Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B9-0389/2022Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B9-0389/2022

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in de Straat van Taiwan

13.9.2022 - (2022/2822(RSP))

ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:
B9‑0389/2022 (Verts/ALE)
B9‑0394/2022 (Renew)
B9‑0396/2022 (PPE)
B9‑0398/2022 (S&D)
B9‑0400/2022 (ECR)

Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Daniel Caspary, Lukas Mandl
namens de PPE-Fractie
Pedro Marques, Inma Rodríguez‑Piñero, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, René Repasi
namens de S&D-Fractie
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie‑Pierre Vedrenne
namens de Renew-Fractie
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Bert‑Jan Ruissen, Beata Mazurek, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Vincenzo Sofo
namens de ECR-Fractie


Procedure : 2022/2822(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B9-0389/2022
Ingediende teksten :
RC-B9-0389/2022
Debatten :
Aangenomen teksten :

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de Straat van Taiwan

(2022/2822(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien zijn aanbeveling van 21 oktober 2021 aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) betreffende de politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan[1],

 gezien zijn resolutie van 7 juni 2022 over de EU en de veiligheidsuitdagingen in de Indo-Pacifische regio[2],

 gezien zijn resolutie van 5 juli 2022 over de Indo-Pacifische strategie op het gebied van handel en investeringen[3],

 gezien zijn resolutie van 16 september 2021 over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China[4],

 gezien de top EU-China van 1 april 2022,

 gezien het één-China-beleid van de EU,

 gezien de conclusies van de Raad van 16 april 2021 over de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio,

 gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 16 september 2021 over de EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio (JOIN(2021)0024),

 gezien het strategisch kompas inzake veiligheid en defensie dat op 21 maart 2022 door de Raad werd goedgekeurd,

 gezien het strategisch concept 2022 van de NAVO,

 gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 1 december 2021 over “De Global Gateway” (JOIN(2021)0030 final),

 gezien de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 van 3 augustus 2022 over het behoud van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan,

 gezien de toespraak van de VV/HV, Josep Borrell, op het 29e Regionaal Forum van de Asean van 5 augustus 2022,

 gezien de trilaterale strategische dialoog tussen de VS, Australië en Japan van 5 augustus 2022,

 gezien de verklaring van Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, van 4 augustus 2022,

 gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU en Taiwan gelijkgestemde partners zijn die de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat delen; overwegende dat de EU haar fundamentele standpunt inzake het één-China-beleid handhaaft;

B. overwegende dat de Volksrepubliek China, als reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, op 2 en 3 augustus, tussen 4 en 10 augustus haar langdurige militaire intimidatie ten aanzien van Taiwan tot een ongekend niveau heeft opgevoerd en in zeven aangewezen gebieden rond Taiwan grootschalige militaire schietoefeningen heeft gehouden; overwegende dat daarbij tot elf ballistische raketten zijn gebruikt, waarvan er minstens vijf over Taiwan zijn gevlogen; overwegende dat deze militaire oefeningen neerkwamen op een eigenlijke blokkade van het zee- en luchtruim van Taiwan;

C. overwegende dat vijf van de door de Volksrepubliek China afgevuurde ballistische raketten in de exclusieve economische zone van Japan zijn neergekomen;

D. overwegende dat de grootschalige militaire oefeningen gepaard gingen met intensieve cyberaanvallen op de Taiwanese autoriteiten en de privésector; overwegende dat de aanhoudende militaire uitdagingen van de Volksrepubliek China een ernstige bedreiging vormen voor de status quo en, wellicht zelfs onbedoeld, tot een gevaarlijke escalatie kunnen leiden die ernstige gevolgen zou hebben voor de stabiliteit en vrede in de wereld, en daarmee ook in de EU;

E. overwegende dat de Volksrepubliek China haar al te agressieve acties voort lijkt te willen zetten, waarbij zij de status quo in de Straat van Taiwan verder probeert uit te hollen;

F. overwegende dat de Volksrepubliek China de luchtverdedigingszone van Taiwan sinds 2019 steeds vaker schendt; overwegende dat de Volksrepubliek China zich in grote delen van de Indo-Pacifische regio agressief gedraagt en in verschillende mate militaire of economische dwang uitoefent, hetgeen heeft geleid tot geschillen met buurlanden, zoals Japan, India, de Filipijnen en Australië;

G. overwegende dat Taiwan in reactie op de nieuwe provocaties van China heeft aangekondigd dat het zijn militaire begroting met 13,9 % op jaarbasis zal verhogen, tot een recordniveau van 586,3 miljard TWD (19,5 miljard EUR);

H. overwegende dat Australië, Japan en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring hun bezorgdheid hebben geuit over de recente acties van de Volksrepubliek China, die ernstige gevolgen hebben voor de internationale vrede en stabiliteit, en dat zij er bij de Volksrepubliek China op hebben aangedrongen de militaire oefeningen onmiddellijk te staken; overwegende dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 scherpe kritiek hebben geuit op de agressieve acties van de Volksrepubliek China;

I. overwegende dat de Volksrepubliek China na het bezoek van de delegatie van het Amerikaanse Congres onder leiding van voorzitter Pelosi de gesprekken en samenwerking met de Verenigde Staten op acht verschillende gebieden heeft opgeschort, waaronder dialogen over militaire aangelegenheden en klimaatverandering;

J. overwegende dat Taiwan de afgelopen jaren talrijke bezoeken heeft gekregen van wetgevers, onder andere uit EU-lidstaten en één vicevoorzitter van het Europees Parlement; overwegende dat dergelijke bezoeken in het kader van parlementaire diplomatie gebruikelijk zijn in democratieën;

K. overwegende dat de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping, op 9 oktober 2021 plechtig heeft beloofd te streven naar een “hereniging” met Taiwan, zogenaamd met vreedzame middelen, waarbij hij ten onrechte beweerde dat het grootste obstakel hiervoor de zogenaamde Taiwanese onafhankelijkheidsbeweging was; overwegende dat deze retoriek niet wordt ondersteund door de acties van de Volksrepubliek China; overwegende dat Chinese diplomaten zelfs hebben gedreigd met een zogenaamde “heropvoeding” van de Taiwanese bevolking na de “hereniging”;

L. overwegende dat de Volksrepubliek China onlangs een witboek heeft gepubliceerd over de Taiwanese kwestie en de hereniging van China in het nieuwe tijdperk, waarin eerdere toezeggingen aan Taiwan over zijn toekomstige status na een “hereniging” teniet zijn gedaan, zoals de toezegging dat er geen Chinese troepen of administratief personeel op het eiland gestationeerd zouden worden;

M. overwegende dat de Volksrepubliek China enorme economische sancties heeft opgelegd aan en druk heeft uitgeoefend op Litouwen nadat het land had ingestemd met het openen van een Taiwanese vertegenwoordiging in Litouwen en plannen had gemaakt om een Litouwse handelsvertegenwoordiging in Taipei te openen; overwegende dat het Parlement het recht van alle EU-lidstaten om dergelijke betrekkingen met Taiwan te onderhouden met kracht handhaaft;

N. overwegende dat Taiwan de EU-sancties tegen Rusland heeft gesteund en dat zowel de Taiwanese autoriteiten als de Taiwanese bevolking aanzienlijke donaties hebben gegeven aan Oekraïense vluchtelingen;

O. overwegende dat Taiwan op handelsgebied een strategische positie inneemt; overwegende dat de Straat van Taiwan de belangrijkste route is voor schepen die vanuit China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan naar Europa varen; overwegende dat de EU de grootste bron van buitenlandse directe investeringen (BDI) in Taiwan blijft; overwegende dat er veel mogelijkheden zijn om de BDI van Taiwan in de EU te verhogen; overwegende dat Taiwan de markt voor de productie van halfgeleiders domineert, aangezien zijn producenten ongeveer 50 % van de halfgeleiders in de wereld produceren; overwegende dat de EU in haar Indo-Pacifische Strategie inzet op meer samenwerking met Taiwan op het gebied van handel en investeringen en pleit voor het stabiliseren van de spanningen in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan;

P. overwegende dat de EU tijdens de top EU-China op 1 april 2022 heeft gewezen op de verantwoordelijkheid die de Volksrepubliek China als wereldspeler en als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft om zich in te zetten voor vrede en stabiliteit in de regio en met name in de Straat van Taiwan;

Q. overwegende dat de EU zich er toe heeft verbonden elk beschikbaar kanaal te gebruiken om initiatieven met het oog op de bevordering van de dialoog, samenwerking en vertrouwensopbouw tussen de twee zijden van de Straat van Taiwan te stimuleren; overwegende dat deze nieuwe ontwikkelingen het nog dringender noodzakelijk maken dat de EU zich inzet om de door de regionale spanningen veroorzaakte instabiliteit te helpen verminderen;

1. spreekt zich met klem uit tegen de militaire oefeningen die de Volksrepubliek China sinds 2 augustus 2022 in de Straat van Taiwan houdt en die een ongekende intensiteit hebben bereikt, en roept de regering van de Volksrepubliek China op af te zien van maatregelen die de Straat van Taiwan en de regionale veiligheid kunnen destabiliseren;

2. benadrukt dat niet eenzijdig mag worden gemorreld aan de status quo in de Straat van Taiwan en dringt erop aan zich tegen het gebruik van of de dreiging met geweld te verzetten;

3. bevestigt nogmaals dat de internationale gemeenschap streeft naar handhaving van een op regels gebaseerde internationale orde, vrede en stabiliteit aan beide zijden van de Straat van Taiwan en in de regio als geheel; herinnert eraan dat de EU vast wilt houden aan het één-China-beleid als de politieke grondslag van de betrekkingen tussen de EU en China; wijst erop dat de EU in haar strategie ten aanzien van China benadrukt dat constructieve betrekkingen tussen China en Taiwan moeten bijdragen tot het bevorderen van vrede en veiligheid in de hele Aziatisch-Pacifische regio, en dat de EU initiatieven steunt die gericht zijn op dialoog en het opbouwen van vertrouwen; is ervan overtuigd dat de provocerende acties van de Volksrepubliek China tegen Taiwan en in de Zuid-Chinese Zee gevolgen zullen hebben voor de betrekkingen tussen de EU en China en dat de mogelijkheid van noodplanning moet worden overwogen;

4. betuigt zijn krachtige solidariteit met het Taiwanese volk; prijst de Taiwanese autoriteiten en politieke leiders voor hun afgemeten en verantwoordelijke reactie op de provocaties van de Volksrepubliek China;

5. benadrukt dat het op het democratische eiland Taiwan aan de bevolking is om te beslissen hoe zij willen leven;

6. wijst nogmaals op het belang van eerbiediging van het internationaal recht, met name het VN-Verdrag inzake het recht van de zee (Unclos), en de bijbehorende bepalingen inzake de verplichting om geschillen langs vreedzame weg te beslechten en inzake het behoud van vrijheid van scheepvaart en van overvliegen;

7. is verheugd dat verschillende EU-lidstaten en partners in de regio de militaire oefeningen van de Volksrepubliek China krachtig hebben veroordeeld, en onderstreept dat onze eenheid van cruciaal belang is om elke agressie door de Volksrepubliek China te ontmoedigen en vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan te handhaven;

8. is uiterst bezorgd over het feit dat er ballistische raketten over Taiwan zijn afgevuurd, die in de exclusieve economische zone van Japan zijn neergekomen, waardoor de stabiliteit van de regio en de nationale veiligheid van Japan worden bedreigd; is verheugd over de verklaringen van de woordvoerder van de Japanse regering, die oproept tot een echte dialoog om de problemen rond Taiwan vreedzaam op te lossen; betuigt zijn medeleven en biedt zijn volledige steun aan Japan, en benadrukt in dit verband dat de democratieën in de regio Taiwan moeten blijven steunen in het licht van het militair vertoon van de Volksrepubliek China, aangezien vrede en stabiliteit in de regio in ieders belang zijn;

9. dringt er bij de Volksrepubliek China op aan onmiddellijk een einde te maken aan alle acties en intrusies in de Taiwanese luchtverdedigingszone en aan de schendingen van het luchtruim boven de perifere eilanden van Taiwan, de middellijn van de Straat van Taiwan opnieuw volledig te eerbiedigen en alle andere militaire acties in de grijze zone, waaronder cyber- en desinformatiecampagnes, stop te zetten;

10. veroordeelt het besluit van de Volksrepubliek China om verschillende politieke dialogen met de Verenigde Staten op te schorten, onder meer over klimaat- en veiligheidskwesties, en dringt er bij de leiders van de Volksrepubliek China op aan terug te keren naar diplomatieke normen om het risico van verkeerde inschattingen en fouten die rampzalige gevolgen kunnen hebben, te voorkomen;

11. verzet zich krachtig tegen de economische dwang van de Volksrepubliek China tegen Taiwan en andere democratieën in de regio, alsook tegen EU-lidstaten, en benadrukt dat dergelijke praktijken niet alleen illegaal zijn volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie, maar dat ze ook een verwoestend effect hebben op de reputatie van de Volksrepubliek China in de wereld en zullen leiden tot een verder verlies van vertrouwen in de Volksrepubliek China als partner;

12. verzoekt de EU een grotere rol te spelen ten aanzien van de situatie in de Straat van Taiwan en de Indo-Pacifische regio als geheel, in overeenstemming met haar eigen Indo-Pacifische strategie; roept op tot de verdere verdieping van onze strategische betrekkingen met gelijkgestemde partners in de regio, met name Japan en Australië;

13. verzoekt de EU-lidstaten hun economische en diplomatieke aanwezigheid in de hele Indo-Pacifische regio, met inbegrip van Taiwan, te versterken, en herinnert eraan dat het strategische en economische zwaartepunt in de wereld naar deze regio aan het verschuiven is en dat de EU er daarom alle belang bij heeft op EU-niveau een duidelijke en geloofwaardige benadering ten aanzien van de Indo-Pacifische regio te ontwikkelen;

14. herhaalt zijn oproep aan de EU om het bestaande partnerschap met Taiwan te versterken, met het oog op de bevordering van gemeenschappelijke waarden en beginselen, onder meer door een veerkrachtige overeenkomst over de toeleveringsketen en een bilaterale investeringsovereenkomst te sluiten, die zouden bijdragen tot de bescherming van de belangen van de EU als geheel en van haar lidstaten;

15. is ingenomen met de onlangs door Litouwen aangekondigde plannen om in de herfst van 2022 een handelsvertegenwoordiging in Taipei te openen; verzoekt de lidstaten die nog geen handelskantoor in Taiwan hebben dit voorbeeld te volgen en hun betrekkingen met Taiwan te versterken; roept de Volksrepubliek China op zijn ongerechtvaardigde sancties tegen Litouwse ambtenaren in te trekken; veroordeelt de handelsbeperkingen van de Volksrepubliek China;

16. verzoekt de Commissie de naam van het Europees Bureau voor Economie en Handel in Taipei te veranderen om de brede reikwijdte van onze banden weer te geven;

17. benadrukt dat Taiwan van cruciaal belang is voor de mondiale toeleveringsketen van belangrijke hightechsectoren, met name halfgeleiders, en verzoekt de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een strategie voor veerkracht te ontwikkelen en snel werk te maken van een veerkrachtige overeenkomst met Taiwan over de toeleveringsketen, om de respectieve kwetsbaarheden op een voor beide partijen voordelige manier aan te pakken en de veiligheid van Taiwan te beschermen door zijn “siliciumschild” te versterken;

18. pleit voor meer economische, wetenschappelijke, culturele en politieke uitwisselingen tussen de EU en Taiwan, ook op het hoogst mogelijke niveau, zodat de dynamische, veelzijdige en nauwe samenwerking tussen de EU en Taiwan als gelijkgestemde partners volledig tot uiting komt;

19. verzoekt de EDEO en de Commissie connectiviteitsprojecten met eilandstaten in de Stille Oceaan en co-investeringen in partnerschappen tussen de Global Gateway van de EU en het nieuwe, op het zuiden gerichte beleid (New Southbound Policy) van Taiwan te overwegen, teneinde de handels- en politieke betrekkingen en de stabiliteit in de Indo-Pacifische regio te bevorderen;

20. roept de Commissie nogmaals op om dadelijk van start te gaan met een effectbeoordeling, openbare raadpleging en verkennend onderzoek inzake de bilaterale investeringsovereenkomst met de Taiwanese autoriteiten ter voorbereiding van de onderhandelingen over het verdiepen van de bilaterale economische betrekkingen;

21. beveelt aan de samenwerking tussen de EU en Taiwan verder te verdiepen teneinde de structurele samenwerking bij de bestrijding van desinformatie en buitenlandse inmenging te versterken; beveelt aan een verbindingsfunctionaris te detacheren bij het Europees Economisch en Handelsbureau om de gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van desinformatie en inmenging te coördineren;

22. erkent dat tekenen van steun, zoals parlementaire bezoeken, waardevol zijn en is van mening dat zij afschrikkend kunnen werken indien zij gepaard gaan met concrete samenwerking op andere gebieden; wijst op zijn voornemen om in de toekomst officiële parlementaire delegaties naar Taiwan te sturen; is verheugd dat tijdens het recente bezoek van ondervoorzitter Beer aan Taiwan een officiële uitnodiging is uitgegaan naar de Taiwanese wetgevende Yuan voor een bezoek aan het Europees Parlement; is voornemens maatregelen te treffen, zoals de organisatie van een parlementaire week van de EU en Taiwan;

23. prijst de toezegging van Taiwan om Oekraïne te steunen in het licht van de brute en ongerechtvaardigde agressie van Rusland;

24. herinnert eraan dat het belangrijk is de dialoog tussen de EU en Taiwan te versterken door de betrekkingen met lokale actoren, waaronder het maatschappelijk middenveld, te verdiepen en uitwisselingen met Taiwanese mediaorganisaties te bevorderen, en benadrukt dat een dergelijke versterkte uitwisseling het imago en de zichtbaarheid van de EU binnen Taiwan zal helpen verbeteren en zal bijdragen tot gezamenlijke inspanningen om de dreiging van desinformatie waarmee beide partijen in toenemende mate worden geconfronteerd, aan te pakken;

25. pleit ten zeerste voor de betekenisvolle deelname van Taiwan als waarnemer aan vergaderingen, mechanismen en activiteiten van internationale organen, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, de Internationale Organisatie van Criminele Politie (Interpol) en het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van Taiwan, de Volksrepubliek China, de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Australië, India, de Filipijnen, Rusland en Oekraïne, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid