Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0604/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0604/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o neustálych zásahoch proti občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv v Rusku: prípad organizácie pre ľudské práva Memorial

15.12.2021 - (2021/3018(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0604/2021 (Verts/ALE)
B9-0605/2021 (S&D)
B9-0606/2021 (Renew)
B9-0607/2021 (ECR)
B9-0608/2021 (PPE)

Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann
v mene skupiny S&D
Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
v mene skupiny Renew
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Evžen Tošenovský, Dace Melbārde, Adam Bielan, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch
v mene skupiny ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/3018(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0604/2021
Predkladané texty :
RC-B9-0604/2021
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o neustálych zásahoch proti občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv v Rusku: prípad organizácie pre ľudské práva Memorial

(2021/3018(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a správy o Rusku,

 so zreteľom na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Organizácie Spojených národov (OSN) a ako signatár iných zmlúv o ľudských právach,

 so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly, a najmä na článok 10 o slobode prejavu a článok 11 o slobode zhromažďovania a združovania,

 so zreteľom na stanoviská Benátskej komisie k ruskému zákonu o zahraničných agentoch,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 13. novembra 2021 o právnych krokoch voči mimovládnej organizácii (MVO) Memorial,

 so zreteľom na vyhlásenie generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinovićovej Burićovej z 12. novembra 2021 a na list komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatovićovej z 30. novembra 2021 generálnemu prokurátorovi Ruskej federácie,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Memorial nie je len jednou z najstarších a najviac rešpektovaných organizácií pre ľudské práva v Rusku, ale aj medzinárodným vzorom pre organizácie, ktoré sa zaoberajú zvyšovaním historického povedomia o politických represiách a ochrane ľudských práv; keďže organizácia Memorial už desaťročia symbolizuje dynamickú humanistickú kultúru povedomia o zločinoch spáchaných sovietskym režimom proti vlastnému ľudu a ďalším národom Sovietskeho zväzu a iných krajín, ako aj aktívnu občiansku angažovanosť v oblasti ľudských práv a ochrany obetí a zraniteľných skupín; keďže organizácia Memorial naďalej neoceniteľne prispieva k odhaľovaniu pravdy o zločinoch sovietskeho režimu, prehodnocovaniu histórie a rehabilitácii politicky prenasledovaných a nespravodlivo odsúdených osôb a je symbolom neúnavného boja za slobodu, demokraciu a ľudské práva v postovietskej oblasti i mimo nej;

B. keďže Európsky parlament pomenoval Sacharovovu cenu za slobodu myslenia po spoluzakladateľovi a prvom predsedovi organizácie Memorial Andrejovi Sacharovovi a za rok 2009 udelil túto cenu organizácii Memorial, ktorú zastupovali Ľudmila Alexejevová, Sergej Kovaľov a Oleg Orlov;

C. keďže dvom právnym subjektom organizácie Memorial – International Memorial a centru pre ľudské práva Memorial – v súčasnosti hrozí likvidácia; keďže 11. novembra 2021 bolo organizácii International Memorial oznámené, že generálny prokurátor Ruskej federácie podal žalobu, ktorej cieľom bolo jej zrušenie z dôvodu údajného opakovaného porušovania právnych predpisov krajiny týkajúcich sa zahraničných agentov, a najmä preto, že na niektorých zverejnených materiáloch nebolo uvedené označenie „zahraničný agent“; keďže 12. novembra 2021 bolo centrum pre ľudské práva Memorial informované o podaní podobnej žaloby moskovskou mestskou prokuratúrou na základe dodatočných tvrdení, že články centra údajne ospravedlňovali činnosť teroristických a extrémistických organizácií, pretože na webovom sídle tejto MVO boli zverejnené zoznamy politických väzňov a vyhlásenia, ktoré okrem iného obhajujú ľudské práva krymských Tatárov a Svedkov Jehovových; keďže 23. novembra 2021 sa začali súdne konania vo veci centra pre ľudské práva Memorial a 25. novembra 2021 vo veci International Memorial; keďže ďalšie pojednávanie týkajúce sa centra pre ľudské práva Memorial sa uskutoční 16. decembra 2021 a najbližšie pojednávanie vo veci International Memorial sa bude konať 28. decembra 2021;

D. keďže 12. novembra 2021 dokonca aj Rada prezidenta Ruskej federácie pre občiansku spoločnosť a ľudské práva označila tieto súdne konania za neprimerané, pričom uviedla, že za uplynulých 14 mesiacov nebolo zistené žiadne porušenie práva organizáciou International Memorial a že centrum pre ľudské práva Memorial sa dopustilo len dvoch menších porušení;

E. keďže k likvidácii týchto významných MVO dochádza po rokoch prenasledovania oboch organizácií; keďže tieto organizácie boli v rokoch 2014 a 2016 označené za zahraničných agentov, boli im uložené neprimerané pokuty za údajné nedodržiavanie zákona o zahraničných agentoch a čelili svojvoľným trestným stíhaniam ich zamestnancov, ktorí sa stali tiež terčom útokov a obťažovania; keďže tieto útoky, ako napríklad vražda výskumnej pracovníčky centra pre ľudské práva Memorial Natalye Estemirovovej v roku 2009, neboli riadne vyšetrené a ich páchatelia zostali nepotrestaní; keďže Ojub Titijev, vedúci kancelárie centra pre ľudské práva Memorial v Čečensku, a Jurij Dmitrijev, vedúci karelskej pobočky organizácie International Memorial, boli uväznení na základe politicky motivovaných obvinení; keďže nedávno, 14. októbra 2021, vtrhol do kancelárie organizácie International Memorial v Moskve násilný dav, a následne sa v nej uskutočnila policajná razia;

F. keďže prenasledovanie organizácie Memorial sa deje na pozadí opakovaných a systematických pokusov ruskej vlády prepísať históriu a obmedziť slobodnú diskusiu o hodnotení historických zločinov a udalostí, najmä tých, ktoré sú spojené so sovietskymi vládami; keďže orgány falšujú historické skutočnosti, aby popreli zistenia centra pre ľudské práva Memorial o represiách a prenasledovaní počas Stalinovho režimu;

G. keďže pokusy o zastrašovanie, umlčanie a v konečnom dôsledku o zrušenie organizácie Memorial sú symbolom čoraz represívnejšej politiky ruských orgánov a predstavujú novú kapitolu ruských dejín politických represií; keďže v rokoch 1987 až 1992 bolo organizácia Memorial založená práve s cieľom zdokumentovať, skúmať a pripomínať témy súvisiace s minulými represiami v krajine a s jej tragickým historickým dedičstvom, ako aj s cieľom o týchto témach vzdelávať;

H. keďže aktívna občianska spoločnosť je kľúčovým aspektom demokratickej a otvorenej spoločnosti a základom ochrany ľudských práv a právneho štátu; keďže MVO zohrávajú kľúčovú úlohu v moderných demokratických spoločnostiach, a preto musia mať možnosť pôsobiť slobodne bez neprimeraných zásahov verejných orgánov; keďže konanie proti organizácii Memorial je najnovším príkladom zásahu ruských orgánov proti občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv a v konečnom dôsledku poškodzuje záujmy ruského ľudu a možnosti na otvorený a slobodný dialóg;

I. keďže ruský zákon o zahraničných agentoch bol prijatý v roku 2012 a ruský parlament ho minulý rok rozšíril tak, aby sa mohol uplatňovať na ktoréhokoľvek verejného kritika alebo aktivistu; keďže počet organizácií a jednotlivcov, ktorých orgány označili za zahraničných agentov, sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšil; keďže ruské orgány využívajú tento zákon na to, aby mohli ľahšie zasiahnuť proti nezávislej občianskej spoločnosti pôsobiacej v Rusku, pričom sa zameriavajú na MVO, obhajcov ľudských práv, novinárov, právnikov, aktivistov za práva žien a LGBTIQ+ osôb, ako aj environmentálnych aktivistov; keďže tento zákon, ako aj zákon o nežiaducich organizáciách a o boji proti extrémistickej činnosti porušujú samotnú ústavu Ruska a sú v rozpore s jeho medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o slobodu združovania a prejavu, právo na súkromie, právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných a zákaz diskriminácie; keďže príklad organizácie Memorial jasne ukazuje, ako ruské orgány využívajú tieto zákony ako nástroj na zastrašovanie a umlčanie kritikov a nezávislých hlasov;

1. odsudzuje opakované prenasledovanie a nedávne politicky motivované pokusy o zatvorenie organizácie International Memorial a centra pre ľudské práva Memorial; vyzýva ruské orgány, aby okamžite stiahli všetky obvinenia proti organizácii Memorial a zabezpečili, aby táto organizácia mohla naďalej bezpečne vykonávať svoju dôležitú prácu bez zasahovania štátu; žiada, aby orgány medzitým zabezpečili plnú ochranu všetkých hmotných a nehmotných aktív organizácie Memorial vrátane jej archívov, ako aj vystúpení a diel nezávislých divadiel, novinárov a umelcov a prístup k nim;

2. víta list komisárky Rady Európy pre ľudské práva z 30. novembra 2021 adresovaný generálnemu prokurátorovi Ruskej federácie; trvá na tom, že žiadostiam o likvidáciu organizácie chýba akékoľvek rozumné právne odôvodnenie; vyzýva predsedov Komisie a Rady a členské štáty EÚ, aby vydali otvorené vyhlásenia o podpore s požiadavkou, aby ruské orgány zabezpečili bezpečnosť organizácie Memorial a aby zrušili všetky obvinenia voči nej; vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v Rusku, aby verejne prejavili solidaritu s organizáciou Memorial;

3. vyzýva PK/VP, aby v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv uvalil sankcie na ruských úradníkov zapojených do nezákonnej represie proti organizácii Memorial a do súdnych konaní proti jej zložkám a členom;

4. naliehavo vyzýva Rusko, aby zastavilo pokračujúce zásahy proti občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv a nezávislým médiám, zrušilo zákony o zahraničných agentoch a nežiaducich organizáciách, prestalo pripravovať osobitné právne predpisy alebo zneužívať platné trestné alebo správne zákony so zameraním na disidentské hlasy v krajine alebo v zahraničí a zosúladilo svoje právne predpisy so záväzkami, ktoré dobrovoľne prijalo podľa medzinárodného práva a svojej vlastnej ústavy, a to aj úplným obnovením slobody združovania a prejavu, ako aj slobody médií a internetu; vyzýva ruské orgány, aby zabezpečili zavedenie reštitučných a nápravných opatrení s cieľom riešiť porušenia pri uplatňovaní zákonov o zahraničných agentoch a nežiaducich organizáciách;

5. vyjadruje solidaritu s ruskými občanmi a naliehavo vyzýva ruské orgány, aby prestali prenasledovať organizáciu Memorial, jej zamestnancov a všetky ostatné mimovládne organizácie, obhajcov ľudských práv, novinárov, právnikov, vedcov, historikov, aktivistov za práva žien a práva LGBTIQ+ a environmentálnych aktivistov v Rusku; opakuje svoju podporu ruskej občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv a vyzýva Rusko, aby vytvorilo jasný právny rámec a bezpečné pracovné prostredie pre občiansku spoločnosť v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že treba zaručiť účinné a efektívne postupy právnej nápravy pre subjekty občianskej spoločnosti, ktorých sloboda pracovať je ohrozená;

6. opakuje, že slobodná a nezávislá činnosť organizácií občianskej spoločnosti a médií je kľúčovým prvkom demokratickej spoločnosti založenej na zásadách právneho štátu; vyzýva preto Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby zvýšili podporu občianskej spoločnosti, nezávislých mimovládnych organizácií, obhajcov ľudských práv, historikov a nezávislých médií pôsobiacich v Rusku vrátane udržateľnej a flexibilnej finančnej podpory a núdzovej pomoci a aby nabádali na väčšiu medzinárodnú podporu týchto aktérov a ich širšie začlenenie do medzinárodných sietí občianskej spoločnosti; apeluje na pocit zodpovednosti ruskej akademickej obce, aby týmto výskumným pracovníkom a historikom poskytla primerané a bezpečné príležitosti na vykonávanie akademickej činnosti;

7. oceňuje významný príspevok organizácie Memorial k dokumentácii, výskumu a vzdelávaniu o politických represiách v Sovietskom zväze a zdôrazňuje, že touto prácou vytvorila medzinárodný štandard; oceňuje jej neúnavnú prácu v oblasti ochrany ľudských práv v dnešnom Rusku aj mimo neho; vyzdvihuje najmä jej iniciatívy, ako je žiadosť o začatie trestného konania proti členom Wagnerovej skupiny v mene obetí v Sýrii, a jej trvalé úsilie o trestné stíhanie zločinov a porušovania ľudských práv v Čečensku; zdôrazňuje, že likvidácia organizácie International Memorial a centra pre ľudské práva Memorial by preto mala veľmi negatívne dôsledky pre občiansku spoločnosť ako celok, a najmä pre ochranu ľudských práv v Rusku;

8. zdôrazňuje, že zrušenie týchto organizácií by tiež viedlo k zániku jedinečných databáz a zbierok dokumentov organizácie Memorial, a domnieva sa, že tieto záznamy sú jedinečným dedičstvom ľudstva; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby boli chránené a zachované a aby boli naďalej dostupné každému, kto o ne prejaví záujem, vrátane študentov, výskumných pracovníkov a rodín obetí; vyzýva preto Komisiu a ESVČ, aby spolu s občianskou spoločnosťou a ruskými odborníkmi na ľudské práva vypracovali komplexnú správu o živej pamäti miliónov obetí politického teroru v Sovietskom zväze, ktorá by bola založená na svedeckých výpovediach a databázach zhromaždených organizáciou Memorial;

9. odsudzuje politiku historického revizionizmu a glorifikácie stalinizmu, ktorú presadzuje ruská vláda a orgány a ktorá sa uplatňuje nielen v súčasných pokusoch o likvidáciu centra pre ľudské práva Memorial, ale aj v mnohých ďalších prípadoch, ako je objavenie masových hrobov v Sandarmachu v Karelskej republike a následný politicky motivovaný trest odňatia slobody na základe vykonštruovaných obvinení pre miestneho vedúceho organizácie Memorial Jurija Dmitrijeva, ako aj zhabanie knihy Agnes Haikarovej o tragickom osude nórskych a fínskych kolonistov na polostrove Kola; zdôrazňuje, že pripomínanie si obetí totalitných a autoritárskych režimov a uznávanie a zvyšovanie povedomia o zločinoch spáchaných komunistickými, nacistickými a inými diktatúrami má zásadný význam pre jednotu Európy a posilnenie odolnosti voči moderným hrozbám pre demokraciu, najmä medzi mladšími generáciami;

10. vyzýva delegáciu EÚ a národné diplomatické zastúpenia v Rusku, aby pozorne monitorovali situáciu a súdne procesy súvisiace s organizáciou Memorial na mieste, zabezpečili, aby toto úsilie bolo viditeľné, a ponúkli jej prípadnú podporu, ktorú môže potrebovať, vrátane priamej finančnej pomoci na vyplatenie odmien právnikom a odborníkom, ale aj psychosociálnej a lekárskej podpory pre zamestnancov počas tohto obdobia extrémneho tlaku;

11. vyzýva členské štáty EÚ, aby naďalej podporovali pobočky organizácie Memorial vo svojich krajinách; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvážili poskytnutie útočiska ohrozeným alebo zakázaným mimovládnym organizáciám z Ruska a v prípade potreby im umožnili pôsobiť z územia EÚ a aby zamestnancom organizácie Memorial a iným ohrozeným aktivistom poskytli núdzové víza, aby mohli opustiť Rusko a nájsť dočasné útočisko v EÚ;

12. naliehavo vyzýva PK/VP a členské štáty, aby prijali koordinované opatrenia s podobne zmýšľajúcimi krajinami s cieľom zvýšiť medzinárodnú kontrolu reštriktívnych zákonov, politík a opatrení Ruska a neustále poukazovali na obmedzovanie základných slobôd a ľudských práv zo strany ruských orgánov a odsudzovali ho, a to aj prostredníctvom vystúpení na vysokej úrovni a verejných vystúpení, koordinovaných opatrení, trvalej kontroly na medzinárodných a regionálnych fórach pre ľudské práva a pravidelných posúdení vplyvu na ľudské práva s cieľom zabezpečiť, aby spolupráca s Ruskom neoslabovala ciele v oblasti ľudských práv alebo aby priamo či nepriamo neprispievala k porušovaniu ľudských práv;

13. nabáda veľvyslancov EÚ a členských štátov v Rusku, aby v nadväznosti na výsledok súdnych pojednávaní uskutočnili spoločnú, verejnú solidárnu návštevu v kancelárii organizácie International Memorial a centra pre ľudské práva Memorial;

14. vyzýva ESVČ, aby naďalej nastoľovala otázku neutíchajúceho zasahovania Ruska proti občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv a nezávislým médiám, najmä súčasný prípad organizácie Memorial, a aby iniciovala postupy monitorovania a hodnotenia na všetkých príslušných fórach, ako sú Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rada Európy a Rada OSN pre ľudské práva, a najmä aby zaradila pretrvávajúce zásahy Ruska proti občianskej spoločnosti do programu ďalšieho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa začne vo februári 2022;

15. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby dôsledne monitorovali vplyv zákona o zahraničných agentoch, najmä s cieľom viesť podrobný záznam o organizáciách a osobách vyhlásených za „zahraničných agentov“ a sankcionovaných ako takých, a aby posúdili právne zmeny zákona a ich vplyv na ruskú občiansku spoločnosť; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa systematicky zaoberali obavami v súvislosti so zákonom o zahraničných agentoch a inými reštriktívnymi právnymi predpismi voči občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv na všetkých stretnutiach s ruskými predstaviteľmi a aby vyzvali Rusko, aby okamžite zrušilo zákon o zahraničných agentoch a zosúladilo svoje právne predpisy s medzinárodnými záväzkami a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

16. vyzýva Radu, ESVČ a Komisiu, aby začlenili otázky ľudských práv a konzultácie s občianskou spoločnosťou do všetkých dialógov a oblastí spolupráce medzi EÚ, jej členskými štátmi a Ruskom a aby dodržali svoj záväzok uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, organizácii International Memorial a centru pre ľudské práva Memorial, prezidentovi, vláde a Štátnej dume Ruskej federácie.

Posledná úprava: 15. decembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia