Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0388/2022Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0388/2022

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αναγκαστικής απέλασης Ουκρανών πολιτών και της αναγκαστικής υιοθεσίας παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία

14.9.2022 - (2022/2825(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0388/2022 (Verts/ALE)
B9‑0390/2022 (S&D)
B9‑0399/2022 (Renew)
B9‑0402/2022 (ECR)
B9‑0407/2022 (PPE)

Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Ewa Kopacz, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Rasa Juknevičienė, Tomáš Zdechovský, Radosław Sikorski, David McAllister, Magdalena Adamowicz, Sara Skyttedal, Antonio López‑Istúriz White, Tom Vandenkendelaere, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Benoît Lutgen, Vladimír Bilčík, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Loránt Vincze, Miriam Lexmann, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Arba Kokalari, Janina Ochojska, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Traian Băsescu
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Juozas Olekas
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Viola von Cramon‑Taubadel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz‑Wolski, Alexandr Vondra, Ladislav Ilčić, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Roberts Zīle, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo, Carlo Fidanza


Διαδικασία : 2022/2825(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0388/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0388/2022
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αναγκαστικής απέλασης Ουκρανών πολιτών και της αναγκαστικής υιοθεσίας παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία

(2022/2825(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία και τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου[1], της 5ης Μαΐου[2] και της 19ης Μαΐου[3] 2022,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Χάγης,

 έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, και τα συνημμένα σε αυτήν πρωτόκολλα,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2022 σχετικά με την Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της 13ης Απριλίου 2022 και της 14ης Ιουλίου 2022, σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουκρανικού Κοινοβουλίου,

 έχοντας υπόψη τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό και την απέλαση Ουκρανών πολιτών, καθώς και τις αναγκαστικές υιοθεσίες παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «We Had No Choice: Filtration and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia» (Δεν είχαμε επιλογή: διαλογή και το έγκλημα της βίαιης μεταφοράς Ουκρανών αμάχων στη Ρωσία), της 1ης Σεπτεμβρίου 2022,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ξεκίνησε πάλι επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει διαπράξει μαζικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου από την αρχή της ολοκληρωτικής εισβολής της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων μαζικών δολοφονιών αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου, βασανιστηρίων, σεξουαλικής βίας, βίαιων εξαφανίσεων, αναγκαστικών εκτοπίσεων, λεηλασίας και παρεμπόδισης της εκκένωσης και ανθρωπιστικών αποστολών, οι οποίες απαγορεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου και πρέπει να διώκονται·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαμεσολαβητής) εκτιμά ότι, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν απελαθεί βίαια στη Ρωσική Ομοσπονδία, συχνά μέχρι το πιο ανατολικό τμήμα της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες πηγές δείχνουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι υποτιμημένοι, με τις υψηλότερες εκτιμήσεις να ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια, και ότι οι αριθμοί αυξάνονται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαστικές εκτοπίσεις από την Ουκρανία, με τη βοήθεια των αποκαλούμενων «στρατοπέδων διαλογής», παρουσιάζουν ισχυρούς ιστορικούς παραλληλισμούς με τις αναγκαστικές μαζικές σοβιετικές εκτοπίσεις και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης Γκουλάγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική μεταφορά συνιστά έγκλημα πολέμου και δυνητικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλης κλίμακας αναγκαστική απέλαση Ουκρανών αμάχων στη Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ ως μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διέπραξε η Ρωσική Ομοσπονδία στον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) επαλήθευσε την ύπαρξη της λεγόμενης «διαλογής», η οποία περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας, υποχρεωτικό, κατασταλτικό και καταχρηστικό έλεγχο ασφαλείας, ο οποίος έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος Ουκρανών πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ουκρανοί άμαχοι ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν καθώς περίμεναν να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία κυμαινόταν από λίγες ώρες έως σχεδόν έναν μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της «διαλογής», οι Ουκρανοί πολίτες υποβάλλονται σε λεπτομερείς ανακρίσεις, σωματική έρευνα, μερικές φορές με εξαναγκασμό, και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, οι γυναίκες και τα κορίτσια της Ουκρανίας διατρέχουν κίνδυνο σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία «διαλογής» είναι συστηματική και αντιπροσωπεύει μια μαζική παράνομη συλλογή δεδομένων, παρέχοντας στις ρωσικές αρχές τεράστιο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους Ουκρανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών τους δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σαφή παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και θα μπορούσε να θέσει τα θιγόμενα άτομα σε κίνδυνο να στοχοποιηθούν μελλοντικά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι ρωσικές αρχές κατάσχουν συχνά ουκρανικά διαβατήρια και εξαναγκάζουν τους Ουκρανούς να υπογράψουν συμφωνίες για να παραμείνουν στη Ρωσία, παρεμποδίζοντας την ικανότητά τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, σε μια προφανή προσπάθεια αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης της Ουκρανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις αναγκαστικές εκτοπίσεις και τις υιοθεσίες, η Ρωσία, στο πλαίσιο της γεωπολιτικής της αντίληψης του «Russkij mir» («ρωσικός κόσμος») στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, πραγματοποιεί επιταχυνόμενη ρωσοποίηση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ουκρανοί πολίτες που αποτυγχάνουν στη διαδικασία «διαλογής» κρατούνται και μεταφέρονται σε ρωσικά κέντρα κράτησης και σωφρονιστικές αποικίες, και κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, ή εξαφανίζονται διά της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η OHCHR έχει τεκμηριώσει αξιόπιστες αναφορές για τον χωρισμό παιδιών από τις οικογένειές τους όταν ο ενήλικος συνοδός δεν πέρασε τη διαδικασία «διαλογής»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση, καθώς και να εξαφανιστούν και να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως όταν μετακινούνται πέραν των συνόρων, καθώς και ότι ιδίως τα κορίτσια διατρέχουν κίνδυνο έμφυλης βίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ουκρανός Διαμεσολαβητής, στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, ισχυρίστηκε ότι περισσότερα από 200 000 παιδιά είχαν ήδη οδηγηθεί διά της βίας στη Ρωσική Ομοσπονδία με σκοπό να καταστούν διαθέσιμα για υιοθεσία από ρωσικές οικογένειες, καθώς και ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις συνθήκες της αναγκαστικής απέλασης 7 000 παιδιών από την Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές προβαίνουν σκοπίμως στον διαχωρισμό των παιδιών της Ουκρανίας από τους γονείς τους και στην απαγωγή άλλων από ορφανοτροφεία, άλλα ιδρύματα και νοσοκομεία παιδιών πριν τα οδηγήσουν προς υιοθεσία εντός της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δράση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι συστηματικής και μεγάλης κλίμακας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων αδικημάτων, την εξάλειψη του προσωπικού ιστορικού των εκτοπισθέντων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει την πύλη «Παιδιά του πολέμου» που επιτρέπει στους γονείς χαμένων, εκτοπισμένων και απελαθέντων παιδιών να μοιράζονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη στιγμή που τα παιδιά βρίσκονται στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη ή στην ίδια τη Ρωσία, η διαδικασία αποχώρησης ή επανένωσης με τους κηδεμόνες τους είναι απίστευτα πολύπλοκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς επίσημες διαδικασίες για την επιστροφή στην Ουκρανία των παιδιών από την Ουκρανία ή για την επανένωση με τους κηδεμόνες και τους φροντιστές τους, η διαδικασία αφορά σε μεγάλο βαθμό άτομα με την υποστήριξη τοπικών εθελοντών, ΜΚΟ και παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 και 30 Μαΐου 2022 ο Πρόεδρος Vladimir Putin υπέγραψε διατάγματα για την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης ρωσικής ιθαγένειας σε Ουκρανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών χωρίς γονική μέριμνα, καθώς και για την υιοθεσία παιδιών από την Ουκρανία από ρωσικές οικογένειες, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την επιστροφή τους στην Ουκρανία και διευκολύνει τη διαδικασία αναγκαστικής αφομοίωσης παιδιών από την Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες παιδιά από την Ουκρανία έχουν έκτοτε λάβει τη ρωσική ιθαγένεια και έχουν σταλεί σε νέους γονείς στις διάφορες περιοχές της Ρωσίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει κατηγορηματικά την απέλαση εντός κατεχόμενου εδάφους ή από κατεχόμενο έδαφος στο έδαφος της δύναμης κατοχής, γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης και έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο και πρακτική απαγορεύουν την υιοθεσία κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία ενέκρινε μορατόριουμ για τις διακρατικές υιοθεσίες στις αρχές του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης απαγορεύουν στις δυνάμεις κατοχής να αλλάζουν το προσωπικό καθεστώς των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειάς τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας, η αναγκαστική μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα, με σκοπό την ολική ή μερική καταστροφή μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, συνιστά γενοκτονία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες φαίνεται να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να παγιδευτούν στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές ή στη Ρωσία, καθώς συχνά τοποθετούνται παρά τη θέλησή τους σε εγκαταστάσεις όπως οι οίκοι ευγηρίας που βρίσκονται στη Ρωσία ή στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι κλειστά ιδρύματα και ότι η τοποθέτηση ευάλωτων ατόμων εκεί υπονομεύει ριζικά το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ουκρανοί πολίτες που βρίσκονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, όπως η έλλειψη μέσων διαβίωσης, η αδυναμία ανταλλαγής ουκρανικών γρίβνα ή ανάληψης κεφαλαίων με τραπεζικές κάρτες, η έλλειψη ενδυμάτων και ειδών υγιεινής και η αδυναμία επικοινωνίας με συγγενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι Ουκρανοί άμαχοι μετεγκαθίστανται διά της βίας σε οικονομικά καταπιεσμένες ή απομονωμένες περιοχές της Ρωσίας, συχνά στη Σιβηρία, και δεν διαθέτουν κανένα μέσο επιστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διέλευση από τη Ρωσία, επειδή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς τα άφησαν στην Ουκρανία στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο ή αυτά έχουν κατασχεθεί από τις ρωσικές αρχές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαστρεβλωμένο αφήγημα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκεται στη ρίζα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου που δικαιολογεί τον τρέχοντα επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

1. καταδικάζει απερίφραστα τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και την ενεργή εμπλοκή της Λευκορωσίας σε αυτόν τον πόλεμο, και ζητεί από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Ουκρανίας· εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας, υποστηρίζει πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος αυτός συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

2. καταδικάζει απερίφραστα τις καταγγελλόμενες φρικαλεότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, των δυνάμεων που ενεργούν για λογαριασμό τους και των διαφόρων αρχών κατοχής, ιδίως την αναγκαστική απέλαση Ουκρανών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στη Ρωσία, καθώς και τις αποτρόπαιες πρακτικές της Ρωσίας στα λεγόμενα «στρατόπεδα διαλογής», όπου οι οικογένειες είναι χωρισμένες και εκείνοι που θεωρούνται «αναξιόπιστοι» εξαφανίζονται·

3. καλεί τη Ρωσία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει αμέσως την αναγκαστική απέλαση και την αναγκαστική μεταφορά Ουκρανών αμάχων στη Ρωσία και τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, όλες τις αναγκαστικές μεταφορές παιδιών στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη και τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και τυχόν διακρατικές υιοθεσίες παιδιών που μεταφέρονται από ολόκληρο το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας· καλεί τη Ρωσία να καταργήσει όλη τη νομοθεσία που διευκολύνει την υιοθεσία παιδιών από την Ουκρανία·

4. τονίζει την ανάγκη οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα στρατόπεδα διαλογής και σε άλλους τόπους όπου βρίσκονται Ουκρανοί πολίτες μετά τη μεταφορά τους στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, να παρακολουθούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις και να βοηθούν τόσο τους Ουκρανούς πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στο έδαφος της Ουκρανίας να το πράξουν, όσο και τους Ουκρανούς πολίτες που επιθυμούν να μεταβούν σε τρίτη χώρα για να ζητήσουν άσυλο και να αιτηθούν καθεστώς πρόσφυγα και/ή οικογενειακή επανένωση χωρίς να περάσουν από την Ουκρανία·

5. απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να παράσχει αμέσως πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα, τον τόπο στον οποίο βρίσκονται και την ευημερία όλων των Ουκρανών που κρατούνται ή έχουν απελαθεί, καθώς και να επιτρέψει και να καταστήσει δυνατή την ασφαλή επιστροφή όλων των Ουκρανών αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ιδίως εκείνων που έχουν απελαθεί βίαια στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει επί του παρόντος η Ρωσική Ομοσπονδία, με τη δημιουργία ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και ταξιδιών·

6. καλεί όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να πιέσουν τη Ρωσία να σεβαστεί την απαγόρευση των βίαιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του εξαναγκασμού των αμάχων να εγκαταλείψουν ανεπιθύμητους προορισμούς, καθώς και να διευκολύνει την ασφαλή διέλευση των αμάχων προς προορισμό της επιλογής τους, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

7. απαιτεί από τη Ρωσία να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της και να σταματήσει τις συστηματικές επιχειρήσεις διαλογής, να σταματήσει όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες συλλογής και διατήρησης βιομετρικών δεδομένων, να διαγράψει τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί παράνομα και να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να αναχωρήσουν ασφαλείς και υπό διεθνή εποπτεία για εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία·

8. τονίζει ότι τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους κατά τη διάρκεια πολέμου ή ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να θεωρηθούν ορφανά και πρέπει να τους επιτραπεί και να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν και να επανενωθούν αμέσως με τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους·

9. καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να χορηγήσουν αμέσως σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η UNICEF, πρόσβαση σε όλα τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν απελαθεί βίαια στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη και τη Ρωσία· καλεί τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, καθώς και να τα προστατεύσουν από τους κινδύνους που προκύπτουν από τον πόλεμο και τις συνέπειές του·

10. ζητεί την άμεση δημιουργία μιας δέσμης μέτρων της ΕΕ για την προστασία των παιδιών με σκοπό την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των νέων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία θα συνεπαγόταν ασφαλή διέλευση, προστασία από τη βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και βοήθεια έκτακτης ανάγκης, προσπάθειες οικογενειακής επανένωσης και μακροπρόθεσμη στήριξη της αποκατάστασης·

11. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη να θίξουν τη δυσχερή θέση των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, στις δημόσιες δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τις βίαιες μεταφορές, καθώς και να στηρίξουν τους ακτιβιστές και τις ΜΚΟ επιτόπου που προσπαθούν να τους φροντίσουν και να διευκολύνουν την ασφαλή επιστροφή τους·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις ουκρανικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την τεκμηρίωση των γεγονότων της αναγκαστικής μεταγωγής (τον αριθμό και την ταυτότητα των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, τον τόπο στον οποίο βρίσκονται άτομα που απέτυχαν στη διαδικασία διαλογής, τις συνθήκες διαμονής τους στη Ρωσία κ.λπ.), μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό του τόπου στον οποίο βρίσκονται, για τον επαναπατρισμό ιδίως των αγνοούμενων παιδιών και για τη συνδρομή στην οικογενειακή επανένωση και τον εντοπισμό της οικογένειας· τονίζει την ανάγκη συλλογής πληροφοριών, όπως τα ονόματα των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαλογής, ο εξαναγκασμός τους ή η μεταφορά τους στη Ρωσία·

13. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν μέσω των διπλωματικών αποστολών τους στη Ρωσία την έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων που θα επιτρέπουν στους ουκρανούς πολίτες που έχουν παγιδευτεί στη Ρωσία χωρίς την ταυτότητά τους ή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα να εγκαταλείπουν τη χώρα εάν το επιθυμούν και να τους παρέχουν προσωρινό καταφύγιο στην ΕΕ, εάν χρειάζεται·

14. καταδικάζει απερίφραστα τα ρωσικά προεδρικά διατάγματα της 25ης Μαΐου και της 30ής Μαΐου 2022·

15. καλεί τη Ρωσία να εγκαταλείψει την πολιτική χορήγησης διαβατηρίων και να επιτρέψει στους Ουκρανούς να διατηρούν τα πρωτότυπα έγγραφα ταυτότητάς τους·

16. επιμένει ότι οι δράστες εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και οι δράστες πιθανής γενοκτονίας ή όσοι δρουν με γενοκτόνο πρόθεση, καθώς και υπεύθυνοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί ηγέτες, πρέπει να λογοδοτήσουν· σημειώνει ότι η αναγκαστική μετεγκατάσταση και απέλαση παιδιών από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από ιδρύματα, στη Ρωσική Ομοσπονδία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη και η αναγκαστική υιοθέτησή τους από ρωσικές οικογένειες παραβιάζει το ουκρανικό και το διεθνές δίκαιο, ιδίως το άρθρο ΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες των ουκρανικών και διεθνών αρχών να συλλέξουν, να τεκμηριώσουν και να διατηρήσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

17. καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών εκτοπίσεων, και καλεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις νόμιμες διεθνείς και εθνικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας, και να διερευνήσουν τα καταγγελλόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, με σκοπό να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες ενώπιον δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων βίαιων μετακινήσεων, αναγκαστικών υιοθεσιών και βίαιων εξαφανίσεων· χαιρετίζει ένθερμα τις εν εξελίξει έρευνες του ΔΠΔ στο πλαίσιο αυτό·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πολιτική, νομική, τεχνική, οικονομική και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου που θα ασχολείται με το έγκλημα επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας·

20. χαιρετίζει την ταχεία έγκριση των κυρώσεων από το Συμβούλιο, και καλεί για διαρκή ενότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, απέναντι στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και για υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ της G7· καλεί όλους τους εταίρους, ιδίως τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, να ευθυγραμμιστούν με τις δέσμες κυρώσεων· ζητεί να επεκταθεί ο κατάλογος των ατόμων κατά των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις, ώστε να περιλαμβάνει ιδίως όλες τις οντότητες και τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως υπεύθυνα για την προετοιμασία και την οργάνωση αναγκαστικών εκτοπίσεων και αναγκαστικών υιοθεσιών, ή για τη λειτουργία των λεγόμενων «στρατοπέδων διαλογής»·

21. σημειώνει τους ισχυρούς ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ των εγκλημάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σοβιετικών εγκλημάτων στα κατεχόμενα από τους Σοβιετικούς εδάφη· αναγνωρίζει τις μαζικές σοβιετικές εκτοπίσεις, τις οποίες διέταξε, σχεδίασε και εκτέλεσε το σοβιετικό κομμουνιστικό καθεστώς και ολόκληρο το σύστημα των Γκουλάγκ ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει τη σημασία της μνήμης, της ιστορικής έρευνας και της εκπαίδευσης σχετικά με το παρελθόν ολοκληρωτισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην παραπληροφόρηση· ζητεί διεξοδική ιστορική και νομική αξιολόγηση και διαφανή δημόσια συζήτηση σχετικά με τα σοβιετικά εγκλήματα, κυρίως στην ίδια τη Ρωσία, προκειμένου να καταστεί αδύνατη η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον·

22. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στις αρχές της Λευκορωσίας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου