Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0538/2022/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0538/2022/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v oblasti ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta FIFA v Katare

23.11.2022 - (2022/2948(RSP))

predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0538/2022 (Renew)
B9‑0541/2022 (ECR)
B9‑0542/2022 (S&D)
B9‑0543/2022 (PPE)

Michael Gahler
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Isabel Santos
v mene skupiny S&D
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Max Orville, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v mene skupiny Renew
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
v mene skupiny ECR


Postup : 2022/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0538/2022
Predkladané texty :
RC-B9-0538/2022
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v súvislosti s majstrovstvami sveta FIFA v Katare

(2022/2948(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2022 o strategickom partnerstve s regiónom Perzského zálivu,

 so zreteľom na spoločné oznámenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie z 18. mája 2022 s názvom Strategické partnerstvo s krajinami Perzského zálivu (JOIN(2022)0013),

 so zreteľom na 4. dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Katarom, ktorý sa konal 12. septembra 2022 v Bruseli,

 so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi EÚ a Katarom zo 7. marca 2018,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín z 18. decembra 1990,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) z 2. decembra 2010 týkajúce sa výberu Kataru ako miesta konania majstrovstiev sveta vo futbale 2022,

 so zreteľom na zákony č. 17, 18 a 19 prijaté katarskou vládou v roku 2020 o slobode pohybu a minimálnej mzde migrujúcich pracovníkov,

 so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z 24. októbra 2022 s názvom Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People (Katar: Bezpečnostné sily zatýkajú a zneužívajú LGBT ľudí),

 so zreteľom na článok 285 katarského trestného zákonníka a na zákon č. 17 z roku 2002 o ochrane spoločenstva,

 so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

 so zreteľom na Usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti,

 so zreteľom na správu o pokroku programu technickej spolupráce medzi vládou Kataru a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) z 31. októbra 2022,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Katar ratifikoval 21. mája 2018,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Katare, najmä uznesenie z 21. novembra 2013 s názvom Katar: situácia migrujúcich pracovníkov[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Katar je prvou krajinou v regióne, ktorá hostí majstrovstvá sveta FIFA; keďže FIFA v roku 2010 udelila Kataru právo usporiadať majstrovstvá sveta vo futbale bez toho, aby vykonala opatrenia náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia alebo stanovila podmienky týkajúce sa ochrany migrujúcich pracovníkov; keďže Katar vyhral ponukové konanie na usporiadanie majstrovstiev sveta FIFA vo futbale, pričom sa v tejto súvislosti objavili dôveryhodné obvinenia z úplatkárstva a korupcie, ktoré viedli k súdnym vyšetrovaniam;

B. keďže podľa odhadov žije v Katare viac ako 2 milióny cudzích štátnych príslušníkov, ktorí tvoria takmer 94 % pracovnej sily; keďže migranti sú zamestnávaní prevažne v odvetví stavebníctva, služieb a práce v domácnosti; keďže podľa niektorých správ sú práva pracovníkov v týchto odvetviach porušované; keďže vzhľadom na tento počet má Katar najväčší pomer migrujúcich pracovníkov k domácemu obyvateľstvu na svete;

C. keďže na to, aby mohli pracovať v Katare, boli mnohí pracovníci donútení pracovnými agentúrami sa zadlžiť, ktoré im nezákonne účtovali poplatky, a mnohí z nich prišli o mzdy a boli vystavení ťažkým pracovným podmienkam v extrémnych horúčavách s rizikom ochorenia, zranenia a smrti;

D. keďže počas stavebných prác v súvislosti s majstrovstvami sveta v Katare údajne zomreli tisíce migrujúcich pracovníkov a mnohí ďalší boli zranení;

E. keďže podľa MOP sa niektoré európske spoločnosti odmietli angažovať v spoločných výboroch, ktorých cieľom je spojiť zástupcov vedenia a pracovníkov, aby diskutovali o konfliktoch na pracovisku, predchádzali im a riešili ich;

F. keďže pred tým, ako boli reformy v Katare uzákonené, Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (ITUC) podala v roku 2014 Medzinárodnej organizácii práce sťažnosť proti Kataru pre nedodržiavanie Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 a Dohovoru o inšpekcii práce z roku 1947; keďže podľa ITUC sa zákony v Katare zmenili a krajina naďalej dosahuje pokrok pri vykonávaní týchto zmien;

G. keďže Katar je prvou krajinou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC), ktorá otvorila projektovú kanceláriu MOP; keďže Katar podpísal viacero partnerstiev s MOP, organizáciami OSN a členskými štátmi EÚ, napríklad memorandum o porozumení so Švédskom v januári 2020 a s Francúzskom v marci 2022, s cieľom zlepšiť práva pracovníkov; keďže MOP zaznamenala v posledných piatich rokoch pred majstrovstvami sveta FIFA 2022 hmatateľný pokrok, najmä v oblasti riadenia migrácie pracovnej sily, presadzovania pracovného práva, prístupu k spravodlivosti a zlepšovania postavenia pracovníkov a sociálneho dialógu; keďže podľa MOP migrujúci pracovníci stále nemôžu podľa zákona vstupovať do odborov a zakladať ich;

H. keďže pracovníci v Katare v minulosti potrebovali povolenie od svojich zamestnávateľov na zmenu zamestnania alebo na opustenie krajiny; keďže tieto požiadavky predstavovali najproblematickejšie prvky systému sponzorstva kafala, pretože spôsobovali nadmernú závislosť pracovníkov od zamestnávateľov, a tým vytvorili príležitosti na vykorisťovanie a nútenú prácu; keďže v dôsledku týchto zmien ministerstvo práce schválilo približne 420 000 žiadostí migrujúcich pracovníkov o zmenu zamestnania v priebehu dvoch rokov od zavedenia týchto reforiem; keďže však mnohí pracovníci stále čelia prekážkam pri odchode zo zamestnania a jeho zmene, ako sú odvetné opatrenia zo strany zamestnávateľov;

I. keďže v marci 2021 sa Katar stal prvou krajinou v regióne Perzského zálivu, ktorá prijala nediskriminačnú minimálnu mzdu, ktorá sa vzťahuje na všetkých pracovníkov všetkých národností vo všetkých odvetviach vrátane práce v domácnosti; keďže podľa MOP celkovo 13 % pracovnej sily – 280 000 ľudí – zaznamenalo od zavedenia nových právnych predpisov zvýšenie miezd na novú minimálnu prahovú hodnotu;

J. keďže nové právne predpisy poskytujú pracovníkom v Katare väčšiu ochranu pred teplotným stresom;

K. keďže Katar podnikol kroky na zlepšenie prístupu pracovníkov k spravodlivosti vytvorením novej online platformy pre pracovníkov na podávanie sťažností a vytvorením nových pracovných súdov na urovnávanie sporov;

L. keďže niektoré diskriminačné praktiky týkajúce sa zahraničných pracovníkov však v Katare a ďalších krajinách GCC údajne pretrvávajú, ako sú svojvoľné zrážky zo mzdy, nevyplácanie miezd či zadržiavanie cestovných dokladov;

M. keďže Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (ITUC) podala v roku 2014 Medzinárodnej organizácii práce (MOP) sťažnosť proti Kataru pre nedodržiavanie Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci z roku 1930 a Dohovoru o inšpekcii práce z roku 1947;

N. keďže podľa článku 285 katarského trestného zákona sú mimomanželský sexuálny styk a vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestné, a to v podobe odňatia slobody až na sedem rokov; keďže svojvoľné zatýkanie LGBTQ+ osôb je údajne založené na zákone č. 17 z roku 2002 o ochrane spoločenstva, ktorý podľa organizácie Human Rights Watch umožňuje vyšetrovaciu väzbu bez obvinenia alebo súdneho konania až na obdobie šiestich mesiacov, ak „existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že obžalovaný mohol spáchať trestný čin“ vrátane „porušenia verejnej morálky“, čo vedie k častému zneužívaniu LGBTQ+ osôb; keďže katarský ambasádor pre majstrovstvá sveta FIFA verejne zdieľal homofóbne názory; keďže sedem futbalových federácií, a to aj z Európy, rozhodlo, že ich hráči môžu nosiť pásku s farbami dúhy „OneLove“; keďže však FIFA rozhodla, že hráči, ktorí si túto pásku nasadia, môžu dostať žltú kartu alebo môžu byť vylúčení, keďže údajne ide o politické vyhlásenie;

O. keďže v roku 2016 FIFA podpísala hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré FIFA zaväzujú, aby sa zdržala zasahovania do ľudských práv a napravila negatívne účinky svojich činností na oblasť ľudských práv;

P. keďže v čase neistoty a významných výziev pre medzinárodný poriadok založený na pravidlách v Európe aj v regióne Perzského zálivu a vzhľadom na to, že svet čelí dôsledkom ruskej agresie voči Ukrajine a pandémie COVID-19, ako aj naliehavej potrebe zelenej a digitálnej transformácie, môže EÚ výrazne ťažiť z pevnejšieho a strategickejšieho partnerstva s GCC a jej členskými štátmi vrátane Kataru; keďže v roku 2021 sa obnovili diplomatické vzťahy medzi Katarom a Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom a Egyptom;

Q. keďže dohoda o spolupráci medzi EÚ a Katarom podpísaná v roku 2018 poskytuje rámec na politické a odvetvové konzultácie o oblastiach spoločného záujmu; keďže Katar je dôležitým partnerom EÚ a ich vzťahy pokrývajú množstvo dôležitých oblastí; keďže Katar zohráva kľúčovú úlohu pri vykonávaní európskej stratégie energetickej bezpečnosti; keďže spolupráca medzi EÚ a Katarom sa výrazne zintenzívnila, čo viedlo k otvoreniu delegácie EÚ v Dauhe v roku 2022; keďže Katar bol vo februári 2022 spolupredkladateľom rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, v ktorej sa Rusko vyzýva, aby sa stiahlo z Ukrajiny, a hlasoval za rezolúcie odsudzujúce ruskú inváziu na Ukrajinu;

R. keďže 12. septembra 2022 sa uskutočnil štvrtý dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Katarom; keďže dialóg o ľudských právach predstavuje rozhodujúci moment angažovanosti pri presadzovaní ľudských práv;

1. vyjadruje poľutovanie nad úmrtiami tisícov migrujúcich pracovníkov a nad zraneniami, ktoré utrpeli počas príprav majstrovstiev sveta; vyjadruje sústrasť rodinám týchto pracovníkov a žiada vyvodenie zodpovednosti;

2. zdôrazňuje, že EÚ je vo svojich vzťahoch s Katarom odhodlaná podporovať ľudské práva vrátane otázok nastolených v kontexte majstrovstiev sveta FIFA; vyjadruje znepokojenie nad správami, že státisíce migrujúcich pracovníkov stále čelia v Katare diskriminačným zákonom a praktikám; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou transparentnosťou a jasne chýbajúcim zodpovedným posúdením rizík, ktoré poznačili udelenie majstrovstiev sveta FIFA Kataru v roku 2010; pripomína svoj dlhodobý názor, že korupcia vo FIFA je prebujnená, systémová a hlboko zakorenená, a naďalej sa domnieva, že táto organizácia vážne poškodzuje imidž a integritu svetového futbalu, a to napriek pokusom o jej reformu, napríklad v podobe zavedenia požiadaviek v oblasti ľudských práv;

3. uznáva významný prínos migrujúcich pracovníkov pre katarské hospodárstvo a majstrovstvá sveta FIFA v roku 2022; naliehavo vyzýva katarské orgány, aby dôkladne vyšetrili úmrtia migrujúcich pracovníkov; podporuje úsilie Kataru o zlepšenie ich pracovných podmienok a práv, na ktoré upozornilo medzinárodné spoločenstvo; vyzýva na úplné vykonanie prijatých reforiem; víta spoluprácu Kataru s MOP; vyzýva Katar, aby pokračoval v spolupráci s MOP v oblasti reforiem; zdôrazňuje, že zodpovednosť podnikov, a to aj európskych spoločností, si vyžaduje dodržiavanie práv pracovníkov a rovnakú úroveň náležitej starostlivosti, ktorá sa vyžaduje v EÚ;

4. uznáva však, že MOP a ITUC považujú reformy uskutočnené v Katare za príkladné pre oblasť Perzského zálivu;

5. zdôrazňuje, že obete porušovania ľudských práv majú zákonné možnosti, ako sa usilovať o spravodlivosť a brať spoločnosti so sídlom v EÚ na zodpovednosť podľa existujúcich právnych predpisov o náležitej starostlivosti v niektorých členských štátoch; berie na vedomie prebiehajúcu prácu na úrovni EÚ na smernici o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, ktorou sa ďalej rozšíria takéto legálne možnosti; domnieva sa, že príslušné spoločnosti si úplne neplnia svoje povinnosti podľa smernice 2014/95/EÚ[2] a povinnosti vyplývajúce z medzinárodne uznávaných dohovorov o ľudských právach;

6. víta skutočnosť, že podľa MOP katarská vláda zaplatila obetiam podvodov so mzdami 320 miliónov USD prostredníctvom fondu podpory a poistenia pracovníkov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že fond začal fungovať až v roku 2018, čo znamená, že jeho uplatňovanie sa netýka miliónov pracovníkov a ich rodín; naliehavo vyzýva Katar, aby vykonal dôkladné preskúmanie svojich noriem zberu údajov a vyšetrovacích noriem v súvislosti s prípadmi pracovných úrazov alebo úmrtí; žiada, aby sa fond rozšíril tak, aby sa vzťahoval na všetky obete od začiatku prác súvisiacich s majstrovstvami sveta FIFA 2022 vrátane všetkých úmrtí a ďalších prípadov porušovania ľudských práv pracovníkov v súvislosti s prípravou majstrovstiev sveta, ako sú krádeže miezd, zranenia a všetky nevyšetrené a neodškodnené úmrtia; vyzýva FIFA, aby prispela ku komplexnému nápravnému programu pre rodiny pracovníkov ako náhradu za pracovné podmienky, ktorým boli vystavení;

7. víta reformy, ktoré katarské orgány prijali po konzultácii s MOP s cieľom riešiť riadenie migrácie pracovnej sily, presadzovať pracovné právo a umožniť prístup k spravodlivosti a posilniť hlas pracovníkov a sociálny dialóg; konštatuje, že tieto zmeny už zlepšili pracovné a životné podmienky státisícov pracovníkov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že mnohí pracovníci stále nemajú prospech z týchto reforiem a čelia prekážkam v prístupe k týmto zlepšeniam a odvetným opatreniam zo strany zamestnávateľov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zdokumentovanými a opakovanými tvrdeniami, že migrujúci pracovníci v domácnosti sú vystavení zneužívaniu a vykorisťovaniu;

8. vyzýva Katar, aby zrušil všetky právne predpisy, ktoré umožňujú spoločnostiam, aby zahraničným pracovníkom ukladali poplatky za nábor;

9. víta nové právne predpisy Kataru proti teplu na staveniskách; vyzýva všetky krajiny GCC, aby prijali podobné právne predpisy a v plnej miere ich vykonávali;

10. opätovne vyzýva Katar, aby ratifikoval Medzinárodný dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín;

11. naliehavo vyzýva Katar, aby v spolupráci s MOP zabezpečil, aby všetci pracovníci a zamestnávatelia mohli využívať reformy systému kafala v oblasti mobility pracovnej sily, aby zjednodušil prístup k spravodlivosti a vymáhanie splatných miezd a aby v plnej miere vykonával zákon týkajúci sa práv pracovníkov v domácnosti; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že v Katare zmenilo prácu viac ako 420 000 pracovníkov a zavedenie minimálnej mzdy sa týka viac ako 300 000 pracovníkov;

12. zdôrazňuje, že právo združovať a organizovať sa by malo byť uznané všetkým pracovníkom vrátane migrantov; vyzýva katarskú vládu, aby zabezpečila, že pracovníci budú mať právo slobodne sa združovať bez odvetných opatrení a využívať bezpečný a zabezpečený prístup k spravodlivosti, a to aj tým, že budú môcť vstupovať do národných odborov a takéto odbory zakladať;

13. víta pokračujúcu spoluprácu EÚ s Katarom v oblasti ľudských práv, a to aj prostredníctvom dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Katarom, ktorý by sa mal zintenzívniť, a posilnenia inštitucionálneho usporiadania pre spoluprácu medzi EÚ a Katarom; zdôrazňuje, že katarský národný výbor pre ľudské práva nadviazal pravidelnú interakciu s inštitúciami EÚ a Katar pozval osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva na návštevu krajiny; zdôrazňuje, že práva migrujúcich pracovníkov, pracovné reformy, práva žien a sloboda prejavu sú opakujúcimi sa témami;

14. vyzýva členské štáty a delegáciu EÚ v Katare, aby dôsledne monitorovali sociálne reformy Kataru s osobitným dôrazom na konkrétne vykonávanie jeho právnych predpisov, a to aj európskymi spoločnosťami v Katare, a vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pravidelne informoval Parlament o pokroku v týchto reformách; v tejto súvislosti víta spoluprácu katarského ministra práce Alího bin Samícha al-Marrího s podvýborom Parlamentu pre ľudské práva v súvislosti s prebiehajúcimi reformami a pretrvávajúcimi nedostatkami, ktoré treba odstrániť, a berie na vedomie jeho záväzok odškodniť všetkých pracovníkov alebo ich rodiny, ktorí nedostali to, na čo majú nárok;

15. vyzýva katarské orgány, aby pokračovali vo svojom úsilí s cieľom zabezpečiť, aby národný výbor pre ľudské práva v plnej miere dodržiaval zásady štatútu národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a aby bol schopný plne, účinne a nezávisle vykonávať svoj mandát, a to aj presadzovaním pluralizmu a rozmanitosti svojich členov a zamestnancov;

16. vyzýva katarské orgány, aby v plnej miere presadzovali existujúce právne predpisy zakazujúce mučenie a zlé zaobchádzanie;

17. pripomína svoj záväzok v oblasti všeobecného zrušenia trestu smrti a vyzýva katarské orgány, aby prijali moratórium v tejto oblasti;

18. naliehavo vyzýva katarské orgány, aby posilnili opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnosti, a to aj zrušením pozostatkov poručníctva nad ženami, a zároveň zintenzívnili svoje úsilie o dosiahnutie spravodlivého zastúpenia žien na formálnom trhu práce a vo verejnej a politickej sfére vrátane Poradného zhromaždenia (Madžlis aš-šúrá) a výkonných orgánov, najmä na rozhodovacích pozíciách, a aby k ženám a mužom pristupovali rovnako ako k hlavám domácností; vyzýva katarské orgány, aby zmenili zákon o štátnej príslušnosti s cieľom zabezpečiť, aby katarské ženy a muži mali rovnaké práva, pokiaľ ide o možnosť ich detí a ich zahraničných partnerov získať štátne občianstvo; nabáda Katar, aby zabezpečil, aby sa zhromažďovali údaje o násilí páchanom na ženách a aby sa všetky prípady násilia páchaného na ženách vrátane domáceho násilia dôkladne vyšetrili a aby páchatelia boli stíhaní a v prípade odsúdenia primerane potrestaní;

19. berie na vedomie celosvetový trend dekriminalizácie konsenzuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia; vyzýva Katar, aby zrušil článok 285 trestného zákona a všetky ostatné súvisiace zákony používané na kriminalizáciu konsenzuálnych sexuálnych vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a aby zaviedol právne predpisy proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity alebo prejavu; vyjadruje poľutovanie nad správami o násilí voči LGBTQ+ komunite páchanom zložkami katarského oddelenia preventívnej bezpečnosti a uplatňovaní zákona č. 17 z roku 2002 o ochrane spoločenstva, ktorý umožňuje vyšetrovaciu väzbu bez obvinenia alebo súdneho konania až na obdobie šiestich mesiacov;

20. vyzýva katarské orgány, aby zabezpečili dodržiavanie ľudských práv všetkých osôb zúčastňujúcich sa majstrovstiev sveta vo futbale 2022 vrátane medzinárodných hostí a osôb žijúcich v tejto krajine, a to vrátane ich slobody náboženského vyznania a viery;

21. berie na vedomie a víta hlboké znepokojenie Kataru vyjadrené po ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine; víta dôležité rozhodnutia Kataru hlasovať za všetky príslušné rezolúcie OSN o tejto otázke, na rozdiel od rôznych členov GCC;

22. víta spoluprácu a dialóg EÚ s Katarom, ako aj s ostatnými štátmi Perzského zálivu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie kľúčových cieľov EÚ, najmä: pokojných a prosperujúcich regiónov Perzského zálivu a Blízkeho východu, silného oživenia hospodárstva, udržateľných, cenovo dostupných a bezpečných dodávok energie, intenzívnej spolupráce v oblasti zelenej transformácie a dôraznej reakcie na globálne humanitárne a rozvojové potreby; v tejto súvislosti víta normalizáciu vzťahov medzi Katarom a jeho susedmi; oceňuje úlohu Kataru v pomoci pri evakuácii desiatok tisícov ľudí z Afganistanu po násilnom prevzatí moci Talibanom v septembri 2021;

23. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie postúpila Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kataru, Medzinárodnej futbalovej federácii , Únii európskych futbalových zväzov, Medzinárodnej organizácii práce a vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva.

 

Posledná úprava: 24. novembra 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia