Postup : 2021/2982(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0560/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0560/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0482

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0560/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0561/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0562/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0563/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0567/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 193kWORD 55k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0560/2021 (Verts/ALE)

B9-0561/2021 (S&D)

B9-0562/2021 (PPE)

B9-0563/2021 (Renew)

B9-0567/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä Wagnerovou skupinou</Titre>

<DocRef>(2021/2982(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä Wagnerovou skupinou

(2021/2982(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania, najmä na uznesenie zo 4. júla 2017 o súkromných bezpečnostných spoločnostiach[1], uznesenie zo 16. septembra 2020 o bezpečnostnej spolupráci EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu[2], odporúčanie zo 16. septembra 2021 o smerovaní politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom[3] a uznesenie z 5. júla 2018 o Somálsku[4],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv (globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv)[5],

 so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a ich dodatkové protokoly,

 so zreteľom na Dohovor Organizácie africkej jednoty z roku 1977 o odstránení žoldnierstva v Afrike,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov z roku 1989,

 so zreteľom na dokument z Montreux o príslušných medzinárodných právnych záväzkoch a osvedčených postupoch štátov, ktoré sa týkajú činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností počas ozbrojených konfliktov zo 17. septembra 2008 (dokument z Montreux),

 so zreteľom na správu nezávislej vyšetrovacej misie v Líbyi z 1. októbra 2021, ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práva,

 so zreteľom na vyhlásenia expertov Rady OSN pre ľudské práva z 31. marca 2021 o ruských školiteľoch a z 27. októbra 2021 o Wagnerovej skupine v Stredoafrickej republike,

 so zreteľom na vyhlásenie z Parížskej medzinárodnej konferencie o Líbyi z 12. novembra 2021,

 so zreteľom na usmernenia OSN o využívaní ozbrojených bezpečnostných služieb súkromných bezpečnostných spoločností,

 so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

 so zreteľom na správy, tlačové vyhlásenia a listy pracovnej skupiny OSN s tvrdeniami o využívaní žoldnierov ako prostriedku na porušovanie ľudských práv a bránenie uplatnenia práva národov na sebaurčenie (pracovná skupina OSN pre využívanie žoldnierov), najmä na listy z 24. marca 2021 a 27. októbra 2021,

 so zreteľom na list skupiny expertov na Stredoafrickú republiku z 25. júna 2021 šírený v súlade s rezolúciou č. 2536 (2020) a adresovaný predsedovi Bezpečnostnej rady OSN,

 so zreteľom na otvorenú medzivládnu pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať obsah medzinárodného regulačného rámca týkajúceho sa činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností bez toho, aby tým bola dotknutá jeho povaha,

 so zreteľom na medzinárodný kódex správania pre súkromných poskytovateľov bezpečnostných služieb,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sú súkromné podnikateľské subjekty poskytujúce vojenské a/alebo bezpečnostné služby, ktoré môžu okrem iného zahŕňať ozbrojené stráženie, údržbu a prevádzku zbraňových systémov, zadržiavanie väzňov a poradenstvo alebo výcvik miestnych síl a bezpečnostného personálu; keďže sa závislosť štátnych a neštátnych subjektov od súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností v konfliktných oblastiach v posledných rokoch výrazne zvýšila; keďže do konfliktov 21. storočia, počnúc vojnami v Afganistane a Iraku, sa zapájajú súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti na všetkých úrovniach – od logistickej podpory až po mimoriadne náročné operácie;

B. keďže súčasnú regulačnú situáciu v tomto odvetví charakterizuje séria nejednotných pravidiel, ktoré sa medzi krajinami veľmi odlišujú; keďže nejednotné vnútroštátne právne predpisy a samoregulácia prijatá niektorými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami nedostatočne odrádzajú od zneužívania, keďže neukladajú sankcie, a môžu mať veľký vplyv na to, ako súkromné vojenské a bezpečnostné služby pôsobia pri viacstranných zásahoch a v konfliktných regiónoch;

C. keďže súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sú pri účasti na násilných stretoch viazané medzinárodným právom, najmä Ženevskými dohovormi, ktoré ratifikovali všetky členské štáty OSN; keďže právne ustanovenia Ženevských dohovorov sa uznávajú ako medzinárodné obyčajové právo; keďže článok 47 dodatkového protokolu I k Ženevským dohovorom vymedzuje pojem „žoldnieri“; keďže podľa neho sa žoldnieri definujú ako civilisti a ako takí sa nemôžu zúčastňovať na konflikte; keďže Medzinárodný dohovor proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov zakazuje využívanie žoldnierov;

D. keďže prebiehajú práce na regulácii súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, najmä v rámci otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny OSN, s cieľom vypracovať obsah medzinárodného regulačného rámca týkajúceho sa činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, a to bez toho, aby tým bola dotknutá jeho povaha; keďže návrh regulačného rámca pre súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sa plánuje predložiť v apríli 2022; keďže EÚ bola zvolená do skupiny priateľov predsedu fóra venovaného dokumentom z Montreux;

E. keďže nespočetné množstvo členov súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, ktorí pôsobia ako žoldnieri, sa v minulých, nedávnych a prebiehajúcich konfliktoch dopustilo voči bojovníkom a civilistom hrubého porušovania ľudských práv vrátane vojnových zločinov; keďže páchatelia väčšiny týchto porušení konali beztrestne a neboli vyšetrovaní, stíhaní ani odsúdení;

F. keďže niektoré krajiny, ako napríklad Rusko, Turecko a Spojené arabské emiráty, sú prítomné v rôznych oblastiach sveta, v ktorých prebieha alebo skončil konflikt, a to prostredníctvom súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností;

G. keďže Wagnerova skupina je sieť polovojenských a podnikateľských subjektov, ktoré majú sčasti spoločných vlastníkov a logistické siete; keďže Wagnerova skupina vyniká medzi ostatnými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami v niekoľkých ohľadoch, a to pokiaľ ide o jej preukázané prepojenia na najvyššie miesta ruského štátu, hlásenú prítomnosť vo viacerých štátoch, rozsah jej operácií, pričom počet jej zamestnancov sa odhaduje na 10 000, ako aj o hrubé porušovanie ľudských práv, ktoré bolo zdokumentované a z ktorého bola skupina obvinená; keďže ruské právo podľa článku 359 trestného zákonníka zakazuje využívanie žoldnierov;

H. keďže jej väzby s ruskými orgánmi boli zdokumentované nezávislými organizáciami, ako je Bellingcat, v správach uverejnených od januára 2019 do novembra 2021; keďže Wagnerova skupina sa údajne spolieha na ruskú vojenskú infraštruktúru, má spoločnú základňu s ruským vojskom, využíva prepravu ruskými vojenskými lietadlami a služby vojenskej zdravotnej starostlivosti; keďže je čiastočne financovaná z viacmiliónových zmlúv o poskytovaní stravovacích služieb a stavebných prác pre ruské ozbrojené sily, ktoré boli uzatvorené so spoločnosťami spájanými s Jevgenijom Prigožinom, blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina; keďže ruská vojenská rozviedka GRU, ruské ministerstvo obrany a konzulárne služby sú v plnej miere zapojené do financovania, náboru, výcviku a ochrany agentov Wagnerovej skupiny;

I. keďže EÚ uložila sankcie pánovi Prigožinovi za jeho účasť na líbyjskom konflikte; keďže podľa ministerstva financií USA sa na niekoľko spoločností, ktoré riadi, vzťahujú sankcie USA za „podporu ruských polovojenských operácií, ochranu autoritárskych režimov a využívanie prírodných zdrojov“;

J. keďže 11. apríla 2012 prezident Putin vo svojom prejave v ruskej Dume uviedol, že „skupina súkromných vojenských spoločností by bola účinným nástrojom na dosahovanie národných cieľov bez priameho zapojenia ruského štátu“; keďže od názvu „Wagnerova skupina“ sa postupne upúšťa, aby sa zabránilo verejnej kontrole a prekrylo prepojenie pána Prigožina na prezidenta Putina, a skupinu nahrádzajú iné subjekty pôsobiace pod rôznymi názvami; keďže Kremeľ sa touto formou a vďaka tomu, že Wagnerova skupina nemá právne postavenie, snaží o hodnoverné popieranie činov a zločinov spáchaných skupinou;

K. keďže na Ukrajine možno súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti využívať s cieľom utajiť vojenské zásahy, zabrániť obetiam v radoch bežných vojenských jednotiek, a tým zakryť pred ruskou verejnosťou ľudské straty spôsobené vojenskou agresiou;

L. keďže Wagnerova skupina bola prvýkrát identifikovaná v roku 2014, keď podporovala proruských separatistov a pomáhala ruskej armáde vo vojnových stretoch v ukrajinskom regióne Donbas a pri nezákonnej invázii a anexii ukrajinského Krymu; keďže odvtedy sa zapojila do konfliktov v Sýrii, Sudáne, Mozambiku, Líbyi, Stredoafrickej republike a vo Venezuele;

M. keďže v Stredoafrickej republike dospeli experti OSN z pracovných skupín OSN pre využívanie žoldnierov, pre podniky, ľudské práva a pre nedobrovoľné zmiznutia, ako aj osobitní spravodajcovia OSN pre mučenie a pre mimosúdne a svojvoľné popravy a pre popravy bez riadneho konania v októbri 2021 spoločne k záveru, že Wagnerova skupina sa pri vypočúvaní dopustila hrubého a systematického porušovania ľudských práv vrátane hromadných popráv bez riadneho konania, svojvoľného zadržiavania, sexuálneho násilia, rabovania, nedobrovoľných zmiznutí a mučenia;

N. keďže Wagnerova skupina sa podieľala na nenásytnom zabratí základných zdrojov, ako sú príjmy z ťažby a ciel, čím oslabila rozvojové krajiny a pripravila ich o základné verejné zdroje; keďže napríklad po podpísaní vojenskej dohody medzi Ruskom a Stredoafrickou republikou v roku 2018 získala spoločnosť Lobaye Invest z Wagnerovej skupiny prieskumné práva na zlato a diamanty vo viacerých ťažobných lokalitách; keďže správa CNN z júna 2021 odhalila, že ruskí žoldnieri popravili civilistov a vyhostili miestnych obyvateľov v banských oblastiach;

O. keďže v Líbyi sa Wagnerova skupina minimálne od roku 2018 podieľa na logistickej podpore a bojových operáciách na podporu líbyjského povstalca generála Chalífu Haftara; keďže podľa správy vyšetrovacej misie OSN v Líbyi z októbra 2021 bola Wagnerova skupina zapojená do vojnových zločinov vrátane popráv civilistov a zadržiavaných osôb bez riadneho konania, zotročovania, rozmiestňovania medzinárodne zakázaných protipechotných mín a zabíjania alebo mrzačenia civilistov vrátane detí, napríklad v dedine al-Sbeaa južne od Tripolisu; keďže v správe je zdokumentované viacnásobné a opakované porušovanie zbrojného embarga OSN a používanie ruských vojenských nákladných lietadiel Wagnerovou skupinou; keďže podpora radikálnych ozbrojených skupín zo strany ruských žoldnierov a vojenských inštruktorov ešte viac destabilizovala južné susedstvo EÚ;

P. keďže 12. novembra 2021 krajiny, ktoré sa zúčastnili na Parížskej konferencii o Líbyi, vyjadrili nesúhlas s akýmkoľvek zahraničným zasahovaním do líbyjských záležitostí a podporili vykonávanie akčného plánu na stiahnutie žoldnierov, zahraničných bojovníkov a zahraničných síl z líbyjského územia; keďže začiatkom novembra 2021 Turecko vyslalo do Líbye ďalších približne 150 sýrskych žoldnierov okrem 7 000 žoldnierov, ktorí už v krajine boli prítomní a lojálni voči Turecku, a to napriek miestnym a medzinárodným požiadavkám na stiahnutie všetkých zahraničných síl pred parlamentnými a prezidentskými voľbami naplánovanými na 24. decembra 2021; keďže podľa záverečnej správy skupiny expertov OSN na Líbyu podľa rezolúcie č. 1973 (2011) uverejnenej v septembri 2019 emirátska spoločnosť Black Shield Security Services najímala sudánskych štátnych príslušníkov, aby slúžili v líbyjskom konflikte;

Q. keďže v Sýrii vysiela Wagnerova skupina od konca roku 2015 svojich členov na podporu ruskej armády pri zásahoch na záchranu Asadovho režimu; keďže žoldnieri spáchali a nafilmovali príšerné trestné činy proti sýrskemu obyvateľstvu, ako je mučenie, vraždenie a popravy civilistov sťatím neďaleko Palmýry; keďže sýrska súkromná letecká spoločnosť Cham Wings je zapojená do prepravy žoldnierov z Ruska do Líbye a nedávno aj do prepravy migrantov do Minska;

R. keďže pracovná skupina OSN pre využívanie žoldnierov citovala správy, v ktorých sa uvádza, že Azerbajdžan s pomocou Turecka nasadil sýrskych žoldnierov na podporu svojich vojenských operácií v konfliktnej oblasti Náhorný Karabach;

S. keďže 30. júla 2018 boli počas vyšetrovania banskej činnosti Wagnerovej skupiny v Stredoafrickej republike zavraždení traja ruskí novinári, ktorí boli nositeľmi viacerých ocenení; keďže podľa Výboru na ochranu novinárov bola smrť ruského novinára Maxima Borodina, ktorý informoval o činnosti Wagnerovej skupiny v Sýrii v marci 2018, súčasťou série úmrtí novinárov, ktorí v Rusku zomreli pri vyšetrovaní citlivých záležitostí s možnými dôsledkami pre orgány;

T. keďže 15. novembra 2021 podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell oznámil konsenzus ministrov zahraničných vecí EÚ, pokiaľ ide o prijatie reštriktívnych opatrení proti Wagnerovej skupine na nadchádzajúcom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v decembri 2021; keďže 20. septembra 2021 varoval pred možným zásahom Wagnerovej skupiny v Mali;

U. keďže nahlásená dohoda medzi Wagnerovou skupinou a malijskými orgánmi údajne zahŕňa plány na vyslanie 1 000 dodávateľov do krajiny; keďže EÚ nasadila v Mali misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

V. keďže Rada prijala 7. decembra 2020 nariadenie (EÚ) 2020/1998, ktorým sa stanovuje globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý EÚ umožňuje ukladať reštriktívne opatrenia voči konkrétnym osobám, subjektom a orgánom vrátane štátnych a neštátnych subjektov, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv na celom svete, sú doň zapojené alebo sú s nimi spojené; keďže v prípade porušovania ľudských práv je EÚ povinná toto nariadenie v plnej miere využiť;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozsiahlym porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa naďalej nahlasuje v súvislosti s čoraz intenzívnejšími činnosťami súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností a za ktoré sa z väčšej časti zatiaľ nikto nezodpovedal;

2. čo najdôraznejšie odsudzuje ohavné trestné činy páchané Wagnerovou skupinou a k nej pridruženými súkromnými vojenskými subjektmi; zdôrazňuje jasné náznaky, že ruský štát nesie zodpovednosť za financovanie, výcvik, riadenie a operačné velenie týchto polovojenských skupín; zdôrazňuje, že činnosti Wagnerovej skupiny sa časovo a geograficky prekrývajú s rozširovaním vplyvu Ruska v konfliktných zónach; vyjadruje pevné presvedčenie, že Wagnerova skupina a iní dodávatelia v oblasti bezpečnosti pod vedením Ruska by sa mali považovať za zastupujúce organizácie ruského štátu;

3. vyzýva ruské orgány, aby presadzovali ruský trestný zákonník, a najmä článok 359, ktorým sa zakazuje nábor, výcvik, financovanie alebo materiálne zabezpečenie žoldnierov a ich využívanie v ozbrojenom konflikte; v tejto súvislosti vyzýva ruské orgány, aby tiež zakázali štátnym podnikom využívať súkromné vojenské spoločnosti zapojené do žoldnierskych činností, ktoré sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom;

4. zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti stratégii Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností, najmä pokiaľ ide o zahmlievanie jej identity používaním rôznych názvov s cieľom vyhnúť sa medzinárodnej kontrole;

5. vyzýva všetky štáty, ktoré využívajú služby Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností, najmä Stredoafrickú republiku, aby pretrhli všetky väzby so skupinou a jej zamestnancami; vyzýva všetky štáty, aby si plnili povinnosti, pokiaľ ide o presadzovanie medzinárodného práva, a vyšetrili nahlásené porušovanie ľudských práv a stíhali spoločnosti pôsobiace na ich území, ak sa zapájajú do činností, ktoré predstavujú porušenie medzinárodného práva;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad náznakmi, že dočasný orgán v Mali uvažuje o využití súkromných vojenských spoločností, najmä Wagnerovej skupiny; naliehavo vyzýva Mali, aby tak neurobilo; je pevne presvedčený, že zapojenie Wagnerovej skupiny by bolo v rozpore s cieľom vrátiť do Mali mier, bezpečnosť a stabilitu a chrániť malijský ľud, čo sú základné ciele EÚ v rámci misií SBOP a členských štátov EÚ konajúcich na žiadosť malijských orgánov;

7. domnieva sa, že misie a operácie EÚ nemôžu riadne zabezpečiť a dosiahnuť mier, bezpečnosť a stabilitu v partnerských krajinách, ak súkromné bezpečnostné spoločnosti obvinené z hrubého porušovania ľudských práv pôsobia súčasne v tej istej krajine; poukazuje na cielené dezinformačné kampane proti misiám a operáciám EÚ v Afrike, za ktoré by Wagnerova skupina a pridružené spoločnosti mohli byť zodpovedné v rámci modernej hybridnej vojny Ruska; vyzýva príslušné útvary pracovnej skupiny StratCom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby o týchto dezinformačných kampaniach podávali správy;

8. vyzýva EÚ a členské štáty, aby využili všetky príležitosti na informovanie príslušných krajín o rizikách spojených so vstupom do Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností alebo spoluprácou s nimi a aby upozornili na hroznú reputáciu tejto skupiny, pokiaľ ide o ľudské práva; nabáda vlády, aby zabezpečili prísne ustanovenia týkajúce sa dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, demokratického dohľadu a zodpovednosti v zmluvách so zahraničnými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami o vojenskej pomoci a bezpečnostných službách; nabáda štáty, aby boli pri uzatváraní zmlúv o službách vojenskej podpory plne transparentné, a to najmä pokiaľ ide o počet, úlohy a hierarchiu velenia súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností na ich území, ako aj vybavenie používané na plnenie ich zmlúv;

9. vyzýva ESVČ, aby vypracovala správu o činnosti Wagnerovej skupiny s cieľom získať jasný prehľad o jej rôznych prestúpeniach, čo by následne pomohlo zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za jej rôzne trestné činy a pripravilo pôdu pre stíhanie týchto páchateľov pred medzinárodnými tribunálmi; vyhlasuje, že Parlament bude túto záležitosť naďalej pozorne sledovať prostredníctvom správy a prípadných vypočutí;

10. vyzýva členské štáty EÚ a ich spojencov, aby zintenzívnili výmenu spravodajských informácií o Wagnerovej skupine a jej pridružených spoločnostiach;

11. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prijímajúce krajiny nebudú môcť za žiadnych okolností použiť finančné prostriedky EÚ na financovanie súkromných vojenských spoločností s takouto reputáciou, pokiaľ ide o ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby túto tému nastolila v rámci dvojstranného dialógu so všetkými príslušnými krajinami;

12. pripomína, že EÚ a členské štáty by sa na súkromné bezpečnostné spoločnosti v konfliktných zónach mali obrátiť len v prípade, že je potrebné chrániť ich priestory alebo zaistiť bezpečnosť prepravy, a len ak tieto spoločnosti v plnej miere dodržiavajú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; zdôrazňuje, že súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti by nemali zabezpečovať externé vykonávanie činností, ktoré by sa spájali s použitím sily a/alebo aktívnou účasťou na bojoch, okrem prípadov sebaobrany, a že súkromným vojenským a bezpečnostným spoločnostiam by sa za žiadnych okolností nemalo umožniť, aby sa zúčastňovali na vyšetrovaniach alebo ich viedli; je pevne presvedčený, že bezpečnosť a obranu by mali zabezpečovať najmä verejné orgány;

13. žiada, aby sa otázka činnosti Wagnerovej skupiny a iných súkromných vojenských spoločností v Afrike dôkladne prerokovala počas nadchádzajúceho samitu EÚ – Afrika;

14. opakuje výzvu adresovanú počas parížskej konferencie pre Líbyu 12. novembra 2021 všetkým zahraničným bojovníkom vrátane žoldnierov, aby opustili územie Líbye; naliehavo vyzýva Rusko, Turecko, Spojené arabské emiráty a všetky ostatné štáty, aby túto výzvu splnili, okamžite prestali vysielať do Líbye žoldnierov a stiahli tých žoldnierov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v krajine;

15. naliehavo vyzýva ruské orgány, aby stiahli všetkých žoldnierov z východnej Ukrajiny a Krymu;

16. víta vyhlásenie PK/VP o blížiacom sa prijatí cielených sankcií EÚ Radou pre zahraničné veci voči príslušným jednotlivcom a subjektom pridruženým k Wagnerovej skupine, ako aj jednotlivcom a subjektom, ktoré s ňou spolupracujú, a to použitím existujúcich sankčných režimov EÚ, ako je globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv; žiada, aby tieto sankcie zahŕňali zákaz cestovania a zmrazenie aktív členov Wagnerovej skupiny; vyzýva partnerské krajiny vrátane členských štátov Africkej únie, aby prijali podobné sankcie; vyzýva EÚ, aby pripravila a prijala reštriktívne opatrenia voči ďalším súkromným vojenským a bezpečnostným spoločnostiam, ktoré porušujú ľudské práva;

17. vyzýva všetky členské štáty OSN, aby v plnej miere ratifikovali a vykonávali dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom a posilnili medzinárodné právo na účely účinného zákazu žoldnierov, a to na základe Dohovoru OAJ o odstránení žoldnierov v Afrike z roku 1977, Medzinárodného dohovoru proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov z roku 1989 a dokumentu z Montreux z roku 2008;

18. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili zavedenie jasného a záväzného regulačného rámca pre súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, najmä v súvislosti s otvorenou medzivládnou pracovnou skupinou OSN a najmä pokiaľ ide o veľké projekty v krajinách mimo EÚ, ak sú financované investormi alebo finančnými inštitúciami so sídlom v EÚ, a aby zabezpečili transparentné monitorovanie takýchto projektov; očakáva, že návrh rámca sa rozošle v apríli 2022; požaduje povinné požiadavky náležitej starostlivosti pre subjekty, ktoré uzatvárajú zmluvy so súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami;

19. podporuje prácu pracovnej skupiny OSN; vyzýva štáty, v ktorých bolo nahlásené údajné závažné porušovanie ľudských práv zo strany súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, aby oficiálne vyzvali pracovnú skupinu OSN pre využívanie žoldnierov, aby urýchlene uskutočnila návštevy krajín;

20. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali rozhodné opatrenia na riešenie nedostatku zodpovednosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, a to aj pokiaľ ide o dohľad nad transparentnosťou a jej monitorovanie; pripomína všetkým štátom ich povinnosť zabezpečiť, aby súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti patriace do ich jurisdikcie alebo pôsobiace na ich území dodržiavali ľudské práva; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť súdne prostriedky nápravy vrátane trestnoprávnych sankcií, za porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v dôsledku činnosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností; požaduje neobmedzený prístup k spravodlivosti a náprave pre všetky obete porušovania ľudských práv vrátane zneužívania zo strany ruských žoldnierov; vyzýva EÚ, aby podnecovala a podporovala úsilie vo vnútroštátnych a medzinárodných jurisdikciách o začatie trestného konania s cieľom vyvodiť zodpovednosť súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností za porušovanie ľudských práv; na tento účel vyzýva Rusko, aby v plnej miere spolupracovalo s OSN, EÚ a krajinami, v ktorých Wagnerova skupina údajne spáchala trestné činy;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a parlamentu Ruskej federácie.

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 80.

[2] Ú. v. EÚ C 385, 22.9.2021, s. 24.

[3] Prijaté texty, P9_TA(2021)0383.

[4] Ú. v. EÚ C 118, 8.4.2020, s. 113.

[5] Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 1.

Posledná úprava: 24. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia