Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0097/2022Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0097/2022

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących praw człowieka na Filipinach

16.2.2022 - (2022/2540(RSP))

złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9‑0097/2022 (The Left)
B9‑0098/2022 (Verts/ALE)
B9‑0108/2022 (S&D)
B9‑0111/2022 (Renew)
B9‑0114/2022 (ECR)
B9‑0117/2022 (PPE)

Željana Zovko, Seán Kelly, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López‑Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Ioan‑Rareş Bogdan, Luděk Niedermayer
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Javi López
w imieniu grupy S&D
Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Hannah Neumann, Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba
w imieniu grupy ECR
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy The Left
Fabio Massimo Castaldo


Procedura : 2022/2540(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0097/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących praw człowieka na Filipinach

(2022/2540(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Filipin, w szczególności rezolucje z dnia 15 września 2016 r.[1], 16 marca 2017 r.[2], 19 kwietnia 2018 r.[3] i 17 września 2020 r.[4],

 uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając wspólny program ONZ na rzecz praw człowieka na Filipinach podpisany przez rząd Filipin i ONZ dnia 22 lipca 2021 r.,

 uwzględniając wspólny komunikat prasowy UE-Filipiny z dnia 5 lutego 2021 r. po pierwszym posiedzeniu podkomitetu ds. dobrych rządów, praworządności i praw człowieka,

 uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

 uwzględniając ustawę Republiki Filipin nr 11479 z dnia 3 lipca 2020 r., zwaną również ustawą antyterrorystyczną,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet w sprawie Filipin, wygłoszone dnia 7 października 2021 r. na 48. sesji Rady Praw Człowieka,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Filipiny i UE łączą długoletnie stosunki dyplomatyczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne; mając na uwadze, że poprzez ratyfikację umowy o partnerstwie i współpracy Unia Europejska i Filipiny potwierdziły wspólne zaangażowanie na rzecz przestrzegania zasad dobrych rządów, demokracji, praworządności i praw człowieka, a także na rzecz promowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie;

B. mając na uwadze, że od wyboru prezydenta Rodrigo Duterte w maju 2016 r. i rozpoczęcia „wojny z narkotykami” na Filipinach odnotowuje się zatrważająco dużą liczbę egzekucji pozasądowych i przypadków naruszenia praw człowieka;

C. mając na uwadze, że w czerwcu 2020 r. wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka poinformowała, że zabójstwa związane z rządową kampanią antynarkotykową były powszechne i systematyczne; mając na uwadze, że według organizacji społeczeństwa obywatelskiego w czasie nalotów antynarkotykowych zginęło od 12 000 do 30 000 osób, natomiast według władz ofiar śmiertelnych działań policji podczas tych nalotów było 6 200; mając na uwadze, że prezydent Duterte wyraźnie zachęcił policję do egzekucji pozasądowych i obiecał jej nietykalność, a funkcjonariuszy zamieszanych w takie sprawy awansowano; mając na uwadze, że prezydent Duterte zobowiązał się do kontynuowania kampanii antynarkotykowej do końca swojej obecnej kadencji, tj. do czerwca 2022 r.;

D. mając na uwadze, że od czerwca 2016 r. zginęło co najmniej 146 obrońców praw człowieka i co najmniej 22 dziennikarzy, a do tej pory w żadnym z tych przypadków nie wydano wyroków skazujących;

E. mając na uwadze, że systematycznie dochodzi do ataków na prawo do wolności zrzeszania się; mając na uwadze, że podczas rządów prezydenta Duterte wykonano 50 egzekucji pozasądowych na członkach związków zawodowych; mając na uwadze, że rząd wykorzystuje pandemię do uzasadnienia bezczynności i przełożył trójstronną misję wysokiego szczebla Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) do tego kraju;

F. mając na uwadze, że powiązywanie przez władze organizacji i konkretnych osób z grupami komunistycznymi, znane jako określanie mianem „czerwonych”, nadal prowadzi do zabójstw, gróźb, bezpodstawnych aresztowań, nękania obrońców praw człowieka, oponentów, działaczy związkowych, obrońców środowiska i dziennikarzy, którzy chcą ujawnić przypadki podejrzewanych egzekucji pozasądowych i innych naruszeń praw człowieka; mając na uwadze, że przyjęta w 2020 r. ustawa antyterrorystyczna zinstytucjonalizowała tę praktykę;

G. mając na uwadze, że 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że ustawa antyterrorystyczna przyjęta przez administrację prezydenta Duterte jest w dużej mierze zgodna z prawem; ustawa ta uprawnia siły bezpieczeństwa do aresztowania podejrzanych i zatrzymania ich na okres do 24 dni bez nakazu i bez postawienia zarzutów;

H. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka na Filipinach, w szczególności w odniesieniu do wolności wypowiedzi, integralności mediów i przewidywalności egzekwowania prawa, a także wywarła negatywny wpływ na zdolność mediów i społeczeństwa obywatelskiego do dokumentowania takich wykroczeń; mając na uwadze, że najsłabsze społeczności na obszarach miejskich znacznie ucierpiały na skutek użycia przez policję i wojsko przemocy do egzekwowania kwarantanny;

I. mając na uwadze, że w swoim najnowszym sprawozdaniu na temat Filipin z 7 października 2021 r. wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet podkreśliła, że w całym kraju ciągle dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka oraz że lekceważy się podstawowe normy praw człowieka;

J. mając na uwadze, że w październiku 2020 r. Rada Praw Człowieka ONZ podkreśliła, jak ważne jest, by rząd Filipin zapewnił rozliczenie za naruszenia praw człowieka, przeprowadził niezależne, pełne i przejrzyste dochodzenia w tej sprawie oraz wniósł oskarżenia przeciwko wszystkim sprawcom poważnych przestępstw;

K. mając na uwadze, że 15 września 2021 r. Izba Przygotowawcza MTK ogłosiła, że upoważniła Biuro Prokuratora do wszczęcia dochodzenia w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości, w tym morderstw popełnionych w związku z „wojną z narkotykami” za rządów prezydenta Duterte, a także w sprawie zarzutów dotyczących morderstw popełnionych w Davao w latach 2011–2016 przez tzw. szwadrony śmierci Davao;

L. mając na uwadze, że w marcu 2018 r. z inicjatywy prezydenta Duterte Filipiny wystąpiły z MTK po tym, jak rozpoczął on wstępne rozpatrywanie skargi wniesionej przeciwko prezydentowi Duterte w związku z wysoką liczbą zabójstw w ramach kampanii antynarkotykowej;

M. mając na uwadze, że w związku ze zbliżającymi się wyborami zaplanowanymi na maj 2022 r. pojawiają się doniesienia o coraz częstszych kampaniach oszczerstw, nienawiści i dezinformacji oraz o coraz liczniejszej „armii trolli” w filipińskiej cyberprzestrzeni; mając na uwadze, że media społecznościowe są głównym źródłem informacji na Filipinach; mając na uwadze, że ataki w tych mediach są wymierzone głównie w kobiety i mniejszości; mając na uwadze, że w ostatnim czasie usunięto ponad 300 kont w mediach społecznościowych za naruszanie przepisów o spamowaniu i manipulacji; mając na uwadze, że w ramach walki z nadużyciami w internecie parlament Filipin uchwalił ustawę zobowiązującą użytkowników mediów społecznościowych do rejestrowania tożsamości prawnej przy tworzeniu nowych kont; mając na uwadze uzasadnione obawy o to, że rząd może nadużywać tych przepisów do ataków na dziennikarzy i społeczeństwo obywatelskie; mając na uwadze, że władze Filipin nie zwróciły się do UE o przeprowadzenie misji obserwacji wyborów;

N. mając na uwadze, że 2 marca 2021 r. filipińska Izba Reprezentantów przyjęła w trzecim czytaniu ustawę nr 7814, według filipińskiego rzecznika praw obywatelskich „przewidującą domniemanie winy osób, którym zarzuca się handel narkotykami, jego finansowanie, obronę i ukrywanie lub inne związki z nielegalną działalnością narkotykową”, a także „stanowiącą próbę przywrócenia kary śmierci”;

O. mając na uwadze, że Senat nie zajął się jeszcze ustawą o ochronie obrońców praw człowieka, przyjętą przez Izbę Reprezentantów;

P. mając na uwadze, że z opracowanej w 2021 r. przez delegaturę UE na Filipinach analizy sytuacji kobiet i mężczyzn wynika, że normy patriarchalne w polityce, kulturze i społeczeństwie są również kodyfikowane i utrwalane w prawie i działaniach władz, co umożliwiają stale zdominowane przez mężczyzn organy ustawodawcze i kształtujące politykę; mając na uwadze, że obowiązujące przepisy, takie jak znowelizowany kodeks karny i kodeks rodzinny, nadal zawierają przepisy dyskryminujące kobiety;

Q. mając na uwadze, że laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Ressa, dziennikarka i współzałożycielka informacyjnej strony internetowej Rappler, została aresztowana w 2019 r. za zniesławienie cybernetyczne i skazana 15 czerwca 2020 r.; mając na uwadze, że w 2021 r. dziennikarze Orlando Dinoy i Reynante Cortes zostali zamordowani przez niezidentyfikowanych uzbrojonych napastników;

R. mając na uwadze, że senator Leila De Lima od pięciu lat przebywa w więzieniu mimo braku procesu i sfabrykowania zarzutów; mając na uwadze, że zatrzymanie senator Leili De Limy to przykład dyskryminacji, ponieważ jego powodem były opinie polityczne i fakt, że stawała ona w obronie praw człowieka i jest kobietą, a w trakcie tymczasowego aresztowania jest pozbawiona praw wyborczych i możliwości zdalnego śledzenia posiedzeń Senatu; mając na uwadze, że senator De Lima, która ogłosiła zamiar ponownego startu w wyborach do Senatu, nie będzie miała takich samych praw i możliwości prowadzenia kampanii wyborczej jak inni kandydaci;

S. mając na uwadze, że Filipiny są krajem korzystającym z ogólnego systemu preferencji taryfowych plus (GSP+); mając na uwadze, że oznacza to, iż Filipiny muszą skutecznie wdrożyć 27 międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów; mając na uwadze, że w 2020 r. 26 % całkowitego eksportu z Filipin do UE (prawie 1,6 mld EUR) było w tym systemie objęte preferencyjnymi warunkami;

1. zdecydowanie potępia tysiące egzekucji pozasądowych i innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z „wojną z narkotykami”; wzywa UE do zdecydowanej reakcji;

2. ponownie wzywa rząd Filipin, aby niezwłocznie położył kres wszelkim aktom przemocy i naruszeniom praw człowieka wymierzonym w osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe, w tym bezprawnym zabójstwom, arbitralnym aresztowaniom, torturom i innym nadużyciom, oraz aby rozwiązał prywatne i wspierane przez państwo grupy paramilitarne zaangażowane w „wojnę z narkotykami”;

3. potępia fakt, że osoby starające się ujawniać przypadki egzekucji pozasądowych i innych naruszeń praw człowieka padają ofiarą gróźb, nękania, zastraszania i przemocy; potępia stosowaną przez urzędników rządowych praktykę polegającą na tym, że działacze, dziennikarze i krytycy są określani mianem „czerwonych”, co może narażać ich na niebezpieczeństwo; w związku z tym wzywa do likwidacji krajowej grupy zadaniowej ds. zakończenia lokalnego komunistycznego konfliktu zbrojnego (NTF-ELCAC), która wciela tę praktykę w życie;

4. apeluje do władz, aby położyły kres określaniu mianem „czerwonych” zarówno organizacji, jak i osób, w tym obrońców praw człowieka i środowiska, dziennikarzy, działaczy związków zawodowych i kościoła oraz pracowników organizacji humanitarnych; zwraca się do rządu o uwolnienie wszystkich obrońców praw człowieka, dysydentów politycznych i dziennikarzy, którzy zostali niesprawiedliwie zatrzymani, oraz o niezwłoczne wycofanie wszystkich umotywowanych politycznie zarzutów wobec nich;

5. wzywa władze do poszanowania prawa do wolności wypowiedzi oraz do dopilnowania, aby dziennikarze mogli wykonywać swoją pracę bez strachu; wzywa do położenia kresu prześladowaniu Marii Ressy, Frenchie Mae Cumpio i wszystkich innych niezależnych dziennikarzy;

6. ponownie wzywa władze Filipin, aby zaprzestały prześladować politycznie senator Leilę De Limę, nakazały jej natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie oraz przeprowadziły uczciwe procesy osób uznanych za odpowiedzialne za jej arbitralne zatrzymanie i inne naruszenia przysługujących jej praw człowieka, takie jak ataki motywowane płcią i naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego; wzywa UE, by wciąż bacznie śledziła sprawę przeciwko senator De Limie;

7. zdecydowanie potępia poniżające, seksistowskie i mizoginistyczne uwagi prezydenta Duterte o kobietach i osobach, które identyfikują się ze społecznością LGBTIQ+, oraz wzywa go do powstrzymania się od podżegania do przemocy wobec tych osób;

8. wzywa władze Filipin do natychmiastowego przeprowadzenia bezstronnych, przejrzystych, niezależnych i merytorycznych dochodzeń w sprawie wszystkich egzekucji pozasądowych, w tym Jory’ego Porquii, Randalla „Randy’ego” Echanisa i Zary Alvarez, oraz wymuszonego zaginięcia i śmierci Eleny Tijamo, a także w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, aby postawić sprawców przed obliczem wymiaru sprawiedliwości; apeluje do władz Filipin, aby dopilnowały, by wszyscy wyżsi rangą funkcjonariusze policji i politycy byli ścigani i stawiani przed sądem, jeżeli powstanie uzasadnione podejrzenie, że ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność lub są odpowiedzialni jako zwierzchnicy za przestępstwa w rozumieniu prawa międzynarodowego i inne poważne naruszenia praw człowieka;

9. żąda, by władze filipińskie niezwłocznie zasięgnęły opinii związków zawodowych w sprawie harmonogramu wykonania wniosków ze sprawozdania MOP z wirtualnej wymiany informacji na temat Filipin oraz by bez zwłoki zgodziły się na przyjazd trójstronnej misji wysokiego szczebla MOP na Filipiny, która zbada wdrażanie wniosków MOP z 2019 r.;

10. podkreśla, że osoby odpowiedzialne za łamanie prawa krajowego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka muszą odpowiedzieć za popełnione czyny w rzetelnych procesach przed sądami cywilnymi, niezależnie od rangi tych osób czy zajmowanego stanowiska;

11. ponownie sprzeciwia się karze śmierci i przypomina, że podstawą przepisów karnych zawsze musi być domniemanie niewinności;

12. wzywa Filipiny do zmiany lub uchylenia przepisów, które nadal dyskryminują kobiety, oraz do wspierania i ochrony praw kobiet;

13. podkreśla, że Pierwsza Izba Przygotowawcza MTK przychyliła się do wniosku prokuratora o wszczęcie dochodzenia w sprawie podlegających jurysdykcji MTK przestępstw, które miały zostać popełnione na terytorium Filipin od 1 listopada 2011 r. do 16 marca 2019 r., w czasie „wojny z narkotykami”;

14. głęboko ubolewa z powodu decyzji rządu Filipin o wypowiedzeniu statutu rzymskiego; wzywa rząd do zmiany tej decyzji; zachęca MTK, by dalej badał zarzuty dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości w związku z zabójstwami popełnionymi w czasie „wojny z narkotykami”; wzywa rząd Filipin, by w pełni współpracował z Biurem Prokuratora MTK w dochodzeniu w sprawie sytuacji na Filipinach oraz by pilnie udoskonalił i dofinansował krajowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa świadków i mediatorów;

15. wzywa rząd do zmiany ustawy antyterrorystycznej oraz jej przepisów wykonawczych i regulacji w celu dostosowania ich do międzynarodowych standardów zwalczania terroryzmu;

16. jest zdania, że bez publicznego i przejrzystego ujawnienia wszystkich ustaleń oraz bez aktywnego udziału niezależnych organizacji obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zdolność wspólnego programu ONZ na rzecz promowania i ochrony praw człowieka na Filipinach do monitorowania stanu praw człowieka w tym kraju jest zagrożona i może nie przynieść niezbędnych środków zaradczych;

17. wzywa Filipiny do pełnego wdrożenia ustawy o prawach ludów tubylczych oraz do wypełnienia wynikających z prawa międzynarodowego obowiązków ochrony praw człowieka ludów tubylczych, w tym podczas konfliktu zbrojnego; jest wstrząśnięty praktykami grup paramilitarnych w tym kraju, które dopuszczają się handlu dziećmi, wcielają je do swoich oddziałów i wykorzystują w konfliktach, oraz wzywa wszystkie strony do zaprzestania takich praktyk;

18. obawia się, że w nadchodzącym okresie wyborczym i w czasie poprzedzającej go kampanii prawa polityczne w internecie i poza nim będą dalej łamane i ograniczane; wzywa wszystkich kandydatów, by powstrzymali się od prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wykorzystywania armii trolli oraz by zobowiązali się prowadzić uczciwą, opartą na faktach kampanię, co pozwoliłoby zapobiec dalszym podziałom w społeczeństwie i polityce filipińskiej; wzywa władze Filipin do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami z branży mediów społecznościowych, by zapobiegać manipulacjom, spamowaniu i wszelkim innym próbom wpływania na debatę publiczną;

19. wzywa władze Filipin, by wzmogły starania o uczciwe i wolne wybory oraz o nietoksyczne środowisko do prowadzenia kampanii w internecie i poza nim; ubolewa z związku z tym, że władze Filipin nie zwróciły się do UE o przeprowadzenie misji obserwacji wyborów; wzywa rząd Filipin, by zapewnił bezpieczną, wolną i uczciwą kampanię wyborczą oraz by podjął środki dające wszystkim dostęp do zasobów wyborczych; apeluje do delegatury UE i przedstawicielstw państw członkowskich UE o pełne wsparcie dla niezależnych lokalnych obserwatorów wyborów, o regularne spotykanie się z nimi oraz o ścisłe monitorowanie wszelkich incydentów zgłoszonych podczas kampanii wyborczej, w tym o omawianie ich bezpośrednio z władzami filipińskimi;

20. ubolewa, że pogarsza się stan praw człowieka na Filipinach pod rządami prezydenta Duterte, i ma nadzieję, że wolne i uczciwe wybory doprowadzą do powstania nowego demokratycznego rządu, który będzie bronił praw człowieka, prowadził dochodzenia i sankcjonował przeszłe przypadki łamania praw człowieka oraz ponownie przystąpi do statutu rzymskiego;

21. wzywa Komisję, by w systemie GSP+ ustaliła jednoznaczne, publiczne i określone w czasie punkty odniesienia dotyczące wypełniania przez Filipiny zobowiązań w zakresie praw człowieka, i zdecydowanie ponawia apel do Komisji o natychmiastowe wszczęcie procedury mogącej doprowadzić do tymczasowego wycofania preferencji GSP+, jeżeli sytuacja nie poprawi się wyraźnie, a władze filipińskie nie wykażą się gotowością do współpracy;

22. ponownie wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, by uważnie śledził sytuację na Filipinach oraz składał Parlamentowi Europejskiemu regularne sprawozdania;

23. apeluje do państw członkowskich, by powstrzymały się od wszelkiego wywozu broni, technologii inwigilacji i innego sprzętu, który władze filipińskie mogą wykorzystać do represji w kraju;

24. wzywa delegaturę UE i przedstawicielstwa państw członkowskich w tym kraju, by priorytetowo potraktowały wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego oraz by sięgnęły po wszelkie dostępne instrumenty pozwalające zwiększyć wsparcie dla pracy obrońców praw człowieka i środowiska;

25. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom państw członkowskich, prezydentowi, rządowi i Kongresowi Filipin, rządom państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz sekretarzowi generalnemu ASEAN.

 

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności