Gemensamt förslag till resolution - RC-B9-0300/2022Gemensamt förslag till resolution
RC-B9-0300/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien

8.6.2022 - (2022/2702(RSP))

i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9‑0300/2022 (Verts/ALE)
B9‑0302/2022 (S&D)
B9‑0303/2022 (ECR)
B9‑0304/2022 (PPE)
B9‑0309/2022 (Renew)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler‑Lima, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Antonio López‑Istúriz White, Paulo Rangel, Traian Băsescu, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Vangelis Meimarakis, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Christian Sagartz, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Sara Skyttedal, Romana Tomc, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Eugen Tomac, Peter Pollák
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Sven Mikser, Isabel Santos
för S&D-gruppen
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
för Renew-gruppen
Markéta Gregorová
för Verts/ALE-gruppen
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk
för ECR-gruppen


Förfarande : 2022/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B9-0300/2022
Ingivna texter :
RC-B9-0300/2022
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien

(2022/2702(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, särskilt den av den 16 september 2020 om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien[1],

 med beaktande av det besök som OSSE:s representant för mediefrihet nyligen gjorde i Georgien den 28–29 april 2022,

 med beaktande av den överenskommelse som nåddes mellan de georgiska politiska krafterna den 19 april 2021, som medlades fram av Europeiska rådets ordförande,

 med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som till fullo trädde i kraft den 1 juli 2016[2],

 med beaktande av det internationella pressfrihetsindexet för 2021 och 2022 från Reportrar utan gränser,

 med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Georgien och EU åtog sig, i det associeringsavtal som har varit i kraft sedan den 1 juli 2016, att utveckla en politisk dialog i syfte att stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och goda styrelseformer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet mediefrihet.

B. Georgien lämnade in en ansökan om EU-medlemskap den 3 mars, varmed man gav uttryck för det georgiska folkets europeiska strävanden, som i hög grad stöds av allmänheten och hela det politiska spektrumet, inbegripet oppositionen.

C. Yttrandefrihet, mediefrihet och journalisters säkerhet är väsentliga inslag i en dynamisk demokrati, och myndigheternas skydd av dem är en viktig indikator för befästandet av demokratin. Pluralistiska, fria och oberoende medier är en grundläggande hörnsten i demokratin och en av de viktigaste pelarna i kampen mot desinformation.

D. I överenskommelsen av den 19 april, som medlades fram av Europeiska rådets ordförande Charles Michel, underströks behovet av att ta itu med uppfattningen om politiserad rättvisa, bland annat genom att anta och genomföra en ambitiös reform av rättsväsendet för att öka rättsväsendets oberoende, transparens och ansvarsskyldighet.

E. Den 5 juli 2021 attackerades över 50 journalister, medierepresentanter och fredliga demonstranter våldsamt av främst högerextrema aktivister när de bevakade prideparaden för värdighet i Tbilisi, som man i slutändan tvingades ställas in. Alexander Lashkarava, kameraman för TV Pirveli, dog kort efter detta angrepp till följd av sina skador.

F. Efter att ha förbättrats under flera år har medieklimatet i Georgien snabbt försämrats under de senaste åren, och ett rekordstort antal våldsamma fysiska angrepp mot journalister har ägt rum i Georgien sedan det omfattande våldet mot prideparaden i Tbilisi den 5 juli 2021, vilket har lett till att flera internationella organisationer som försvarar mediefriheten har uttryckt oro och till en betydande nedgradering av Georgien i det internationella pressfrihetsindexet (från 71,36 poäng och plats 60 av 180 under 2021 till 59,9 poäng och plats 89 av 180 under 2022).

G. Antalet verbala angrepp mot journalister och antalet förtalsstämningar, inbegripet de som inletts av regeringstjänstemän och enskilda personer med koppling till det styrande partiet, mot kritiska medierepresentanter och medieföretag har ökat. Transparency International Georgia har noterat att ändringen av rättspraxisen innebär att bevisbördan läggs på journalister, trots en otvetydig bestämmelse som anger motsatsen i den georgiska lagstiftningen. Journalister, särskilt från mediekanaler som är kritiska mot regeringen, har svårt att få tillgång till information som bör vara allmänt tillgänglig.

H. Utredningarna har kännetecknats av en brist på transparens och effektivitet, vilket har lett till ett brett intryck av straffrihet för dem som har gjort sig skyldiga till brott mot journalister.

I. Den 4 april 2022 dömde stadsdomstolen i Tbilisi sex personer till fem års fängelse för attacken mot två kameramän och en journalist under de våldsamma attackerna mot prideparaden i Tbilisi den 5 juli 2022.

J. Den 16 maj 2022 dömdes Nika Gvaramia, direktör för tv-kanalen Mtavari, till tre och ett halvt års fängelse i enlighet med artikel 220 i strafflagen för tvivelaktiga anklagelser om penningtvätt, mutor och dokumentförfalskning med anknytning till hans tidigare verksamhet som direktör för tv-kanalen Rustavi 2, en dom som i Georgien allmänt har uppfattats som ett försök att tysta en röst som är kritisk mot den nuvarande regeringen. Georgiens offentliga försvarare gjorde en negativ bedömning av detta fall redan 2019.

K. Selektiva utredningar och åtal mot dem som opponerar sig mot den nuvarande regeringen undergräver allmänhetens förtroende inte bara för de rättsliga institutionerna utan även för regeringen själv, samtidigt som upprepningen av liknande fall mot medieägare med koppling till oppositionen undergräver insatserna för att öka rättsväsendets oberoende.

L. Den före detta presidenten, Mikheil Saakasjvili, vars hälsa ständigt har försämrats, har slutligen förflyttats till ett civilt sjukhus till följd av yttranden från oberoende läkare om att hans tillstånd annars inte skulle förbättras.

M. Reformen av lagen om elektronisk kommunikation ger den georgiska nationella kommunikationskommissionen (GNCC) rätt att utse särskilda förvaltare vid de telekommunikationsföretag som verkställer GNCC:s beslut.

N. Domstolsförfaranden har inletts mot ägare av andra viktiga kritiska medier eller deras nära familjemedlemmar, nämligen David Kezerashvili från Formula TV och Vakhtang Tsereteli, grundare av den oberoende stationen TV Pirveli. I januari 2022 ansåg stadsdomstolen i Tbilisi att grundarna av TBC Bank och det politiska partiet Lelo för Georgien, Mamuka Khazaradze och Badri Japaridze, samt Avtandil Tsereteli, Vakhtang Tseretelis far, gjort sig skyldiga till bedrägeri och dömde dem till sju års fängelse. Deras straff omvandlades dock eftersom preskriptionstiderna för bedrägeri hade löpt ut.

O. Georgien har upplevt en kraftig ökning av rysk desinformation och EU-fientlig propaganda under de senaste åren, särskilt sedan den ryska invasionen av Ukraina, som särskilt har avsett kvinnor, hbtqi+-personer, människorättsaktivister och etniska minoriteter.

P. Det har bekräftats att många journalister fanns bland de georgiska medborgare vars samtal hade spelats in, vilket framgår av avslöjandena om utbredd olaglig avlyssning i september 2021.

Q. Utredningarna av fallet med den azerbajdzjanska journalisten Afgan Mukhtarli, som kidnappades i Georgien i maj 2017 och olagligen transporterades över gränsen till Azerbajdzjan för att ställas inför rätta i Baku, enligt uppgift i samverkan med georgiska säkerhetstjänstemän, har ännu inte lett till några konkreta resultat.

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den betydande försämringen av mediesituationen och säkerheten för journalister i Georgien under de senaste åren, trots Georgiens solida rättsliga ramverk för att garantera yttrandefrihet och mediefrihet.

2. Europaparlamentet fördömer det ökande antalet fall av skrämseltaktik, hot och våld mot journalister och förföljelser av journalister, inbegripet ett ökande antal brottsutredningar gällande mediearbetare och medieägare. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att grundligt utreda alla fall av våld och att åtala dem som är ansvariga för att uppvigla till och utföra våldsamma attacker mot journalister och andra mediearbetare, vilket skulle undanröja intrycket av straffrihet för sådana brott. Parlamentet uppmanar Georgien att begränsa användningen av strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande som riktar sig mot människorättsförsvarare och medierepresentanter, som syftar till att hindra deras kritiska och oberoende arbete.

3. Europaparlamentet uppmanar Georgien att säkerställa mediefrihet, vilket bör inbegripa redaktionellt oberoende, transparent medieägande och pluralistisk, opartisk och icke-diskriminerande bevakning av politiska åsikter i planeringen av privata och i synnerhet offentliga programföretag, särskilt under valkampanjer. Parlamentet uppmanar Georgien att garantera obehindrad tillgång till information som ska vara allmänt tillgänglig och att säkerställa säkerhet, skydd och ökat inflytande för journalister och andra mediearbetare.

4. Europaparlamentet fördömer domen mot Nika Gvaramia, direktör för den största oppositionsvänliga tv-kanalen Mtavari, den 16 maj 2022, som har belyst den ihållande misstron mot Georgiens rättssystem. Parlamentet stöder Reportrar utan gränsers krav på en översyn av domen mot Nika Gvaramia. Parlamentet betonar än en gång det akuta behovet av att regeringen verkligen främjar reformen av rättsväsendet genom en bred och inkluderande process över partigränserna i syfte att öka rättsväsendets oberoende och opartiskhet, i linje med de åtaganden som gjorts som en associerad partner till EU.

5. Europaparlamentet uppmanar alla företrädare för den georgiska regeringen att avstå från aggressiv retorik och diskriminerande behandling av medierepresentanter i Georgien och att förespråka en tolerant strategi som respekterar de mänskliga rättigheterna i sina offentliga uttalanden.

6. Europaparlamentet fördömer skarpt den ihållande bristen på omsorgsfulla utredningar eller åtal av de ansvariga för våldet mot journalister och fredliga demonstranter vid prideparaden i Tbilisi den 5 juli 2021. Parlamentet insisterar på att straffrihet för förövare av sådana handlingar inte under några omständigheter kan tolereras, eftersom de strider mot både Georgiens nationella lagstiftning och internationella och europeiska åtaganden, och efterlyser effektiva utredningar av händelserna den 5 juli 2021. Parlamentet fördömer den fortsatta diskrimineringen av hbtqi+-personer. Parlamentet uppmanar med kraft de georgiska myndigheterna att fullt ut genomföra lagstiftningen om mänskliga rättigheter och antidiskriminering i praktiken.

7. Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att genomföra effektiva utredningar av avlyssningsskandalen och att inrätta lämpliga mekanismer för demokratisk tillsyn av statliga institutioners övervakning och datainsamling.

8. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera en säker och gynnsam arbetsmiljö för journalister, mediearbetare och medieföretag, både i lagstiftning och i praktiken, inbegripet för de journalister som söker skydd från Ryssland, Belarus och andra auktoritära regimer. Parlamentet uppmuntrar därför Georgien att använda sig av internationellt samarbete för att förbättra mediemiljön och relevant lagstiftning i linje med bästa internationella praxis.

9. Europaparlamentet lovordar Nino Lomjaria, Georgiens offentliga försvarare, för hennes insatser för att skydda mediefriheten, trots regelbundna angrepp från regeringens sida.

10. Europaparlamentet noterar det mångsidiga och pluralistiska medielandskapet i Georgien, men beklagar de extremt spända förbindelserna mellan det styrande partiet och kritiska medier samt mellan oppositionspartierna och regeringsvänliga medier. Parlamentet beklagar djupt polariseringen av medielandskapet, vilket återspeglar den ökande och skadliga polariseringen av det politiska landskapet.

11. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de georgiska myndigheterna att avstå från att ingripa i mediefriheten eller driva politiskt motiverade rättsliga mål mot medieägare eller medieföreträdare.

12. Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att frige före detta presidenten, Michail Saakasjvili, från fängelset av humanitära skäl så att han kan få ordentlig medicinsk behandling utomlands.

13. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den stadiga ökningen av rysk desinformation och informationsmanipulation i Georgien, i samband med den ryska invasionen av Ukraina, och uppmanar med kraft Georgiens regering att utveckla utbildningsprogram för mediekompetens för sina medborgare, att stödja det civila samhället i skapandet av mekanismer för faktagranskning och att vidta aktiva åtgärder för att förhindra desinformationskampanjer från utländska eller inhemska aktörer mot landet, utsatta grupper eller personer, såsom personer som lever i etniska minoritetssamhällen eller konfliktdrabbade områden, och politiska partier.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla georgiska politiska aktörer att avstå från att utnyttja ryska desinformationsförsök för att attackera sina respektive politiska motståndare, eftersom detta endast bidrar till ytterligare spridning av desinformation och äventyrar den sociala sammanhållningen och demokratin.

15. Europaparlamentet uppmuntrar Georgien att på bästa sätt utnyttja alla instrument och initiativ som syftar till att stärka motståndskraften inom ramen för det östliga partnerskapet, och uppmanar kommissionen och EU:s medlemsstater att ge politiskt, tekniskt och ekonomiskt stöd till oberoende medier och det civila samhället i Georgien.

16. Europaparlamentet välkomnar Georgiens deltagande i programmet Kreativa Europa 2021–2027. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja åtgärder för att övervaka och bedöma risker för mediepluralism och mediefrihet, försvara hotade journalister och underlätta omvandlingen och konkurrenskraften inom nyhetsmediesektorn i Georgien.

17. Europaparlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att beslutsamt upprätthålla de högsta standarderna för demokrati, rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende, rättvisa rättegångar och grundläggande friheter, inbegripet på området för mediefrihet, och därmed otvetydigt visa sin politiska beslutsamhet att förverkliga det georgiska folkets ambitiösa europeiska strävanden, vilket landets ansökan om EU-medlemskap den 3 mars 2022 vittnar om. Parlamentet är övertygat om att det georgiska folkets legitima strävanden förtjänar att uppfyllas och uppmanar därför EU-institutionerna att arbeta för att Georgien ska beviljas status som kandidatland, i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, på grundval av meriter och på villkor att de georgiska myndigheterna uppfyller alla kriterier.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Georgiens president, regering och parlament.

 

 

Senaste uppdatering: 8 juni 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy