Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0270/2022Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0270/2022

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om retsforfølgning af oppositionen og tilbageholdelse af fagforeningsledere i Belarus

17.5.2022 - (2022/2664(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0270/2022 (PPE)
B9‑0274/2022 (Verts/ALE)
B9‑0275/2022 (Renew)
B9‑0276/2022 (S&D)
B9‑0277/2022 (ECR)

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Deirdre Clune, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian‑Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Isabel Wiseler‑Lima, Milan Zver
for PPE-Gruppen
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten, Juozas Olekas
for S&D-Gruppen
Petras Auštrevičius, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Georgios Kyrtsos, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Pîslaru
for Renew-Gruppen
Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen
Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz‑Wolski, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini
for ECR-Gruppen
Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2022/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0270/2022
Indgivne tekster :
RC-B9-0270/2022
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om retsforfølgning af oppositionen og tilbageholdelse af fagforeningsledere i Belarus

(2022/2664(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 21.-22. oktober 2021,

 der henviser til de nylige redegørelser fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Belarus, navnlig dem af 10. november 2021 om situationen ved Den Europæiske Unions grænse og af 28. februar 2022 om folkeafstemningen om forfatningen,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds rapport af 4. marts 2022 om menneskerettighedssituationen i Belarus forud for og umiddelbart efter præsidentvalget i 2020,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til samtlige menneskerettighedskonventioner, som Belarus er tiltrådt,

 der henviser til præamblen i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) statut om behovet for anerkendelse af princippet om foreningsfrihed, til ILO's konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og til ILO's konvention om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger,

 der henviser til artikel 36 og 41 i Republikken Belarus' forfatning for så vidt angår foreningsfrihed og retten til at danne fagforeninger,

 der henviser til erklæringen af 29. april 2022 fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om nye undertrykkende foranstaltninger i Belarus, der udvider mulighederne for at anvende dødsstraf,

 der henviser til rapport af 4. maj 2021 fra Anaïs Marin, FN's særlige rapportør, om menneskerettighedssituationen i Belarus til FN's Menneskerettighedsråd,

 der henviser til G7-erklæringen af 14. maj 2022 om Ruslands krig mod Ukraine,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Lukasjenkaregimet i Belarus direkte muliggør den russiske militære aggression mod Ukraine, bl.a. ved at tillade Rusland at angribe Ukraine, herunder gennem affyring af ballistiske missiler fra belarusisk territorium, muliggøre stationering og transport af russisk militærpersonel, opbevaring og transport af militært udstyr og våben, herunder tunge våben, ved at tillade russiske militærfly at flyve over det belarusiske luftrum ind i Ukraine og ved at stille tankstandere til rådighed;

B. der henviser til, at Belarus den 27. februar 2022 gennemførte en såkaldt folkeafstemning i en atmosfære af undertrykkelse, der godkendte en ny forfatning, som svækkede landets neutralitet, gav afkald på dets ikkenukleare status og tilkendte præsidenten livsvarig immunitet fra retsforfølgelse, når han er fratrådt sit embede;

C. der henviser til, at EU den 2. december 2021 vedtog femte pakke af sanktioner mod Belarus på grund af fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og instrumentalisering af migranter.

D. der henviser til, at EU i 2022 vedtog en række foranstaltninger som reaktion på Belarus' involvering i Ruslands uprovokerede, uberettigede og ulovlige angrebskrig mod Ukraine, herunder individuelle og økonomiske sanktioner;

E. der henviser til, at Republikrådet den 4. maj 2022 godkendte en ændring af artikel 289 i straffeloven, der indfører dødsstraf for "forsøg på terrorhandlinger", hvilket er i modstrid med den globale tendens til at afskaffe dødsstraf, mens mere end 30 politiske fanger er blevet anklaget eller idømt lange fængselsstraffe i henhold til samme bestemmelse i straffeloven, og at andre repræsentanter for den demokratiske opposition eller politiske aktivister eftersøges på grundlag af anklager om "terrorisme"; der henviser til, at Belarus er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf;

F. der henviser til, at de belarusiske myndigheder har nedlukket mindst 275 civilsamfundsorganisationer og blokeret flere uafhængige medier for krigsrapportering med henvisning til udbredelsen af "ekstremistisk materiale" og "falske oplysninger"; der henviser til, at Belarus' offentlige anklager den 5. april 2022 meddelte, at Human Rights Watchs websted var blevet blokeret; der henviser til, at Aljaksandr Lukasjenka har udbygget sin kampagne mod menneskerettighedsaktivister og journalister ved at fængsle Andrzej Poczobut, en fremtrædende journalist og aktivist for det polske mindretal, der blev offer for en propagandakampagne baseret på falske historier; der henviser til, at mere end 60 medierepræsentanter retsforfølges i straffesager; der henviser til, at 26 er bag tremmer;

G. der henviser til, at præsidentkandidat Vіktar Babaryka den 6. juli 2021 blev idømt 14 års fængsel, og lederen af hans præsidentkampagne og modtager af Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2020, Maryja Kalesnіkava, og hendes advokat Maksim Znak blev idømt henholdsvis 11 og 10 års fængsel;

H. der henviser til, at ledende belarusiske oppositionsledere Sjarhej Tsіkhanouskі og Mіkola Statkevіtj, modtagere af Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2020, og Ihar Losik, Artsjom Sakau, Uladzіmer Tsіkhanovіtj og Dzmitry Papou den 14. december 2021 blev idømt lange fængselsstraffe på grundlag af opdigtede anklager om at forsøge at gribe magten, tilskynde til had og social uro samt ekstremisme; der henviser til, at Sjarhej Tsіkhanouskі, der blev arresteret i maj 2020 efter at have meddelt, at han havde til hensigt at stille op til præsidentposten mod Belarus' mangeårige diktator Aljaksandr Lukasjenka, og som har været tilbageholdt lige siden, blev idømt 18 års fængsel; der henviser til, at Mіkola Statkevіtj, en veteranpolitiker, der leder det uregistrerede politiske parti Narodnaya Hramada og stillede op til præsidentvalget i 2010, blev idømt 14 års fængsel, og Ihar Losik, Artsjom Sakau, Uladzіmer Tsіkhanovіtj og Dzmitry Papou blev idømt henholdsvis 15, 16, 15 og 16 års fængsel på baggrund af lignende beskyldninger;

I. der henviser til, at fagforeninger spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre et velfungerende demokrati, repræsentation af borgere og arbejdstagere og forsvar af deres rettigheder;

J. der henviser til, at mindst 18 fagforeningsledere og repræsentanter for Belarus' uafhængige fagforeningsbevægelse blev anholdt den 19. april 2022 og anklaget i henhold til artikel 342 i straffeloven for tilrettelæggelse og forberedelse af handlinger, der groft krænker den offentlige orden, eller aktiv deltagelse i sådanne handlinger, hvilket enten førte til anholdelse, frihedsberøvelse i to til fem år eller fængsel i op til fire år; der henviser til, at de anholdte bl.a. er Aljaksandr Jarasjuk, formand for den belarusiske sammenslutning af demokratiske fagforeninger (BKDP), som også er næstformand for Den Internationale Faglige Sammenslutning og medlem af ILO's styrende organ, Sjarhej Antusevitj, næstformand i BKDP, Aleh Padalinskij, BKDP's internationale sekretær, Alena Jaskova, advokat i BKDP, og Mikalaj Sjarakh, formand for den belarusiske frie fagforening;

K. der henviser til, at angrebene på fagforeningsaktivister og -ledere i de seneste to måneder er intensiveret, primært i forhold til mange af dem, der har kæmpet mod Belarus' støtte til den russiske aggressionskrig mod Ukraine samt deres mangeårige støtte til demokrati og opposition mod Lukasjenkaregimet; der henviser til, at det seneste angreb på den uafhængige fagforeningsbevægelse fandt sted den 19. april 2022; der henviser til, at der er foretaget ransagninger på BKDP's kontor og dens tilknyttede forbunds kontorer – den belarusiske frie fagforening, den frie fagforening for metalarbejdere (SPM) og den belarusiske fagforening for radio- og elektronikarbejdere (REP) – i Minsk og i de omkringliggende regioner samt i fagforeningslederes og aktivisters private hjem;

L. der henviser til, at forfølgelsen af uafhængige fagforeninger og fagforeningsledere for nylig har været af systemisk karakter og er eksempler på den igangværende kampagne mod fagforeninger, hvilket Parlamentet også understregede i sin beslutning af 7. oktober 2021;

M. der henviser til, at flere fagforeningsfolk fortsat er varetægtsfængslet, heriblandt formanden og næstformanden for den førende uafhængige fagforeningssammenslutning BKDP, uden at have oplysninger om retsgrundlaget for deres anholdelser og uden adgang til deres advokater, familiemedlemmer eller fagforeningskolleger; der henviser til, at de tilbageholdte personer ikke kan se deres familier eller fagforeningskollegaer, og at deres sikkerhed, sundhed og psykiske velbefindende fortsat giver anledning til stor bekymring;

N. der henviser til, at den uafhængige fagforeningsbevægelse i Belarus har været under alvorligt angreb i mange år; der henviser til, at fagforeningslokaler er under overvågning, at arbejdstagerrettighedsaktivister udsættes for chikane, ulovlige afskedigelser og anholdelser, og at fagforeningsmedlemmer intimideres til at træde tilbage; der henviser til, at lederes og medlemmers private hjem er blevet ransaget, og at nogle fagforeninger for nylig er blevet udpeget af KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti – den belarusiske komité for statssikkerhed) som "ekstremistiske grupper", herunder REP den 7. april 2022;

O. der henviser til, at de belarusiske myndigheder har ophævet den retlige status for organisationerne under den belarusiske uafhængige fagforening (BITU, et medlem af BKDP) på olieraffinaderierne Grodno Azot, Naftan og Mozyr, hvilket yderligere har frataget arbejdstagerne deres repræsentation og beskyttelse; der henviser til, at formanden for den uafhængige fagforening på OJSC Naftan-olieraffinaderiet, Olga Britikova, er blevet dømt for femte gang i træk;

P. der henviser til, at Belarus' uafhængige fagforeningsbevægelse i en lang periode har stået i spidsen for kampen for demokrati og dialog i Belarus; der henviser til, at tilbageholdelsen af fagforeningsledere vil have en indvirkning på udøvelsen af fagforeningsrettigheder i Belarus og en afdæmpende virkning på arbejdstagerne;

Q. der henviser til, at regimet i Minsk til stadighed retsforfølger borgere af politiske grunde, herunder for antikrigsdemonstrationer, og til, at fredelige demonstranter fortsat tilbageholdes, og at der påtvinges vilkårlige tilbageholdelser for at vise hvid-rød-hvide symboler, herunder i private hjem og områder; der henviser til, at omkring 1 200 personer i Belarus i maj 2022 ifølge menneskerettighedscentret Viasna betragtes som politiske fanger; der henviser til, at over 40 000 personer er blevet tilbageholdt siden august 2020, og at der er blevet rejst mere end 5 500 anklager mod belarusiske borgere, mens der ikke er indgivet et eneste anklageskrift mod de personer, der er ansvarlige for eller meddelagtige i de systematiske menneskerettighedskrænkelser;

R. der henviser til, at strafferetlig forfølgelse er en alvorlig form for undertrykkelse og fortsat er vilkårlig og udbredt i Belarus; der henviser til, at retsvæsenet er blevet et effektivt instrument til undertrykkelse af rettigheder og frihedsrettigheder i Belarus, og at dommere er aktivt involveret i undertrykkelse; der henviser til, at opdigtede beviser ikke underkastes en objektiv kritisk evaluering, at udemokratisk lovgivning anvendes blindt, og at tiltalte selektivt idømmes den strengeste straf; der henviser til, at den udbredte straffrihed for menneskerettighedskrænkelser fastholder det belarusiske folks desperate situation;

S. der henviser til, at den undersøgelse, som FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder foretog, viste, at enkeltpersoner blev angrebet og udsat for et konsekvent mønster af unødvendig eller uforholdsmæssig magtanvendelse, anholdelser, tilbageholdelse – herunder isolationsfængsling – tortur eller mishandling, voldtægt og seksuel og kønsbaseret vold, og systematisk nægtelse af retten til en retfærdig rettergang; der henviser til, at tusindvis af belarusere er blevet tvunget til eller på anden måde har følt sig nødsaget til at forlade deres hjemland og søge sikkerhed i udlandet;

T. der henviser til, at en belarusisk domstol den 6. maj 2022 idømte den studerende ved European Humanities University og russisk stataborger, Sofja Sapega, som blev tilbageholdt, efter at flyet på den erhvervsmæssige flyvning, hun tog mellem to hovedstøder i EU, blev tvunget til at lande i Belarus sidste år, seks års fængsel for at tilskynde til socialt had;

U. der henviser til, at Belarus har iværksat den kommercielle drift af det belarusiske kernekraftværk i Astravets uden at efterkomme alle sikkerhedsanbefalingerne i EU's stresstestrapport fra 2018; der henviser til, at den belarusiske side ikke er gennemsigtig og ikke giver pålidelige oplysninger om begivenhederne på kernekraftværket, hvilket bekræfter, at det belarusiske kernekraftværk er usikkert og udgør en alvorlig trussel mod den nukleare sikkerhed for befolkningen i Belarus, nabolandene og hele Europa;

1. bekræfter på ny sin solidaritet med det belarusiske folk, som fortsat kæmper for et suverænt, frit og demokratisk Belarus, og kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og alle personer, der vilkårligt tilbageholdes, anholdes eller idømmes straf af politisk motiverede grunde, og til, at alle anklager mod dem frafaldes, samt til, at de får fuld rehabilitering og økonomisk kompensation for de skader, de har lidt som følge af deres ulovlige tilbageholdelse; kræver, at der sættes en stopper for statslig vold;

2. fordømmer Lukasjenkaregimets systematiske undertrykkelse af civile, som siden det stjålne valg den 9. august 2020 har tvunget tusindvis af belarusere til at flygte fra landet; gentager, at den igangværende systematiske undertrykkelseskampagne og tvangsfordrivelsen af civile udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

3. opfordrer til, at der afholdes nye, frie og retfærdige valg under international observation fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE); minder om, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater ikke anerkendte resultatet af præsidentvalget i 2020 på grund af omfattende forfalskninger og svindel og ikke anerkender Aljaksandr Lukasjenka som Belarus' præsident;

4. minder Belarus om dets forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning og insisterer på behovet for at sikre grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, retsstatsprincippet og et velfungerende uafhængigt retsvæsen i Belarus; opfordrer indtrængende de belarusiske myndigheder til at samarbejde fuldt ud med de relevante internationale organer såsom FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, OSCE og ILO, herunder ved at give uhindret adgang og gennemføre henstillinger, og til at overholde deres forpligtelser i henhold til national ret og folkeretten; insisterer på, at det er nødvendigt at standse al undertrykkelse, forfølgelse, mishandling, seksuel og kønsbaseret vold, tvungne forsvindinger og tortur; opfordrer til, at forskelsbehandlingen af kvinder og sårbare grupper, herunder personer med handicap og LGBTQI-personer, bringes til ophør;

5. beklager dybt, at politisk motiverede retssager holdes bag lukkede døre og uden retfærdig rettergang og dermed er i strid med landets internationale forpligtelser og tilsagn, hvilket resulterer i de barske og uberettigede domme, der er afsagt over oppositionsledere, navnlig Sjarhej Tsіkhanouskі, Mіkola Statkevіtj, Viktar Babaryka, Maryja Kalesnіkava, Maksim Znak, Ihar Losik, Artsjom Sakau, Uladzіmer Tsіkhanovіtj og Dzmіtry Papou; bemærker de umenneskelige forhold i belarusiske tilbageholdelsesfaciliteter, herunder fysiske og psykologiske overgreb, og overfyldte og uhygiejniske celler;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde støtte og beskyttelse til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Belarus, som nu vil stå over for alvorlige anslag, herunder ved at udstede nødvisa, så det bliver muligt at udrejse af Belarus om nødvendigt;

7. opfordrer de belarusiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle fagforeningsledere og -repræsentanter, der er blevet tilbageholdt, og til at frafalde alle anklager mod dem;  kræver, at der sættes en stopper for intimideringen af uafhængige fagforeningsledere og -aktivister og for, at uafhængige fagforeninger i Belarus forhindres i deres virke;  insisterer på, at de belarusiske myndigheder skal fjerne alle hindringer, både af juridisk og praktisk art, for organisationen af og medlemsskabet af uafhængige fagforeninger;  opfordrer de belarusiske myndigheder til at bringe landets lovgivning i overensstemmelse med dets internationale forpligtelser vedrørende arbejdsret, de relevante konklusioner fra ILO's ekspertudvalg om anvendelsen af konventioner og ILO's udvalg om foreningsfrihed og til at samarbejde med ILO om fuld og omgående gennemførelse af henstillingerne fra undersøgelseskommissionen;

8. fordømmer de belarusiske myndigheders nylige anholdelse og tilbageholdelse af fagforeningsledere og repræsentanter samt det angreb, det udgør på både menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i internationale konventioner, herunder ILO's konventioner vedrørende arbejdstagernes ret til at organisere sig og deltage i offentlige tiltag;

9. opfordrer de belarusiske myndigheder til at give klare oplysninger om opholdssted og sundhedssituationen for de tilbageholdte, der er anholdt af politiske grunde, til straks at løslade dem og til at sikre deres adgang til uafhængig domstolsprøvelse;

10. gentager, at retten til at demonstrere og strejke er en grundlæggende rettighed, og opfordrer Belarus til at ophæve alle restriktioner i lovgivning og praksis, der hindrer disse friheder, og til straks at genetablere den retlige status for de uafhængige fagforeninger, som for nylig er blevet frataget denne status i flere selskaber, herunder i olieraffinaderierne Grodno Azot, Naftan og Mozyr, og til at trække klassificeringen af REP som en ekstremistisk organisation tilbage;

11. opfordrer fagforeninger på tværs af medlemsstaterne til yderligere at styrke kontakterne med deres belarusiske modparter, udveksle oplysninger om udviklingen i situationen for fagforeningsaktivister i Belarus og om regimets undertrykkelse, lette samarbejdet og yde dem materiel og psykologisk støtte;

12. opfordrer Kommissionen til at øge kapacitetsopbygningsstøtten til Belarus’ uafhængige fagforeninger, frie medier, civilsamfundet og prodemokratiske aktivister både i Belarus og i eksil;

13. fremhæver, at de belarusiske myndigheders handlinger over for uafhængige fagforeninger udgør en overtrædelse af landets nationale lovgivning og dets internationale forpligtelser; opfordrer ILO til at suspendere medlemskabet af de belarusiske regeringsvenlige fagforeninger, da de hverken repræsenterer arbejdstagernes uafhængige stemme eller beskytter deres rettigheder;

14. understreger den vigtige koordinerende rolle, som BKDP spiller med hensyn til at repræsentere medlemmer af uafhængige belarusiske fagforeninger i nationale og internationale institutioner, og opfordrer de belarusiske myndigheder til at sætte en stopper for deres undertrykkelse og opbygge et samarbejde med demokratiske og uafhængige fagforeninger baseret på social dialog som et middel til at opbygge dialog mellem myndigheder, statslige institutioner, arbejdsgivere og arbejdstagere og civilsamfundet generelt;

15. udtrykker dyb bekymring over de risici, der er forbundet med, at Belarus opgiver sin neutralitet, huser russiske væbnede styrker og gennemfører fælles militærøvelser;  noterer sig Ruslands øgede rolle i Belarus, herunder dets finansielle indflydelse, hvilket rejser alvorlig tvivl om Belarus’ evne til at træffe suveræne beslutninger;

16. er forfærdet over støtten fra Lukasjenkas regime til Ruslands uprovokerede krig i Ukraine, herunder gennem den såkaldte folkeafstemning, der genindfører landets nukleare status, men også ved at tillade bevægelser af tropper og våben, brug af landets luftrum, optankning og oplagring af militær ammunition;

17. fordømmer på det kraftigste det russiske militærs brug af belarusisk territorium;  fordømmer Belarus’ og de belarusiske væbnede styrkers og efterretningstjenesters støtte til Ruslands ulovlige, uberettigede og uprovokerede aggressionskrig mod Ukraine;  mener, at Belarus ligeledes er ansvarlig for angrebet og bærer alle de juridiske konsekvenser, der følger af folkeretten;

18. understreger, at folkeafstemningen om forfatningen den 27. februar 2022, som blev administreret af de illegitime belarusiske myndigheder i en situation med udbredte menneskerettighedskrænkelser, brutal undertrykkelse og bevidst brug af desinformation, ikke kan betragtes som det belarusiske folks legitime demokratiske udtryk for det belarusiske folks vilje eller til at legitimere Aliaksandr Lukashenkas fortsatte illegitime virke som præsident;  opfordrer de belarusiske myndigheder til at gennemføre henstillingerne fra den uafhængige ekspertmission under Moskvamekanismen;

19. fordømmer desinformationskampagner og udbredelsen af Kremls krigspropaganda i Belarus;

20. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at de nødvendige foranstaltninger er på plads for at styrke modstandsdygtigheden over for alle former for udenlandsk indblanding, der kan iværksættes af Lukashenkas regime, herunder, men ikke begrænset til, cyberangreb og desinformation i forbindelse med Ruslands fortsatte aggression mod Ukraine;

21. bemærker med bekymring den fortsatte integration mellem Rusland og Belarus på flere områder, ikke mindst den gradvise militarisering af Belarus og den større region, der udgør en udfordring for sikkerheden og stabiliteten på det europæiske kontinent og navnlig for lande i EU's østlige nabolande, som Rusland allerede er i konflikt med;

22. udtrykker påskønnelse af og støtte til de belarusiske borgere, der gik ud i gaderne og protesterede, og som risikerede deres egen sikkerhed, for at fordømme den krig, som Den Russiske Føderation havde indledt med støtte fra Belarus’ illegitime diktator, og til dem, der udførte sabotageoperationer for at forhindre og forstyrre russisk militær logistik på Belarus’ territorium;

23. beklager, at Belarus i øjeblikket er det eneste land i Europa, der stadig håndhæver dødsstraf, og har udvidet mulighederne for at anvende den; fordømmer ændringen af den belarusiske straffelov, der indfører dødsstraf for "forsøg på terrorhandlinger"; mener, at det let kan misbruges af regimet til at likvidere sine politiske modstandere; minder om, at mange politiske fanger er blevet anklaget eller allerede er blevet idømt lange fængselsstraffe i henhold til bestemmelserne om terrorisme i den belarusiske straffelov;  opfordrer de belarusiske myndigheder til omgående at afskaffe dødsstraffen permanent;

24. understreger betydningen af at imødegå de trusler mod den nukleare sikkerhed, som det belarusiske kernekraftværk i Astravjets udgør; insisterer på, at Belarus skal engagere sig i spørgsmålet om den nukleare sikkerhed i det belarusiske kernekraftværk i fuld åbenhed og forpligte sig til fuld gennemførelse af anbefalingerne i den peerevaluering, som Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder har foretaget af kraftværket; støtter, indtil dette er tilfældet, forbuddet mod import af energi fra det belarusiske kernekraftværk til EU-markedet og går ind for, at denne position skal afspejles i EU's CO2-grænsetilpasningsmekanisme; opfordrer til, at der indføres effektive sikkerhedsforanstaltninger mod direkte eller indirekte salg til EU's markeder af belarusisk elektricitet produceret på atomkraftværket i Astravjets, samt at der sættes en stopper for EU-medlemsstaternes investeringer i energiinfrastrukturprojekter i Belarus;

25. glæder sig over Kommissionens forslag til en sjette sanktionspakke mod Rusland og Belarus og opfordrer Rådet til at sikre en omfattende og hurtig gennemførelse heraf; opfordrer til, at alle sanktioner mod Rusland nøje gentages mod Belarus og gennemføres på passende vis, herunder i alle fremtidige sanktionsrunder;

26. understreger, at der er behov for en omfattende undersøgelse af de forbrydelser, som Lukashenkas regime har begået over for befolkningen i Belarus; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at anvende princippet om universel jurisdiktion og forberede retssager mod belarusiske embedsmænd, der er ansvarlige for eller meddelagtige i vold og undertrykkelse, herunder Aliaksandr Lukashenka;

27. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med internationale partnere som OSCE's Moskvamekanisme og FN's Menneskerettighedsråd samt menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet på stedet, for at sikre overvågning og dokumentation af og rapportering om menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarsstillelse og retfærdighed for ofrene;

28. opfordrer EU-institutionerne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i internationale institutioner og procedurer og ved Den Internationale Straffedomstol eller andre relevante internationale domstole for at støtte efterforskningen og retsforfølgningen i forbindelse med den russiske aggressionskrig mod Ukraine af de handlinger, der udføres af de politisk ansvarlige i Belarus, navnlig Aliaksandr Lukashenka, som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

29. roser det systematiske og konsekvente arbejde, som belarusiske demokratiske kræfter udfører i Belarus og i eksil, navnlig den demokratiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, koordinationsrådet og den nationale krisestyring; gentager det presserende behov for at opretholde og udvide kontakterne og samarbejdet med disse kræfter;  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte den demokratiske politiske opposition i Belarus ved at yde den nødvendige hjælp til at styrke deres kapacitet;

30. beklager, at medlemsstaterne ikke handlede på en fælles koordineret måde, da de tilbagekaldte deres diplomatiske repræsentationer fra Belarus;

31. opfordrer indtrængende Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og EU's medlemsstater til at øge den direkte støtte til den belarusiske opposition, civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, fagforeningsrepræsentanter og uafhængige medieorganisationer i og uden for Belarus; understreger betydningen af at opretholde forbindelserne med disse personer, overvåge situationen og retssager mod individuelle politiske fanger på stedet, lempe visumkravene, forbedre asylprocedurerne og sørge for midlertidig indkvartering i EU's medlemsstater for dem, der søger tilflugt fra Belarus; forpligter sig til at intensivere sine egne demokratistøtteaktiviteter; gentager sin opfordring til et målrettet EU-bistandsprogram for at hjælpe civilsamfundet, uafhængige medier, den akademiske verden, herunder gennem løbende bistand til European Humanities University, som en uddannelsesbase for belarusiske studerende og den belarusiske opposition i eksil samt ofre for politisk undertrykkelse og politivold og dem, der flygter fra det undertrykkende regime;

32. støtter forberedelserne til en EU-ledet international donorkonference for at bistå Belarus’ demokratiske kræfter;  opfordrer EU til at samarbejde på operationelt plan med repræsentanter for de demokratiske kræfter i Belarus med henblik på at afslutte arbejdet med vedtagelsen af en køreplan med henblik på gennemførelsen af den økonomiske pakke og investeringspakke på 3 mia. EUR, som Kommissionen allerede har planlagt som et middel til at indfri det belarusiske folks demokratiske forhåbninger; opfordrer til politisk dialog mellem EU og Hvideruslands demokratiske kræfter med henblik på at søge en fælles vision for den nævnte støtteplan; fremhæver behovet for en omfattende offentlig debat med henblik på at opbygge offentlig støtte til et betydeligt engagement fra EU's side;

33. gentager betydningen af etableringen af Belarus' folkeambassader på verdensplan og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at yde yderligere støtte til beskyttelse af de belarusiske borgeres rettigheder og interesser i udlandet og et demokratisk Belarus' interesser, f.eks. ved at undersøge mulighederne for at finansiere Belarus' folkeambassader;

34. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres samarbejde om grænseforvaltning, bekæmpelse af menneskehandel og andre sikkerhedsmæssige udfordringer, som det belarusiske regime har skabt eller forværret;

35. opfordrer Kommissionen, Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til fortsat at rejse spørgsmålet om situationen i Belarus i alle relevante europæiske og internationale organisationer, navnlig OSCE, FN og dets specialiserede organer og ILO, med henblik på at styrke den internationale kontrol med krænkelserne af menneskerettighederne, styrke den internationale indsats over for situationen i Belarus og overvinde Ruslands og andre landes hindringer for en sådan indsats;

36. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at afholde regelmæssige topmøder med højtstående repræsentanter for Belarus’ demokratiske kræfter; mener, at dette vil være befordrende for vedtagelsen af fælles politiske retningslinjer for fremtiden for EU's forbindelser med et demokratisk Belarus;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, myndighederne i Republikken Belarus og repræsentanterne for den belarusiske demokratiske opposition.

 

Seneste opdatering: 18. maj 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik