Közös állásfoglalási indítvány - RC-B9-0604/2021Közös állásfoglalási indítvány
RC-B9-0604/2021

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY A civil társadalom és az emberi jogok védelmezői elleni folyamatos fellépésekről Oroszországban: a Memorial emberi jogi szervezet ügyéről

15.12.2021 - (2021/3018(RSP))

az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján
amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:
B9-0604/2021 (Verts/ALE)
B9-0605/2021 (S&D)
B9-0606/2021 (Renew)
B9-0607/2021 (ECR)
B9-0608/2021 (PPE)

Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska
a PPE képviselőcsoport nevében
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann
az S&D képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
a Renew képviselőcsoport nevében
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Anna Fotyga, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Evžen Tošenovský, Dace Melbārde, Adam Bielan, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo


Eljárás : 2021/3018(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B9-0604/2021
Előterjesztett szövegek :
RC-B9-0604/2021
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a civil társadalom és az emberi jogok védelmezői elleni folyamatos fellépésekről Oroszországban: a Memorial emberi jogi szervezet ügyéről

(2021/3018(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira és jelentéseire,

 tekintettel azokra a nemzetközi emberi jogi kötelezettségekre, amelyek tiszteletben tartását Oroszország az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tagjaként, valamint más emberi jogi szerződések aláírójaként vállalta,

 tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvekre, különösen a véleménynyilvánítás szabadságához való jogról szóló 10. cikkre és a gyülekezés és az egyesülés szabadságához való jogról szóló 11. cikkre,

 tekintettel a Velencei Bizottságnak a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényről kiadott véleményeire,

 tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Memorial nevű nem kormányzati szervezet ellen tett jogi lépésekről szóló, 2021. november 13-i nyilatkozatára,

 tekintettel az Európa Tanács főtitkára, Marija Pejčinović Burić 2021. november 12-i nyilatkozatára, valamint az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatović által az Oroszországi Föderáció főügyészéhez intézett, 2021. november 30-i levélre,

 tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Memorial nem csupán az egyik legrégebbi és leginkább elismert emberi jogi szervezet Oroszországban, hanem egyúttal nemzetközi szintű példa a politikai elnyomás történelmi emlékezetén és az emberi jogok védelmén dolgozó szervezetek számára; mivel a Memorial évtizedek óta képviseli a szovjet rezsim által a saját népe és a Szovjetunió és más országok más népei ellen elkövetett bűncselekményekről való megemlékezés eleven, humanista kultúráját, továbbá az emberi jogok, valamint az áldozatok és a kiszolgáltatott csoportok védelme iránti aktív polgári elkötelezettséget; mivel a Memorial továbbra is felbecsülhetetlen segítséget nyújt a szovjet bűncselekményekkel kapcsolatos tényfeltáráshoz, a politikailag üldözött és igazságtalanul elítélt személyek történelmi újraértékeléséhez és rehabilitációjához, és a szabadságért, a demokráciáért és az emberi jogokért folytatott fáradhatatlan küzdelem szimbóluma a posztszovjet térségben és azon túl;

B. mivel az Európai Parlament a Memorial társalapítójáról és első elnökéről, Andrej Szaharovról nevezte el a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat, amelyet 2009-ben a Ljudmila Alekszejeva, Szergej Kovaljov és Oleg Orlov által képviselt Memorialnak ítélte oda;

C. mivel a Memorialhoz tartozó két jogi személyt, az International Memorialt és a Memorial Emberi Jogi Központot jelenleg a felszámolás veszélye fenyegeti; mivel 2021. november 11-én az International Memorial értesítést kapott arról, hogy az Oroszországi Föderáció főügyésze betiltás iránti keresetet nyújtott be ellene az ország „külföldi ügynökökre” vonatkozó jogszabályainak állítólagos ismételt megsértése miatt, és különösen amiatt, hogy egyes közzétett anyagokon elmulasztotta feltüntetni a „külföldi ügynök” megjelölést; mivel 2021. november 12-én a Memorial Emberi Jogi Központ értesítést kapott egy hasonló perről, melyet a moszkvai városi ügyészség indított azzal a további indoklással, hogy a Központ cikkei állítólag terrorista és szélsőséges szervezetek tevékenységeit igazolták, mivel a honlapján politikai foglyok névsorait és olyan nyilatkozatokat tett közzé, amelyek többek között a krími tatárok és a Jehova tanúi emberi jogaiért szállnak síkra; mivel 2021. november 23-án megkezdődött a Memorial Emberi Jogi Központtal, 2021. november 25-én pedig az International Memoriallal kapcsolatos bírósági eljárás; mivel a Memorial Emberi Jogi Központ ügyében a következő tárgyalásra 2021. december 16-án, az International Memorial ügyében pedig 2021. december 28-án kerül sor;

D. mivel 2021. november 12-én még Oroszország civil társadalommal és emberi jogokkal foglalkozó elnöki tanácsa is aránytalannak minősítette a pert, úgy érvelve, hogy az International Memorial a megelőző 14 hónapban egyetlen jogsértés sem követett el, és a Memorial Emberi Jogi Központra is csak két kisebb jogsértést sikerült rábizonyítani;

E. mivel a most felszámolni kívánt két prominens nem kormányzati szervezet évek óta üldöztetést szenved; mivel e szervezeteket 2014-ben és 2016-ban „külföldi ügynököknek” minősítették, és a „külföldi ügynökökre” vonatkozó törvény állítólagos megsértése miatt kirívóan magas bírságokkal sújtották, továbbá önkényes büntetőeljárás alá vonták munkatársaikat, akik ráadásul támadásoknak és zaklatásnak is ki voltak téve; mivel ezeket a támadásokat, például a Memorial Emberi Jogi Központ kutatója, Natalja Esztyemirova 2009-es meggyilkolását nem vizsgálták ki megfelelően, és az elkövetők továbbra is büntetlenséget élveznek; mivel Ojub Tyityijevet, a Memorial Emberi Jogi Központ csecsenföldi irodájának vezetőjét és Jurij Dmitrijevet, az International Memorial karéliai irodájának vezetőjét politikai indíttatású vádak alapján bebörtönözték; mivel az egyik legutolsó támadásként 2021. október 14-én az International Memorial moszkvai irodáját erőszakos csőcselék támadta meg, majd a rendőrség is megrohamozta;

F. mivel a Memorial üldözése csak egyik megnyilvánulása az orosz kormány arra irányuló ismételt és módszeres kísérleteinek, hogy átírja a történelmet, és korlátozza a történelmi – különösen a szovjet kormányok uralmához kapcsolódó – bűncselekmények és események értékeléséről szóló szabad vitát; mivel a hatóságok meghamisították a történelmi tényeket, hogy cáfolhassák a Memorial Emberi Jogi Központnak a sztálini elnyomással és üldöztetésekkel kapcsolatos megállapításait;

G. mivel a Memorial megfélemlítésére, elhallgattatására és végül bezárására irányuló kísérletek az orosz hatóságok egyre elnyomóbb politikáinak szimbólumai, és ezáltal új fejezettel járulnak hozzá az oroszországi politikai elnyomás történetéhez; mivel 1987 és 1992 között a Memorial kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy dokumentálja, kutassa és oktassa az országban működő múltbeli elnyomó rendszerekkel és tragikus orosz történelmi örökséggel kapcsolatos témákat, és megemlékezzen azokról;

H. mivel az aktív civil társadalom a demokratikus és nyitott társadalom kulcstényezője, és nélkülözhetetlen az emberi jogok és a jogállamiság védelméhez; mivel a nem kormányzati szervezetek döntő szerepet játszanak a modern demokratikus társadalmakban, és ezért lehetővé kell tenni számukra, hogy szabadon, a hatóságok indokolatlan beavatkozása nélkül működhessenek; mivel a Memorial elleni eljárás az orosz hatóságok civil társadalommal és emberijog-védőkkel szembeni erőszakos fellépésének legújabb példája, és végső soron sérti az orosz nép érdekeit, és korlátozza a nyílt és szabad párbeszéd lehetőségét;

I. mivel a „külföldi ügynökökről” szóló orosz törvényt az orosz parlament 2012-ben fogadta el, és tavaly kiterjesztette oly módon, hogy az bármely nyilvános bírálóra vagy aktivistára alkalmazható legyen; mivel az elmúlt hónapokban drasztikusan megnőtt a hatóságok által „külföldi ügynöknek” minősített szervezetek és személyek száma; mivel ezt a törvényt az orosz hatóságok arra használták fel, hogy elősegítsék az Oroszországban aktív független civil társadalommal – például a nem kormányzati szervezetekkel, emberijog-védőkkel, újságírókkal, ügyvédekkel, a nők jogaiért és az LMBTIQ+-jogokért küzdő aktivistákkal, valamint a környezetvédelmi aktivistákkal – szembeni kemény fellépést; mivel ez a törvény, valamint a „nemkívánatos szervezetekre” és a „szélsőséges tevékenység elleni fellépésre” vonatkozó jogszabályok sértik Oroszország saját alkotmányát és nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit, különösen az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadsága, a magánélet tiszteletben tartásához való jog, a közügyekben való részvétel joga és a megkülönböztetés tilalma tekintetében; mivel a Memorial példája egyértelműen bizonyítja, hogy az orosz hatóságok miként használják fel ezeket a törvényeket a bírálók megfélemlítésére és a független hangok elhallgattatására;

1. elítéli az ismételt üldöztetést és az International Memorial és a Memorial Emberi Jogi Központ bezárására irányuló közelmúltbeli politikai indíttatású kísérleteket; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy haladéktalanul ejtsék a Memorial elleni vádakat, és biztosítsák, hogy a Memorial továbbra is biztonságban, állami beavatkozás nélkül végezhesse fontos munkáját; elvárja, hogy a hatóságok addig is biztosítsák a Memorial valamennyi anyagi és immateriális eszközének teljes körű védelmét és az azokhoz való hozzáférést, ideértve az archívumait, valamint a független színházak, újságírók és művészek előadásait és műveit;

2. üdvözli az Európa Tanács emberi jogi biztosának az Oroszországi Föderáció főügyészéhez intézett 2021. november 30-i levelét; kitart amellett, hogy a felszámolás iránti kérelmeknek nincs ésszerű jogi indoka; felhívja a Bizottság és a Tanács elnökét, valamint az uniós tagállamokat, hogy adjanak ki nyílt támogató nyilatkozatokat, követelve az orosz hatóságoktól a Memorial biztonságának szavatolását és valamennyi vád alóli felmentését; felszólítja az EU oroszországi küldöttségét és a tagállamok oroszországi képviseleteit, hogy nyilvánosan fejezzék ki szolidaritásukat a Memoriallal;

3. felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy az EU globális emberi jogi szankciórendszere keretében szabjon ki szankciókat azokra az orosz tisztviselőkre, akik részt vesznek a Memorial jogellenes elnyomásában, valamint a szervezeteivel és tagjaival szembeni bírósági eljárásokban;

4. sürgeti Oroszországot, hogy vessen véget a civil társadalommal, az emberijog-védőkkel és a független médiával szembeni folyamatos kemény fellépésnek azáltal, hogy hatályon kívül helyezi a „külföldi ügynökökről” és a „nemkívánatos szervezetekről” szóló törvényeket, felhagy azzal, hogy különleges jogszabályokat hoz vagy visszaélésszerűen alkalmazza a meglévő büntető- vagy közigazgatási jogszabályokat az országon belüli vagy külföldi másként gondolkodók elnyomása céljából, és összhangba hozza jogszabályait a nemzetközi jog és saját alkotmánya alapján önként vállalt kötelezettségekkel, többek között az egyesülési és szólásszabadság, valamint a média- és internetszabadság teljes visszaállításával; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy hozzanak kártérítési és jóvátételi intézkedéseket a „külföldi ügynökökről” és a „nemkívánatos szervezetekről” szóló törvények végrehajtása során elkövetett jogsértések orvoslására;

5. szolidaritását fejezi ki az orosz néppel, és sürgeti az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget a Memorial, munkatársai és minden más nem kormányzati szervezet, emberijog-védő, újságíró, ügyvéd, tudós, történész, nőjogi és LMBTIQ+ jogi aktivista és környezetvédelmi aktivista üldözésének Oroszországban; megismétli, hogy támogatja az orosz civil társadalmat és az emberi jogok védelmezőit, és felszólítja Oroszországot, hogy a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban hozzon létre egyértelmű jogi keretet és biztonságos munkakörnyezetet a civil társadalom számára; hangsúlyozza, hogy hatékony és eredményes jogorvoslati eljárásokat kell biztosítani azon civil társadalmi szereplők számára, akik szabad munkavégzése veszélybe került;

6. megismétli, hogy a civil társadalmi szervezetek és a média szabad és független munkája a jogállamiságon alapuló demokratikus társadalom sarokköve; felhívja ezért a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy növeljék az Oroszországban működő civil társadalom, független nem kormányzati szervezetek, emberijog-védők, történészek és független médiaorgánumok támogatását, beleértve a fenntartható és rugalmas pénzügyi támogatást és a gyorssegélyt, valamint ösztönözzék e szereplők nagyobb nemzetközi támogatását és szélesebb körű bevonását a nemzetközi civil társadalmi hálózatokba; kéri az orosz tudományos köröket, hogy felelősségérzetükre hallgatva biztosítsanak megfelelő és biztonságos lehetőségeket e kutatóknak és történészeknek tudományos tevékenységük folytatásához;

7. méltatja a Memorial jelentős hozzájárulását a Szovjetunióban történt politikai elnyomás dokumentálásához, kutatásához és oktatásához, és kiemeli, hogy ez a munka nemzetközi mércét állított fel e területen; üdvözli a szervezet fáradhatatlan munkáját az emberi jogok védelmében a mai Oroszországban és azon túl; elismerését fejezi ki különösen az olyan kezdeményezéseiért, amilyen a szíriai áldozatok nevében a Wagner-csoport tagjai elleni büntetőeljárás megindítására irányuló kérelem, valamint a Csecsenföldön elkövetett bűncselekményekkel és emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos büntetőeljárások indítására irányuló folyamatos erőfeszítései; hangsúlyozza, hogy az International Memorial és a Memorial Emberi Jogi Központ felszámolása ezért jelentős negatív következményekkel járna a civil társadalom egészére és különösen az emberi jogok védelmére Oroszországban;

8. hangsúlyozza, hogy e szervezetek felszámolása a Memorial egyedülálló adatbázisainak és dokumentumgyűjteményeinek is véget vetne, és úgy véli, hogy ezek a nyilvántartások az emberiség egyedülálló örökségét képezik; hangsúlyozza, hogy kiemelkedően fontos, hogy ezeket megvédjék és megőrizzék, és továbbra is elérhetővé tegyék minden érdeklődő számára, beleértve a diákokat, kutatókat és az áldozatok családjait; felkéri ezért a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a civil társadalommal és az orosz emberi jogi szakértőkkel közösen készítsen átfogó jelentést a Szovjetunióban megvalósult politikai terror több millió áldozatának élő emlékéről, amely a Memorial által gyűjtött tanúvallomásokon és adatbázisokon alapulna;

9. elítéli az orosz kormány és hatóságok által támogatott, a sztálinizmus történelmi revíziójára és dicsőítésére irányuló politikát, amelyet nemcsak a Memorial Emberi Jogi Központ felszámolására irányuló jelenlegi kísérletekben, hanem számos más esetben is alkalmaznak, amilyen például tömegsírok felfedezése a Karéliai Köztársaságban található Szandarmohban, és az ezt követő, politikai indíttatású, koholt vádakon alapuló börtönbüntetés Jurij Dmitrijev, a Memorial helyi vezetője ellen, valamint Agnes Haikara könyvének elkobzása, amely a Kola-félsziget norvég és finn telepeseinek tragikus sorsáról szól; hangsúlyozza, hogy a totalitárius és önkényuralmi rendszerek áldozataira való emlékezés, valamint a kommunista, náci és más diktatúrák által elkövetett bűnök elismerése és tudatosítása létfontosságú Európa egysége és a demokráciát fenyegető modern fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség előmozdítása szempontjából, különösen a fiatalabb generációk körében;

10. felhívja az oroszországi uniós küldöttséget és nemzeti diplomáciai képviseleteket, hogy a helyszínen szorosan kövessék nyomon a helyzetet és a Memorialhoz kapcsolódó pereket, biztosítsák, hogy ezek az erőfeszítések láthatóak legyenek, és adjanak meg nekik minden szükséges támogatást, beleértve az ügyvédek és szakértők fizetéséhez szükséges közvetlen pénzügyi támogatást, valamint a munkavállalóknak nyújtott pszichoszociális és orvosi támogatást is az átélt rendkívüli nyomásra tekintettel;

11. felhívja az uniós tagállamokat, hogy továbbra is támogassák a Memorial saját országukban működő irodáit; sürgeti a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogy menedéket biztosítanak az Oroszországban fenyegetett vagy betiltott nem kormányzati szervezetek számára, és szükség esetén tegyék lehetővé számukra, hogy az EU területéről működjenek, valamint adjanak sürgősségi vízumot a Memorial munkatársai és más fenyegetett aktivisták számára, hogy elhagyhassák Oroszországot, és ideiglenes menedéket találjanak az EU-ban;

12. sürgeti az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy a hasonlóan gondolkodó országokkal összehangoltan lépjenek fel az oroszországi korlátozó törvények, politikák és intézkedések nemzetközi ellenőrzésének fokozása érdekében, folyamatosan foglalkozzanak az alapvető szabadságjogok és emberi jogok orosz hatóságok általi korlátozásával és ítéljék el azokat, többek között magas szintű és nyilvános beavatkozások, összehangolt fellépés, a nemzetközi és regionális emberi jogi fórumokon végzett folyamatos ellenőrzés, valamint rendszeres emberi jogi hatásvizsgálatok révén annak biztosítása érdekében, hogy az Oroszországgal való együttműködés ne ássa alá az emberi jogi célkitűzéseket, és ne járuljon hozzá közvetlenül vagy közvetve az emberi jogok megsértéséhez;

13. ösztönzi az EU és a tagállamok oroszországi nagyköveteit, hogy a bírósági meghallgatások eredményét követően szervezzenek közös, nyilvános szolidaritási látogatást az International Memorial irodájába és a Memorial Emberi Jogi Központba;

14. felszólítja az EKSZ-t, hogy továbbra is vesse fel a civil társadalom, az emberi jogok védelmezői és a független média ellen Oroszországban folytatódó erőszakos fellépés kérdését, különösen a Memorial közelmúltbeli esetét, és kezdeményezzen nyomon követési és értékelési eljárásokat minden lehetséges fórumon, például az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben, az Európa Tanácsban és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, és különösen ajánlja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa következő, 2022 februárjában kezdődő ülésszakának napirendjére a civil társadalom ellen Oroszországban folytatódó erőszakos fellépést;

15. felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy folyamatosan és szorosan kövessék nyomon a „külföldi ügynökökről” szóló törvény hatását, különösen annak érdekében, hogy részletes nyilvántartást vezessenek a „külföldi ügynöknek” nyilvánított és szankciókkal sújtott szervezetekről és személyekről, valamint hogy értékeljék a törvény módosításait és azok hatását az orosz civil társadalomra; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy az orosz képviselőkkel folytatott valamennyi találkozón rendszeresen térjenek ki a „külföldi ügynökökről” szóló törvénnyel és a civil társadalommal és az emberi jogok védelmezőivel szembeni egyéb korlátozó jogszabályokkal kapcsolatos aggályokra, és szólítsák fel Oroszországot, hogy haladéktalanul helyezze hatályon kívül a „külföldi ügynökökről” szóló törvényt, és hozza összhangba jogszabályait nemzetközi kötelezettségvállalásaival és a nemzetközi emberi jogi normákkal;

16. felhívja a Tanácsot, az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy az emberi jogok védelmét és a civil társadalommal folytatott konzultációt az EU, a tagállamok és Oroszország közötti párbeszéd és együttműködés valamennyi területén érvényesítsék, és tartsák tiszteletben a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az International Memorialnak, a Memorial Emberi Jogi Központnak, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2021. december 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat