Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0464/2022Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0464/2022

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Burkina Faso efter statskuppet

19.10.2022 - (2022/2865(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0464/2022 (Renew)
B9‑0466/2022 (Verts/ALE)
B9‑0467/2022 (PPE)
B9‑0468/2022 (S&D)
B9‑0469/2022 (ECR)

Željana Zovko, David McAllister, Michael Gahler
for PPE-Gruppen
Pedro Marques, Hannes Heide, Maria Arena
for S&D-Gruppen
Jan‑Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
François Alfonsi, Malte Gallée
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Carlo Fidanza
for ECR-Gruppen


Procedure : 2022/2865(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0464/2022
Indgivne tekster :
RC-B9-0464/2022
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burkina Faso efter statskuppet

(2022/2865(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 19. december 2019 om krænkelser af menneskerettighederne, herunder religiøse frihedsrettigheder, i Burkina Faso[1], af 16. september 2020 om sikkerhedssamarbejdet mellem EU og Afrika i Sahelregionen, Vestafrika og Afrikas Horn[2] og af 17. februar 2022 om den politiske krise i Burkina Faso[3],

 der henviser til erklæring fra kommissæren med ansvar for internationale partnerskaber, Jutta Urpilainen, på vegne af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der blev fremsat i Europa-Parlamentet i Strasbourg den 4. oktober 2022 og den efterfølgende debat herom,

 der henviser til erklæringerne fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 1. og 5. oktober 2022 om statskuppet i Burkina Faso og situationen i landet,

 der henviser til erklæringerne fra Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) af 30. september, 1. oktober og 2. oktober 2022 om situationen i Burkina Faso og ECOWAS' mission til Burkina Faso den 4. oktober 2022,

 der henviser til erklæringen af 30. september 2022 fra formanden for Kommissionen for Den Afrikanske Union, der fordømmer den anden magtovertagelse i Burkina Faso,

 der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretærs talsperson af 1. oktober 2022 om situationen i Burkina Faso,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds erklæring af 7. oktober 2022 om situationen i Burkina Faso,

 der henviser til ECOWAS-protokollen om demokrati og god regeringsførelse,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 9. marts 2020 med titlen "Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika" (JOIN(2020)0004),

 der henviser til beslutning af 11. marts 2021 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Gruppen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS) og EU om demokrati og respekt for forfatninger i EU- og ACS-landene,

 der henviser til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, navnlig verdensmål 16 om at støtte retfærdige, fredelige og inkluderende samfund med henblik på bæredygtig udvikling,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

 der henviser til Republikken Burkina Fasos forfatning,

 der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet i Cotonou den 23. juni 2000[4] (Cotonouaftalen),

 der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

 der henviser til Den Afrikanske Unions konvention om beskyttelse af og bistand til internt fordrevne i Afrika,

 der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

 der henviser til FN's flygtningekonvention fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at medlemmer af militæret i Burkina Faso under ledelse af kaptajn Ibrahim Traoré den 30. september 2022 gennemførte et statskup, der væltede præsidenten, oberstløjtnant Paul-Henri Sandaogo Damiba; der henviser til, at den tidligere præsident Damiba den 24. januar 2022 havde taget magten ved et kup, som væltede præsident Roch Kaboré, der var blevet demokratisk valgt i november 2020; der henviser til, at den nuværende præsident Traoré ligesom tidligere præsident Damiba begrundede kuppet med myndighedernes manglende evne til at bremse forværringen af sikkerhedssituationen;

B. der henviser til, at militæret efter kuppet i januar 2022 under ECOWAS' mægling nåede til enighed om en overgangsperiode indtil juli 2024, hvor der skal afholdes demokratiske valg; der henviser til, at EU kraftigt støttede ECOWAS i deres mæglingsbestræbelser og gjorde en betydelig indsats for at styrke samarbejdet, herunder om forsvar og sikkerhed; der henviser til, at ECOWAS har fordømt kuppet i Burkina Faso i september 2022 og finder det uhensigtsmæssigt i lyset af de fremskridt, der er gjort i bestræbelserne på at sikre en velordnet tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden senest den 1. juli 2024; der henviser til, at statskuppet i september også er blevet fordømt af Den Afrikanske Union, EU og FN;

C. der henviser til, at den tidligere præsident Damiba ifølge en desinformationskampagne havde søgt tilflugt under fransk beskyttelse, hvilket de franske myndigheder og både den tidligere præsident Damiba selv og den nuværende præsident Ibrahim Traoré omgående og på det kraftigste benægtede; der henviser til, at der efter kuppet blev iværksat demonstrationer mod Frankrig og til fordel for øget militært samarbejde med Rusland; der henviser til, at den franske ambassade og det franske konsulat i Ouagadougou samt Institut Français' kontorer i Ouagadougou og Bobo Dioulasso blev udsat for hærværk; der henviser til, at der er konstateret adskillige andre angreb i landet mod europæiske institutioner og symboler;

D. der henviser til, at den tidligere præsident Damiba den 2. oktober 2022 efter mægling med traditionelle stammeledere meddelte at han trådte tilbage som præsident; der henviser til, at han knyttede syv betingelser til sin tilbagetræden, herunder at aftalen med ECOWAS skulle opretholdes i en overgangsperiode på 24 måneder; der henviser til, at den nuværende præsident Ibrahim Traoré accepterede alle disse betingelser;

E. der henviser til, at ECOWAS den 4. oktober udsendte en mission til undersøgelse af statskuppet i september og førte drøftelser med den nye ledelse; der henviser til, at præsident Traoré efter et møde med ECOWAS-delegationen erklærede, at han havde til hensigt at respektere den tidsplan for overgangen til demokrati, der var aftalt mellem hans forgænger og ECOWAS; der henviser til, at præsident Traoré også forpligtede sig til at opfylde Burkina Fasos internationale forpligtelser, navnlig med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne;

F. der henviser til, at kaptajn Ibrahim Traoré den 15. oktober enstemmigt blev udnævnt til præsident af den "nationale høring", og at overgangschartret blev vedtaget;

G. der henviser til, at forfatningen, der først blev sat ud af kraft efter den 30. september, blev genindført ved den grundlæggende lov, som Den Patriotiske Bevægelse for Sikkerhed og Genoprettelse (MPSR) vedtog den 5. oktober, og som garanterer respekt for de internationale traktater og aftaler, som Burkina Faso er part i, og garanterer statens kontinuitet indtil den efterfølgende vedtagelse af overgangschartret;

H. der henviser til, at præsident Traoré den 7. oktober mødtes med alle de diplomatiske korps i Ouagadougou for at bekræfte sin vilje til at samarbejde med alle Burkina Fasos partnere; der henviser til, at præsident Traoré har fremsat erklæringer om, at Burkina Faso anser EU for blot at være "en af mange" partnere;

I. der henviser til, at Jevgenij Prigozjin, lederen af den russiske private militære virksomhed Wagnergruppen, bifaldt kuppet i september; der henviser til, at Wagnergruppen fortsætter med at udvide sine aktiviteter i Sahel og Vestafrika, og at man ved, at den har begået adskillige krigsforbrydelser i regionen;

J. der henviser til, at Burkina Faso siden 2015 har oplevet en eskalerende bølge af vold, der tilskrives forskellige væbnede grupper såsom JNIM (Gruppen til Støtte for Islam og Muslimer), som er tilknyttet al-Qaeda, og ISGS (Islamisk Stat i Storsahara), der har tusindvis af menneskeliv på samvittigheden; der henviser til, at 37 mennesker den 26. september blev dræbt i et angreb på en forsyningskonvoj i nærheden af Gaskindé; der henviser til, at en gruppe med tilknytning til al-Qaeda påtog sig ansvaret for angrebet, der betragtes som en af de udløsende faktorer for det nylige kup, og i forbindelse med hvilket 70 lastbilchauffører – ifølge deres fagforening – forsvandt; der henviser til, at omkring 40 % af Burkina Fasos område i øjeblikket er ramt af vold begået af væbnede oprørsgrupper og mangel på mad, vand, elektricitet og grundlæggende sundhedspleje som følge af den blokade, som disse grupper har indført; der henviser til, at dele af befolkningen og visse politiske ledere har rejst tvivl om operation Barkhane i Sahel;

K. der henviser til, at 1,9 millioner mennesker er blevet fordrevet som følge af den forværrede sikkerhedssituation i landet, hvoraf mere end halvdelen er børn; der henviser til, at blandt de internt fordrevne er særligt kvinder og unge i farezonen, bl.a. for at blive ofre for seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse, kønsbaseret vold, tvangsrekruttering og menneskehandel; der henviser til, at tilstedeværelsen af internt fordrevne og flygtninge kan føre til konflikter med lokalbefolkningen om knappe naturressourcer, hvis der ikke træffes passende foranstaltninger til at tilvejebringe boliger, beskæftigelse og mad;

L. der henviser til, at uddannelse af burkinsk personel blev gennemført i forbindelse med EU's uddannelsesmission i Mali og EU's kapacitetsopbyggende mission i Sahel, men blev suspenderet efter kuppet i september og ikke har nået sit primære mål;

M. der henviser til, at 4,9 millioner mennesker pr. oktober 2022 havde behov for humanitær bistand i Burkina Faso, herunder 3,4 millioner mennesker, der står over for alvorlig fødevareusikkerhed;

N. der henviser til, at utilfredsheden og kritikken har været stigende på grund af de tidligere regeringers manglende kapacitet til at tackle de enorme sikkerhedsmæssige, sociale og økonomiske udfordringer i Burkina Faso som følge af de mange terrorangreb;

O. der henviser til, at der for perioden 2014‑2020 er blevet tildelt over 1 mia. EUR til Burkina Faso gennem alle EU's finansieringsinstrumenter; der henviser til, at EU's støtte under instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde er planlagt til at beløbe sig til 384 mio. EUR for perioden 2021‑2024;

P. der henviser til, at det, der sker i Sahel, har betydning og konsekvenser både for resten af Afrika og for Europa; der henviser til, at Burkina Faso er af central regional betydning, da landet er strategisk placeret som en bro mellem Sahel og de vestafrikanske kyststater;

1. fordømmer militærkuppet den 30. september 2022 i Burkina Faso; beklager, at dette kup underminerer de nylige fremskridt hen imod en velordnet tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden;

2. opfordrer den næste regering til at leve op til sit løfte om at opfylde landets internationale forpligtelser, herunder dem, der vedrører fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer indtrængende den næste regering til at give folk, herunder alle mindretal, mulighed for at udøve deres borgerlige og politiske rettigheder, herunder deres forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed; er yderst bekymret over, at der fortsat rapporteres om menneskerettighedskrænkelser;

3. kræver en øjeblikkelig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden, herunder at man omgående vender tilbage til en civil regering; opfordrer den næste regering til at opfylde sit tilsagn om at overholde den tidsplan, der er aftalt, om en hurtig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden og gennemførelsen af inklusive og gennemsigtige valg senest den 1. juli 2024; udtrykker sin fulde støtte til ECOWAS og Den Afrikanske Union i forbindelse med deres mæglingsbestræbelser i Burkina Faso og erklærer sig rede til at støtte disse bestræbelser, hvor det er muligt; opfordrer det internationale samfund, herunder EU, til at bakke op om disse bestræbelser og tilbyde sin støtte til at garantere en sikker overgang; udtrykker sin støtte til valgobservatører i Burkina Faso og en EU-valgobservationsmission;

4. opfordrer indtrængende den næste regering til at fremme en ægte, ærlig, gennemsigtig og inklusiv national dialog med aktiv og effektiv deltagelse af alle dele af civilsamfundet med henblik på at skitsere en klar fremtidsvision for det burkinske demokrati og fremme et mere inklusivt og sammenhængende samfund; opfordrer til øget inddragelse og aktiv deltagelse af kvinder i beslutningstagningen og i forbindelse med fredsopbygnings- og forsoningsbestræbelser;

5. opfordrer indtrængende den næste regering til i fuldt partnerskab med det internationale samfund at omdefinere sin sikkerhedsindsats på en måde, der respekterer retsstatsprincippet, beskytter menneskerettighederne og genopbygger offentlighedens tillid; understreger i denne forbindelse, at den igangværende nationale høring er en mulighed for at gennemføre væsentlige reformer af sikkerhedssektoren;

6. udtrykker sin sympati og medfølelse med Burkina Fasos befolkning, som har været udsat for alt for mange voldelige angreb, ofte begået af jihadistgrupper; understreger, at EU står sammen med Burkina Faso og dets befolkning og er rede til at øge sit engagement; understreger, at Burkina Fasos ledelse må skabe de betingelser, der vil muliggøre et sådant styrket partnerskab;

7. fordømmer angrebene på den franske ambassade og det franske konsulat, Institut Français og andre europæiske institutioner og symboler i hele Burkina Faso under og efter kuppet; opfordrer indtrængende den næste regering til at respektere landets internationale retlige forpligtelser til at beskytte diplomatiske repræsentanter og bygninger og til at garantere sikkerheden for udenlandske statsborgere, der bor i landet; udtrykker sin bekymring over stigningen i russiske desinformationskampagner mod EU-missioner og ‑operationer i Afrika;

8. opfordrer indtrængende alle relevante parter til at respektere presse- og mediefriheden og til at tillade journalister og medieorganisationer at udføre deres arbejde frit og i sikkerhed, herunder dokumentere situationen for internt fordrevne og sikkerhedsstyrkernes operationer;

9. opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer i forbindelse med udøvelsen af deres mandat; opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge deres beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere i Burkina Faso; fordømmer brugen af seksuel vold og alle former for intimidering i forbindelse med konfliktsituationer;

10. opfordrer indtrængende den næste regering til at foretage hurtige, grundige og upartiske undersøgelser af alle dødsfald og kvæstelser i forbindelse med kuppet, herunder dem, der opstod under plyndringer og demonstrationer, og sikre uafhængig og upartisk retfærdighed og ansvarlighed for ofre og overlevende;

11. er dybt bekymret over Wagnergruppens aktiviteter i regionen; anbefaler på det kraftigste, at den næste regering afholder sig fra enhver form for partnerskab med Wagnergruppen; er af den faste overbevisning, at inddragelsen af private sikkerhedsvirksomheder, der anklages for grove krænkelser af menneskerettighederne, vil være i strid med målet om at skabe fred, sikkerhed og stabilitet i Burkina Faso; påpeger de meget negative resultater af Ruslands engagement i Mali, hvor befolkningen som følge af straffrihed og mislykkede militærtaktikker nu lider under øgede terrortrusler og lejesoldaters menneskerettighedskrænkelser; opfordrer indtrængende EU og landene i Afrika til at sikre retlige skridt, herunder strafferetlige sanktioner, for krænkelser af menneskerettighederne som følge af private militære virksomheders og sikkerhedsvirksomheders aktiviteter;

12. opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge deres finansielle støtte og humanitære bistand for at opfylde de presserende behov hos befolkningen i Burkina Faso, navnlig behovene hos fordrevne personer og flygtninge i nabolandene; opfordrer den næste regering til at støtte og fremme humanitære organisationers indsats i Burkina Faso ved at sikre uhindret humanitær adgang; udtrykker bekymring over sikkerhedstruslernes indvirkning på effektiviteten af den humanitære bistand og udviklingssamarbejdet;

13. anmoder EU og dets medlemsstater om, når de udformer deres politikker for Sahel, at tage hensyn til det grundlæggende behov for at støtte god regeringsførelse, civilsamfundet, udvikling og investeringer med henblik på at skabe positive fremtidsudsigter for samfundene i Sahel og til at gennemføre en konsekvensanalyse af G5 Sahel; mener, at EU og dets medlemsstater skal arbejde sammen med ECOWAS, overgangsmyndighederne og alle interessenter i Burkina Faso for at styrke sikkerhedssamarbejdet og udviklings-, uddannelses- og klimatilpasningsbestræbelserne med henblik på at bekæmpe fattigdom og forebygge yderligere radikalisering;

14. opfordrer det internationale samfund, herunder EU, til i samarbejde med deres internationale partnere og relevante internationale institutioner hurtigst muligt at evaluere alle tilgængelige midler for at undgå enhver misligholdelse af gæld i Burkina Faso;

15. bemærker et fald i støtten til EU's fredsopbygnings- og udviklingssamarbejdsaktiviteter i regionen; opfordrer Kommissionen til at styrke sin støtte til samarbejde om menneskerettigheder, humanitært samarbejde og udviklingssamarbejde og til at øge synligheden af disse aktiviteter;

16. opfordrer medlemsstaterne til at overholde deres internationale forpligtelser til at implementere et grundigt kontrol- og sporingssystem i forbindelse med deres eksport af våben for at undgå misbrug heraf og give næring til menneskerettighedskrænkelser;

17. opfordrer indtrængende EU til at støtte Burkina Fasos ret til fødevaresuverænitet som et middel til at opnå ernæringssikkerhed og fattigdomsbekæmpelse, idet der lægges særlig vægt på kvinde- og familielandbrug med henblik på at sikre forsyningen af økonomisk overkommelige og tilgængelige fødevarer;

18. udtrykker sin bekymring over, at den øgede politiske og sikkerhedsmæssige ustabilitet og den alvorlige socioøkonomiske og humanitære situation i Burkina Faso giver terrorgrupper mulighed for at skabe ravage og har vidtrækkende internationale konsekvenser; understreger, at terrorisme og ustabilitet i Sahel er en udfordring og undergraver den demokratiske konsolidering og retsstatsprincippet; minder om, at det er afgørende at tage fat på den strukturelle dynamik bag de nuværende udfordringer for at styrke demokratisk valgte regeringers folkelige legitimitet; opfordrer det internationale samfund, herunder EU, til at øge samarbejdet og støtten i forbindelse med håndteringen af alle disse udfordringer;

19. anerkender og hylder de religiøse og traditionelle ledere i Burkina Faso, som har spillet en central mæglerrolle og har været aktive med hensyn til at tale imod vold og had under de mange kriser i landet; opfordrer Burkina Fasos ledelse til at øge beskyttelsen af mindretal, herunder religiøse mindretal;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, myndighederne i Republikken Burkina Faso, G5 Sahels sekretariat, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU og Det Panafrikanske Parlament, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater, FN's generalsekretær, FN's Generalforsamling og Den Afrikanske Union og dens institutioner.

Seneste opdatering: 19. oktober 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik