Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0560/2021Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0560/2021

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomų žmogaus teisių pažeidimų

24.11.2021 - (2021/2982(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B9-0560/2021 (Verts/ALE)
B9-0561/2021 (S&D)
B9-0562/2021 (PPE)
B9-0563/2021 (RENEW)
B9-0567/2021 (ECR)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer
PPE frakcijos vardu
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser
S&D frakcijos vardu
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
RENEW frakcijos vardu
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu
Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Carlo Fidanza
ECR frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo


Procedūra : 2021/2982(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B9-0560/2021
Pateikti tekstai :
RC-B9-0560/2021
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomų žmogaus teisių pažeidimų

(2021/2982(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas, visų pirma į savo liepos 4 d. rezoliuciją dėl privačių saugos bendrovių[1], 2020 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje[2], savo 2021 m. rugsėjo 16 d. rekomendaciją dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties[3] ir 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Somalio[4],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių (ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas)[5],

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

 atsižvelgdamas į 1977 m. Afrikos vienybės organizacijos konvenciją dėl visų formų samdinystės panaikinimo Afrikoje,

 atsižvelgdamas į 1989 m. Tarptautinę konvenciją prieš samdinių verbavimą, naudojimą, finansavimą ir rengimą,

 atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 17 d. Montrė dokumentą dėl atitinkamų tarptautinių teisinių įsipareigojimų ir gerosios patirties, taikomų valstybėms, susijusioms su privačių karinių ir saugos tarnybų veiksmais ginkluotų konfliktų metu (Montrė dokumentas),

 atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 1 d. JT Žmogaus teisių tarybos įsteigtos nepriklausomos faktų nustatymo misijos Libijoje ataskaitą,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 31 d. JT Žmogaus teisių tarybos ekspertų pareiškimą dėl Rusijos instruktorių ir 2021 m. spalio 27 d. pareiškimą dėl „Vagnerio grupės“ Centrinės Afrikos Respublikoje,

 atsižvelgdamas į 2021 m. lapkričio 12 d. Paryžiaus tarptautinės konferencijos dėl Libijos deklaraciją,

 atsižvelgdamas į JT gaires dėl naudojimosi privačių saugos tarnybų teikiamomis ginkluotos apsaugos paslaugomis,

 atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

 atsižvelgdamas į JT darbo grupės dėl samdinių naudojimo kaip priemonės, kuria pažeidžiamos žmogaus teisės ir trukdoma žmonėms naudotis apsisprendimo teise, (JT darbo grupė dėl samdinių naudojimo) ataskaitas, pranešimus spaudai ir įtarimus, ypač į pateiktus 2021 m. kovo 24 d. ir 2021 m. spalio 27 d.,

 atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 25 d. ekspertų grupės Centrinės Afrikos Respublikos klausimais laišką, kurio galiojimas pratęstas pagal Rezoliuciją 2536 (2020), adresuotą JT Saugumo Tarybos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į neribotos sudėties tarpvyriausybinę darbo grupę, kuri turi parengti tarptautinės reguliavimo sistemos turinį, nedarant poveikio jos pobūdžiui, susijusiam su privačių karinių ir apsaugos bendrovių veikla,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį privačių saugos paslaugų teikėjų elgesio kodeksą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi privačios karinės ir apsaugos bendrovės (PKAB) yra privatūs verslo subjektai, teikiantys karines ir (arba) apsaugos paslaugas, kurios, be kita ko, gali apimti ginklų sistemų ginkluotą apsaugą, priežiūrą ir eksploatavimą, kalinių sulaikymą ir vietos pajėgų ir apsaugos personalo konsultavimą ar mokymą; kadangi pastaraisiais metais konfliktų zonose labai išaugo valstybinių ir nevalstybinių subjektų priklausomybė nuo privačių karinių ir apsaugos bendrovių; kadangi per XXI a. konfliktus, pradedant karais Afganistane ir Irake, privačios karinės ir apsaugos bendrovės dalyvavo visais lygmenimis – nuo logistinės paramos iki didelio intensyvumo operacijų;

B. kadangi dabartinis reguliavimas šioje srityje vykdomas vadovaujantis nesuderintų taisyklių, kurios įvairiose valstybėse labai skiriasi, rinkiniu; kadangi nepakanka skirtingų nacionalinės teisės aktų ir kai kurių privačių karinių ir apsaugos bendrovių nusistatytos savireguliacijos, kad būtų atgrasyta nuo piktnaudžiavimo, nes trūksta sankcijų, ir todėl tai gali turėti didelį poveikį privačių karinių ir apsaugos bendrovių veikimui vykdant daugiašales intervencijas ir dalyvaujant regionų konfliktuose;

C. kadangi privačios karinės ir apsaugos bendrovės, dalyvaudamos karo veiksmuose, privalo laikytis tarptautinės teisės, ypač kaip nustatyta Ženevos konvencijose, kurias ratifikavo visos JT valstybės narės; kadangi Ženevos konvencijų teisinės nuostatos pripažįstamos kaip tarptautinė paprotinė teisė; kadangi Ženevos konvencijų I papildomo protokolo 47 straipsnyje pateikiama samdinių apibrėžtis; kadangi ja remiantis samdiniai apibrėžiami kaip civiliai ir jiems neleidžiama dalyvauti konflikte; kadangi pagal Tarptautinę konvencija prieš samdinių verbavimą, naudojimą, finansavimą ir rengimą draudžiama samdyti samdinius;

D. kadangi šiuo metu dirbama dėl privačių karinių ir apsaugos bendrovių veiklos reguliavimo, visų pirma neribotos sudėties tarpvyriausybinėje darbo grupėje, kuri turi parengti tarptautinės reguliavimo sistemos turinį, nedarant poveikio jos pobūdžiui, susijusiam su privačių karinių ir apsaugos bendrovių veikla; kadangi 2022 m. balandžio mėn. planuojama pateikti privačių karinių ir apsaugos bendrovių reguliavimo sistemos projektą; kadangi ES buvo išrinkta dalyvauti Montrė dokumento forumo pirmininko draugų grupėje;

E. kadangi daugybė privačių karinių ir apsaugos bendrovių narių, būdami samdiniais, praeityje, neseniai ir tebesitęsiančiuose konfliktuose įvykdė šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant karo nusikaltimus, prieš kovotojus ir civilius gyventojus; kadangi daugumos šių pažeidimų vykdytojai liko nenubausti, nebuvo vykdomas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas ir nevyko teismas;

F. kadangi kai kurios šalys, pvz., Rusija, Turkija ir Jungtiniai Arabų Emyratai, per privačias karines ir apsaugos bendroves visame pasaulyje dalyvauja įvairiose zonose, kuriose vyksta arba vyko konfliktai;

G. kadangi „Vagnerio grupė“ yra sukarintų grupuočių ir įmonių, kurios persipynusios nuosavybės ir logistikos tinklų ryšiais, tinklas; kadangi „Vagnerio grupė“ išsiskiria iš kitų privačių karinių ir apsaugos bendrovių keletu aspektų, pvz., ryšiais su aukščiausiais Rusijos valstybės sluoksniais, pranešta apie jos buvimą daugelyje valstijų, jos operacijų, kuriose dalyvauja apie 10 000 darbuotojų, mastą ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kurie buvo užfiksuoti dokumentuose ir dėl kurių ji buvo apkaltinta; kadangi pagal Rusijos teisės Baudžiamojo kodekso 359 straipsnį draudžiama naudoti samdinius;

H. kadangi jos ryšius su Rusijos valdžios institucijomis užfiksavo nepriklausomos organizacijos, pvz., „Bellingcat“, ir paskelbė 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. lapkričio mėn. ataskaitose; kadangi „Vagnerio grupė“ tariamai remiasi Rusijos karine infrastruktūra, turi bendrą bazę su Rusijos kariškiais, naudojasi Rusijos kariniais orlaiviais ir karinės medicinos sveikatos priežiūros paslaugomis; kadangi ji iš dalies finansuojama pagal daugybės milijonų dolerių sutartis Rusijos ginkluotųjų pajėgų maitinimo ir statybos darbų srityje, sudarytas su įmonėmis, susijusiomis su artimu Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininku Jevgenijumi Prigožinu; kadangi Rusijos karinės žvalgybos agentūra GRU, Gynybos ministerija ir jos konsulinės tarnybos visapusiškai dalyvauja finansuojant, įdarbinant, rengiant ir apsaugant „Vagnerio grupės“ darbuotojus;

I. kadangi ES nustatė sankcijas J. Prigožinui dėl jo dalyvavimo Libijos konflikte; kadangi kelioms jo kontroliuojamoms bendrovėms taikomos JAV sankcijos už „paramą Rusijos sukarintoms operacijoms, autoritarinių režimų išsaugojimą ir gamtos išteklių eksploatavimą“, kaip teigia JAV iždo departamentas;

J. kadangi 2012 m. balandžio 11 d. prezidentas V. Putinas savo kalboje Rusijos Dūmai pareiškė, kad „privačių karinių bendrovių grupė būtų veiksminga priemonė nacionaliniams tikslams pasiekti tiesiogiai nedalyvaujant Rusijos valstybei“; kadangi „Vagnerio grupės“ pavadinimo naudojimas palaipsniui nutraukiamas, kad būtų išvengta visuomenės kontrolės ir jis nebebūtų siejamas su J. Prigožinu ir prezidentu V. Putinu, o šią grupę keičia kiti subjektai skirtingais pavadinimais; kadangi Kremlius, naudodamasis šia struktūra ir dėl to, kad „Vagnerio grupė“ neturi teisinio statuso, bando ir toliau įtikinamai kratytis atsakomybės už šios grupės veiksmus ir įvykdytus nusikaltimus;

K. kadangi Ukrainoje PKAB gali būti naudojamos siekiant nuslėpti kariuomenės kišimąsi, išvengti reguliariųjų karinių pajėgų aukų ir taip nuslėpti karinės agresijos veiksmų žmogiškąsias sąnaudas nuo Rusijos visuomenės;

L. kadangi „Vagnerio grupė“ pirmą kartą buvo identifikuota 2014 m., kai ji rėmė prorusiškus separatistus ir padėjo Rusijos karinėms pajėgoms vykdyti karo veiksmus Ukrainos Donbaso regione ir neteisėtai įsiveržti į Ukrainos Krymą ir jį aneksuoti; kadangi nuo to laiko ji dalyvauja konfliktuose Sirijoje, Sudane, Mozambike, Libijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Venesueloje;

M. kadangi Centrinės Afrikos Respublikoje Jungtinių Tautų ekspertai, priklausantys JT darbo grupėms samdinių naudojimo, verslo ir žmogaus teisių, priverstinio dingimo klausimais, taip pat JT specialieji pranešėjai kankinimo ir neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais 2021 m. spalio mėn. bendrai padarė išvadą, kad „Vagnerio grupė“ vykdė šiurkščius ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant masines neteismines egzekucijas, savavališkus sulaikymus, seksualinį smurtą, plėšimą, priverstinį dingimą ir kankinimą tardymo metu;

N. kadangi „Vagnerio grupė“ dalyvavo vykdant grobikišką svarbiausiųjų išteklių, pvz., kasybos ir muitų pajamų, perėmimą ir taip susilpnino besivystančias šalis ir atėmė iš jų pagrindinius viešuosius išteklius; kadangi, pavyzdžiui, 2018 m. Rusijai ir Centrinės Afrikos Respublikai pasirašius karinį susitarimą, „Vagnerio grupės“ bendrovei „Lobaye Invest“ buvo suteiktos teisės keliose kasybos vietose žvalgyti auksą ir deimantus; kadangi 2021 m. birželio mėn. CNN pranešime buvo atskleista, kad Rusijos samdiniai kasybos teritorijose vykdė egzekucijas civiliams ir išvarė vietos gyventojus;

O. kadangi Libijoje „Vagnerio grupė“ bent nuo 2018 m. dalyvauja logistinės paramos ir kovos operacijose, kuriomis siekiama remti Libijos sukilėlių generolą Khalifą Haftarą; kadangi, remiantis 2021 m. spalio mėn. JT faktų nustatymo misijos Libijoje ataskaita, „Vagnerio grupė“ dalyvavo vykdant karo nusikaltimus, įskaitant neteismines civilių gyventojų ir sulaikytųjų egzekucijas, vergovę, tarptautiniu mastu uždraustų priešpėstinių minų naudojimą ir civilių gyventojų, įskaitant vaikus, žudymą ar žalojimą, pvz., į pietus nuo Tripolio esančiame al-Sbeaa kaime; kadangi šioje ataskaitoje nurodomi daugkartiniai ir pasikartojantys JT ginklų embargo pažeidimai ir tai, kad „Vagnerio grupė“ naudojo Rusijos karinius krovininius orlaivius; kadangi Rusijos samdinių ir karinių instruktorių parama radikalioms ginkluotoms grupuotėms toliau destabilizavo padėtį ES pietinėse kaimyninėse šalyse;

P. kadangi 2021 m. lapkričio 12 d. Paryžiaus konferencijoje dėl Libijos dalyvaujančios šalys pareiškė prieštaraujančios bet kokiam užsienio kišimuisi į Libijos reikalus ir pritarė veiksmų plano dėl samdinių, užsienio kovotojų ir užsienio pajėgų pasitraukimo iš Libijos teritorijos įgyvendinimui; kadangi 2021 m. lapkričio mėn. pradžioje Turkija į Libiją papildomai išsiuntė maždaug 150 sirų samdinių, be 7 000 samdinių, kurie jau yra šalyje ir yra ištikimi Turkijai, nepaisant vietos ir tarptautinės bendruomenės reikalavimų išvesti visas užsienio pajėgas iki 2021 m. gruodžio 24 d. numatytų parlamento ir prezidento rinkimų; kadangi, remiantis 2019 m. rugsėjo mėn. paskelbta JT ekspertų grupės Libijos klausimais galutine ataskaita pagal Rezoliuciją 1973 (2011), Jungtinių Arabų Emyratų bendrovė „Black Shield Security Services“ verbavo Sudano piliečius tarnauti Libijoje vykstant konfliktui;

Q. kadangi Sirijoje nuo 2015 m. pabaigos „Vagnerio grupės“ operatyvinės pajėgos buvo siunčiamos paremti Rusijos kariuomenę jos veiksmuose siekiant išsaugoti B. al-Assado režimą; kadangi samdiniai įvykdė ir nufilmavo baisius nusikaltimus prieš Sirijos gyventojus, pvz., civilių gyventojų kankinimą, nužudymą ir egzekuciją nukertant galvą netoli Palmyros; kadangi privati Sirijos oro transporto bendrovė „Cham Wings“ dalyvavo pervežant samdinius iš Rusijos į Libiją, o pastaruoju metu – vežant migrantus į Minską;

R. kadangi JT darbo grupė samdinių naudojimo klausimais nurodė pranešimus, kuriuose teigiama, kad Azerbaidžanas, padedamas Turkijos, dislokavo Sirijos samdinius savo karinėms operacijoms Kalnų Karabacho konflikto regione palaikyti;

S. kadangi 2018 m. liepos 30 d. buvo nužudyti trys apdovanojimus pelnę Rusijos žurnalistai, jiems tiriant „Vagnerio grupės“ vykdomą kasybos veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje; kadangi, Žurnalistų apsaugos komiteto teigimu, Rusijos žurnalisto Maksimo Borodino, kuris 2018 m. kovo mėn. pranešė apie „Vagnerio grupės“ veiklą Sirijoje, mirtis yra vienas iš daugelio pavyzdžių, kai žurnalistai Rusijoje miršta nagrinėdami opius klausimus, galinčius turėti pasekmių valdžios institucijoms;

T. kadangi 2021 m. lapkričio 15 d. Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep Borrell paskelbė apie ES užsienio reikalų ministrų sutarimą būsimame 2021 m. gruodžio mėn. Užsienio reikalų tarybos posėdyje imtis ribojamųjų priemonių prieš „Vagnerio grupę“; kadangi 2021 m. rugsėjo 20 d. jis įspėjo apie galimą „Vagnerio grupės“ dalyvavimą veiksmuose Malyje;

U. kadangi „Vagnerio grupės“ ir Malio valdžios institucijų susitarimas, apie kurį pranešama, apima planus šalyje dislokuoti 1 000 rangovų; kadangi Malyje yra dislokuotos ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos;

V. kadangi 2020 m. gruodžio 7 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2020/1998, kuriuo nustatomas ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas, pagal kurį ES gali nustatyti ribojamąsias priemones konkretiems asmenims, subjektams ir įstaigoms, įskaitant valstybinius ir nevalstybinius subjektus, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jų nepaisymą visame pasaulyje, juose dalyvaujantiems arba su jais susijusiems; kadangi ES yra įsipareigojusi visapusiškai naudotis šiuo reglamentu, kai daromi plataus masto žmogaus teisių pažeidimai;

1. reiškia itin didelį susirūpinimą dėl nesiliaujančių pranešimų apie įvairius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, susijusius su vis aktyvesne PKAB veikla, už kuriuos daugeliu atvejų dar niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn;

2. kuo griežčiausiai smerkia baisius „Vagnerio grupės“ ir susijusių privačių karinių subjektų padarytus nusikaltimus; pabrėžia, jog esama aiškių požymių, kad už šių sukarintų grupuočių finansavimą, mokymą, valdymą ir operatyvinį vadovavimą joms yra atsakinga Rusijos valstybė; pabrėžia, kad „Vagnerio grupės“ veikla vietos ir laiko atžvilgiu sutampa su Rusijos įtakos plitimu konfliktų zonose; reiškia tvirtą įsitikinimą, kad „Vagnerio grupė“ ir kiti Rusijos vadovaujami saugumo srities rangovai turėtų būti laikomi Rusijos valstybės įgaliotomis organizacijomis;

3. ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti Rusijos baudžiamojo kodekso, ypač jo 359 straipsnio, pagal kurį draudžiama verbuoti, apmokyti, finansuoti ar materialiai aprūpinti samdinius ir naudoti juos ginkluoto konflikto metu, vykdymą; atsižvelgdamas į tai, ragina Rusijos valdžios institucijas taip pat uždrausti valstybės valdomoms įmonėms pavesti privačioms karinėms įmonėms vykdyti samdinių veiklą, kuria pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

4. pabrėžia, kad svarbu kovoti su „Vagnerio grupės“ ir su ja susijusių tarnybų vykdoma strategija, visų pirma slėpti savo tapatybę naudojant įvairius pavadinimus siekiant išvengti tarptautinės kontrolės;

5. ragina visas valstybes, kurios naudojasi „Vagnerio grupės“ ir su ja susijusių tarnybų paslaugomis, ypač Centrinės Afrikos Respubliką, nutraukti visus ryšius su šia grupe ir jos darbuotojais; ragina visas valstybes prisiimti atsakomybę už tarptautinės teisės vykdymo užtikrinimą ir ištirti pranešimus apie žmogaus teisių pažeidimus bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn jų teritorijoje įsisteigusias įmones, kai jos vykdo veiklą, kuria pažeidžiama tarptautinė teisė;

6. yra labai susirūpinęs dėl ženklų, kad Malio pereinamojo laikotarpio valdžia svarsto galimybę pasitelkti privačias karines bendroves, visų pirma „Vagnerio grupę“; primygtinai ragina Malį nesiimti veiksmų šia linkme; yra tvirtai įsitikinęs, kad „Vagnerio grupės“ dalyvavimas prieštarautų tikslui atkurti taiką, saugumą ir stabilumą Malyje ir apsaugoti Malio žmones, o tai yra pagrindiniai ES vykdomų BSGP misijų ir ES valstybių narių, besiimančių veiksmų Malio valdžios institucijų prašymu, tikslai;

7. mano, kad ES vykdomomis misijomis ir operacijomis neįmanoma tinkamai užtikrinti ir siekti taikos, saugumo ir stabilumo šalyse partnerėse, kai tuo pačiu metu toje pačioje šalyje veikia sunkiais žmogaus teisių pažeidimais kaltinamos privačios apsaugos bendrovės; atkreipia dėmesį į tikslines dezinformacijos kampanijas, nukreiptas prieš ES misijas ir operacijas Afrikoje, – už tokias kampanijas, kaip dalį šiuolaikinio Rusijos hibridinio karo, galėtų būti atsakinga „Vagnerio grupė“ bei su ja susijusios bendrovės; ragina atitinkamus Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) Strateginės komunikacijos darbo grupės padalinius pranešti apie šias dezinformacijos kampanijas;

8. ragina ES ir jos valstybes nares pasinaudoti visomis galimybėmis pranešti atitinkamoms šalims apie riziką, susijusią su prisijungimu prie „Vagnerio grupės“ ir su ja susijusių bendrovių veiklos arba bendradarbiavimu su jomis, ir atkreipti dėmesį į itin prastą šios grupės reputaciją žmogaus teisių srityje; ragina vyriausybes užtikrinti, kad sutartyse su užsienio privačiomis karinėmis ir apsaugos bendrovėmis dėl karinės pagalbos ir apsaugos paslaugų būtų numatytos griežtos nuostatos dėl tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi, demokratinės priežiūros ir atskaitomybės; ragina valstybes laikytis visiško skaidrumo sudarant sutartis dėl karinės pagalbos paslaugų, ypač kiek tai susiję su jų teritorijoje esančių privačių karinių ir apsaugos bendrovių skaičiumi, užduotimis ir pavaldumo tvarka, taip pat įranga, kurią jos naudoja vykdydamos sutartis;

9. ragina EIVT parengti pranešimą apie „Vagnerio grupės“ veiklą, kad būtų galima susidaryti aiškų vaizdą apie įvairius šios grupės padarytus pažeidimus, o tai padėtų užtikrinti atskaitomybę už įvairius jai priskiriamus nusikaltimus ir sudarytų sąlygas patraukti kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn tarptautiniuose tribunoluose; teigia, kad Parlamentas ir toliau atidžiai stebės šį klausimą rengdamas pranešimą ir galbūt organizuodamas klausymus;

10. ragina ES valstybes nares ir jų sąjungininkus aktyviau dalytis žvalgybos informacija apie „Vagnerio grupę“ ir su ja susijusias bendroves;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad paramą gaunančios šalys jokiomis aplinkybėmis negalėtų naudoti ES lėšų privačioms karinėms bendrovėmis, turinčioms tokią reputaciją žmogaus teisių srityje, finansuoti; ragina Komisiją kelti šį klausimą dvišaliuose dialoguose su visomis atitinkamomis šalimis;

12. primena, kad ES ir jos valstybės narės privačių apsaugos bendrovių paslaugomis konfliktų zonose turėtų naudotis tik siekdamos apsaugoti savo patalpas arba užtikrinti transporto saugumą ir tik tuo atveju, jei tokios bendrovės visapusiškai paisys žmogaus teisių ir laikysis tarptautinės humanitarinės teisės; pabrėžia, kad privačioms karinėms ir apsaugos bendrovėms neturėtų būti patikima jokia veikla, susijusi su jėgos naudojimu ir (arba) aktyviu dalyvavimu karo veiksmuose, išskyrus savigyną, taip pat jokiomis aplinkybėmis tokioms bendrovėms neturėtų būti leidžiama dalyvauti apklausose arba jas vesti; yra tvirtai įsitikinęs, kad saugumo ir gynybos funkcijas visų pirma turėtų vykdyti valstybės valdžios institucijos;

13. ragina per būsimą ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą išsamiai aptarti „Vagnerio grupės“ ir kitų privačių karinių bendrovių veiklą Afrikoje;

14. pakartoja 2021 m. lapkričio 12 d. Paryžiaus konferencijoje dėl Libijos išsakytą raginimą visiems užsienio kovotojams, įskaitant samdinius, išvykti iš Libijos teritorijos; primygtinai ragina Rusiją, Turkiją, Jungtinius Arabų Emyratus ir visas kitas valstybes paisyti šio raginimo, nedelsiant nutraukti samdinių siuntimą į Libiją ir išvesti iš šalies šiuo metu joje esančius asmenis;

15. primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas išvesti visus samdinius iš Rytų Ukrainos ir Krymo;

16. palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą dėl to, kad Užsienio reikalų taryba netrukus priims tikslines ES sankcijas atitinkamiems asmenims ir subjektams, susijusiems su „Vagnerio grupe“, taip pat su jais dirbantiems asmenims ir subjektams, naudojantis esamais ES sankcijų režimais, pvz., ES visuotiniu sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimu; ragina į šias sankcijas įtraukti draudimą keliauti „Vagnerio grupės“ aktyvui ir tų asmenų turto įšaldymą; ragina šalis partneres, įskaitant Afrikos Sąjungos valstybes nares, patvirtinti panašias sankcijas; ragina ES parengti ir priimti ribojamąsias priemones kitoms privačioms karinėms ir apsaugos bendrovėms, kurios pažeidžia žmogaus teises;

17. ragina visas JT valstybes nares visapusiškai ratifikuoti ir įgyvendinti Ženevos konvencijų papildomus protokolus ir stiprinti tarptautinę teisę siekiant veiksmingai uždrausti samdinių pasitelkimą, remiantis 1977 m. Afrikos vienybės organizacijos konvencija dėl atsisakymo naudotis samdinių paslaugomis Afrikoje, 1989 m. Tarptautine konvencija prieš samdinių verbavimą, naudojimą, finansavimą ir rengimą ir 2008 m. Montrė dokumentu;

18. ragina ES ir jos valstybes nares pasirūpinti, kad būtų nustatyta aiški ir privaloma privačių karinių ir apsaugos bendrovių veiklos reglamentavimo sistema, visų pirma pasitelkiant JT neribotos sudėties tarpvyriausybinę darbo grupę, ypač kiek tai susiję su dideliais projektais ES nepriklausančiose šalyse, kai juos finansuoja ES įsisteigę investuotojai arba finansų įstaigos, ir užtikrinti, kad tokie projektai būtų skaidriai stebimi; tikisi, kad reglamentavimo dokumento projektas bus išplatintas 2022 m. balandžio mėn.; ragina taikyti privalomus išsamaus patikrinimo reikalavimus subjektams, kurie sudaro sutartis su privačiomis karinėmis ir apsaugos bendrovėmis;

19. remia JT darbo grupės atliekamą darbą; ragina valstybes, kuriose pranešta apie privačių karinių ir apsaugos bendrovių, kaip įtariama, padarytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, oficialiai pakviesti JT darbo grupę dėl samdinių naudojimo skubiai surengti vizitus į tas šalis;

20. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų siekiant panaikinti privačių karinių ir apsaugos bendrovių atskaitomybės spragą, be kita ko, skaidrumo priežiūros ir stebėsenos srityje; primena visoms valstybėms jų pareigą užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančios arba jų teritorijoje veikiančios privačios karinės ir apsaugos bendrovės gerbtų žmogaus teises; pabrėžia, kad būtina užtikrinti teismines teisių gynimo priemones, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, kiek tai susiję su žmogaus teisių pažeidimais, padarytais privačioms karinėms ir apsaugos bendrovėms vykdant veiklą; reikalauja, kad visi dėl pažeidimų, įskaitant Rusijos samdinių įvykdytus pažeidimus, nukentėję asmenys galėtų nekliudomai kreiptis į teismą ir pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis; ragina ES skatinti ir remti nacionalinę ir tarptautinę jurisdikciją turinčių subjektų pastangas pradėti baudžiamąjį procesą, kad privačios karinės ir apsaugos bendrovės būtų patrauktos atsakomybėn už žmogaus teisių pažeidimus; šiuo tikslu ragina Rusiją visapusiškai bendradarbiauti su JT, ES ir šalimis, kuriose „Vagnerio grupė“, kaip įtariama, įvykdė nusikaltimus;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Rusijos Federacijos parlamentui.

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 24 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika