikeusloukkauksista, joihin ovat syyllistyneet yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset ja erityisesti Wagner Group</Titre>

<DocRef>(2021/2982(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeusloukkauksista, joihin ovat syyllistyneet yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset ja erityisesti Wagner Group

(2021/2982(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa ja etenkin 4. heinäkuuta 2017 yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä antamansa päätöslauselman[1], 16. syyskuuta 2020 EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa antamansa päätöslauselman[2], 16. syyskuuta 2021 EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta antamansa suosituksen[3] ja 5. heinäkuuta 2017 Somaliasta antamansa päätöslauselman[4],

 ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi 7. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998 (EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä)[5],

 ottaa huomioon vuoden 1949 Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon vuonna 1977 tehdyn Afrikan yhtenäisyysjärjestön yleissopimuksen palkkasotilaiden käytön kieltämisestä Afrikassa,

 ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn palkkasotilaiden palkkaamisen, käytön, rahoittamisen ja kouluttamisen vastaisen YK:n kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon 17. syyskuuta 2008 hyväksytyn Montreux’n asiakirjan yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvistä valtioiden kansainvälisoikeudellisista velvoitteista ja hyvistä käytännöistä aseellisen selkkauksen aikana,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman Libyaa käsittelevän riippumattoman selvitysvaltuuskunnan 1. lokakuuta 2021 antaman raportin,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston asiantuntijoiden 31. maaliskuuta 2021 antaman lausuman venäläisistä kouluttajista ja 27. lokakuuta 2021 antaman lausuman Wagner Groupista Keski-Afrikan tasavallassa,

 ottaa huomioon Pariisissa 12. marraskuuta 2021 pidetyn Libyaa käsitelleen konferenssin julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n suuntaviivat yksityisten turvallisuusalan yritysten tarjoamien aseistettujen turvallisuuspalvelujen käytöstä,

 ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet,

 ottaa huomioon palkkasotilaiden käyttämistä keinona rikkoa ihmisoikeuksia ja estää kansoja käyttämästä itsemääräämisoikeuttaan käsittelevän YK:n työryhmän (palkkasotilaiden käyttöä käsittelevä YK:n työryhmä) raportit, lehdistötiedotteet ja syytekirjelmät ja etenkin 24. maaliskuuta 2021 ja 27. lokakuuta 2021 päivätyt asiakirjat,

 ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2021 päivätyn, YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle osoitetun kirjeen Keski-Afrikan tasavaltaa käsittelevältä asiantuntijapaneelilta, jonka valtuuksia jatkettiin päätöslauselman 2536 (2020) nojalla,

 ottaa huomioon avoimen hallitustenvälisen työryhmän, joka käsittelee yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvän kansainvälisen sääntelykehyksen sisältöä määrittämättä kuitenkaan ennalta sen luonnetta,

 ottaa huomioon yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoajien kansainväliset käytännesäännöt,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset ovat yksityisiä liike-elämän yhteisöjä, jotka tarjoavat turvallisuus- ja/tai puolustusalan palveluja, joihin voi kuulua muun muassa aseellista vartiointia, asejärjestelmien ylläpitoa ja toimintaa, vankien pitämistä, paikallisten joukkojen ja turvallisuushenkilöstön neuvontaa tai koulutusta; ottaa huomioon, että viime vuosina valtiolliset ja valtiosta riippumattomat toimijat ovat ryhtyneet käyttämään huomattavasti enemmän yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä konfliktialueilla; ottaa huomioon, että Afganistanin ja Irakin sodista lähtien yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset ovat osallistuneet 2000‑luvulla konflikteihin kaikilla tasoilla logistiikkatuesta aina korkean intensiteetin operaatioihin;

B. ottaa huomioon, että tämän alan nykyinen sääntely-ympäristö koostuu joukosta keskenään epäjohdonmukaisia sääntöjä, jotka vaihtelevat suuresti eri maiden välillä; katsoo, että kirjavat kansalliset lainsäädännöt ja eräiden yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten hyväksymät itsesääntelymenetelmät eivät riitä ehkäisemään väärinkäytöksiä, koska seuraamukset puuttuvat, ja että tällä voi olla merkittävä vaikutus yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan monenvälisissä toimissa ja konfliktialueilla;

C. ottaa huomioon, että kansainvälinen oikeus sitoo yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä niiden osallistuessa vihamielisyyksiin, kuten erityisesti kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ratifioimissa Geneven yleissopimuksissa määrätään; ottaa huomioon, että Geneven yleissopimusten määräykset tunnustetaan kansainväliseksi tapaoikeudeksi; ottaa huomioon, että Geneven yleissopimusten ensimmäisen lisäpöytäkirjan 47 artiklassa määritellään palkkasoturit; toteaa, että sen perusteella palkkasoturit määritellään siviileiksi ja sellaisina heillä ei ole lupaa osallistua konfliktiin; ottaa huomioon, että palkkasotilaiden palkkaamisen, käytön, rahoittamisen ja kouluttamisen vastaisessa YK:n kansainvälisessä yleissopimuksessa kielletään palkkasotilaat;

D. ottaa huomioon, että yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten sääntelyä koskeva työ on käynnissä erityisesti YK:n avoimessa hallitustenvälisessä työryhmässä, joka käsittelee yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvän kansainvälisen sääntelykehyksen sisältöä määrittämättä kuitenkaan ennalta sen luonnetta; ottaa huomioon, että yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä koskevan sääntelykehyksen luonnos on tarkoitus esitellä huhtikuussa 2022; ottaa huomioon, että EU valittiin Montreux'n asiakirjan foorumin puheenjohtajan tukiryhmän jäseneksi;

E. ottaa huomioon, että lukemattomat palkkasotilaina toimivat yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten jäsenet ovat menneissä, viimeaikaisissa ja käynnissä olevissa konflikteissa syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, myös sotarikoksiin, sekä taistelijoita että siviilejä vastaan; ottaa huomioon, että suurin osa näistä loukkauksista on tehty rankaisematta eikä niitä ole tutkittu eikä niiden johdosta ole nostettu syytteitä eikä annettu tuomioita;

F. ottaa huomioon, että jotkin maat, kuten Venäjä, Turkki ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, ovat läsnä useilla konfliktialueilla tai konfliktin jälkeisillä alueilla eri puolilla maailmaa yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten välityksellä;

G. ottaa huomioon, että Wagner Group on puolisotilaallisten ryhmien ja yritysten verkosto ja nämä liittyvät toisiinsa päällekkäisten omistus- ja logistiikkaverkostojen kautta; ottaa huomioon, että Wagner Group erottuu muista yksityisistä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksistä useista syistä, joita ovat sen raportoidut yhteydet Venäjän valtion korkeimmille tasoille, sen raportoitu läsnäolo monissa valtioissa, sen toiminnan laajuus, koska sillä on arviolta 10 000 työntekijää, ja dokumentoidut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, joista sitä syytetään; ottaa huomioon, että Venäjän lainsäädännössä, rikoslain 359 pykälässä, kielletään palkkasotilaiden käyttö;

H. ottaa huomioon, että riippumattomat järjestöt, kuten Bellingcat, ovat dokumentoineet sen yhteyksiä Venäjän viranomaisiin tammikuun 2019 ja marraskuun 2021 välisenä aikana julkistetuissa raporteissa; ottaa huomioon, että väitteiden mukaan Wagner Group hyödyntää Venäjän sotilasinfrastruktuuria, käyttää yhteistä tukikohtaa Venäjän armeijan kanssa, saa kuljetuksia Venäjän sotilaskoneilla ja käyttää armeijan terveydenhuoltopalveluja; ottaa huomioon, että sitä rahoitetaan osittain monien miljoonien dollarien arvoisilla ateriapalvelu- ja rakennussopimuksilla, jotka Venäjän asevoimat on tehnyt Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheiseen liittolaiseen Jevgeni Prigožiniin yhteydessä olevien yhtiöiden kanssa; ottaa huomioon, että Venäjän sotilastiedustelu GRU, puolustusministeriö ja konsulipalvelut osallistuvat kattavasti Wagner Groupin jäsenten rahoitukseen, värväykseen, koulutukseen ja suojeluun;

I. ottaa huomioon, että EU määräsi Prigožinille pakotteita tämän osallistumisesta Libyan konfliktiin; ottaa huomioon, että monet hänen valvonnassaan olevat yritykset ovat Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena, koska Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö katsoo niiden tukevan Venäjän puolisotilaallisia operaatioita, pönkittävän autoritaarisia hallintoja ja riistävän luonnonvaroja;

J. ottaa huomioon, että presidentti Putin totesi 11. huhtikuuta 2012 Venäjän duumalle pitämässään puheessa, että yksityisten turvallisuusyritysten ryhmä olisi tehokas väline kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ilman Venäjän valtion suoraa osallistumista; ottaa huomioon, että Wagner Groupin nimen käyttöä vähennetään ja ryhmä sijoitetaan muiden erinimisten yhteisöjen alaisuuteen, jotta vältettäisiin julkista valvontaa ja luotaisiin etäisyyttä Prigožiniin ja presidentti Putiniin; ottaa huomioon, että hyödyntäen tätä rakennetta ja sitä seikkaa, että Wagner Groupilla ei ole oikeudellista asemaa, Kreml pyrkii uskottavasti kiistämään ryhmän teot ja rikokset;

K. ottaa huomioon, että Ukrainassa yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten käytöllä saatetaan pyrkiä salaamaan sotilaallinen sekaantuminen, välttämään tavanomaisten sotilasjoukkojen miestappioita ja siten piilottamaan sotilaallisten hyökkäysten inhimilliset kustannukset Venäjän kansalaisilta;

L. ottaa huomioon, että Wagner Group tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, kun se tuki Venäjää kannattavia separatisteja ja auttoi Venäjän armeijaa sodan vihamielisyyksissä Ukrainan Donbasin alueella ja Ukrainalle kuuluvan Krimin laittomassa valtaamisessa ja liittämisessä Venäjään; ottaa huomioon, että se on sittemmin osallistunut konflikteihin Syyriassa, Sudanissa, Mosambikissa, Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Venezuelassa;

M. ottaa huomioon, että palkkasotilaiden käyttöä, liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevien YK:n työryhmien YK:n asiantuntijat sekä kidutusta ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevät YK:n erityisraportoijat esittivät yhdessä lokakuussa 2021 Keski-Afrikan tasavallassa päätelmän, että Wagner Group oli syyllistynyt vakaviin ja järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin, joita olivat muun muassa summittaiset joukkoteloitukset, mielivaltaiset pidätykset, seksuaalinen väkivalta, ryöstely, tahdonvastaiset katoamiset ja kidutus kuulustelujen aikana;

N. ottaa huomioon, että Wagner Group on ollut osallisena keskeisten resurssien, kuten kaivos- ja tullitulojen, ahneeseen haltuunottoon ja siten heikentänyt kehitysmaita ja vienyt niiltä olennaisia julkisia resursseja; ottaa huomioon, että esimerkiksi sen jälkeen kun Venäjä ja Keski-Afrikan tasavalta allekirjoittivat sotilasyhteistyötä koskevan sopimuksen vuonna 2018, Wagner Groupiin kuuluvalle Lobaye Invest -yhtiölle myönnettiin kullan ja timanttien etsintäoikeudet monilla kaivosalueilla; ottaa huomioon, että CNN:n raportti paljasti kesäkuussa 2021, että Venäjän palkkasotilaat teloittivat siviilejä ja karkottivat paikallisia kaivosalueilta;

O. ottaa huomioon, että Libyassa Wagner Group on osallistunut logistiikkatukeen ja taisteluoperaatioihin kapinallisen libyalaiskenraalin Khalifa Haftarin tukena ainakin vuodesta 2018 lähtien; ottaa huomioon, että Libyaa käsittelevän YK:n riippumattoman selvitysvaltuuskunnan lokakuussa 2021 antaman raportin mukaan Wagner Group on osallistunut sotarikoksiin, kuten siviilien ja pidätettyjen summittaisiin teloituksiin, orjuuttamiseen, kansainvälisesti kiellettyjen jalkaväkimiinojen sijoittamiseen sekä siviilien, myös lasten, tappamiseen tai vammauttamiseen, esimerkiksi al-Sbeaan kylässä Tripolin eteläpuolella; panee merkille, että raportissa dokumentoidaan, että YK:n asevientikieltoa on rikottu useasti ja toistuvasti ja että Wagner Group on käyttänyt Venäjän armeijan rahtilentokoneita; ottaa huomioon, että venäläisten palkkasotilaiden ja sotilasneuvonantajien tuki radikaaleille aseistetuille ryhmille on entisestään horjuttanut EU:n eteläisen naapuruston vakautta;

P. ottaa huomioon, että Pariisin Libyaa käsitelleeseen konferenssiin osallistuneet maat ilmaisivat 12. marraskuuta 2021 vastustavansa kaikkea ulkomaista sekaantumista Libyan asioihin ja tukivat palkkasotilaiden sekä ulkomaisten taistelijoiden ja joukkojen vetäytymistä Libyan alueelta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa; ottaa huomioon, että marraskuun 2021 alussa Turkki lähetti Libyaan noin 150 uutta syyrialaista palkkasotilasta maassa jo olevien Turkille uskollisten 7 000 palkkasotilaan lisäksi huolimatta paikallisista ja kansainvälisistä vaatimuksista vetää pois kaikki ulkomaiset joukot ennen 24. joulukuuta 2021 pidettäviä parlamentti- ja presidentinvaaleja; ottaa huomioon, että Libyaa käsittelevän, päätöslauselman 1973 (2011) mukaisen YK:n asiantuntijapaneelin syyskuussa 2019 julkistetun loppuraportin mukaan Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin sijoittautunut Black Shield Security Services -yritys värväsi Sudanin kansalaisia palvelemaan Libyan konfliktissa;

Q. ottaa huomioon, että Wagner Groupin jäseniä on lähetetty Syyriaan tukemaan Venäjän armeijaa sen väliintulossa Assadin hallinnon pelastamiseksi vuoden 2015 lopulta lähtien; ottaa huomioon, että palkkasotilaat ovat tehneet ja kuvanneet Syyrian väestöön kohdistuvia kauheita rikoksia, kuten siviilien kidutusta, murhaamista ja mestaamista Palmyran lähistöllä; ottaa huomioon, että yksityinen syyrialainen lentoyhtiö Cham Wings on osallistunut palkkasotilaiden kuljettamiseen Venäjältä Libyaan ja viime aikoina maahanmuuttajien kuljettamiseen Minskiin;

R. ottaa huomioon, että palkkasotilaiden käyttöä käsittelevä YK:n työryhmä on maininnut raportteja, joissa väitetään, että Azerbaidžan käyttää Turkin avustuksella syyrialaisia palkkasotilaita jatkamaan sotilasoperaatioitaan Vuoristo-Karabahin konfliktialueella;

S. ottaa huomioon, että kolme palkittua venäläistä toimittajaa murhattiin 30. heinäkuuta 2018 heidän tutkiessaan Wagner Groupin kaivostoimintaa Keski-Afrikan tasavallassa; ottaa huomioon, että journalistien suojelukomitean mukaan Wagner Groupin toiminnasta Syyriassa maaliskuussa 2018 raportoineen venäläisen toimittajan Maxim Borodinin kuolema oli osa kuviota, jossa toimittajia kuoli Venäjällä heidän paljastaessaan arkaluonteisia asioita, joilla olisi saattanut olla seurauksia viranomaisille;

T. ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ilmoitti 15. marraskuuta 2021 EU:n ulkoministerien olevan yksimielisiä Wagner Groupin vastaisten rajoittavien toimenpiteiden määräämisestä EU:n tulevassa ulkoasiainneuvostossa joulukuussa 2021; ottaa huomioon, että hän varoitti 20. syyskuuta 2021 Wagner Groupin mahdollisesta osallisuudesta Malissa;

U. ottaa huomioon, että Wagner Groupin ja Malin viranomaisten kerrotaan tehneen sopimuksen, johon sisältyy suunnitelmia lähettää maahan 1 000 toimeksisaajaa; ottaa huomioon, että EU:lla on käynnissä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioita Malissa;

V. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 7. joulukuuta 2020 asetuksen (EU) 2020/1998, jolla perustetaan EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä, jonka avulla EU voi määrätä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä yksittäisille henkilöille, yhteisöille ja elimille, mukaan lukien valtiot ja muut kuin valtiolliset toimijat, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista tai ovat osallisina niissä kaikkialla maailmassa; toteaa, että EU:n velvollisuutena on hyödyntää kattavasti tätä asetusta, jos ihmisoikeuksia loukataan;

1. ilmaisee syvän huolensa lukuisista erilaisista ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, joista raportoidaan edelleen useiden yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten jatkuvasti lisääntyvän toiminnan yhteydessä ja joista suurimmasta osasta kukaan ei toistaiseksi ole joutunut vastuuseen;

2. tuomitsee jyrkästi Wagner Groupin ja siihen liittyvien yksityisten sotilasyhteisöjen tekemät hirvittävät rikokset; korostaa, että on vahvoja viitteitä siitä, että Venäjän valtio on vastuussa näiden puolisotilaallisten ryhmien rahoituksesta, koulutuksesta, johdosta ja operatiivisesta johdosta; korostaa, että Wagner Groupin toimet osuvat yhteen sen kanssa, että Venäjän vaikutusvalta konfliktialueilla on kasvanut; on vakuuttunut, että Wagner Groupia ja muita venäläisjohtoisia turvallisuusalan toimeksisaajia olisi kohdeltava Venäjän valtion välijärjestöinä;

3. kehottaa Venäjän viranomaisia panemaan täytäntöön Venäjän rikoslain ja erityisesti sen 359 pykälän, jossa kielletään palkkasotilaiden värväys, koulutus, rahoitus ja materiaalitoimitukset näille sekä palkkasotilaiden käyttö aseellisessa selkkauksessa; kehottaa Venäjän viranomaisia kieltämään tässä yhteydessä myös sen, että valtionyritykset käyttävät yksityisiä sotilasalan yrityksiä, jotka harjoittavat palkkasotilastoimintaa, joka rikkoo kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

4. korostaa, että on tärkeää torjua Wagner Groupin ja sen sidosyhteisöjen käyttämää strategiaa välttää kansainvälinen valvonta käyttämällä itsestään erilaisia nimiä identiteettinsä hämärtämiseksi;

5. kehottaa kaikkia Wagner Groupin ja sen sidosyhtiöiden palveluja käyttäviä valtioita, erityisesti Keski-Afrikan tasavaltaa, katkaisemaan kaikki kytkökset ryhmään ja sen työntekijöihin; kehottaa kaikkia valtioita kantamaan vastuunsa kansainvälisen oikeuden täytäntöönpanosta ja tutkimaan ilmoitetut ihmisoikeusloukkaukset ja asettamaan niiden maaperälle sijoittautuneet yritykset syytteeseen, kun ne harjoittavat toimintaa, joka rikkoo kansainvälistä oikeutta;

6. on erittäin huolissaan merkeistä, joiden mukaan Malin siirtymävaiheen hallinto on harkinnut käyttävänsä yksityisiä sotilasalan yrityksiä, erityisesti Wagner Groupia; kehottaa Malia pidättäytymään lähtemästä tälle tielle; uskoo vakaasti, että Wagner Groupin palvelujen käyttäminen olisi vastoin tavoitetta palauttaa Maliin rauha, turvallisuus ja vakaus ja suojella Malin kansaa, ja toteaa, että nämä ovat Malin viranomaisten pyynnöstä toimivien EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n perustavoitteita, joihin se pyrkii YTPP-operaatioidensa kautta;

7. katsoo, että EU:n operaatioilla ei voida päästä asianmukaisiin tuloksiin ja saavuttaa rauhaa, turvallisuutta ja vakautta kumppanimaissa, kun maassa toimii samanaikaisesti räikeistä ihmisoikeusloukkauksista syytettyjä yksityisiä turvallisuusalan yrityksiä; kiinnittää huomiota EU:n Afrikassa toteuttamien operaatioiden vastaisiin kohdennettuihin disinformaatiokampanjoihin ja toteaa, että näiden toteuttaja saattaa olla Wagner Group ja sen sidosyhteisöt osana Venäjän nykyaikaista hybridisodankäyntiä; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) StratCom-työryhmän asiaankuuluvia yksiköitä raportoimaan näistä disinformaatiokampanjoista;

8. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kaikissa mahdollisissa yhteyksissä tiedottamaan asianomaisille maille riskeistä, joita liittyy siihen, että on yhteydessä Wagner Groupiin ja sen sidosyhteisöihin tai tekee yhteistyötä niiden kanssa, ja kehottaa korostamaan Wagner Groupin kauhistuttavia ihmisoikeusloukkauksia; kannustaa hallituksia varmistamaan, että ulkomaisten yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten kanssa sotilaallisen avun ja turvallisuuspalvelujen alalla tehtäviin sopimuksiin sisällytetään tiukat määräykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisesta, demokraattisesta valvonnasta ja vastuuvelvollisuudesta; kannustaa valtioita noudattamaan täyttä avoimuutta sotilaallisten tukipalvelujen hankkimisessa, erityisesti kun on kyse niiden alueella olevien yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten lukumäärästä, tehtävistä ja komentoketjusta sekä sopimusten täyttämiseen käytettävistä varusteista;

9. kehottaa EUH:ta laatimaan raportin Wagner Groupin toimista, jotta saadaan selkeä yleiskuva erilaisista loukkauksista, joihin se on syyllistynyt, sillä tämä auttaisi varmistamaan vastuuvelvollisuuden sen tekemistä erilaisista rikoksista ja valmistelisi tietä näiden tekijöiden syytteeseen asettamiselle kansainvälisissä tuomioistuimissa; toteaa, että parlamentti seuraa jatkossakin asiaa tiiviisti laatimalla mietinnön ja järjestämällä mahdollisesti kuulemistilaisuuksia;

10. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja niiden liittolaisia tehostamaan tiedustelutietojen jakamista Wagner Groupista ja sen sidosyhteisöistä;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että vastaanottajamaat eivät voi missään olosuhteissa käyttää EU:n varoja rahoittaakseen yksityisiä sotilasalan yrityksiä, joiden ihmisoikeushistoria on tällainen; kehottaa komissiota ottamaan tämän aiheen esille kaikkien asianomaisten maiden kanssa käymässään kahdenvälisessä vuoropuhelussa;

12. muistuttaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi turvauduttava konfliktialueilla toimiviin yksityisiin turvallisuusalan yrityksiin ainoastaan suojellakseen toimitilojaan tai varmistaakseen kuljetusten turvallisuuden ja ainoastaan, jos ne kunnioittavat täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; korostaa, ettei yksityisille turvallisuus- ja puolustusalan yrityksille pitäisi ulkoistaa mitään toimintoja, joihin liittyy voimankäyttöä ja/tai aktiivista osallistumista vihollisuuksiin, itsepuolustusta lukuun ottamatta, eikä yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten saisi missään olosuhteissa sallia osallistua kuulusteluihin tai suorittaa kuulusteluja; on vakaasti sitä mieltä, että vastuu turvallisuudesta ja puolustuksesta olisi jätettävä ensisijaisesti viranomaisille;

13. kehottaa tulevassa EU:n ja Afrikan huippukokouksessa keskustelemaan perusteellisesti Wagner Groupin ja muiden yksityisten sotilasalan yritysten toiminnasta Afrikassa;

14. toistaa Pariisissa 12. marraskuuta 2021 pidetyssä Libyaa käsitelleessä konferenssissa esitetyn kehotuksen, että kaikkien ulkomaalaisten taistelijoiden, palkkasotilaat mukaan luettuina, olisi poistuttava Libyan alueelta; kehottaa Venäjää, Turkkia, Yhdistyneitä arabiemiirikuntia ja kaikkia muita valtioita noudattamaan tätä kehotusta ja lopettamaan välittömästi palkkasotilaiden lähettämisen Libyaan ja vetämään pois tällä hetkellä maassa olevat palkkasotilaat;

15. kehottaa Venäjän viranomaisia vetämään pois kaikki palkkasotilaat Itä-Ukrainasta ja Krimiltä;

16. panee tyytyväisenä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan julkilausuman, jonka mukaan ulkoasiainneuvosto hyväksyy lähiaikoina kohdennettuja EU:n pakotteita, jotka kohdistetaan asiaankuuluviin henkilöihin ja Wagner Groupiin yhteydessä oleviin yhteisöihin sekä sen kanssa työskenteleviin henkilöihin ja yhteisöihin käyttäen olemassa olevia EU:n pakotejärjestelmiä, kuten EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää; kehottaa sisällyttämään näihin pakotteisiin Wagner Groupin jäsenten matkustuskiellot ja varojen jäädyttämisen; kehottaa kumppanimaita, myös Afrikan unionin jäsenvaltioita, ottamaan käyttöön vastaavia pakotteita; kehottaa EU:ta valmistelemaan ja hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat muita yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä, jotka rikkovat ihmisoikeuksia;

17. kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjat ja vahvistamaan kansainvälistä oikeutta palkkasotilaiden tosiasialliseksi kieltämiseksi palkkasotilaiden käytön kieltämisestä Afrikassa vuonna 1977 tehdyn Afrikan yhtenäisyysjärjestön yleissopimuksen, palkkasotilaiden palkkaamisen, käytön, rahoittamisen ja kouluttamisen vastaisen vuonna 1989 tehdyn YK:n kansainvälisen yleissopimuksen sekä Montreux'n asiakirjan hengen mukaisesti;

18. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä varten on olemassa selkeä ja sitova sääntelykehys, erityisesti YK:n avoimessa hallitustenvälisessä työryhmässä, erityisesti kun on kyse suurista hankkeista unionin ulkopuolisissa maissa, joissa niitä rahoittavat EU:hun sijoittautuneet sijoittajat tai rahoituslaitokset, ja kehottaa varmistamaan, että tällaisia hankkeita seurataan avoimesti; odottaa, että työryhmän ehdotus kehykseksi jaetaan huhtikuussa 2022; vaatii pakollisia due diligence -vaatimuksia yhteisöille, jotka tekevät sopimuksia yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten kanssa;

19. tukee YK:n työryhmän tekemää työtä; kehottaa valtioita, joissa yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten on raportoitu syyllistyneen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, esittämään palkkasotilaiden käyttämistä pohtivalle YK:n työryhmälle virallisen kutsun kiireelliselle maavierailulle;

20. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten vastuuvelvollisuudessa olevien puutteiden korjaamiseksi, mukaan lukien avoimuuden valvonta ja seuranta; muistuttaa kaikkia valtioita niiden velvollisuudesta varmistaa, että niiden oikeudenkäyttöalueella tai alueella toimivat yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia; korostaa, että on varmistettava oikeussuojakeinot, mukaan lukien rikosoikeudelliset seuraamukset, yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimista johtuvien ihmisoikeusloukkausten varalle; vaatii oikeussuojan ja oikeussuojakeinojen esteetöntä saatavuutta kaikille ihmisoikeusloukkausten uhreille, venäläisten palkkasotilaiden tekemät väärinkäytökset mukaan luettuina; kehottaa EU:ta kannustamaan ja tukemaan toimia kansallisilla ja kansainvälisillä lainkäyttöalueilla rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistämiseksi yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten saattamiseksi vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa siksi Venäjää toimimaan täydessä yhteistyössä YK:n, EU:n ja niiden maiden kanssa, joissa Wagner Groupin väitetään syyllistyneen rikoksiin;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation parlamentille.

[1] EUVL C 334, 19.9.2018, s. 80.

[2] EUVL C 385, 22.9.2021, s. 24.

[3] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0383.

[4] EUVL C 118, 8.4.2020, s. 113.

[5] EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 24. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö