Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0057/2023Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0057/2023

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen for journalister i Marokko, navnlig sagen om Omar Radi

18.1.2023 - (2023/2506(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0057/2023 (The Left)
B9‑0061/2023 (Renew)
B9‑0065/2023 (Verts/ALE)
B9‑0071/2023 (S&D)
B9‑0073/2023 (ECR)

Pedro Marques, Thijs Reuten, Evin Incir
for S&D-Gruppen
Georgios Kyrtsos, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Tineke Strik
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
for ECR-Gruppen
Miguel Urbán Crespo
for The Left-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2023/2506(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0057/2023
Indgivne tekster :
RC-B9-0057/2023
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Marokko, navnlig sagen om Omar Radi

(2023/2506(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5 og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at den uafhængige undersøgende journalist Omar Radi, der dækkede Hirak-protester og statskorruptionsskandaler, har været tilbageholdt siden juli 2020 og i juli 2021 blevet idømt seks års fængsel på grundlag af opdigtede anklager om spionage og om voldtægt; der henviser til, at hans dom blev stadfæstet efter appel i marts 2022; der henviser til, at talrige garantier for en retfærdig rettergang blev krænket, hvilket i sagens natur gjorde retssagen uretfærdig og partisk; der henviser til, at disse krænkelser omfattede en forlænget varetægtsfængsling på et år uden begrundelse, forhindring af aktindsigt i hans sagsakter og to vigtige forsvarets vidner, der blev forhindret i at møde for retten; der henviser til, at Omar Radi har appelleret til kassationsdomstolen; der henviser til, at han blev tildelt Journalister uden Grænsers pressefrihedspris i 2022;

B. der henviser til, at journalisten Taoufik Bouachrine har været tilbageholdt siden februar 2018 og i september 2021 blev idømt 15 års fængsel for seksualforbrydelser; der henviser til, at der var alvorlige krænkelser af garantier for retfærdig rettergang i sagen om Souleiman Raissouni, som i februar 2022 fik en fængselsstraf på fem år for seksualforbrydelser i en uretfærdig rettergang;

C. der henviser til, at pressefrihed i Marokko til stadighed er blevet forværret og er faldet til 135. plads i det internationale pressefrihedsindeks for 2022; der henviser til, at adskillige journalister, herunder Ignacio Cembrero, har været under digital overvågning, er blevet intimideret og udsat for retslig chikane, og blevet idømt lange fængselsstraffe, som det er tilfældet med Maati Monjib;

1. opfordrer indtrængende de marokkanske myndigheder til at respektere ytringsfriheden og mediefriheden, garantere fængslede journalister, navnlig Omar Radi, Souleiman Raissouni og Taoufik Bouachrine, en retfærdig rettergang med alle grundlæggende retssikkerhedsgarantier, sikre deres øjeblikkelige midlertidige løsladelse og ophøre med at chikanere alle journalister, deres advokater og familier; opfordrer indtrængende myndighederne til at opfylde deres internationale menneskerettighedsforpligtelser i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Marokko;

2. fordømmer på det kraftigste misbruget af påstande om seksuelle overgreb til at afskrække journalister fra at udføre deres arbejde; mener, at denne misbrug bringer kvinders rettigheder i fare;

3. er bekymret over påstandene om, at de marokkanske myndigheder har forsøgt at korrumpere medlemmer af Europa-Parlamentet;

4. opfordrer indtrængende de marokkanske myndigheder til at ophøre deres overvågning af journalister, herunder via NSO's Pegasus-spyware, og til at vedtage og gennemføre lovgivning for at beskytte dem; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indstille eksport af overvågningsteknologi til Marokko, i overensstemmelse med EU's forordning om produkter med dobbelt anvendelse;

5. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af 2018-Sakharovprisfinalisten Nasser Zefzafi; opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger; fordømmer krænkelserne af fredelige demonstranters og diasporaaktivisters rettigheder; beklager de mangelfulde retssager og domfældelser af 43 Hirak-demonstranter samt torturen, de har været udsat for i fængslet;

6. opfordrer EU og dets medlemsstater til fortsat at rejse sager med de marokkanske myndigheder om tilbageholdte journalister og samvittighedsfanger og til at deltage i disses retssager; opfordrer EU til at anvende sin indflydelse på konkrete forbedringer af menneskerettighedssituationen i Marokko;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til alle relevante parter.

 

Seneste opdatering: 18. januar 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik