Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0097/2022Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0097/2022

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες

16.2.2022 - (2022/2540(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4
του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0097/2022 (The Left)
B9‑0098/2022 (Verts/ALE)
B9‑0108/2022 (S&D)
B9‑0111/2022 (Renew)
B9‑0114/2022 (ECR)
B9‑0117/2022 (PPE)

Željana Zovko, Seán Kelly, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López‑Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Romana Tomc, Peter Pollák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Ioan‑Rareş Bogdan, Luděk Niedermayer
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Javi López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Hannah Neumann, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2022/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0097/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0097/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες

(2022/2540(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Φιλιππίνες, και συγκεκριμένα εκείνα της 15ης Σεπτεμβρίου 2016[1], της 16ης Μαρτίου 2017[2], της 19ης Απριλίου 2018[3] και της 17ης Σεπτεμβρίου 2020[4],

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

 έχοντας υπόψη το κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες, το οποίο υπεγράφη από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και τον ΟΗΕ στις 22 Ιουλίου 2021,

 έχοντας υπόψη το κοινό δελτίο Τύπου της ΕΕ και των Φιλιππίνων, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, μετά την πρώτη συνεδρίαση της υποεπιτροπής για τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη τον νόμο αριθ. 11479 της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, της 3ης Ιουλίου 2020, γνωστού και ως αντιτρομοκρατικού νόμου,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Michelle Bachelet, Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με τις Φιλιππίνες, κατά την 48η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ διατηρούν επί μακρόν διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την επικύρωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Φιλιππίνες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, και του κράτους δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εκλογή του Προέδρου Rodrigo Duterte τον Μάιο του 2016 και την έναρξη του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» έχει σημειωθεί ένας φοβερός αριθμός εξωδικαστικών εκτελέσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2020, η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι οι δολοφονίες που σχετίζονται με την εκστρατεία της κυβέρνησης κατά των ναρκωτικών ήταν «εκτεταμένες και συστηματικές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν σκοτωθεί 12 000 έως 30 000 άτομα κατά τη διάρκεια εφόδων της αστυνομίας για την ανεύρεση ναρκωτικών, ενώ οι αρχές ισχυρίζονται ότι 6200 θάνατοι οφείλονται σε ενέργειες αστυνομικών κατά τη διάρκεια αυτών των εφόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte σαφώς ενθαρρύνει την αστυνομία να προχωρά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις και μάλιστα έχει υποσχεθεί ασυλία για τις εν λόγω πράξεις, ενώ οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές έχουν λάβει προαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών έως το τέλος της τρέχουσας προεδρικής θητείας του τον Ιούνιο του 2022·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 146 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 22 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον Ιούνιο του 2016 και ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν συστηματικές επιθέσεις κατά της άσκησης του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Duterte έχουν διαπραχθεί 50 εξωδικαστικές εκτελέσεις συνδικαλιστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία για να δικαιολογήσει την αδράνεια της και έχει αναβάλει την επίσκεψη τριμερούς αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων παρατηρητών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη χώρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση οργανώσεων και ατόμων με κομμουνιστικές ομάδες από τις αρχές, μια πρακτική γνωστή ως «κόκκινος χαρακτηρισμός», εξακολουθεί να οδηγεί σε δολοφονίες, απειλές, αδικαιολόγητες συλλήψεις, παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιπάλων της κυβέρνησης, συνδικαλιστικών ακτιβιστών, υπερασπιστών του περιβάλλοντος και δημοσιογράφων που επιδιώκουν να αποκαλύψουν καταγγελίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιτρομοκρατικός νόμος που εγκρίθηκε το 2020 έχει θεσμοθετήσει τον «κόκκινο χαρακτηρισμό»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τη νομιμότητα του μεγαλύτερου μέρους του αντιτρομοκρατικού νόμου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Προέδρου Duterte, ο οποίος παρέχει στις δυνάμεις ασφαλείας την εξουσία να συλλαμβάνουν και να έχουν υπό κράτηση υπόπτους έως και για 24 ημέρες χωρίς ένταλμα και χωρίς να απαγγέλλονται κατηγορίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ακεραιότητα των μέσων ενημέρωσης και την προβλέψιμη επιβολή, ενώ δυσχεραίνει το έργο των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την τεκμηρίωση τέτοιων παραβιάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον ευάλωτες κοινότητες στις αστικές περιοχές έχουν πληγεί σοβαρά από τη χρήση βίας από την αστυνομία και τον στρατό για την επιβολή των μέτρων καραντίνας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, στην πλέον πρόσφατη έκθεσή της για τις Φιλιππίνες, της 7ης Οκτωβρίου 2021, τόνισε ότι σημειώνονται συνεχώς σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και ότι δεν τηρούνται τα βασικά διεθνή πρότυπα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2020, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τόνισε τη σημασία της διασφάλισης της λογοδοσίας της κυβέρνησης των Φιλιππίνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεξαγωγής ανεξάρτητων, ολοκληρωμένων και διαφανών ερευνών για τις εν λόγω παραβιάσεις και της δίωξης όλων εκείνων που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, το Τμήμα Προδικασίας του ΠΔΠ ανακοίνωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει την Εισαγγελία να κινήσει έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» υπό τη διοίκηση του Προέδρου Duterte, καθώς και για εκείνα που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στην πόλη Davao από την αποκαλούμενη «Davao Death Squad» (Ομάδα θανάτου του Davao) από το 2011 έως το 2016·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2018, με πρωτοβουλία του Προέδρου Duterte, οι Φιλιππίνες αποσύρθηκαν από το ΔΠΔ μετά την έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης της καταγγελίας που υποβλήθηκε κατά του κ. Duterte σε σχέση με τον υψηλό αριθμό δολοφονιών στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει των επικείμενων εκλογών τον Μάιο του 2022, υπάρχουν αναφορές για αυξανόμενες εκστρατείες δυσφήμισης, μίσους και παραπληροφόρησης, καθώς και ολοένα και συχνότερη εμφάνιση «στρατιών τρολ» στον κυβερνοχώρο στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη βασική πηγή ενημέρωσης στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις έχουν ως βασικό στόχο τις γυναίκες και τις μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα διαγράφηκαν περισσότεροι από 300 λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή παραβίαζαν τους κανόνες περί αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων και χειραγώγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της διαδικτυακής κακοποίησης, ψήφισε νόμο που απαιτεί από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δηλώνουν τη νομική τους ταυτότητα κατά τη δημιουργία νέων λογαριασμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι ο νόμος αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης από την κυβέρνηση για να επιτεθεί σε δημοσιογράφους και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των Φιλιππίνων δεν έχουν προσκαλέσει την ΕΕ να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στις επικείμενες εκλογές στη χώρα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαρτίου 2021, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Φιλιππίνων ενέκρινε σε τρίτη ανάγνωση το νομοσχέδιο αριθ. 7814, το οποίο, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Φιλιππίνων, «προβλέπει τεκμήριο ενοχής για άτομα που κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση, χρηματοδότηση, προστασία, κάλυψη ή συμμετοχή σε διακίνηση ναρκωτικών» και «επιχειρεί επίσης να επαναφέρει τη θανατική ποινή»·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί στη Γερουσία η έγκριση του νόμου για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ήδη εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προφίλ ανά χώρα για την ισότητα των φύλων που εκπονήθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Φιλιππίνες, οι πατριαρχικοί κανόνες στην πολιτική, τον πολιτισμό και την κοινωνία έχουν επίσης κωδικοποιηθεί και ενισχυθεί στους νόμους και τις πολιτικές των Φιλιππίνων λόγω της διαρκούς επικράτησης των ανδρών στους φορείς θέσπισης νομοθεσίας και στα όργανα χάραξης πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες νόμοι, όπως ο αναθεωρημένος ποινικός κώδικας και ο οικογενειακός κώδικας, εξακολουθούν να περιλαμβάνουν διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Maria Ressa, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια του ειδησεογραφικού ιστότοπου Rappler, συνελήφθη το 2019 για δυσφήμηση στον κυβερνοχώρο και καταδικάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 οι δημοσιογράφοι Orlando Dinoy και Reynante Cortes δολοφονήθηκαν από άγνωστους ένοπλους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής Leila De Lima παραμένει στη φυλακή μετά από πέντε χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί και με χαλκευμένες κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής De Lima συνελήφθη για λόγους διακριτικής μεταχείρισης καθώς αποτέλεσε στόχο λόγω των πολιτικών της απόψεων, της ιδιότητάς της ως υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γυναίκα, και ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών προσωρινής κράτησης έχει στερηθεί τα εκλογικά της δικαιώματα και τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως κάθε συνεδρίαση της Γερουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής De Lima, η οποία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να είναι και πάλι υποψήφια για τη Γερουσία, δεν θα έχει τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με άλλους υποψηφίους σε ό,τι αφορά την προεκλογική της εκστρατεία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι δικαιούχος χώρα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων + (ΣΓΠ+)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι οι Φιλιππίνες πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 27 διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 το 26 % των συνολικών εξαγωγών των Φιλιππίνων προς την ΕΕ (ήτοι 1,6 δισεκατομμύρια EUR) έτυχαν προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις χιλιάδες εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»· ζητεί από την ΕΕ να αντιδράσει δυναμικά·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσει αμέσως τέλος σε όλες τις βιαιοπραγίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά υπόπτων για συμμετοχή σε εμπόριο ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων δολοφονιών, των αυθαίρετων συλλήψεων, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης, και να διαλύσει ιδιωτικές και υποστηριζόμενες από το κράτος παραστρατιωτικές ομάδες που εμπλέκονται στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»·

3. καταδικάζει όλες τις απειλές, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη βία εναντίον όσων προσπαθούν να φέρουν στο φως καταγγελίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καταγγέλλει την πρακτική κυβερνητικών αξιωματούχων να προβαίνουν σε «κόκκινο χαρακτηρισμό» ακτιβιστών, δημοσιογράφων και επικριτών της κυβέρνησης, θέτοντας τους δυνητικά σε κίνδυνο και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την κατάργηση της «Εθνικής Ειδικής Ομάδας για τον τερματισμό των τοπικών κομμουνιστικών ενόπλων συγκρούσεων» (NTF-ELCAC) που πρωτοστατεί στην προαναφερθείσα πρακτική του «κόκκινου χαρακτηρισμού»·

4. καλεί τις αρχές να σταματήσουν τον «κόκκινο χαρακτηρισμό» οργανώσεων και ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, των δημοσιογράφων, των συνδικαλιστικών ακτιβιστών και των εργαζομένων στην εκκλησία και στον ανθρωπιστικό τομέα· ζητεί από την κυβέρνηση να απελευθερώσει όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους πολιτικούς αντιφρονούντες και τους δημοσιογράφους που κρατούνται αδίκως, και να αποσύρει αμέσως όλες τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες εναντίον τους·

5. καλεί τις αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο· ζητεί να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον της Maria Ressa, της Frenchie Mae Cumpio και όλων των άλλων ανεξάρτητων δημοσιογράφων·

6. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές των Φιλιππίνων να θέσουν τέλος στην πολιτική παρενόχληση της γερουσιαστού Leila De Lima, να διατάξουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της και να προχωρήσουν σε δίκαιη δίκη όσων κρίθηκαν υπεύθυνοι για την αυθαίρετη κράτησή της και για άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εις βάρος της, όπως επιθέσεις λόγω φύλου και παραβιάσεις του δικαιώματός της σε δίκαιη δίκη· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση της γερουσιαστού De Lima·

7. καταδικάζει απερίφραστα τις μειωτικές, σεξιστικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Προέδρου Duterte για τις γυναίκες και τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και τον παροτρύνει να απόσχει από την υποκίνηση βίας εναντίον τους·

8. καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να προχωρήσουν άμεσα σε αμερόληπτες, διαφανείς, ανεξάρτητες και ουσιαστικές έρευνες για όλες τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων των Jory Porquia, Randall «Randy» Echanis και Zara Alvarez, για τη βίαιη εξαφάνιση και τον θάνατο της Elena Tijamo, καθώς και για εικαζόμενες παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, με απώτερο σκοπό τη δίωξη των δραστών· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση διώξεων σε όλους τους ανώτερους αστυνομικούς και πολιτικούς όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ενορχήστρωσαν εγκλήματα ή υπήρξαν οι ηθικοί αυτουργοί σε αυτά, βάσει του διεθνούς δικαίου, και ότι ευθύνονται και για άλλες σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9. ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να συμβουλευθούν άμεσα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετικά με έναν χρονικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την εφαρμογή των συμπερασμάτων της έκθεσης εικονικής ανταλλαγής απόψεων της ΔΟΕ για τις Φιλιππίνες, και να δεχθούν αμελλητί την επίσκεψη τριμερούς αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων παρατηρητών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη χώρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμπερασμάτων της ΔΟΕ του 2019·

10. τονίζει ότι τα άτομα που ευθύνονται για παραβιάσεις του εθνικού και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να λογοδοτήσουν, ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης, σε δίκαιες δίκες ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων·

11. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή και υπενθυμίζει ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει πάντα να βασίζεται στο τεκμήριο αθωότητας·

12. καλεί τις Φιλιππίνες να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τις νομοθετικές διατάξεις που εξακολουθούν να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και να προωθήσουν αλλά και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών·

13. υπογραμμίζει ότι το Τμήμα Προδικασίας Ι του ΠΔΠ, έκανε δεκτό το αίτημα της Εισαγγελίας να ξεκινήσει έρευνα για εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στο έδαφος των Φιλιππίνων μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2011 και 16ης Μαρτίου 2019 κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»·

14. αποδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης των Φιλιππίνων να αποχωρήσει από το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση αυτή· προτρέπει το ΔΠΔ να συνεχίσει να διερευνά τους ισχυρισμούς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο των δολοφονιών που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να συνεργαστεί πλήρως με την Εισαγγελία του ΔΠΔ στην έρευνά της σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες, να βελτιώσει επειγόντως και να χρηματοδοτήσει καλύτερα τα εγχώρια μέσα που διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαρτύρων και των διαμεσολαβητών·

15. καλεί την κυβέρνηση να τροποποιήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο και τους εκτελεστικούς κανόνες και κανονισμούς του προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

16. θεωρεί ότι, χωρίς δημόσια και διαφανή δημοσιοποίηση όλων των πορισμάτων και την ενεργό συμμετοχή ανεξάρτητων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών, υπονομεύεται η ικανότητα του κοινού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα·

17. παροτρύνει τις Φιλιππίνες να εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων, της στρατολόγησης και της εμπλοκής παιδιών σε συγκρούσεις από παραστρατιωτικές ομάδες της χώρας, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν τις πρακτικές αυτές·

18. εκφράζει φόβους ότι, κατά τη διάρκεια των επικείμενων εκλογών και της προεκλογικής περιόδου, τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών εντός και εκτός διαδικτύου θα παραβιαστούν και θα περιοριστούν περαιτέρω· καλεί όλους τους υποψηφίους να απόσχουν από τη χρήση εκστρατειών παραπληροφόρησης και «στρατιών τρολ» και να δεσμευτούν για δίκαιες και τεκμηριωμένες εκστρατείες, αποτρέποντας έτσι την όξυνση του διχασμού στην κοινωνία και την πολιτική των Φιλιππίνων· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να συνεργαστούν στενά με τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την πρόληψη της χειραγώγησης, της αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων και όλων των άλλων προσπαθειών για την υποτίμηση του δημόσιου λόγου·

19. καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση δίκαιων και ελεύθερων εκλογών και ενός μη τοξικού περιβάλλοντος για εκστρατείες εντός και εκτός διαδικτύου· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι οι αρχές των Φιλιππίνων δεν έχουν προσκαλέσει την ΕΕ να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στις επικείμενες εκλογές στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να διασφαλίσει μια ασφαλή, ελεύθερη και δίκαιη εκλογική εκστρατεία και να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων στα εκλογικά κονδύλια· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της να παράσχουν την πλήρη υποστήριξή τους σε ανεξάρτητους τοπικούς παρατηρητές εκλογών, να συναντώνται τακτικά μαζί τους και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς κάθε περιστατικό που αναφέρεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης αντιμετώπισης αυτών των ανησυχιών με τις αρχές των Φιλιππίνων·

20. εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες στη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Duterte και ευελπιστεί ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές θα οδηγήσουν σε μια νέα δημοκρατική κυβέρνηση που θα προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα διερευνά και θα διώκει παλαιότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προσχωρήσει εκ νέου στο Καταστατικό της Ρώμης·

21. καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή, δημόσια, χρονικά δεσμευτικά σημεία αναφοράς για τη συμμόρφωση των Φιλιππίνων με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ και επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς την Επιτροπή να κινήσει αμέσως τη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή των προτιμήσεων του ΣΓΠ+, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση και προθυμία συνεργασίας εκ μέρους των αρχών των Φιλιππίνων·

22. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις Φιλιππίνες και να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

23. καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από την εξαγωγή όπλων, τεχνολογίας παρακολούθησης και λοιπού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή από τις αρχές των Φιλιππίνων·

24. καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της στη χώρα να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να ενισχύσουν τη στήριξή τους στο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος·

25. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Φιλιππίνων, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στην Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN.

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου