Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0482/2022Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0482/2022

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Venemaa Föderatsiooni tunnistamise kohta terrorismi toetavaks riigiks

21.11.2022 - (2022-2896(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9‑0482/2022 (Renew)
B9‑0483/2022 (PPE)
B9‑0487/2022 (ECR)

Andrius Kubilius, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Siegfried Mureşan, Vangelis Meimarakis, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
fraktsiooni PPE nimel
Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
fraktsiooni Renew Europe nimel
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Dominik Tarczyński, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Stanisław Brudziński, Eugen Jurzyca, Beata Kempa, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anna Zalewska, Beata Mazurek, Adam Bielan, Beata Szydło, Patryk Jaki, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska
fraktsiooni ECR nimel
Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas, Łukasz Kohut, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten


Menetlus : 2022/2896(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B9-0482/2022
Esitatud tekstid :
RC-B9-0482/2022
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Venemaa Föderatsiooni tunnistamise kohta terrorismi toetavaks riigiks

(2022-2896(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ja Ukraina kohta, sealhulgas 6. oktoobri 2022. aasta resolutsiooni Ukraina-vastase agressioonisõja eskaleerimise kohta Venemaa poolt[1], 19. mai 2022. aasta resolutsiooni võitluse kohta Ukraina sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmise eest[2] ning 25. novembri 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkumise kohta eraõiguslike sõjaliste ja turvateenuste osutajate, eelkõige Wagneri rühmituse poolt[3],

 võttes arvesse ÜRO põhikirja, 9. detsembri 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni ning 12. augusti 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõja ajal,

 võttes arvesse terrorismi ennetamise ja selle vastu võitlemise rahvusvahelist õigusraamistikku, sealhulgas 13. veebruaril 2017. aastal vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2341 elutähtsa taristu kaitsmise kohta terroriaktide eest,

 võttes arvesse 27. jaanuari 1977. aasta terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ja järgnenud rahvusvahelisi konventsioone,

 võttes arvesse ELi terrorismivastase võitluse õigusraamistikku, sealhulgas nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta[4] ja nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks[5],

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 13. oktoobri 2022. aasta resolutsiooni 2463 Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni edasise eskaleerumise kohta,

 võttes arvesse avaldust, mille Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel tegi 11. oktoobril 2022 Venemaa vägivaldsete rünnakute kohta Kiievi ja teiste Ukraina linnade vastu,

 võttes arvesse avaldust, mille kõrge esindaja tegi Euroopa Liidu nimel 22. septembril 2022 Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kohta,

 võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 14. novembri 2022. aasta resolutsiooni, milles soovitatakse luua register, kuhu kantakse Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooniga tekitatud kahju,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et sellest ajast saadik, kui Venemaa 24. veebruaril 2022 Ukraina vastu jälle õigusvastast, provotseerimata ja õigustamatut agressioonisõda alustas, on Venemaa väed valimatult rünnanud elamupiirkondi ja tsiviiltaristut, tapnud tuhandeid Ukraina tsiviilelanikke ning pannud kogu riigis toime terroriakte, mille eesmärk on hävitada tsiviilobjekte, näiteks elamupiirkondi, koole, haiglaid, raudteejaamu, teatrihooneid, vee- ja elektrivõrke; arvestades, et need jõhkrad ja ebainimlikud teod põhjustavad surma, kannatusi ja hävingut ning sunnivad inimesi ümber asuma;

B. arvestades, et Venemaa relvajõud ja nende käsilased on lühemat või pikemat aega okupeeritud olnud Ukraina aladel toime pannud kiirhukkamisi, inimrööve, seksuaalvägivalda, piinamisi ja muid hirmutegusid, mille hulgas on Butšas, Irpinis, Izjumis, Lõmanis ja teistes linnades korraldatud tsiviilisikute tapatalgud, Mariupoli teatrihoone tahtlik ründamine, mille tagajärjel hukkus sadu inimesi, ning Kramatorski raudteejaama vastu toime pandud rünnak, milles hukkus 60 tsiviilisikut;

C. arvestades, et Venemaa relvajõud ja nende käsilased on Ukrainas tapnud tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas sadu lapsi, ning neid, keda nad on piinanud, ahistanud, seksuaalselt rünnanud, röövinud, sunniviisiliselt ümber asustanud, ja kadunud inimesi on veel palju rohkem; arvestades, et inimõiguslaste rühmad ja rahvusvahelised vaatlusmissioonid on põhjalikult dokumenteerinud arvukaid julmusi, mille Venemaa relvajõud ja nende käsilased on Ukraina tsiviilelanike vastu toime pannud, näiteks tsiviilisikute kiirhukkamine, piinamine, vägistamine ja massiline kinnipidamine nn filtreerimiskeskustes, Ukraina laste sunniviisiline lapsendamine ning sunniviisiline väljasaatmine; arvestades, et Ukrainas dokumenteeritud sõjakuritegude arv läheneb 40 000-le ja suureneb tõenäoliselt veelgi, kui dokumenteeritud saavad ka Hersoni oblasti hiljuti vabastatud piirkondades toime pandud sõjakuriteod; arvestades, et Ukraina massiteabeinstituudi kogutud seireandmete kohaselt on Venemaa Föderatsioon pannud agressioonisõja algusest saadik Ukrainas ajakirjanike ja meedia vastu toime 457 kuritegu ning venemaalastest okupandid on tapnud üle 40 Ukraina ja välisajakirjaniku;

D. arvestades, et Ukraina suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse kahjustamiseks mõeldud agressiooniaktidega rikub Venemaa Föderatsioon endiselt ÜRO põhikirja põhimõtteid ning ilmselgelt ja rängalt ka rahvusvahelist humanitaarõigust, muu hulgas sellega, et ta ründab tahtlikult tsiviilobjekte, kuigi see on 1949. aasta Genfi konventsioonide 1977. aasta I lisaprotokolli artikli 52 lõike 1 kohaselt keelatud; arvestades, et need kuriteod annavad tunnistust sellest, kuidas sõjapidamisreegleid, milles on sõjategevuses lubatud võtetele seatud piirid, täielikult eiratakse, nagu on näha näiteks sõjavangide ebainimlikust kohtlemisest, paljude Ukraina sõjavangide piinamisest ja kiirhukkamisest ning sellest, et rahvusvahelistele humanitaarorganisatsioonidele (näiteks Rahvusvaheline Punase Risti Komitee) on keeldutud sisenemisluba andmast;

E. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on tulistanud Ukraina pihta juba üle 4000 raketi ja heitnud Ukrainasse üle 24 000 mürsu, muu hulgas Valgevene territooriumilt; arvestades, et Venemaa raketi-, drooni- ja suurtükiväerünnakutega on Ukrainas praeguseks kahjustatud või hävitatud 60 982 tsiviilobjekti, sealhulgas 42 818 elumaja, 1 960 haridusasutust, 396 meditsiiniasutust, 392 kultuuriehitist ja 87 usuhoonet ning 5 315 vee- ja elektrivõrguobjekti; arvestades, et Venemaa Föderatsiooni tahtlike raketi- ja droonirünnakutega, milles on muu hulgas kasutatud Iraani tarnitud droone, on Ukraina elutähtsast energiataristust kahjustatud või hävitatud ligikaudu 40 %;

F. arvestades, et Mariupoli piiramisega tekitasid Venemaa Föderatsiooni ametivõimud väga suure humanitaarkriisi, mille tagajärjel hukkus kümneid tuhandeid tsiviilisikuid ja hävis 95 % linnast;

G. arvestades, et 2022. aasta oktoobrist saadik on Venemaa võtnud kogu Ukrainas teadlikult sihikule elutähtsa taristu, et terroriseerida elanikkonda ning võtta inimestelt võimalus tarbida gaasi, elektrit, vett, internetti ning muid põhikaupu ja -teenuseid, mis on talve tulekut arvestades eriti halb; arvestades, et nende rünnakute eesmärk on Ukraina elanikke terroriseerida, vähendada nende vastupanu ja panna nad oma riigi kaitsmisest loobuma, sundida neid okupatsioonivõimuga leppima ja Ukraina mitme piirkonna ebaseadusliku annekteerimise katsega nõustuma; arvestades, et nende rünnakute käigus sai tabamusi ka Poola territoorium, kus kaks Poola kodanikku sai surma;

H. arvestades, et Ukraina-vastase agressioonisõja ja Ukraina meresadamate blokaadiga on Venemaa tekitanud kogu maailmas toiduga kindlustatuse kriisi; arvestades, et Venemaa on kasutanud toitu ja nälga relvana sõja algusest saadik; arvestades, et Venemaa tahtlik tegevus, sealhulgas varude hävitamine, tootmishäirete tekitamine ning Venemaalt eksporditavatele toiduainetele ja väetisele kvootide kehtestamine, on üleilmset toiduga kindlustatuse kriisi süvendatud;

I. arvestades, et Venemaa on Ukraina Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna ning Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblasti õigusvastaselt annekteerinud; arvestades, et Venemaa on võtnud Zaporižžja tuumajaama oma valdusse ning seadnud sellega jaama ohutuse ja julgeoleku suurde ohtu; arvestades, et Venemaa on tuumajaama töötajaid röövinud ja neid tööle sundinud, ladustanud jaama territooriumile sõjatehnikat ja avanud tule tuumajaama vahetus läheduses asuvate sihtmärkide pihta; arvestades, et Venemaa on ohtu seadnud ka Tšornobõli tuumajaama ohutuse ja julgeoleku;

J. arvestades, et kuna Venemaa püüab Ukraina tuumarajatiste ohutust ja julgeolekut vähendada ning ähvardab kasutada tuumarelva, on Venemaa ohtlik kogu Euroopa ohutuse ja julgeoleku ning reeglipõhise rahvusvahelise korra seisukohast; arvestades, et Venemaa ametiisikud on mitmel korral ähvardanud, et nende Euroopa riikide suhtes, kes Ukrainat toetavad ja/või soovivad ühineda NATOga, rakendatakse sõjalis-tehnilisi meetmeid; arvestades, et kuna Venemaa püüab energiaekspordi abil geopoliitilist survet avaldada, kasutab ta energiavarustust relvana; arvestades, et kuna Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmele tekitati 26. septembril 2022 kahjustusi, tekkis Läänemeres ulatuslik gaasileke, mis on ühtlasi rünnak ELi keskkonna vastu;

K. arvestades, et Venemaa relvajõud ja Venemaa riigi kontrolli all olevad rühmitused ja käsilased, nagu Wagneri grupp, on tsiviilisikuid korduvalt sihikule võtnud ka varem, sealhulgas teises Tšetšeenia sõjas, 2008. aastal Venemaa ja Gruusia vahelises sõjas, Süüria kodusõjas, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis; arvestades, et Wagneri grupp saab Vene riigilt, eelkõige Venemaa kaitseministeeriumilt, suurt poliitilist, majanduslikku ja logistilist tuge;

L. arvestades, et Venemaa on palju aastaid toetanud ja rahastanud terrorirežiime ja -organisatsioone, eelkõige Süüria Assadi režiimi, kellele Venemaa on tarninud relvi ning kelle huvides on ta Süüria tsiviilelanikkonna, linnade ja tsiviiltaristu vastu toime pannud tahtlikke rünnakuid; arvestades, et Venemaa on rünnakuid toime pannud ka teistes suveräänsetes riikides ja omaenda territooriumil, näiteks Ühendkuningriigis perekond Skripali mürgitamine närvimürgi abil, Aleksander Litvinenko, Vladimir Kara-Murza, Aleksei Navalnõi ja teiste mürgitamine ning 2014. aastal Tšehhi Vabariigis laskemoonaladude pommitamine; arvestades, et oma rahva pidev represseerimine Venemaa praeguse režiimi poolt on võtnud totalitaarsed mõõtmed, ja arvestades, et see režiim on pikka aega kasutanud oma poliitiliste vastaste suhtes vägivalda;

M. arvestades, et 15. novembril 2022 mõistis Madalmaade kohus kaks Venemaa kodanikku ja ühe Moskva-meelse Ukraina separatisti tagaselja süüdi selles, et nad tapsid lennul nr 17 olnud Malaysia Airlinesi lennuki allatulistamisega 298 inimest; arvestades, et Venemaa keeldub lennul nr 17 olnud Malaysia Airlinesi lennuki allatulistamise eest endiselt vastutust võtmast ning rahvusvaheliste õiguskaitseorganitega koostööd tegemast; arvestades, et samuti keeldub Venemaa Föderatsioon endiselt tagastamast 2010. aasta aprillis Venemaa Föderatsioonis Smolenski lähedal alla kukkunud Poola valitsuse lennuki TU-154 rususid ja musti kaste;

N. arvestades, et Venemaa peab ka aktiivset infosõda, levitab Ukraina, Euroopa ja liberaalsete demokraatlike väärtuste kohta desinformatsiooni, korraldab Ukraina ühiskonna destabiliseerimiseks erioperatsioone ja diskrediteerib Ukraina suhteid rahvusvaheliste partneritega;

O. arvestades, et ELil on olemas nimekiri terroriaktidega seotud isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, kuid erinevalt näiteks Ameerika Ühendriikide ja Kanada õigusraamistikust ei ole ELi omas võimalust tunnistada mõni riik terrorismi toetavaks riigiks;

P. arvestades, et Venemaa ja tema käsilasvägede teod vastavad sellele, mille Euroopa Liit, ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassamblee on ÜRO Julgeolekunõukogu 2004. aasta resolutsioonis 1566, ÜRO Peaassamblee 9. detsembri 1994. aasta resolutsioonis 49/60 ning nõukogu ühistes seisukohtades 2001/931/ÜVJP ja 2009/468/ÜVJP[6] terrorismi määratlusena heaks kiitnud;

Q. arvestades, et viimastel kuudel on Leedu, Läti, Eesti, Poola ja Tšehhi parlament või parlamendikoda, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents (COSAC) võtnud vastu resolutsioone, millega on Venemaa tunnistatud terroririigiks või terrorismi toetavaks riigiks või Venemaa praegune režiim terrorirežiimiks; arvestades, et USA Senati 27. juuli 2022. aasta resolutsioonis ja USA Esindajatekoja 12. mai 2022. aasta resolutsioonis kutsuti USA välisministeeriumi üles tunnistama Venemaa Föderatsioon terrorismi toetavaks riigiks;

R. arvestades, et 1. märtsil 2022 Euroopa Parlamendis toimunud Venemaa Ukraina-vastase agressiooni teemalisel erakorralisel arutelul märkis Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel, et Venemaa agressioon on puhtakujuline geopoliitiline terrorism; arvestades, et Charles Michel märkis 23. septembril 2022 ÜRO Peaassamblee 77. istungjärgul Venemaa Föderatsiooni kohta peetud kõnes, et kui ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige alustab provotseerimata õigustamatut sõda, mille peaassamblee on hukka mõistnud, peaks selle riigi liikmesus Julgeolekunõukogus automaatselt peatuma;

S. arvestades, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) tegevesimees Zbigniew Rau ütles oma 14. märtsi 2022. aasta avalduses, et rünnakud, mida Venemaa Föderatsiooni valitsus süütute tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu Ukrainas toime paneb, on riiklik terrorism,

1. kinnitab oma vankumatut toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; kordab, et mõistab Venemaa õigusvastase, provotseerimata ja õigustamatu Ukraina-vastase agressioonisõja hukka; nõuab, et Venemaa ja tema käsilasväed lõpetaksid igasuguse sõjategevuse, eelkõige rünnakud elamupiirkondade ja tsiviiltaristu vastu, ning et Venemaa viiks kõik sõjalised jõud, käsilased ja sõjatehnika kogu Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt välja, lõpetaks Ukraina tsiviilisikute sunniviisilise väljasaatmise ja Ukraina laste sunniviisilise adopteerimise, vabastaks kõik tema poolt Ukrainas kinni peetud isikud ning lõpetaks alaliselt Ukraina suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise ja ohustamise;

2. rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni toime pandud tahtlikud rünnakud ja hirmuteod Ukraina tsiviilelanikkonna vastu, tsiviiltaristu hävitamine ning muud rängad inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised kujutavad endast Ukraina elanikkonna vastu suunatud terroriakte ja on sõjakuriteod; väljendab rünnakute ja hirmutegude ning muude tegude suhtes, mille Venemaa on Ukrainas ja teiste riikide territooriumil oma hävitavate poliitiliste eesmärkide saavutamiseks toime pannud, äärmist nördimust ja hukkamõistu; peab eespool toodut silmas pidades Venemaad riigiks, kes toetab terrorismi ja kasutab terrorismivahendeid;

3. rõhutab veel kord, et on Ukraina rahvaga, kes on alates 24. veebruarist 2022 elanud lakkamatu ohu ja rünnakute tingimustes ning näidanud Venemaa agressiooni, s.o viimase üheksa aasta jooksul pidevalt üles suurt julgust ja vastupanuvõimet, aga ka muude Venemaa agressiooni ohvritega kogu maailmas vankumatult solidaarne; väljendab 15. novembril 2022 Poolas toimunud raketiintsidendi ohvrite perekondadega solidaarsust ja avaldab Poolale toetust;

4. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid töötaksid välja ELi õigusraamistiku, mille alusel tunnistada riike terrorismi toetavaks riigiks või terrorismivahendeid kasutavaks riigiks, mis tooks sellise riigi vastu kaasa hulga oluliselt piiravaid meetmeid ja millel oleks ELi suhetele sellise riigiga tugevalt piirav mõju; kutsub nõukogu seejärel üles kaaluma Venemaa Föderatsiooni lisamist sellisesse terrorismi toetavate riikide ELi nimekirja; kutsub ELi partnereid üles sarnaseid meetmeid võtma;

5. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid meetmeid Venemaa Föderatsiooni ulatusliku rahvusvahelise isoleerimise algatamiseks, sealhulgas seoses Venemaa liikmesusega rahvusvahelistes organisatsioonides ja organites, nagu ÜRO Julgeolekunõukogu, ning hoiduma Venemaa Föderatsiooni territooriumil ametlike sündmuste korraldamisest; nõuab, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga piirataks veelgi rohkem ning kontakte Venemaa ametlike esindajatega kõikidel tasanditel hoitaks minimaalselt vajalikul tasemel; kutsub liikmesriike üles sulgema ja keelustama Vene riigiga seotud institutsioone, nagu Venemaa teadus- ja kultuurikeskuste võrgustik ning Venemaa diasporaa organisatsioonid ja ühendused, mis tegutsevad Venemaa diplomaatiliste esinduste egiidi all ja juhtimisel ning levitavad kogu maailmas Venemaa riiklikku propagandat;

6. kutsub nõukogu üles lisama Wagneri grupi, 141. motoriseeritud erirügemendi, mis on tuntud ka kadõrovlaste nime all, ja teised okupeeritud Ukraina aladel tegutsevad ja Venemaa rahastatavad relvastatud grupid, relvarühmitused ja käsilased terroriaktidega seotud isikute, rühmituste ja üksuste ELi nimekirja (ELi terroristiloetelu); väljendab heameelt selle üle, et EL langetas 13. detsembril 2021 otsuse kehtestada nelja eri ELi sanktsioonirežiimi alusel sanktsioonid Wagneri grupile endale ning sellega seotud kaheksale isikule ja kolmele üksusele; nõuab tungivalt, et kõik riigid lõpetaksid Wagneri grupiga seotud ettevõtetega suhted ja täidaksid rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi võtta vastutusele kõik, kes on nende territooriumil rikkunud rängalt inimõigusi ning rahvusvahelist humanitaarõigust;

7. kutsub nõukogu üles võtma arvesse Venemaa Föderatsiooni üha sagenevaid terroriakte Ukraina elanikkonna vastu ja viima seetõttu töö üheksanda sanktsioonipaketi vastuvõtmiseks kiiresti lõpule; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kõikide sanktsioonide kiire rakendamise ja täieliku järgimise; kutsub liikmesriike üles sanktsioonidest kõrvalehoidmist aktiivselt ennetama, uurima ja selle eest vastutusele võtma; kutsub kõiki liikmesriike üles reageerima Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale ühtselt ning palub kõigil ELi kandidaatriikidel ja potentsiaalsetel kandidaatriikidel ELi sanktsioonipoliitikaga ühineda; palub komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda võimalike meetmete võtmist riikide vastu, kes püüavad aidata Venemaad kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hoida; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et ELi sanktsioonide rikkumise eest liikmesriikides kehtestatavad karistused oleksid mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad;

8. nõuab, et nõukogu lisaks sanktsioonidega hõlmatud isikute nimekirja ka isikud, kes on seotud sunniviisiliste väljasaatmiste, Ukraina laste sunniviisilise adopteerimise, Luhanski, Hersoni, Zaporižžja ja Donetski oblastis korraldatud ebaseaduslike referendumite ning Krimmis ja Sevastopolis korraldatud ebaseaduslike valimistega, samuti kõik riigiduuma erakondade liikmed, kes on valitud mis tahes tasandi, sealhulgas piirkondliku või kohaliku tasandi parlamenti; nõuab, et Venemaa Föderatsioonist pärit töötlemata ja töödeldud teemantide otsene ja kaudne import, ostmine ja üleandmine keelustataks; nõuab, et Venemaa ja Valgevene kantaks suure riskiga kolmandate riikide nimekirja, mille EL on rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks koostanud; nõuab tungivalt, et liikmesriigid kõrvaldaksid sanktsioonide rakendamises esinevad puudused, mis on seotud näiteks krüptovarade ja sellega, et teatavatel kutsealadel tegutsejad toetavad rahapesu ja terrorismi rahapesuvastaste reeglite rikkumise kaudu, ning peataksid kõik Venemaa ja Valgevenega automaatse maksuteabe vahetamiseks ja topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud lepingud; nõuab, et Venemaa fossiilkütuste ja uraani impordile ELi kehtestataks viivitamatult täielik embargo ning Nord Stream 1 ja 2 torujuhe kõrvaldataks täielikult kasutuselt, et lõpetada Venemaa agressioonisõja ELi rahaga rahastamine; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles keelama Venemaa sõjalise agressiooni ja sõjakuritegudega seotud sümbolite avaliku kasutamise ja väljapaneku viisil, mis väljendab sellisele tegevusele toetust või õigustab seda;

9. kutsub komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) muutmiseks, laiendades selle kohaldamisala nii, et see hõlmaks ka korruptsiooni toimepanekut, et võtta Venemaal ja Valgevenes kõrgemal tasemel esineva korruptsiooni eest vastutavate isikute ning nende ELis asuvate võimaldajate ja kasusaajate suhtes kiiresti vastu sihipärased sanktsioonid;

10. nõuab suuremat toetust Venemaa toime pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude käimasolevatele sõltumatutele uurimistele, mis peaks tagama nende kuritegude kavandamise, korraldamise, toimepanemise või hõlbustamisega seotud isikute individuaalse vastutuselevõtmise; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pakkuma vajalikku tuge, et luua Venemaa Ukraina-vastase agressioonikuriteoga tegelev erikohus; palub liikmesriikidel, kes ei ole seda veel teinud, lisada agressioonikuritegu oma riigisisesesse õigusse; toetab täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri algatatud Ukraina olukorra uurimist, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo uurimiskomisjoni tööd ning sõjakuritegude kohta tõendeid koguvate ja säilitavate sõltumatute kodanikuühiskonna organisatsioonide pingutusi; ergutab ELi liikmesriike järgima universaalse jurisdiktsiooni põhimõtet veelgi laiemas ulatuses ning suurendama oma toetust rahvusvahelistele pingutustele uurida kõigi Ukrainas toimepandud sõjakuritegude toimepanijate ja nende tegude eest vastutust kandvate isikute tegevust ja võtta nad vastutusele; rõhutab, et EL peab tagama, et nendes uurimistes võetaks arvesse soolist aspekti, kaasa arvatud naiste vastu suunatud seksuaalvägivalla kuritegude eest vastutusele võtmine, kuna need kuriteod võivad samuti kujutada endast sõjakuritegu ja inimsusevastast kuritegu;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama selle nimel, et luua terviklik rahvusvaheline hüvitusmehhanism, sealhulgas rahvusvaheline kahjuregister, ning tegema selles küsimuses Ukraina ametiasutustega aktiivselt koostööd; kutsub komisjoni ja kaasseadusandjaid üles viima lõpule õiguskorra väljatöötamise, mis võimaldab ELi poolt külmutatud Venemaa varad konfiskeerida ja kasutada neid Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mitmesuguste tagajärgede leevendamiseks, sealhulgas Ukraina ülesehitamiseks ja Venemaa agressiooni ohvritele hüvitise maksmiseks;

12. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles viivitamata ja oluliselt suurendama oma poliitilist, majanduslikku, rahalist, sõjalist, tehnilist ja humanitaartoetust Ukrainale, et aidata Ukrainal end kaitsta Venemaa agressioonisõja ja Venemaa katsete eest destabiliseerida Ukraina riigiasutusi, õõnestada riigi makromajanduslikku stabiilsust ning hävitada elutähtsat taristut energeetika, side ja transpordi valdkonnas ning tsiviiltaristut hariduse, tervishoiu ja kultuuri valdkonnas;

13. väljendab heameelt komisjoni 9. novembri 2022. aasta ettepaneku üle näha Ukrainale 2023. aastal ette enneolematu 18 miljardi euro suurune toetuspakett, et tagada riigi makromajanduslik stabiilsus, taastada elutähtis taristu ja säilitada oluliste avalike teenuste osutamine, ning toetab selle ettepaneku kiiret vastuvõtmist; rõhutab rahalise ja tehnilise abi andmise kohustuse kiire täitmise tähtsust, pidades eelkõige silmas lähenevat talve, millega kaasneb oht, et põhiteenused, nagu vesi, küte ja elekter, on paljudele Ukraina elanikele kättesaamatud;

14. taunib Zaporižžja elektrijaama okupeerimist Venemaa poolt Ukraina elanikkonna terroriseerimise eesmärgil ning mõistab hukka asjaolu, et Venemaa on muutnud elektrijaamad sõjaliseks sihtmärgiks;

15. kutsub kõiki Venemaa elanikke üles mitte ainult keelduma sõtta minekust, vaid ka protestima Ukraina rahva vastu toime pandud jõhkrate sõjakuritegude vastu, mille Venemaa Föderatsioon on Vene rahva nimel toime pannud; väljendab toetust kõigile Venemaa kodanikele, kes avaldavad meelt ja võitlevad Venemaal või väljaspool seda praeguse režiimi vastu või toetavad Ukraina põgenikke; kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles suurendama Venemaa kodanikuühiskonna ja vaba meedia toetamist ja tegema nendega rohkem koostööd ning andma ka edaspidi sõja eest põgenevatele venelastele, keda nende režiimivastasuse eest taga kiusatakse, ELis kaitset ja ajutist peavarju; tunnustab tööd, mida on teinud Ukraina ja rahvusvahelised ajakirjanikud, kes räägivad maailmale Ukraina sõjast tõtt, riskides selleks sageli eluga; nõuab, et uuritaks Venemaa kuritegusid Ukrainas tegutsevate ajakirjanike vastu ja nende isikute tegevust, kes on seotud kuritegelike desinformatsioonikampaaniatega, mis on Ukraina-vastase täiemahulise sõja lahutamatu osa;

16. rõhutab, et Venemaa praegune agressioonisõda Ukraina vastu toob esile vajaduse nõukogude režiimi kuritegude põhjaliku ajaloolise ja õigusliku hindamise ning läbipaistva avaliku arutelu järele, eelkõige Venemaal endas, sest vastutuse ja õigluse puudumine toob kaasa üksnes sarnaste kuritegude kordumise;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 22. november 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika