Postup : 2022/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0250/2022

Predkladané texty :

RC-B9-0250/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2022 - 7.5

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0200

<Date>{04/05/2022}4.5.2022</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0250/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0251/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0252/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0253/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0254/2022</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 51k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0250/2022 (Verts/ALE)

B9‑0251/2022 (S&D)

B9‑0252/2022 (Renew)

B9‑0253/2022 (ECR)

B9‑0254/2022 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o správach o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne</Titre>

<DocRef>(2022/2657(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Peter van Dalen, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, David Lega, Sara Skyttedal, Radosław Sikorski, Tom Vandenkendelaere, Eugen Tomac, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Gheorghe‑Vlad Nistor, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Inese Vaidere, Traian Băsescu, Romana Tomc</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o správach o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne

(2022/2657(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Čínou,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o odoberaní orgánov v Číne[1],

 so zreteľom na štúdiu Proceedings of the Workshop on “Organ Harvesting in China” (Súhrn príspevkov zo seminára o odoberaní orgánov v Číne), ktorú GR pre vnútorné politiky uverejnilo 12. apríla 2016[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu[3],

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Chartu základných práv Európskej únie z roku 2009, najmä na jej článok 3 o práve na nedotknuteľnosť osoby,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré Čína ratifikovala 4. októbra 1988,

 so zreteľom na Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi,

 so zreteľom na Istanbulskú deklaráciu o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike,

 so zreteľom na Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia, ktorý Čína podpísala v roku 1949,

 so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN na ľudské práva zo 14. júna 2021 o správach o údajnom odoberaní orgánov príslušníkom menšín v Číne,

 so zreteľom na vypočutie o odoberaní orgánov v Číne, ktoré zorganizoval Podvýbor Európskeho parlamentu pre ľudské práva 29. novembra 2021,

 so zreteľom na konečný rozsudok Nezávislého tribunálu pre nútené odoberanie orgánov väzňom svedomia v Číne (Čínsky tribunál), vydaný 1. marca 2020,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu je stredobodom politiky EÚ voči Číne, v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a so záväzkom Číny dodržiavať tieto hodnoty v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B. keďže odvtedy, ako sa v marci 2013 ujal moci prezident Si Ťin-pching, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje; keďže čínska vláda je čoraz menej naklonená ľudským právam a zásadám právneho štátu;

C. keďže na celom svete sa každý rok vykoná 10 000 nezákonných transplantácií ľudských orgánov; keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obchod s ľudskými orgánmi ročne prináša zisk vyše 1 miliardy EUR;

D. keďže Čínska ľudová republika má mimoriadne nízku mieru dobrovoľného darcovstva orgánov, a to z dôvodu tradičného presvedčenia; keďže v roku 1984 Čína zaviedla nariadenia umožňujúce odoberanie orgánov popraveným väzňom; keďže Čína vyhlásila, že v roku 2015 prestala využívať orgány popravených väzňov a spustila vnútroštátny systém darcovstva, avšak bez toho, aby úplne zakázala túto prax, ktorá je stále zákonná;

E. keďže systém transplantácie orgánov v Číne nespĺňa požiadavky WHO, pokiaľ ide o transparentnosť a vysledovateľnosť získavania orgánov, a keďže čínska vláda odmieta nezávislú kontrolu systému; keďže dobrovoľný a informovaný súhlas je nevyhnutným predpokladom etického darcovstva orgánov;

F. keďže nútený odber orgánov sa musí chápať ako zabitie osoby bez jej súhlasu, aby sa jej orgány mohli odobrať a transplantovať inej osobe; keďže táto praktika sa musí považovať za nehorázne a neprijateľné porušenie základného práva na život;

G. keďže Výbor OSN proti mučeniu a osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vyjadrili obavy z údajného odoberania orgánov väzňom a vyzvali vládu Čínskej ľudovej republiky, aby zvýšila zodpovednosť a transparentnosť systému transplantácie orgánov a trestala osoby zodpovedné za zneužitia;

H. keďže Čínsky tribunál[4] vydal v marci 2020 konečný rozsudok, v ktorom dospel k záveru, že v celej Číne už roky dochádza k nútenému odoberaniu orgánov vo významnom rozsahu a že jedným zo zdrojov orgánov (pravdepodobne hlavným zdrojom) sú prívrženci hnutia Falun kung; keďže čínska vláda odmietla vypovedať pred uvedeným tribunálom;

I. keďže rozsiahle spoliehanie sa na popravených a živých väzňov ako na zdroje transplantačných orgánov so sebou prináša širokú škálu neprijateľných porušení ľudských práv a lekárskej etiky;

J. keďže odborníci OSN na ľudské práva vo svojom vyhlásení z 10. júna 2021 uviedli, že existujú dôveryhodné informácie o tom, že zadržiavaní príslušníci etnických, jazykových alebo náboženských menšín v Číne boli podrobení lekárskej prehliadke vrátane krvných testov a vyšetrení orgánov, ako sú ultrazvukové a röntgenové vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na overenie vhodných darcov na účely transplantácie orgánov, a to bez ich slobodného, dobrovoľného a informovaného súhlasu;

K. keďže odborníci OSN na ľudské práva už v rokoch 2006 a 2007 upozornili na tento problém čínsku vládu; keďže v odpovediach čínskej vlády chýbali údaje, ako sú informácie o zdrojoch orgánov používaných na transplantačné operácie alebo systémy výmeny informácií, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a ochrane obetí obchodovania s orgánmi a účinné vyšetrovanie a stíhanie obchodníkov s orgánmi;

L. keďže čínska vláda odmietla obvinenia z odoberania orgánov, najmä vo svojej odpovedi adresovanej Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a opakovane a kategoricky poprela, že prívrženci hnutia Falun kung boli zabití, aby im boli odobrané orgány;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad správami o pretrvávajúcom, systematickom, neľudskom a štátom povolenom odoberaní orgánov väzňom v Čínskej ľudovej republike, konkrétne prívržencom hnutia Falun kung;

2. pripomína, že Čína ratifikovala Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, v ktorom sa bez výnimky stanovuje absolútny zákaz mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

3. domnieva sa, že prax odoberania orgánov žijúcim väzňom v cele smrti a väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike môže predstavovať zločiny proti ľudskosti, vymedzené v článku 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; naliehavo vyzýva Čínsku ľudovú republiku, aby podpísala Rímsky štatút a pristúpila k nemu;

4. vyzýva čínske orgány, aby urýchlene reagovali na obvinenia z odoberania orgánov a umožnili nezávislé monitorovanie medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv vrátane Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

5. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom nezávislého dohľadu nad tým, či väzni alebo zadržiavané osoby poskytujú platný súhlas s darcovstvom orgánov; odsudzuje nedostatok informácií od čínskych orgánov v súvislosti so správami o tom, že rodiny zosnulých zadržiavaných osôb a väzňov si nemôžu prevziať ich telá;

6. naliehavo vyzýva čínske orgány, aby v súvislosti s lekárskymi prehliadkami požadovali a zabezpečili slobodný a informovaný súhlas väzňov alebo zadržiavaných osôb a aby v súlade s medzinárodnými dohovormi prijali regulačný rámec pre dobrovoľný a transparentný systém darcovstva orgánov;

7. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nastolili otázku odoberania orgánov v Číne počas každého dialógu o ľudských právach; trvá na tom, aby EÚ a jej členské štáty verejne odsúdili zneužívanie transplantácií orgánov v Číne; vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia, ktorými zamedzia transplantačnej turistike svojich občanov do Číny a zvýšia informovanosť svojich občanov cestujúcich do Číny o tejto otázke;

8. víta návštevu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej v Číne; naliehavo vyzýva OSN, aby počas tejto návštevy pokračovala vo vyšetrovaní obchodovania s orgánmi;

9. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby nastolili otázku núteného odoberania orgánov pri kontaktoch s tretími krajinami, najmä so svojimi partnermi z oblasti Perzského zálivu, kde čínske transplantačné centrá propagovali „orgány halal“ odobrané Ujgurom a príslušníkom moslimských menšín v Číne;

10. vyzýva Čínu, aby v plnej miere dodržiavala požiadavky WHO na transparentnosť a vysledovateľnosť v postupoch získavania orgánov;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich dohovory a dohody o spolupráci s tretími krajinami vrátane Číny v oblasti zdravia a výskumu budú v súlade s etickými zásadami EÚ, pokiaľ ide o darcovstvo orgánov a využívanie prvkov a produktov ľudského tela na vedecké účely; vyzýva príslušné inštitúcie v členských štátoch, aby vyhodnotili a prehodnotili podmienky svojej spolupráce s čínskymi inštitúciami v oblasti transplantačnej medicíny, výskumu a odbornej prípravy;

12. požaduje, aby čínske orgány poskytli otvorený, neobmedzený a zmysluplný prístup vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a držiteľom mandátu v rámci osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva na návštevu Sin-ťiangu; žiada čínsku vládu, aby v tejto veci spolupracovala s organizáciami OSN; naliehavo vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby sa prioritne zaoberala otázkou núteného odoberania orgánov;

13. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vysokej komisárke OSN pre ľudské práva.

 

[1] Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 208.

[2] Štúdia – Proceedings of the Workshop „Organ Harvesting in China“ (Súhrn príspevkov zo seminára o odoberaní orgánov v Číne), Európsky parlament, generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, tematická sekcia A – Hospodárska a vedecká politika, 12. apríla 2016.

[3] Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 14.

Posledná úprava: 4. mája 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia