Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0594/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0594/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας

15.12.2021 - (2021/3010(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0594/2021 (Verts/ALE)
B9‑0595/2021 (S&D)
B9‑0596/2021 (Renew)
B9‑0597/2021 (PPE)
B9‑0598/2021 (ECR)

Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Esther de Lange, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima, Aušra Maldeikienė
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Adam Bielan, Veronika Vrecionová, Ladislav Ilčić, Roberts Zīle, Dace Melbārde, Jacek Saryusz‑Wolski, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2021/3010(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0594/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0594/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας

(2021/3010(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και εκθέσεις του σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη του ΟΗΕ, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

 έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, της 1ης Αυγούστου 1975, και τα μεταγενέστερα έγγραφά της,

 έχοντας υπόψη Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, της 19ης-21ης Νοεμβρίου 1990,

 έχοντας υπόψη το Μνημόνιο του Μινσκ, της 19ης Σεπτεμβρίου 2014, τη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, που εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και επικυρώθηκε στο σύνολό της από το ψήφισμα 2202 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 17ης Φεβρουαρίου 2015,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, και ιδίως τον τίτλο ΙΙ σχετικά με τον πολιτικό διάλογο και τη σύγκλιση στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της ασφάλειας[1],

 έχοντας υπόψη τον πρώτο διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2021,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ουκρανίας, που υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2021 από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell, μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ουκρανίας θα έχει πολιτικές συνέπειες και υψηλό οικονομικό κόστος για τη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ της 30ής Νοεμβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7, της 12ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 12 Οκτωβρίου 2021, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen, μετά την 23η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας,

 έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων της, τα οποία ισχύουν από το 2014,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όλα τα κράτη στις διεθνείς τους σχέσεις απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κρίσης στα σύνορα ΕΕ-Λευκορωσίας, η Ρωσική Ομοσπονδία αυξάνει σταθερά τη στρατιωτική της παρουσία κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας, συγκεντρώνοντας σήμερα περίπου 100 000 στρατιώτες, και στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας που επί του παρόντος τελούν υπό την κατοχή δυνάμεων υποστηριζόμενων από τη Ρωσία, και έχει αυξήσει σημαντικά την κλίμακα των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην κατεχόμενη Κριμαία, καθώς και στη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων επιβεβαιώθηκε από πρόσφατες εμπορικές δορυφορικές εικόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη συγκέντρωση θεωρείται πιο σημαντική από την προηγούμενη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων την άνοιξη του τρέχοντος έτους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις πληροφοριών των ΗΠΑ, η Ρωσία θα μπορούσε αυτή τη φορά να αναπτύξει έως και 175 000 στρατιώτες έως τις αρχές του 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθετικές εξελίξεις μπορούν να ερμηνευθούν είτε ως προετοιμασίες για μια πολυμετωπική στρατιωτική επίθεση είτε ως απειλή χρήσης βίας κατά της γειτονικής Ουκρανίας με σκοπό την παρέμβαση στην κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία της τελευταίας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Aliaksandr Lukashenka ανακοίνωσε πλήρη στήριξη προς τη Ρωσία σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης κατά της Ουκρανίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες μετακινήσεις ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ουκρανικά σύνορα συνοδεύτηκαν από ενισχυμένες παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης από Ρώσους πράκτορες και μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ, την Ουκρανία και την ίδια τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω υβριδικές τακτικές περιλαμβάνουν αύξηση του δυσφημιστικού περιεχομένου προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, απόπειρες καταλογισμού της ευθύνης στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ για πιθανή μελλοντική ρωσική στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς και διάδοση ψευδών αφηγημάτων μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο Putin και τον πρώην Πρόεδρο Medvedev προσωπικά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από έξι έτη από την έγκριση των συμφωνιών του Μινσκ και περισσότερα από επτά έτη από την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 14 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν δύο εκατομμύρια άτομα να εκτοπιστούν στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα διαβίωσης του πληθυσμού των ελεγχόμενων από τη Ρωσία και προσαρτημένων σε αυτήν εδαφών στην Ουκρανία και στις γύρω περιοχές εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως διαμεσολαβητής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, του Φεβρουαρίου 2015, έχει υποστεί σοβαρές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω μονομερώς ληφθέντων από τη Ρωσική Ομοσπονδία μέτρων που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις της βάσει των συμφωνιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί η παρουσία εργαζομένων της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner Group μαζί με φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία από το 2014, αρχικά με 250 περίπου μαχητές που σήμερα ανέρχονται σε 2 500 άτομα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση της αποστολής παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2021, επισήμανε την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη ζώνη συγκρούσεων του Ντονμπάς, την αύξηση των θυμάτων μεταξύ αμάχων από την ουκρανική πλευρά και τις ζημίες σε υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση επισημάνθηκε επίσης ότι τα δικαστήρια των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονμπάς συνέχισαν να καταδικάζουν αμάχους για εγκλήματα που σχετίζονται με συγκρούσεις χωρίς δίκαιη δίκη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περισσότερες από 160 παράνομες φυλακές στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της Ουκρανίας στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, όπου περισσότερα από 3 000 άτομα κρατούνται παράνομα και έχουν υποστεί βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση από την έναρξη της σύγκρουσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός στο Ντονμπάς, έχοντας προβεί σε 2 346 επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων, με αποτέλεσμα τον θάνατο 65 Ουκρανών στρατιωτών και τον τραυματισμό άλλων 261, συμπεριλαμβανομένων 29 στρατιωτών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές μεταξύ 27ης Ιουλίου 2020 και 2ας Δεκεμβρίου 2021·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2021, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκλεισε μονομερώς τα ύδατα γύρω από τα στενά του Κερτς σε μη εμπορικά σκάφη από άλλες χώρες, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη διέλευση πλοίων από και προς την Αζοφική Θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι θα άρει τους περιορισμούς τον Οκτώβριο του 2021, αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες για τους λιμένες της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα και για τη διεθνή θαλάσσια διέλευση στη Μαύρη Θάλασσα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2021, ο Ρώσος Πρόεδρος Putin υπέγραψε διάταγμα σχετικά με απλουστευμένους εμπορικούς κανόνες, το οποίο καθιστά δυνατή την πρόσβαση των εμπορευμάτων προς και από τις προσωρινά μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ουκρανίας, της 10ης Νοεμβρίου 2021, ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία προτίθενται να συνεχίσουν μια σειρά ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη της εξωτερικής άμεσης και υβριδικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για τέτοιες επιθέσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Δεκεμβρίου 2021, ο Πρόεδρος Putin ζήτησε από το ΝΑΤΟ νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω διευρύνσεις προς την Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2021, μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει δικαίωμα βέτο, ούτε δικαίωμα παρέμβασης στην εν λόγω διαδικασία» σε σχέση με την πιθανή συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ·

1. υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· υπενθυμίζει τη σθεναρή στήριξή του στην πολιτική της ΕΕ για τη μη αναγνώριση της παράνομης προσάρτησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης· καταδικάζει την άμεση και έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας στην ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στα εδάφη αυτά και στην προσαρτηθείσα Κριμαία·

2. καταδικάζει τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και απορρίπτει κάθε δικαιολογία της Ρωσίας για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι αυτό είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο φέτος· υπογραμμίζει ότι αυτή η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων συνοδεύτηκε από δραματική αύξηση της επιθετικής ρητορικής από τη ρωσική πλευρά·

3. ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέσως και πλήρως τις στρατιωτικές της δυνάμεις, να παύσει την απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, η οποία έχει αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα για ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής, να σταματήσει όλα τα μέτρα που επιδεινώνουν περαιτέρω τη σύγκρουση και να αποκλιμακώσει τις εντάσεις σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας· τονίζει την ανάγκη για ειρηνική πολιτική επίλυση της σύγκρουσης·

4. υπογραμμίζει ότι η συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά επίσης απειλή για τη συνολική ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια της Ευρώπης και καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως είναι οι αρχές και οι δεσμεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σχετικά με τη διαφάνεια των στρατιωτικών μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου της Βιέννης· ζητεί επιπλέον από τη Ρωσία να τηρήσει την υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και να εγγυηθεί την ελευθερία ναυσιπλοΐας και διέλευσης από τα διεθνή στενά του Κερτς προς τους λιμένες της Αζοφικής Θάλασσας·

5. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος υποφέρει σε μεγάλο βαθμό από το 2014 λόγω του πολέμου, ο οποίος συνοδεύεται από σοβαρή οικονομική κρίση, και ζει τώρα υπό την απειλή μιας στρατιωτικής επίθεσης πλήρους κλίμακας που απειλεί τη ζωή όλων των πολιτών της χώρας·

6. επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος της ΕΕ για την ασφάλεια με την Ουκρανία θα πρέπει να είναι φιλόδοξος και να συμβάλλει στη συγκλίνουσα αξιολόγηση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας επί τόπου· τονίζει ότι οι φιλικές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τη στρατιωτική τους στήριξη προς την Ουκρανία και την παροχή αμυντικών όπλων, κάτι που συνάδει με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ που επιτρέπει την ατομική και συλλογική αυτοάμυνα· χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2021 από το Συμβούλιο της ΕΕ να παρασχεθεί στην Ουκρανία δέσμη 31 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ) ως συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των αμυντικών ικανοτήτων·

7. υπογραμμίζει ότι η επαναλαμβανόμενη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα αποτελεί εργαλείο ώστε να αποσπαστούν πολιτικές παραχωρήσεις από τη Δύση εις βάρος της Ουκρανίας· τονίζει ότι η επιλογή συμμαχιών από οποιαδήποτε χώρα δεν πρέπει να υπόκειται στην έγκριση τρίτης χώρας και, ως εκ τούτου, απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να συμπεριλάβει ορισμένες χώρες στη «σφαίρα επιρροής» της και, ως εκ τούτου, να διαμορφώσει το μέλλον τους· υπενθυμίζει ότι οι ενέργειες συμβιβασμού ή κατευνασμού από τη Δύση θα εκλαμβάνονταν από τη ρωσική πλευρά ως αδυναμία και απλώς θα την ενθάρρυναν να κλιμακώσει περαιτέρω την επιθετική της προσέγγιση·

8. επισημαίνει ότι η συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί επίσης μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει επίσης στοιχεία υβριδικού πολέμου, που εφαρμόζει η Ρωσία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ομόφρονων εταίρων της, προκαλώντας χάος και σύγχυση στις γειτονιές της, στα σύνορά της και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα σύνολο απειλών, όπως είναι οι στρατιωτικές και οι ψηφιακές απειλές και εκείνες που σχετίζονται με την ενέργεια και την παραπληροφόρηση, αξιοποιώντας το ανοικτό σύστημα της ΕΕ με σκοπό την αποδυνάμωσή του· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να γνωρίζει τα δικά της τρωτά σημεία και τα τρωτά σημεία των εταίρων της στη γειτονία, και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν υβριδικές επιθέσεις και να βελτιώσει τη συνεργασία με τους εταίρους, ιδίως όσον αφορά την παραπληροφόρηση, καθώς και να ενισχύσει τις ικανότητες που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων σε περιοχές συγκρούσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να στείλει στη Ρωσική Ομοσπονδία μια πολύ σθεναρή προειδοποίηση ότι οι στρατιωτικές εχθροπραξίες όχι μόνο θα είναι απαράδεκτες, αλλά και θα έχουν υψηλό οικονομικό και πολιτικό κόστος· χαιρετίζει τις τελευταίες δηλώσεις της ΕΕ και των Υπουργών Εξωτερικών της G7 που εκφράζουν τη σθεναρή υποστήριξή τους για συντονισμένη διεθνή δράση κατά ενδεχόμενης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας·

10. ζητεί από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο παραμένει ενήμερο για τις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και παραμένει έτοιμο να συμφωνήσει ταχέως για περαιτέρω κοινή δράση, και ιδίως για την έγκριση σοβαρών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και βάσιμες απειλές που θέτει η Ρωσία, αντί να περιμένει να πραγματοποιηθεί ακόμη μία εισβολή προτού αναλάβει δράση· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την αποτροπή από την ΕΕ και τους εταίρους της· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να αναληφθεί σε συντονισμό με την Ουκρανία·

11. υπογραμμίζει ότι η νέα δέσμη κυρώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Ρώσους αξιωματικούς του στρατού ξηράς και του ναυτικού που εμπλέκονται στον σχεδιασμό πιθανής εισβολής, καθώς και τον άμεσο κύκλο και τους ολιγάρχες στο στενό περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου και τις οικογένειές τους· ζητεί οι κυρώσεις αυτές να συνεπάγονται το πάγωμα χρηματοοικονομικών και υλικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα πληρωμών SWIFT, αποκλείοντας έτσι τις ρωσικές εταιρείες από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά και απαγορεύοντας την αγορά ρωσικού δημόσιου χρέους στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές, και να στοχεύουν σε σημαντικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας και να διαταράσσουν τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού·

12. υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, η πρώτη και άμεση ενέργεια της ΕΕ θα πρέπει να είναι η ακύρωση όλων των ταξιδιωτικών ευκαιριών και η ανάκληση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους ρωσικών διπλωματικών διαβατηρίων, με εξαίρεση τους διαπιστευμένους διπλωμάτες·

13. απαιτεί η ΕΕ να λάβει επείγοντα και αξιόπιστα μέτρα ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας και ζητεί από την ΕΕ να επιδείξει ισχυρότερη ενεργειακή αλληλεγγύη με την Ουκρανία, σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης, αυξάνοντας τις διασυνδέσεις στις ενεργειακές υποδομές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο αγωγός Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία, ανεξάρτητα από το αν σε κάποιο σημείο πληροί τις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ για το φυσικό αέριο[2]· επαναλαμβάνει τις μακροπρόθεσμες, θεμελιώδεις ανησυχίες του σχετικά με τους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με το έργο Nord Stream 2· υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η κατασκευή των αμφιλεγόμενων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από τη Rosatom·

14. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν είναι πλέον φιλόξενα μέρη για τον ρωσικό πλούτο και τις επενδύσεις ασαφούς προέλευσης, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση παγκόσμιου μηχανισμού κυρώσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και με τη συνεπή εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων οδηγιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των στρατηγικών επενδύσεων του Κρεμλίνου εντός της ΕΕ που έχουν σκοπό την ανατροπή, την υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών και τη διάδοση της διαφθοράς, και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τα κεφάλαια που κατατίθενται ή δαπανώνται στην ΕΕ από τη ρωσική ελίτ·

15. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η λήψη αποφασιστικών μέτρων για να αποτραπεί η παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ από τη Ρωσία· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανονισμούς της ώστε να καλυφθούν τα πολλαπλά κενά, προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι κυρώσεις και να υποχρεωθεί η Ρωσία να καταβάλει πραγματικά υψηλότερο τίμημα για τις εχθρικές ενέργειές της·

16. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει και να αξιολογήσει διεξοδικά, κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Δεκεμβρίου 2021, κάθε πιθανή αντίδραση στις προερχόμενες από τη Ρωσική Ομοσπονδία απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας και να συνεχίσει τις προηγούμενες συζητήσεις του σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας· καλεί την ΕΕ και τους Ευρωπαίους εταίρους να συζητήσουν μακροπρόθεσμα σχέδια για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση μελλοντικών στρατιωτικών απειλών στην ήπειρο·

17. καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει να λαμβάνει μονομερώς μέτρα που αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ, παρεμποδίζουν την έγκαιρη υλοποίησή τους, οξύνουν τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία και εγείρουν αμφιβολίες διεθνώς σχετικά με την πολιτική βούληση και την ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της·

18. ζητεί από τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από αυτήν αυτονομιστές να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· καλεί τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά στην Τετράδα της Νορμανδίας και στην Τριμερή Ομάδα Επαφής και να εφαρμόσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μινσκ και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των παρανόμως κρατουμένων και φυλακισμένων Ουκρανών πολιτών· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να διευρύνει επίσης το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων του ώστε να καλύπτει την πολιτική χορήγησης διαβατηρίων, τη διοργάνωση παράνομων εκλογών στην Κριμαία και την απόφαση να συμμετάσχουν κάτοικοι των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας στις εκλογές για την Κρατική Δούμα τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς και να αυξήσει το τίμημα που καταβάλλει η Ρωσία για την παρεμπόδιση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ και των συνομιλιών της Τετράδας της Νορμανδίας· καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από τη ρωσική πλευρά και τους αντιπροσώπους της στη χερσόνησο της Κριμαίας και στην ανατολική Ουκρανία· τονίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω το Διεθνές Δικαστήριο και οι υποθέσεις διεθνούς δικαιοδοσίας· θεωρεί ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των de facto αρχών των αποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ θα πρέπει να τιμωρηθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19. τονίζει πόσο σημαντική είναι η ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, καθώς και το να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της μετά τον Μάρτιο του 2022, που επί του παρόντος αναμένεται να λήξει η τρέχουσα εντολή της, και χωρίς περιορισμούς·

20. υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Ουκρανίας να προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης τους Ρώσους μισθοφόρους που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τη συνεργασία τους για τον σκοπό αυτό·

21. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διεθνή έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της τραγικής κατάρριψης της πτήσης MH17 της Malaysian Airlines, η οποία θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη·

22. καταδικάζει την υπογραφή από τον Πρόεδρο Putin του διατάγματος σχετικά με απλουστευμένους εμπορικούς κανόνες που καθιστούν δυνατή τη λήψη μέτρων πρόσβασης προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση των εμπορευμάτων προς και από τις προσωρινά μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, και ζητεί από τη Ρωσία να το ανακαλέσει· υπογραμμίζει ότι αυτά τα μονομερή μέτρα παραβιάζουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους, και θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να παρατείνουν το status quo και, παράλληλα, να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της μελλοντικής επανένταξης·

23. χαιρετίζει τη δημιουργία και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Κριμαία· θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικό εργαλείο για να παραμείνει το θέμα της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας ψηλά στη διεθνή ατζέντα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισχυρή στήριξη της ΕΕ σε αυτή την πρωτοβουλία και καλεί την ΕΕ να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της μορφής διαβούλευσης και συντονισμού της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην Κριμαία·

24. καλεί τον ρωσικό λαό να μην πιστεύει στην πανταχού παρούσα επίσημη προπαγάνδα που απεικονίζει τη Δύση ως εχθρό του ρωσικού λαού και του ρωσικού κράτους· υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία αποτελούν απειλή μόνο για τις διεφθαρμένες ρωσικές ελίτ και όχι για τον λαό· εκφράζει την επιθυμία να συμμετάσχει σε διάλογο και να οικοδομήσει μελλοντικές σχέσεις με μια δημοκρατική Ρωσία· υπενθυμίζει ότι η εξωτερική και εσωτερική επιθετική πολιτική «πρώτα το Κρεμλίνο» θυματοποιεί τον ρωσικό λαό·

25. στηρίζει τις ουκρανικές αρχές στις προσπάθειές τους να μεταρρυθμίσουν τη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη προοπτική για την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για κάθε ευρωπαϊκό κράτος· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες αυτές είναι απαραίτητες για την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρέχουσας και μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και τη Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και την Κρατική Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου