Gemensamt förslag till resolution - RC-B9-0560/2021Gemensamt förslag till resolution
RC-B9-0560/2021

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen

  24.11.2021 - (2021/2982(RSP))

  i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  B9‑0560/2021 (Verts/ALE)
  B9‑0561/2021 (S&D)
  B9‑0562/2021 (PPE)
  B9‑0563/2021 (Renew)
  B9‑0567/2021 (ECR)

  Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, Janina Ochojska, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer
  för PPE-gruppen
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser
  för S&D-gruppen
  Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Irena Joveva, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
  för Renew-gruppen
  Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann
  för Verts/ALE-gruppen
  Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski, Veronika Vrecionová, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Carlo Fidanza
  för ECR gruppen
  Fabio Massimo Castaldo


  Förfarande : 2021/2982(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B9-0560/2021
  Ingivna texter :
  RC-B9-0560/2021
  Debatter :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen

  (2021/2982(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer, särskilt sin resolution av den 4 juli om privata säkerhetsföretag[1], sin resolution av den 16 september 2020 om säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn[2], sin rekommendation av den 16 september 2021 om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland[3] och sin resolution av den 5 juli 2018 om Somalia[4],

   med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/1998 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (globalt EU-system för sanktioner avseende mänskliga rättigheter)[5],

   med beaktande av 1949 års Genèvekonventioner och deras tilläggsprotokoll,

   med beaktande av Afrikanska enhetsorganisationens konvention från 1977 om avskaffande av legotrupper i Afrika,

   med beaktande av den internationella konventionen från 1989 mot rekrytering, användning, finansiering och utbildning av legosoldater,

   med beaktande av Montreux-dokumentet av den 17 september 2008 om lämpliga internationella juridiska skyldigheter och god praxis för stater i samband med verksamhet i privata militära företag och säkerhetsföretag under väpnade konflikter (Montreux-dokumentet),

   med beaktande av rapporten av den 1 oktober 2021 från det oberoende undersökningsuppdrag för Libyen som inrättats av FN:s råd för mänskliga rättigheter,

   med beaktande av uttalandena av experter från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 31 mars 2021 om ryska utbildare och av den 27 oktober 2021 om Wagner-gruppen i Centralafrikanska republiken,

   med beaktande av förklaringen av den 12 november från den internationella konferensen om Libyen som hölls i Paris,

   med beaktande av FN:s riktlinjer för användning av väpnade säkerhetstjänster från privata säkerhetsföretag,

   med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter,

   med beaktande av rapporterna, pressmeddelandena och påståendena från FN:s arbetsgrupp om användning av legosoldater som ett sätt att kränka de mänskliga rättigheterna och hindra utövandet av folkens rätt till självbestämmande (FN:s arbetsgrupp om användning av legosoldater), särskilt av den 24 mars 2021 och den 27 oktober 2021,

   med beaktande av skrivelsen av den 25 juni 2021 från expertpanelen om Centralafrikanska republiken, som förlängts i enlighet med den resolution 2536 (2020) som sänts till ordföranden för FN:s säkerhetsråd,

   med beaktande av den öppna mellanstatliga arbetsgruppen för att utarbeta innehållet i ett internationellt regelverk, utan att föregripa dess karaktär, när det gäller verksamhet som bedrivs av privata militära företag och säkerhetsföretag,

   med beaktande av den internationella uppförandekodexen för privata säkerhetsföretag,

   med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Privata militära företag och säkerhetsföretag (private military and security companies, PMSC) är privata företag som tillhandahåller militära tjänster och/eller säkerhetstjänster, vilket bland annat kan omfatta beväpnad bevakning, underhåll och drift av vapensystem, kvarhållande av fångar och rådgivning för eller utbildning av lokala styrkor och säkerhetspersonal. Under de senaste åren har statliga och icke-statliga aktörers beroende av PMSC-företag ökat betydligt i konfliktområden. Under 2000-talets konflikter, med början i krigen i Afghanistan och Irak, har PMSC-företag varit inblandade på alla nivåer, från logistiskt stöd till högintensiva insatser.

  B. Den nuvarande lagstiftningen på området utgörs av en samling inkonsekventa regler som skiljer sig enormt från ett land till ett annat. Den splittrade nationella lagstiftningen och den självreglering som antagits av vissa privata PMSC-företag räcker inte för att avskräcka från missbruk, givet avsaknaden av påföljder, och kan ha stor inverkan på hur PMSC-företag verkar i multilaterala interventioner och konfliktregioner.

  C. PMSC-företag är bundna av internationell rätt när de deltar i fientligheter, särskilt i enlighet med Genèvekonventionerna som ratificerats av alla FN:s medlemsstater. De rättsliga bestämmelserna i Genèvekonventionerna erkänns som internationell sedvanerätt. Artikel 47 i tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna innehåller en definition av legosoldater. Legosoldater definieras på denna grund såsom civila och får därför inte delta i konflikter. Den internationella konventionen mot rekrytering, användning, finansiering och utbildning av legosoldater från 1989 förbjuder legosoldater.

  D. Arbetet med att reglera PMSC-företag pågår, särskilt i FN:s öppna mellanstatliga arbetsgrupp för att utarbeta innehållet i ett internationellt regelverk, utan att föregripa dess karaktär, när det gäller den verksamhet som privata militära företag och säkerhetsföretag bedriver. Det finns planer på att i april 2022 lägga fram ett förslag till regelverk för PMSC-företag. EU har valts till medlem i vängruppen för ordföranden för forumet för Montreux-dokumentet.

  E. Otaliga medlemmar i PMSC-företag som fungerar som legosoldater har begått grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland krigsförbrytelser, mot både soldater och civila, i tidigare, nyliga och pågående konflikter. De flesta av dessa kränkningar har begåtts med straffrihet och har inte blivit föremål för utredningar, åtal eller fällande domar.

  F. Vissa länder, såsom Ryssland, Turkiet och Förenade Arabemiraten, finns närvarande genom PMSC-företag i olika konfliktområden eller tidigare konfliktområden runt om i världen.

  G. Wagner-gruppen är ett nät av paramilitärer och företag som har kopplats samman genom överlappande ägar- och logistiknätverk. Wagner-gruppen utmärker sig från andra PMSC-företag i flera avseenden, såsom dess rapporterade kopplingar till den ryska statens högsta sfärer, dess rapporterade närvaro i många stater, verksamhetens omfattning, med uppskattningsvis 10 000 anställda, och de grova människorättskränkningar som har dokumenterats och som den anklagas för. Rysk lag förbjuder användning av legosoldater enligt artikel 359 i landets strafflag.

  H. Dess förbindelser med ryska myndigheter har dokumenterats av oberoende organisationer, såsom Bellingcat, i rapporter som offentliggjorts mellan januari 2019 och november 2021. Wagner-gruppen påstås vara beroende av rysk militär infrastruktur, dela en bas med den ryska militären, transporteras med ryska militära flygplan och använda militär hälso- och sjukvård. Den finansieras delvis genom catering- och byggkontrakt på miljontals dollar för den ryska försvarsmakten som tilldelas företag med anknytning till Jevgenij Prigozjin, en nära bundsförvant till Rysslands president Vladimir Putin. Rysslands militära underrättelsetjänst GRU, dess försvarsministerium och dess konsulära tjänster är fullt delaktiga i finansieringen, rekryteringen, utbildningen och skyddet av Wagner-gruppens anställda.

  I. EU har infört sanktioner mot Prigozjin för hans inblandning i den libyska konflikten. Flera företag som står under hans kontroll omfattas av amerikanska sanktioner på grund av att de stöder Rysslands paramilitära operationer, upprätthåller auktoritära regimer och exploaterar naturresurser, enligt det amerikanska finansministeriet.

  J. Den 11 april 2012 förklarade president Putin i sitt tal till den ryska duman att en grupp av privata militära företag skulle vara ett effektivt verktyg för att uppnå nationella mål utan att den ryska staten involveras direkt. Wagner-gruppens namn håller på att fasas ut för att undvika offentlig granskning och skapa avstånd mellan den och Prigozjin och president Putin, och gruppen ersätts nu av andra enheter under olika namn. Genom denna konstruktion, och på grund av att Wagner-gruppen inte har någon rättslig ställning, gör Kreml ett försök att på ett trovärdigt sätt förneka de handlingar och brott som gruppen har begått.

  K. I Ukraina kan användningen av PMSC-företag syfta till att dölja militär inblandning och undvika dödsfall bland reguljära militära trupper och därigenom undanhålla information från den ryska allmänheten om de mänskliga kostnaderna av militära angrepp.

  L. Wagner-gruppen identifierades för första gången 2014 när den stödde proryska separatister och hjälpte den ryska militären i krigshandlingarna i Donbass-regionen i Ukraina och i den olagliga invasionen och annekteringen av Ukrainas Krim. Den har sedan dess varit inblandad i konflikter i Syrien, Sudan, Moçambique, Libyen, Centralafrikanska republiken och Venezuela.

  M. När det gäller Centralafrikanska republiken drog FN-experter från FN:s arbetsgrupper om användning av legosoldater, företag och mänskliga rättigheter och om påtvingade försvinnanden, och FN:s särskilda rapportörer om tortyr och utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, gemensamt slutsatsen i oktober 2021 att Wagner-gruppen hade begått grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland summariska massavrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, sexuellt våld, plundring, påtvingade försvinnanden och tortyr under förhör.

  N. Wagner-gruppen har varit inblandad i rovgiriga övertaganden av viktiga resurser såsom gruvdrift och tullintäkter, vilket försvagat utvecklingsländerna och berövat dem viktiga offentliga resurser. Efter undertecknandet 2018 av ett militärt avtal mellan Ryssland och Centralafrikanska republiken beviljades till exempel Wagner-gruppens företag Lobaye Invest prospekteringsrättigheter för guld och diamanter på flera gruvanläggningar. En CNN-rapport från juni 2021 avslöjade att ryska legosoldater avrättat civila och fördrivit lokalbefolkningen i gruvområdena.

  O. I Libyen har Wagner-gruppen sedan åtminstone 2018 varit inblandad i logistiskt stöd och stridsinsatser för att stödja den libyska rebellen general Khalifa Haftar. Enligt rapporten från FN:s undersökningsuppdrag i Libyen i oktober 2021 har Wagner-gruppen varit inblandad i krigsförbrytelser, bland annat summariska avrättningar av civila och frihetsberövade personer, slaveri, utplacering av internationellt förbjudna truppminor och dödande eller lemlästande av civila, däribland barn, till exempel i byn al-Sbeaa söder om Tripoli. I rapporten dokumenteras flera och upprepade brott mot FN:s vapenembargo och Wagner-gruppens användning av ryska militära fraktflygplan. Stöd från ryska legosoldater och militära instruktörer till radikala väpnade grupper har ytterligare destabiliserat EU:s södra grannskap.

  P. Den 12 november 2021 gav de länder som deltog i Pariskonferensen för Libyen uttryck för sitt motstånd mot all utländsk inblandning i libyska frågor och stödde genomförandet av handlingsplanen för tillbakadragande av legosoldater, utländska stridande och utländska styrkor från Libyens territorium. I början av november 2021 skickade Turkiet ytterligare omkring 150 syriska legosoldater till Libyen, utöver de 7 000 legosoldater som redan fanns i landet och var lojala mot Turkiet, trots lokala och internationella krav på att dra tillbaka alla utländska styrkor före parlaments- och presidentvalet den 24 december 2021. Enligt slutrapporten från FN:s expertpanel om Libyen, i enlighet med resolution 1973 (2011), som offentliggjordes i september 2019, rekryterade det emiratiska företaget Black Shield Security Services sudanesiska medborgare för att tjänstgöra i den libyska konflikten.

  Q. Wagner-personal har sedan slutet av 2015 sänts till Syrien för att stödja den ryska militären i dess intervention för att rädda Assadregimen. Legosoldater har begått och filmat fruktansvärda brott mot den syriska befolkningen, såsom tortyr, mord och halshuggning av civila nära Palmyra. Ett syriskt privat flygbolag, Cham Wings, har varit inblandat i transporten av legosoldater från Ryssland till Libyen och på senare tid i transporten av migranter till Minsk.

  R. FN:s arbetsgrupp om användning av legosoldater har rapporterat att Azerbajdzjan, med hjälp av Turkiet, utstationerat syriska legosoldater för att upprätthålla sina militära operationer i konfliktregionen Nagorno-Karabach.

  S. Tre prisbelönta ryska journalister mördades den 30 juli 2018 när de undersökte Wagner‑gruppens gruvverksamhet i Centralafrikanska republiken. Den ryska journalisten Maksim Borodin rapporterade om Wagner-aktiviteter i Syrien i mars 2018. Hans död var en del av ett mönster av journalister som dog i Ryssland samtidigt som de bevakade känsliga frågor med potentiella återverkningar för myndigheterna, enligt kommittén för skydd av journalister.

  T. Den 15 november 2021 tillkännagav Josep Borrell, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, en konsensus bland EU:s utrikesministrar om att vidta restriktiva åtgärder mot Wagner‑gruppen vid EU:s kommande möte i rådet (utrikes frågor) i december 2021. Den 20 september 2021 varnade han för att Wagner-gruppen eventuellt skulle involveras i Mali.

  U. Det rapporteras om en överenskommelse mellan Wagner-gruppen och de maliska myndigheterna som omfattar planer på att utstationera 1 000 personer i landet. EU har uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Mali.

  V. Den 7 december 2020 antog rådet förordning (EU) 2020/1998 om inrättande av det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter, som ger EU möjlighet att införa riktade restriktiva åtgärder mot enskilda personer samt enheter och organ, däribland stater och icke-statliga aktörer, som ansvarar för, deltar i eller har anknytning till allvarliga kränkningar av och brott mot mänskliga rättigheter i hela världen. EU har ansvaret för att till fullo använda denna förordning om det inträffar människorättskränkningar.

  1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över de många kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som fortsätter att rapporteras i samband med den ständigt ökande verksamhet som bedrivs av PMSC-företag och för vilken i stort sett ingen ännu har ställts till svars.

  2. Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de avskyvärda brott som begåtts av Wagner-gruppen och relaterade privata militära enheter. Parlamentet understryker de starka tecknen på att den ryska staten bär ansvaret för finansiering, utbildning, ledning och operativt kommando av dessa paramilitära grupper. Parlamentet understryker att Wagner-gruppens verksamhet sammanfaller med och motsvarar spridningen av Rysslands inflytande i olika konfliktområden. Parlamentet uttrycker sin fasta övertygelse om att Wagner-gruppen, och andra ryskledda säkerhetsentreprenörer bör behandlas som proxy-organisationer för den ryska staten.

  3. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att verkställa den ryska strafflagen, särskilt artikel 359, som förbjuder rekrytering, utbildning, finansiering eller materiellt tillhandahållande av legosoldater och användning av legosoldater i en väpnad konflikt. Parlamentet uppmanar i detta avseende de ryska myndigheterna att även förbjuda statsägda företag att ha privata militära företag som ägnar sig åt legosoldatverksamhet som strider mot internationell humanitär rätt.

  4. Europaparlamentet understryker vikten av att motverka Wagner-gruppens och dess närstående företags strategi, särskilt att sudda ut dess identitet genom att använda olika namn i syfte att undvika internationell granskning.

  5. Europaparlamentet uppmanar alla stater som utnyttjar Wagner-gruppens tjänster och dess närstående företag, särskilt Centralafrikanska republiken, att klippa alla band med gruppen och dess anställda. Parlamentet uppmanar alla stater att ta sitt ansvar för att genomdriva internationell rätt och att utreda rapporterade människorättskränkningar och åtala företag som är etablerade på deras territorium när de ägnar sig åt verksamhet som strider mot internationell rätt.

  6. Europaparlamentet är djupt oroat över tecknen på att Malis övergångsregering har övervägt att använda privata militära företag, särskilt Wagner-gruppen. Parlamentet uppmanar med kraft Mali att inte gå vidare i denna riktning. Parlamentet är fast övertygat om att ett deltagande från Wagner-gruppens sida skulle strida mot målet att återupprätta fred, säkerhet och stabilitet i Mali och skydda det maliska folket, som är ett grundläggande mål för EU genom dess GSFP-uppdrag och för EU:s medlemsstater som agerar på begäran av de maliska myndigheterna.

  7. Europaparlamentet anser att EU:s uppdrag och insatser inte på ett korrekt sätt kan leverera och uppnå fred, säkerhet och stabilitet i partnerländer när privata säkerhetsföretag som anklagas för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna samtidigt verkar i samma land. Parlamentet pekar på riktade desinformationskampanjer mot EU:s uppdrag och insatser i Afrika, för vilka Wagner-gruppen och dess närstående företag skulle kunna vara ansvariga som en del av Rysslands moderna hybridkrigföring. Parlamentet uppmanar de berörda enheterna i Europeiska utrikestjänstens StratCom‑arbetsgrupp att rapportera om dessa desinformationskampanjer.

  8. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta vara på alla möjligheter att informera de berörda länderna om de risker som är förknippade med att ansluta sig till eller samarbeta med Wagner-gruppen och dess närstående företag, och att lyfta fram gruppens fruktansvärda historia när det gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmuntrar regeringarna att säkerställa strikta bestämmelser om efterlevnad av internationell humanitär rätt, demokratisk tillsyn och ansvarsskyldighet i kontrakt med utländska PMSC-företag för militärt bistånd och säkerhetstjänster. Parlamentet uppmuntrar staterna att vara fullständigt transparenta när det gäller att ingå avtal om militära stödtjänster, särskilt när det gäller antalet, uppgifterna och befälsordningen för PMSC-företag som befinner sig på deras territorier, samt den utrustning som de använder för att fullgöra sina kontrakt.

  9. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att utarbeta en rapport om Wagner-gruppens verksamhet för att få en tydlig överblick över dess olika kränkningar, vilket sedan skulle bidra till att säkerställa ansvarsskyldighet för dess olika brott och bana väg för att åtala dessa förövare inför internationella domstolar. Parlamentet kommer att fortsätta att noga följa frågan genom ett betänkande och eventuella utfrågningar.

  10. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och deras allierade att intensifiera utbytet av underrättelser om Wagner-gruppen och dess närstående företag.

  11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s medel under inga omständigheter kan användas av mottagarländerna för att finansiera privata militära företag med en sådan historia när det gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp denna fråga i sin bilaterala dialog med alla berörda länder.

  12. Europaparlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater endast bör anlita privata säkerhetsföretag i konfliktområden för att skydda sina lokaler eller garantera transportsäkerhet, och endast om de fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Parlamentet betonar att ingen verksamhet får läggas ut på PMSC-företag som innebär användning av våld och/eller aktivt deltagande i fientligheter, utom vid självförsvar, och under inga omständigheter bör PMSC-företag tillåtas delta i eller hålla förhör. Parlamentet är fast övertygat om att säkerhet och försvar i första hand bör tillhandahållas av offentliga myndigheter.

  13. Europaparlamentet efterlyser en ingående diskussion om verksamhet som bedrivs av Wagner-gruppen och andra privata militära företag i Afrika under det kommande toppmötet mellan EU och Afrika.

  14. Europaparlamentet upprepar uppmaningen från Pariskonferensen för Libyen den 12 november 2021 om att alla utländska stridande, inklusive legosoldater, ska lämna Libyens territorium. Parlamentet uppmanar med kraft Ryssland, Turkiet, Förenade Arabemiraten och alla andra stater att följa denna uppmaning, att omedelbart sluta sända legosoldater till Libyen och att dra tillbaka dem som för närvarande befinner sig i landet.

  15. Europaparlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att dra tillbaka alla legosoldater från östra Ukraina och Krim.

  16. Europaparlamentet välkomnar uttalandet från vice ordföranden/den höga representanten om utrikesrådets förestående antagande av riktade EU-sanktioner mot relevanta personer och enheter med anknytning till Wagner-gruppen samt mot personer och enheter som samarbetar med dem, med hjälp av befintliga EU-sanktionssystem såsom det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter. Parlamentet begär att dessa sanktioner ska omfatta reseförbud och frysning av tillgångar för Wagner-personal. Parlamentet uppmanar partnerländerna, däribland Afrikanska unionens medlemsstater, att anta liknande sanktioner. Parlamentet uppmanar EU att utarbeta och anta restriktiva åtgärder för andra privata militära företag och säkerhetsföretag som kränker de mänskliga rättigheterna.

  17. Europaparlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att fullt ut ratificera och genomföra tilläggsprotokollen till Genèvekonventionerna och att stärka internationell rätt för ett effektivt förbud mot legosoldater, med utgångspunkt i andan i OAU:s konvention från 1977 om avskaffande av legosoldater i Afrika, 1989 års internationella konvention mot rekrytering, användning, finansiering och utbildning av legosoldater och Montreux-dokumentet från 2008.

  18. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att säkerställa att det finns ett tydligt och bindande regelverk för PMSC-företag, särskilt inom ramen för FN:s öppna mellanstatliga arbetsgrupp, särskilt när det gäller stora projekt i tredjeländer där dessa finansieras av EU-baserade investerare eller finansinstitut, och att se till att sådana projekt övervakas på ett transparent sätt. Parlamentet ser fram emot att dess utkast till regelverk ska skickas ut i april 2022. Parlamentet efterlyser obligatoriska due dilgence‑krav för enheter som kontrakterar PMSC-företag.

  19. Europaparlamentet stöder det arbete som utförts av FN:s arbetsgrupp. Parlamentet uppmanar stater där det har rapporterats att PMSC-företag påståtts ha begått allvarliga människorättskränkningar att officiellt bjuda in FN:s arbetsgrupp om användning av legosoldater för att skyndsamt genomföra landsbesök.

  20. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att vidta kraftfulla åtgärder för att ta itu med bristerna i ansvarsskyldigheten för PMSC-företag, bland annat när det gäller tillsyn och övervakning av transparensen. Parlamentet påminner alla stater om deras skyldighet att säkerställa att PMSC-företag inom deras jurisdiktion eller med verksamhet på deras territorium respekterar de mänskliga rättigheterna. Parlamentet understryker att rättsmedel, däribland straffrättsliga påföljder, för människorättskränkningar till följd av PMSC-företags verksamhet måste säkerställas. Parlamentet kräver obehindrad tillgång till rättslig prövning och upprättelse för alla offer för kränkningar, inbegripet övergrepp som begåtts av ryska legosoldater. Parlamentet uppmanar EU att uppmuntra och stödja insatser i nationella och internationella jurisdiktioner för att inleda straffrättsliga förfaranden för att hålla PMSC‑företag ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar Ryssland att i detta syfte samarbeta fullt ut med FN, EU och de länder där Wagner-gruppen påstås ha begått brott.

  21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Ryska federationens parlament.

  Senaste uppdatering: 24 november 2021
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy