Predlog skupne resolucije - RC-B9-0388/2022Predlog skupne resolucije
RC-B9-0388/2022

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o kršitvah človekovih pravic pri prisilni deportaciji ukrajinskih civilistov in prisilnih posvojitvah ukrajinskih otrok v Rusiji

14.9.2022 - (2022/2825(RSP))

v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9‑0388/2022 (Verts/ALE)
B9‑0390/2022 (S&D)
B9‑0399/2022 (Renew)
B9‑0402/2022 (ECR)
B9‑0407/2022 (PPE)

Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Ewa Kopacz, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Rasa Juknevičienė, Tomáš Zdechovský, Radosław Sikorski, David McAllister, Magdalena Adamowicz, Sara Skyttedal, Antonio López‑Istúriz White, Tom Vandenkendelaere, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Benoît Lutgen, Vladimír Bilčík, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Loránt Vincze, Miriam Lexmann, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Arba Kokalari, Janina Ochojska, Romana Tomc, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Traian Băsescu
v imenu skupine PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Juozas Olekas
v imenu skupine S&D
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew
Viola von Cramon‑Taubadel
v imenu skupine Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz‑Wolski, Alexandr Vondra, Ladislav Ilčić, Beata Kempa, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Roberts Zīle, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini
v imenu skupine ECR
Fabio Massimo Castaldo, Carlo Fidanza


Postopek : 2022/2825(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0388/2022
Predložena besedila :
RC-B9-0388/2022
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvah človekovih pravic pri prisilni deportaciji ukrajinskih civilistov in prisilnih posvojitvah ukrajinskih otrok v Rusiji

(2022/2825(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini in Rusiji, zlasti resolucij z dne 7. aprila[1], 5. maja[2] in 19. maja[3] 2022,

 ob upoštevanju Ustanovne listine OZN,

 ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

 ob upoštevanju haaških konvencij,

 ob upoštevanju ženevskih konvencij in njihovih dodatnih protokolov,

 ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

 ob upoštevanju mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem,

 ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 in njenih dodatnih protokolov,

 ob upoštevanju Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Ukrajini z dne 30. maja 2022,

 ob upoštevanju poročil Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) z dne 13. aprila in 14. julija 2022 o kršitvah mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic, vojnih hudodelstvih in kaznivih dejanjih zoper človečnost, storjenih v Ukrajini,

 ob upoštevanju poročila ukrajinskega parlamentarnega komisarja za človekove pravice,

 ob upoštevanju razprave v varnostnem svetu OZN z dne 7. septembra 2022 o prisilnem razseljevanju in deportaciji ukrajinskih državljanov ter prisilnih posvojitvah ukrajinskih otrok v Rusiji,

 ob upoštevanju poročila organizacije Human Rights Watch z naslovom We Had No Choice: “Filtration” and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia (Nismo imeli izbire: „Ločevanje“ in kaznivo dejanje prisilnega premeščanja ukrajinskih civilistov v Rusijo) z dne 1. septembra 2022,

 ob upoštevanju člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika,

A. ker je Ruska federacija 24. februarja 2022 ponovno začela neizzvano, neupravičeno in nezakonito vojno agresijo proti Ukrajini; ker Rusija že od začetka obsežnega vdora v Ukrajino izvaja množične in hude kršitve človekovih pravic in vojna hudodelstva, kar vključuje množične poboje civilistov in vojnih ujetnikov, mučenje, spolno nasilje, prisilna izginotja, plenjenje ter oviranje evakuacije in humanitarnih konvojev, ki so v skladu z mednarodnim pravom prepovedani in jih je treba kazenskopravno preganjati;

B. ker ukrajinski komisar za človekove pravice (varuh človekovih pravic) ocenjuje, da je bilo od 24. februarja 2022 več kot milijon Ukrajincev prisilno izgnanih v Rusko federacijo, pogosto na daljni vzhod države; ker več virov navaja, da je ta številka v resnici dosti večja, po najvišjih ocenah naj bi znašala celo 2,5 milijona in se stalno povečuje; ker prisilne deportacije iz Ukrajine, ki jih izvajajo v tako imenovanih „ločevalnih taboriščih“, močno spominjajo na nekdanje množične sovjetske deportacije v gulage; ker je prisilna premestitev vojno hudodelstvo in potencialno hudodelstvo zoper človečnost;

C. ker so mednarodne organizacije, kot sta OVSE in OZN, označile obsežne deportacije ukrajinskih civilistov v Rusko federacijo kot eno najhujših kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ki jih je storila Ruska federacija med vojno proti Ukrajini;

D. ker je Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) preveril obstoj tako imenovanega ločevanja, ki vključuje obsežno, obvezno, kaznovalno in neprimerno varnostno preverjanje in je privedlo do številnih kršitev človekovih pravic ukrajinskih državljanov; ker so ukrajinski civilisti pravzaprav internirani, medtem ko čakajo na zaključek tega postopka, ki lahko traja od nekaj ur do skoraj celega meseca; ker so ukrajinski državljani med ločevanjem podvrženi podrobnemu zasliševanju, telesnim preiskavam, včasih s prisilno goloto, in mučenju; ker v takih okoliščinah ukrajinskim ženskam in dekletom grozi spolno izkoriščanje;

E. ker je postopek ločevanja sistematičen in pomeni nezakonito množično zbiranje podatkov, ki ruskim oblastem zagotavlja ogromne količine osebnih podatkov o ukrajinskih civilistih, vključno z njihovimi biometričnimi podatki; ker gre za očitno kršitev pravice do zasebnosti, zaradi česar bi bile lahko osebe, katerih podatki so bili zbrani, v prihodnosti izpostavljene tveganju napadov;

F. ker ruske oblasti med tem postopkom pogosto zaplenijo ukrajinske potne liste in Ukrajince prisilijo k podpisu izjave, da bodo ostali v Rusiji, kar jim onemogoča vrnitev domov, s čimer si očitno prizadevajo spremeniti demografsko strukturo Ukrajine; ker Rusija poleg deportacij in prisilnih posvojitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih izvaja pospešeno rusifikacijo v skladu s svojim geopolitičnim konceptom „ruskega sveta“;

G. ker so ukrajinski državljani, ki ne prestanejo postopka ločevanja, pridržani in premeščeni v ruske centre za pridržanje in kazenske kolonije, kjer so izpostavljeni mučenju in slabemu ravnanju, ali pa prisilno izginejo; ker je Urad visokega komisarja za človekove pravice zabeležil verodostojna poročila o ločitvi otrok od družine, ko odrasla oseba, ki ga je spremljala, ni uspešno prestala postopka ločevanja;

H. ker so otroci, ki bežijo pred vojno, zlasti brez spremstva, izpostavljeni večjemu tveganju nasilja, zlorabe in izkoriščanja, pa tudi izginotja in trgovine z ljudmi, zlasti ko se selijo čez mejo, predvsem dekletom pa grozi nasilje na podlagi spola;

I. ker je ukrajinski varuh človekovih pravic 3. septembra 2022 izjavil, da je bilo že več kot 200.000 otrok prisilno odpeljanih v Rusko federacijo, da bi jih dali na voljo ruskim družinam za posvojitev, in da lahko potrdi okoliščine prisilne izselitve 7000 ukrajinskih otrok; ker ruske oblasti ukrajinske otroke namerno ločujejo od staršev in jih ugrabljajo iz sirotišnic, drugih ustanov za otroke in bolnišnic, preden jih dajo v posvojitev v Rusiji; ker Ruska federacija to počne sistematično in v velikem obsegu, pri tem pa poleg drugih kaznivih dejanj uničuje osebne evidence deportirancev;

J. ker je Ukrajina vzpostavila portal „Children of War“ (Otroci vojne), da bi staršem izgubljenih, razseljenih in deportiranih otrok omogočila izmenjavo vseh razpoložljivih podatkov;

K. ker je, ko otroci prispejo na zasedeno ozemlje ali v Rusijo, postopek vrnitve v Ukrajino ali združitve s skrbniki izjemno zapleten; ker morajo za ta proces pretežno skrbeti posamezniki s podporo lokalnih prostovoljcev, nevladnih organizacij in zalednih pogajanj, saj ni formalnih postopkov za vrnitev ukrajinskih otrok v Ukrajino ali ponovno združitev z njihovimi starši in skrbniki;

L. ker je ruski predsednik Vladimir Putin 25. in 30. maja 2022 podpisal odloka o poenostavljenem postopku za podelitev ruskega državljanstva ukrajinskim državljanom, tudi otrokom brez starševske oskrbe, in ukrajinskim otrokom, ki jih posvojijo ruske družine, s čimer je dodatno otežil njihovo vrnitev v Ukrajino in omogočil prisilno asimilacijo ukrajinskih otrok; ker je od takrat že več sto ukrajinskih otrok prejelo rusko državljanstvo in so bili poslani novim staršem v različnih ruskih regijah;

M. ker mednarodno pravo nedvoumno prepoveduje izgon znotraj zasedenega ozemlja ali z zasedenega ozemlja na ozemlje okupacijske sile, kar pomeni hudo kršitev ženevskih konvencij in vojno hudodelstvo v skladu z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča; ker mednarodno pravo in praksa prepovedujeta posvojitev v izrednih razmerah ali takoj po njih; ker je Ukrajina že v začetku vojne sprejela moratorij na meddržavne posvojitve; ker Konvencija OZN o otrokovih pravicah in četrta ženevska konvencija prepovedujeta okupacijskim silam, da bi spremenile osebni status otrok, vključno z njihovim državljanstvom;

N. ker je v skladu s členom II Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida prisilna premestitev otrok te skupine v drugo skupino z namenom, da se v celoti ali delno uniči narodna, etnična, rasna ali verska skupina, genocid;

O. ker so starejši, invalidi in druge ranljive skupine še posebej izpostavljeni nevarnosti ujetja na rusko zasedenih območjih ali v Rusiji, saj so pogosto proti svoji volji nameščeni v objekte, kot so negovalni domovi v Rusiji ali na območjih, ki jih zaseda Rusija; ker so ti objekti zaprte ustanove in ker namestitev ranljivih oseb vanje bistveno spodkopava njihovo pravico do prostega gibanja;

P. ker ukrajinski državljani, ki so se znašli na ozemlju Ruske federacije, spoprijemajo z velikimi težavami, kot so pomanjkanje sredstev za preživljanje, nezmožnost izmenjave ukrajinskih griven ali dviga denarja z bančnimi karticami, pomanjkanje oblačil in higienskih izdelkov ter nezmožnost stika s sorodniki; ker se ukrajinske civiliste prisilno premešča na gospodarsko šibkejša ali izolirana območja v Rusiji, pogosto v Sibirijo, brez možnosti vrnitve; ker tisti, ki poskušajo zapustiti Rusijo, pogosto naletijo na težave pri izstopu iz države, ker nimajo ustreznih identifikacijskih dokumentov, saj so jih pustili v Ukrajini, ko so pobegnili pred vojno, ali pa so jim jih ruske oblasti zasegle;

Q. ker je temelj kremeljske propagande izkrivljeno razumevanje druge svetovne vojne in se na ta način upravičuje sedanjo rusko agresijo proti Ukrajini;

1. najostreje obsoja agresijo Ruske federacije proti Ukrajini in dejavno vpletenost Belorusije v to vojno ter zahteva, naj Rusija nemudoma konča vse vojaške dejavnosti v Ukrajini in brezpogojno umakne vse sile in vojaško opremo s celotnega mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine; izraža neomajno solidarnost z ukrajinskim ljudstvom, v celoti podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost države znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter poudarja, da je ta vojna resna kršitev mednarodnega prava;

2. ostro obsoja poročila o grozodejstvih, ki so jih zagrešile ruske oborožene sile, njihovi zavezniki in različne okupacijske oblasti, zlasti deportacije ukrajinskih civilistov, vključno z otroki, v Rusijo, pa tudi nesprejemljive ruske prakse v tako imenovanih ločevalnih taboriščih, v katerih ločujejo družine, tisti, ki veljajo za nezanesljive, pa izginejo;

3. poziva Rusijo, naj v celoti spoštuje svoje obveznosti po mednarodnem pravu in nemudoma ustavi deportacije in prisilne preselitve ukrajinskih civilistov v Rusijo in na zasedena ruska ozemlja, vse prisilne preselitve otrok v Rusijo federacijo ali na njena zasedena ozemlja ter vse meddržavne posvojitve otrok, ki so bili preseljeni z mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine; poziva Rusijo, naj razveljavi vso zakonodajo, ki omogoča posvojitev ukrajinskih otrok;

4. poudarja, da se mora mednarodnim in evropskim organizacijam, vključno z Mednarodnim odborom Rdečega križa, Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Mednarodno organizacijo za migracije in Uradom visokega komisarja za človekove pravice, omogočiti neoviran dostop do ločevalnih taborišč in drugih krajev, kamor napotijo ukrajinske državljane po preselitvi v Rusijo in na njena zasedena ozemlja, ter omogočiti spremljanje teh ustanov in pomoč ukrajinskim državljanom, ki se želijo vrniti na ozemlje Ukrajine, in tistim, ki želijo oditi v tretjo državo, kjer bi zaprosili za azil in status begunca in/ali združitev družine, ne da bi morali prečkati Ukrajino;

5. zahteva, naj Ruska federacija nemudoma posreduje imena vseh Ukrajincev, ki so pridržani ali izgnani, in podatke o tem, kje se nahajajo in kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ter omogoči varno vrnitev vseh ukrajinskih civilistov, tudi otrok, zlasti tistih, ki so bili izgnani na ozemlje Ruske federacije ali na ukrajinska ozemlja, ki jih ta trenutno zaseda, in sicer z vzpostavitvijo varnih razmer za potovanje in komunikacijo;

6. poziva vse države in mednarodne organizacije, naj od Rusije zahtevajo, naj spoštuje prepoved prisilnih preselitev, vključno s prisilno evakuacijo civilistov v neželene kraje, in naj civilistom, zlasti ranljivim skupinam, omogoči varen prehod do želenega kraja;

7. zahteva, naj Rusija v celoti izpolni svoje mednarodnopravne obveznosti in ustavi sistematični proces ločevanja, ustavi vse postopke zbiranja in hrambe biometričnih podatkov, izbriše nezakonito zbrane podatke in civilistom omogoči, da se varno in pod mednarodnim nadzorom vrnejo na ozemlje, ki je pod ukrajinskim nadzorom, če to želijo;

8. poudarja, da otroci, ki so bili med vojno ali izrednimi humanitarnimi razmerami ločeni od staršev, niso sirote in da jim je treba nemudoma omogočiti, da se vrnejo in ponovno združijo s starši ali zakonitimi skrbniki;

9. poziva oblasti Ruske federacije, naj mednarodnim organizacijam, kot sta Urad visokega komisarja za človekove pravice in Unicef, nemudoma omogočijo dostop do vseh ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno izgnani v Rusijo in na območja, ki jih zaseda; poziva ruske oblasti, naj poskrbijo za varnost in zdravje ukrajinskih otrok v Rusiji in na njenih zasedenih ozemljih, ter jih zaščitijo pred nevarnostmi, ki izhajajo iz vojne, in njenimi posledicami;

10. poziva k takojšnji pripravi svežnja EU za zaščito otrok, da bi jih zaščitili in pomagali otrokom in mladim, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, tako da bi jim omogočili varen prehod, zaščito pred nasiljem, zlorabo, izkoriščanjem in trgovino z ljudmi, nujno pomoč, prizadevanja za združitev družin in dolgoročno podporo pri rehabilitaciji;

11. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, naj v javnih izjavah EU o prisilnih preselitvah obravnava tudi stisko ranljivih skupin, vključno z otroki, starejšimi in invalidi, ter podpre aktiviste in nevladne organizacije na terenu, ki zanje skrbijo in jim pomagajo pri varnem vračanju;

12. poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo z ukrajinskimi organi, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo ter vzpostavijo mehanizme za dokumentiranje dejstev glede prisilnih preselitev (število in osebni podatki ljudi, vključno z otroki, podatki o tem, kje se nahajajo osebe, ki so izginile v postopku ločevanja, pogoji njihovega bivanja v Rusiji itd.), da bi ugotovili, kje se te osebe nahajajo, in omogočili njihovo repatriacijo, zlasti pogrešanih otrok, olajšali združitev družin in sledenje; poudarja, da je treba zbirati podatke, kot so imena posameznikov, ki so med postopkom ločevanja izginili, o njihovem prisilnem pridržanju ali preselitvi v Rusijo;

13. poziva države članice, naj prek svojih diplomatskih misij v Rusiji podprejo izdajo začasnih potnih listin, ki bi ukrajinskim državljanom, ki so ujeti v Rusiji brez osebnih dokumentov ali potnih listin, omogočile, da zapustijo državo, če želijo, in naj jim po potrebi tudi zagotovijo začasno zatočišče v EU;

14. odločno obsoja ruska predsedniška odloka z dne 25. in 30. maja 2022;

15. poziva Rusijo, naj opusti politiko vsiljevanja potnih listov in Ukrajincem omogoči, da obdržijo svoje prvotne osebne dokumente;

16. vztraja, da morajo storilci hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in morebitnega genocida ali tisti, ki so naklepali genocid, pa tudi odgovorni vladni uradniki in vojaški voditelji odgovarjati za svoja dejanja; ugotavlja, da prisilno preseljevanje in deportacija ukrajinskih otrok, tudi tistih, ki so bili v ustanovah, v Rusko federacijo in na ozemlja, ki jih zaseda, ter njihova prisilna posvojitev s strani ruskih družin kršita ukrajinsko in mednarodno pravo, zlasti člen II Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; v zvezi s tem poziva države članice, naj podprejo prizadevanja ukrajinskih in mednarodnih oblasti za zbiranje, dokumentiranje in hrambo dokazov o kršitvah človekovih pravic, storjenih med rusko vojno proti Ukrajini;

17. poziva ukrajinsko vlado, naj ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, da bi olajšala pregon hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, vključno z deportacijami, ter vse evropske države, naj podpišejo ali ratificirajo Mednarodno konvencijo OZN o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

18. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo vse legitimne mednarodne in nacionalne postopke, tudi v skladu z načelom splošne sodne pristojnosti, ter raziščejo domnevna hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva, da bi vsi storilci odgovarjali za svoja dejanja pred sodiščem, vključno s primeri prisilnih preseljevanj, posvojitev in izginotij; odločno pozdravlja že potekajoče preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi s tem;

19. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo politično, pravno, tehnično, finančno in drugo podporo, potrebno za ustanovitev posebnega sodišča, ki bi obravnavalo kaznivo dejanje agresije Ruske federacije proti Ukrajini;

20. pozdravlja dejstvo, da je Svet hitro sprejel sankcije, ter poziva institucije EU in države članice, naj bodo še naprej enotne pri odzivanju na rusko agresijo proti Ukrajini, ter k visoki ravni usklajevanja v skupini G7; poziva vse partnerje, zlasti države kandidatke za članstvo v EU in potencialne države kandidatke, naj se priključijo svežnjem sankcij; poziva k razširitvi seznama posameznikov, za katere veljajo sankcije, zlasti na vse subjekte in osebe, za katere je bilo ugotovljeno, da so odgovorni za pripravo in organizacijo deportacij in prisilnih posvojitev ali za upravljanje tako imenovanih ločevalnih taborišč;

21. je seznanjen z močnimi zgodovinskimi vzporednicami med ruskimi zločini v Ukrajini in sovjetskimi zločini na ozemljih, ki jih je zasedala Sovjetska zveza; priznava, da so množične sovjetske deportacije, ki jih je odredil, načrtoval in izvršil sovjetski komunistični režim, in sistem gulagov hudodelstva zoper človečnost; poudarja, da je pomembno, da se totalitarne preteklosti spominjamo, jo raziskujemo in se o njej izobražujemo, da bi ozaveščali državljane in jih dobro opremili proti dezinformacijam; poziva k temeljiti zgodovinski in pravni presoji ter pregledni javni razpravi o sovjetskih zločinih, zlasti v Rusiji, da bi preprečili ponovitev podobnih kaznivih dejanj v prihodnosti;

22. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Uradu visokega komisarja Združenih narodov za begunce, Mednarodni organizaciji za migracije, Mednarodnemu odboru Rdečega križa, Mednarodnemu kazenskemu sodišču, Skladu Združenih narodov za otroke, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, beloruskim oblastem ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

Zadnja posodobitev: 14. september 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov