Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B9-0388/2022Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B9-0388/2022

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de mensenrechtenschendingen in de context van gedwongen uitzetting van Oekraïense burgers naar en gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland

14.9.2022 - (2022/2825(RSP))

ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:
B9‑0388/2022 (Verts/ALE)
B9‑0390/2022 (S&D)
B9‑0399/2022 (Renew)
B9‑0402/2022 (ECR)
B9‑0407/2022 (PPE)

Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Ewa Kopacz, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Rasa Juknevičienė, Tomáš Zdechovský, Radosław Sikorski, David McAllister, Magdalena Adamowicz, Sara Skyttedal, Antonio López‑Istúriz White, Tom Vandenkendelaere, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Benoît Lutgen, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Miriam Lexmann, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Arba Kokalari, Janina Ochojska, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Traian Băsescu
namens de PPE-Fractie
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Juozas Olekas
namens de S&D-Fractie
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
namens de Renew-Fractie
Viola von Cramon‑Taubadel
namens de Verts/ALE-Fractie
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz‑Wolski, Alexandr Vondra, Ladislav Ilčić, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Roberts Zīle, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini
namens de ECR-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Carlo Fidanza


Procedure : 2022/2825(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B9-0388/2022
Ingediende teksten :
RC-B9-0388/2022
Aangenomen teksten :

Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtenschendingen in de context van gedwongen uitzetting van Oekraïense burgers naar en gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland

(2022/2825(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn eerdere resoluties over China en Rusland, met name zijn resoluties van 7 april[1], 5 mei[2] en 19 mei[3] 2022,

 gezien het Handvest van de VN,

 gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

 gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

 gezien de Verdragen van Den Haag,

 gezien de Verdragen van Genève en de bijbehorende aanvullende protocollen,

 gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

 gezien het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning,

 gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, en de aanvullende protocollen daarbij,

 gezien het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide,

 gezien de conclusies van de Europese Raad over Oekraïne van 30 mei 2022,

 gezien het verslag van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 13 april 2022 en 14 juli 2022 over schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne,

 gezien de verslagen van de commissaris voor de mensenrechten van het Oekraïense parlement,

 gezien het debat in de VN-Veiligheidsraad van 7 september 2022 over de gedwongen ontheemding en uitzetting van Oekraïense burgers en de gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland,

 gezien het verslag van Human Rights Watch getiteld “We Had No Choice: ‘Filtration’ and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia” van 1 september 2022,

 gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Russische Federatie op 24 februari 2022 zonder aanleiding een ongerechtvaardigde en illegale aanvalsoorlog tegen Oekraïne is begonnen; overwegende dat Rusland zich vanaf het begin van zijn grootschalige invasie van Oekraïne schuldig heeft gemaakt aan massale en ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waaronder massamoorden op burgers en krijgsgevangenen, marteling, seksueel geweld, gedwongen verdwijningen, gedwongen uitzetting, plundering en het hinderen van evacuatie- en humanitaire konvooien, en overwegende dat al deze daden krachtens het internationaal recht verboden zijn en moeten worden vervolgd;

B. overwegende dat er volgens schattingen van de commissaris voor de mensenrechten (Ombudsman) van het Oekraïense parlement sinds 24 februari 2022 meer dan 1 miljoen Oekraïners onder dwang zijn uitgezet naar de Russische Federatie, vaak tot in het uiterste oosten van Rusland; overwegende dat verscheidene bronnen aangeven dat deze cijfers een onderschatting vormen en dat het om tot wel 2,5 personen zou kunnen gaan, en overwegende dat de cijfers voortdurend toenemen; overwegende dat deze gedwongen uitzetting uit Oekraïne, via zogenaamde “filtratiekampen”, sterke historische gelijkenissen vertoont met de massale gedwongen uitzettingen tijdens het Sovjettijdperk en met de concentratiekampen van de Goelag; overwegende dat gedwongen verhuizing een oorlogsmisdaad vormt en een mogelijke misdaad tegen de menselijkheid inhoudt;

C. overwegende dat internationale organisaties zoals de OVSE en de VN de grootschalige gedwongen uitzetting van Oekraïense burgers naar de Russische Federatie hebben bestempeld als één van de ernstigste schendingen van het internationaal humanitair recht door de Russische Federatie in haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne;

D. overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) het bestaan van zogenaamde “filtratie” heeft bevestigd, en dat het hierbij gaat om een grootschalige, verplichte, bestraffende en excessieve veiligheidsscreening die heeft geleid tot talrijke schendingen van de mensenrechten ten aanzien van Oekraïense burgers; overwegende dat Oekraïense burgers in afwachting van deze screening werden opgesloten, soms voor enkele uren, soms gedurende bijna een maand; overwegende dat Oekraïense burgers tijdens de “filtratie” worden onderworpen aan gedetailleerde ondervragingen, fouilleringen, soms met gedwongen ontkleding, en foltering; overwegende dat Oekraïense vrouwen en meisjes in dergelijke omstandigheden het gevaar lopen seksueel te worden misbruikt;

E. overwegende dat het “filtratieproces” op systematische wijze plaatsvindt en neerkomt op een massale illegale verzameling van gegevens, die de Russische autoriteiten enorme hoeveelheden persoonsgegevens over Oekraïense burgers verstrekt, inclusief hun biometrische gegevens; overwegende dat dit een duidelijke schending inhoudt van het recht op privacy en dat personen die aan dit proces worden onderworpen, in de toekomst opnieuw een doelwit kunnen worden;

F. overwegende dat de Russische autoriteiten tijdens dit proces vaak Oekraïense paspoorten confisqueren en Oekraïners ertoe dwingen officieel te verklaren dat zij in Rusland willen blijven, hetgeen hun terugkeer naar Oekraïne bemoeilijkt, en overwegende dat dit een duidelijke poging is om de demografische samenstelling van Oekraïne te veranderen; overwegende dat Rusland in het kader van zijn geopolitieke concept van een “Russische wereld” (“Russkij mir”) niet alleen overgaat tot gedwongen uitzetting en adoptie maar ook tot versnelde russificatie in de bezette Oekraïense gebieden;

G. overwegende dat Oekraïense burgers die niet “slagen” voor het “filtratieproces”, worden opgesloten en overgebracht naar Russische detentiecentra en strafkolonies, waar zij ernstig gevaar lopen en onder meer kunnen worden gefolterd en mishandeld, of onder dwang verdwijnen; overwegende dat het OHCHR over geloofwaardige meldingen beschikt over kinderen die van hun familie worden gescheiden wanneer de volwassenen gezinsleden het “filtratieproces” niet doorstaan;

H. overwegende dat kinderen die de oorlog ontvluchten, met name niet-begeleide kinderen, een verhoogd risico lopen op geweld, misbruik en uitbuiting, en het gevaar lopen vermist te raken en het slachtoffer te worden van mensenhandel, met name wanneer zij grenzen oversteken, en overwegende dat met name meisjes het slachtoffer dreigen te worden van gendergerelateerd geweld;

I. overwegende dat de Oekraïense ombudsman op 3 september 2022 beweerde dat al meer dan 200 000 Oekraïense kinderen onder dwang naar de Russische Federatie zijn overgebracht om daar te worden geadopteerd door Russische gezinnen, en over bewijs beschikte voor de gedwongen uitzetting van 7 000 Oekraïense kinderen; overwegende dat de Russische autoriteiten Oekraïense kinderen opzettelijk van hun ouders scheiden en andere kinderen ontvoeren uit weeshuizen, jeugdinstellingen en ziekenhuizen, en deze kinderen vervolgens in Rusland voor adoptie opgeven; overwegende dat de aanpak van de Russische Federatie systematisch en grootschalig is en dat zij hierbij onder meer de geregistreerde persoonsgegevens van uitgezette personen wist;

J. overwegende dat Oekraïne het portaal “Oorlogskinderen” heeft opgezet om de familie van vermiste, ontheemde en uitgezette kinderen in staat te stellen alle beschikbare gegevens te delen;

K. overwegende dat zodra kinderen zich in de door Rusland bezette gebieden of in Rusland zelf bevinden, het ongelooflijk moeilijk is om hen opnieuw te laten vertrekken of om hen met hun voogden te herenigen; overwegende dat er geen officiële procedures bestaan om Oekraïense kinderen terug te sturen naar Oekraïne of om hen te herenigen met hun voogden en verzorgers, en dat dit bijgevolg voornamelijk gebeurt dankzij individuen, plaatselijke vrijwilligers, ngo’s en diplomatie via de achterdeur;

L. overwegende dat president Vladimir Poetin op 25 en 30 mei 2022 wetten heeft ondertekend ter vereenvoudiging van de procedure voor de toekenning van het Russische staatsburgerschap aan Oekraïense burgers, met inbegrip van kinderen zonder ouderlijke zorg, en voor de adoptie van Oekraïense kinderen door Russische families, hetgeen de terugkeer van deze kinderen naar Oekraïne nog moeilijker maakt en de gedwongen assimilatie van Oekraïense kinderen in de hand werkt; overwegende dat honderden Oekraïense kinderen sindsdien het Russische staatsburgerschap hebben gekregen en zijn ondergebracht bij onthaalgezinnen in heel Rusland;

M. overwegende dat het internationaal recht uitzetting binnen een bezet gebied of vanuit een bezet gebied naar het grondgebied van de bezettingsmacht ondubbelzinnig verbiedt, en dat dit een ernstige schending inhoudt van de Verdragen van Genève en een oorlogsmisdaad vormt in de zin van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof; overwegende dat het internationaal recht en de internationale praktijk adoptie tijdens of onmiddellijk na noodsituaties verbieden; overwegende dat Oekraïne bij het begin van de oorlog een moratorium heeft ingesteld op internationale adopties; overwegende dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Vierde Verdrag van Genève verbieden dat bezettingsmachten de persoonlijke status van kinderen, waaronder hun nationaliteit, wijzigen;

N. overwegende dat de gedwongen overbrenging van kinderen tussen twee bevolkingsgroepen met de bedoeling een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen, volgens artikel II van het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide neerkomt op een genocide;

O. overwegende dat ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare mensen in grote mate het risico lopen om vast te komen zitten in de door Rusland bezette gebieden of in Rusland, aangezien zij vaak tegen hun wil worden geplaatst in faciliteiten zoals verpleeghuizen in Rusland of de door Rusland bezette gebieden; overwegende dat het hierbij om gesloten instellingen gaat en dat kwetsbare personen op die manier worden beroofd van hun grondrecht op vrije verplaatsing;

P. overwegende dat Oekraïense burgers die in de Russische Federatie zijn terechtgekomen, te maken krijgen met grote problemen, zoals een gebrek aan bestaansmiddelen, de onmogelijkheid om Oekraïense geld te wisselen of geld op te nemen met bankkaarten, een gebrek aan kleding en artikelen voor hygiënisch gebruik, en de onmogelijkheid om contact op te nemen met familieleden; overwegende dat Oekraïense burgers onder dwang worden overgebracht naar economisch achtergestelde of geïsoleerde gebieden in Rusland, vaak in Siberië, en dat hun de middelen worden ontnomen om daar weg te gaan; overwegende dat degenen die Rusland proberen te verlaten, vaak moeilijkheden ondervinden bij het oversteken van de Russische grens omdat zij niet over gepaste identificatiedocumenten beschikken, aangezien die in Oekraïne zijn achtergebleven toen ze op de vlucht sloegen voor de oorlog of door de Russische autoriteiten in beslag zijn genomen;

Q. overwegende dat de propaganda van het Kremlin waarmee de huidige aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne wordt gerechtvaardigd, stoelt op een vertekend beeld van de Tweede Wereldoorlog;

1. veroordeelt in de krachtigst mogelijke bewoordingen de aanvalsoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne, alsook de actieve betrokkenheid van Belarus bij deze oorlog, en eist dat Rusland onmiddellijk een einde maakt aan alle militaire activiteiten in Oekraïne en alle strijdkrachten en militaire uitrusting onvoorwaardelijk terugtrekt van het gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne; geeft uiting aan zijn onverdeelde solidariteit met de bevolking van Oekraïne, steunt ten volle de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen, en onderstreept dat deze oorlog een ernstige schending van het internationaal recht vormt;

2. veroordeelt de volgens berichtgeving door de Russische strijdkrachten, pro-Russische groeperingen en de diverse bezettingsautoriteiten begane wreedheden ten stelligste, met name de gedwongen uitzetting van Oekraïense burgers, waaronder kinderen, naar Rusland, alsook de afschuwelijke praktijken van Rusland in de zogeheten filtratiekampen, waar gezinnen van elkaar gescheiden worden en personen die als “onbetrouwbaar” worden aangemerkt, verdwijnen;

3. verlangt van Rusland dat het land zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht volledig nakomt en onmiddellijk een einde maakt aan de gedwongen uitzetting en overbrenging van Oekraïense burgers naar Rusland en de door Rusland bezette gebieden, en aan alle vormen van gedwongen overbrenging van kinderen naar de door Rusland bezette gebieden en de Russische Federatie, alsmede aan alle interlandelijke adopties van kinderen die vanuit het gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne worden overgebracht; verzoekt Rusland alle wetgeving in te trekken die de adoptie van Oekraïense kinderen gemakkelijker maakt;

4. benadrukt dat internationale en Europese organisaties, waaronder het Internationale Comité van het Rode Kruis, het Vluchtelingenbureau van de Verenigde Naties, de Internationale Organisatie voor Migratie en het OHCHR, onbelemmerde toegang moeten hebben om de filtratiekampen en andere plaatsen waar Oekraïense burgers zich bevinden na hun overbrenging naar Rusland en naar de door Rusland bezette gebieden te bezoeken, deze instellingen te monitoren en Oekraïense burgers die naar Oekraïens grondgebied willen terugkeren, bij te staan, alsmede Oekraïense burgers die naar een derde land willen reizen om asiel, een vluchtelingenstatus, en/of gezinshereniging aan te vragen zonder daarbij door Oekraïne te reizen;

5. eist dat de Russische Federatie onmiddellijk informatie verstrekt over de namen, de verblijfplaats en het welzijn van alle Oekraïners die worden vastgehouden of uitgezet, en de veilige terugkeer van alle Oekraïense burgers, met inbegrip van kinderen, toestaat en mogelijk maakt, met name degenen die zijn gedeporteerd naar het grondgebied van de Russische Federatie of naar de Oekraïense gebieden die momenteel door de Russische Federatie worden bezet, door veilige communicatiekanalen en reisroutes te creëren;

6. verzoekt alle staten en internationale organisaties druk uit te oefenen op Rusland, zodat het land het verbod op gedwongen overbrenging – waaronder ook het dwingen van burgers om naar ongewenste bestemmingen te evacueren valt – eerbiedigt, en de veilige doorgang voor burgers naar een door henzelf gekozen bestemming mogelijk maakt, met name voor kwetsbare groepen;

7. verlangt dat Rusland zijn verplichtingen volledig nakomt en de systematische “filtratie” staakt, alle lopende procedures gericht op het vergaren en opslaan van biometrische gegevens stopzet, illegaal verzamelde gegevens wist en ervoor zorgt dat burgers zich veilig en onder internationaal toezicht kunnen begeven naar door Oekraïne gecontroleerd grondgebied, indien zij dit wensen;

8. benadrukt dat er niet van mag worden uitgegaan dat kinderen die tijdens een oorlog of in een humanitaire noodsituatie van hun ouders zijn gescheiden, wezen zijn, en dat zij in staat moeten worden gesteld om onmiddellijk terug te keren en zich te herenigen met hun ouders of wettelijke voogden;

9. dringt er bij de autoriteiten van de Russische Federatie op aan internationale organisaties zoals het OHCHR en Unicef onmiddellijk toegang te verlenen tot alle Oekraïense kinderen die onder dwang zijn uitgezet naar de door Rusland bezette gebieden en naar Rusland; verzoekt de Russische autoriteiten de veiligheid en het welzijn van Oekraïense kinderen tijdens hun verblijf in Rusland en in de door Rusland bezette gebieden te waarborgen en hen te beschermen tegen de gevaren van de oorlog en de gevolgen daarvan;

10. dringt aan op onmiddellijke invoering van een EU-kinderbeschermingspakket om kinderen en jongeren die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, bescherming en bijstand te bieden, hetgeen veilige doorgang, bescherming tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en mensenhandel, alsook noodhulp, gezinshereniging en langdurige ondersteuning van herstel zou omvatten;

11. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie /hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten om verbetering te brengen in de benarde situatie van kwetsbare groepen, waaronder kinderen, ouderen en personen met een handicap, door deze aan de orde te stellen in openbare verklaringen van de EU over gedwongen overbrenging, en om ondersteuning te bieden aan activisten en ngo’s ter plaatse die proberen voor deze personen te zorgen en hun veilige terugkeer te vergemakkelijken;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken met de Oekraïense autoriteiten, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld om mechanismen in het leven te roepen waarmee de feiten omtrent gedwongen overbrenging gedocumenteerd kunnen worden (aantal en identiteit van mensen, met inbegrip van kinderen, verblijfplaats van mensen die niet door het filtratieproces zijn gekomen, omstandigheden waaronder zij in Rusland verblijven, enz.), onder meer om de verblijfplaats van deze mensen vast te stellen, in het bijzonder vermiste minderjarigen te repatriëren, en hulp te bieden bij gezinshereniging en opsporing; benadrukt dat informatie verzameld moet worden, bijvoorbeeld de namen van personen die tijdens de filtratie zijn verdwenen, geïnterneerd of naar Rusland overgebracht;

13. verzoekt de lidstaten de afgifte van tijdelijke reisdocumenten via hun diplomatieke missies in Rusland te ondersteunen waarmee Oekraïense burgers die in Rusland vastzitten zonder hun identiteits- of reisdocumenten het land kunnen verlaten indien zij dit wensen, en zo nodig tijdelijke opvang in de EU te bieden;

14. spreekt zich met klem uit tegen de Russische presidentiële decreten van 25 mei en 30 mei 2022;

15. verzoekt Rusland nadrukkelijk zijn strategie van afgifte van Russische paspoorten te verlaten en Oekraïense staatsburgers toe te staan hun oorspronkelijke identiteitsdocumenten te behouden;

16. dringt erop aan dat degenen die oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk genocide hebben begaan of die handelen met genocidale bedoelingen, alsmede de verantwoordelijke overheidsfunctionarissen en militaire bevelhebbers, ter verantwoording worden geroepen; merkt op dat de gedwongen herplaatsing en uitzetting van Oekraïense kinderen, met inbegrip van kinderen uit instellingen, naar de Russische Federatie en de door Rusland bezette gebieden, alsook hun gedwongen adoptie door Russische families, in strijd is met het Oekraïense en het internationaal recht, met name met artikel II van het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide; verzoekt de lidstaten in dit verband steun te verlenen aan de inspanningen van de Oekraïense en internationale autoriteiten om bewijs van de mensenrechtenschendingen in samenhang met de Russische oorlog tegen Oekraïne te verzamelen, te documenteren en te bewaren;

17. verzoekt de regering van Oekraïne het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof te ratificeren om de vervolging van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van gedwongen uitzetting, te vergemakkelijken, en verzoekt alle Europese landen het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning te ondertekenen dan wel te ratificeren;

18. Verzoekt de Commissie en de lidstaten alle legitieme internationale en nationale processen te steunen, onder meer op grond van het beginsel van universele rechtsmacht, en vermeende misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden te onderzoeken teneinde alle daders voor een rechtbank ter verantwoording te roepen, met inbegrip van gevallen van gedwongen overbrenging, gedwongen adoptie en gedwongen verdwijning; is zeer ingenomen met de lopende onderzoeken van het Internationaal Strafhof in dit verband;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten de politieke, juridische, technische, financiële en overige steun te verlenen die nodig is voor de oprichting van een speciaal tribunaal dat zich buigt over het misdrijf agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne;

20. is verheugd over de snelle aanneming van sancties door de Raad en roept op tot blijvende eensgezindheid tussen de EU-instellingen en de lidstaten ten aanzien van de agressie van Rusland tegen Oekraïne, alsmede tot een hoge mate van coördinatie tussen de leden van de G7; roept alle partners, in het bijzonder de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU, op zich bij de sanctiepakketten aan te sluiten; dringt erop aan de lijst van personen op wie de sancties van toepassing zijn, uit te breiden, in het bijzonder met alle entiteiten en personen van wie is vastgesteld dat zij verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en organisatie van gedwongen uitzetting en gedwongen adoptie, of voor de werking van de zogeheten filtratiekampen;

21. stelt vast dat er sterke historische parallellen bestaan tussen de misdaden van Rusland in Oekraïne en de misdaden van de Sovjet-Unie in de door de Sovjet-Unie bezette gebieden; erkent de door het communistische regime van de Sovjet-Unie bevolen, geplande en uitgevoerde massadeportaties en het hele goelagsysteem als misdaden tegen de menselijkheid; benadrukt dat herinnering, historisch onderzoek en onderwijs over het totalitaire verleden zeer belangrijk zijn om de burgerzin te versterken en de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten; dringt aan op een grondige historische en juridische beoordeling van en een transparant publiek debat over Sovjetmisdaden, vooral in Rusland zelf, om herhaling van dergelijke misdaden in de toekomst onmogelijk te maken;

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, de Internationale Organisatie voor Migratie, het Internationaal Comité van het Rode Kruis, het Internationaal Strafhof, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, de president, de regering en het parlement van Oekraïne, de Belarussische autoriteiten, alsmede de president, de regering en het parlement van de Russische Federatie.

 

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid