Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0057/2023Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0057/2023

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ajakirjanike olukorra kohta Marokos, eriti Omar Radi juhtumi kohta

18.1.2023 - (2023/2506(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9‑0057/2023 (The Left)
B9‑0061/2023 (Renew)
B9‑0065/2023 (Verts/ALE)
B9‑0071/2023 (S&D)
B9‑0073/2023 (ECR)

Pedro Marques, Thijs Reuten, Evin Incir
fraktsiooni S&D nimel
Georgios Kyrtsos, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
Tineke Strik
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
fraktsiooni ECR nimel
Miguel Urbán Crespo
fraktsiooni The Left nimel
Fabio Massimo Castaldo


Menetlus : 2023/2506(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B9-0057/2023
Esitatud tekstid :
RC-B9-0057/2023
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Marokos, eriti Omar Radi juhtumi kohta

(2023/2506(RSP))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et sõltumatut uurivat ajakirjanikku Omar Radit, kes kajastas Hiraki meeleavaldusi ja ametiisikute korruptsiooniskandaale, on alates 2020. aasta juulist kinni peetud ning talle mõisteti 2021. aasta juulis spionaažis esitatud valesüüdistuste alusel ja vägistamissüüdistuste alusel kuus aastat vangistust; arvestades, et 2022. aasta märtsis toimunud apellatsioonimenetluses jäeti tema karistus jõusse; arvestades, et rikuti mitmeid nõuetekohase menetluse tagatisi, mis muutis kohtuprotsessi algusest peale ebaõiglaseks ja erapoolikuks; arvestades, et rikkumiste hulka kuulusid üheaastane, s.o pikk alusetu eelvangistus ja tema toimikule juurdepääsu takistamine ning see, et kahel põhitunnistajal ei lastud kohtusse ilmuda; arvestades, et Omar Radi on esitanud apellatsioonkaebuse kassatsioonikohtule; arvestades, et talle anti 2022. aasta Piirideta Reporterite ajakirjandusvabaduse auhind;

B. arvestades, et ajakirjanik Taoufik Bouachrine’i on peetud kinni alates 2018. aasta veebruarist ja talle määrati 2021. aasta septembris apellatsiooni korras 15-aastane vanglakaristus seksuaalkuritegude eest; arvestades, et Soulaiman Raissouni puhul, kes sai 2022. aasta veebruaris ebaõiglases kohtumenetluses seksuaalkuritegude eest viieaastase vanglakaristuse, rikuti oluliselt nõuetekohase menetluse tagatisi;

C. arvestades, et Maroko ajakirjandusvabadus on pidevalt halvenenud ja Maroko langes 2022. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksis 135. kohale; arvestades, et paljud ajakirjanikud, nt Ignacio Cembrero, on olnud digitaalse jälgimise all, neid on hirmutatud ja kohtulikult ahistatud ning neile on määratud pikk vanglakaristus, nt Maati Monjibile;

1. nõuab tungivalt, et Maroko ametivõimud austaksid väljendus- ja meediavabadust, tagaksid vangistatud ajakirjanike, eelkõige Omar Radi, Souleiman Raissouni ja Taoufik Bouachrine’i üle õiglase kohtumõistmise koos kõigi nõuetekohaste menetlustagatistega, tagaksid nende viivitamatu esialgse vabastamise ning lõpetaksid kõigi ajakirjanike, nende advokaatide ja perekondade ahistamise; nõuab tungivalt, et ametivõimud täidaksid kooskõlas ELi-Maroko assotsieerimislepinguga oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi;

2. mõistab teravalt hukka seksuaalsete rünnakute kohta valesüüdistuse esitamise, mille eesmärk on takistada ajakirjanikke oma kohust täitmast; on veendunud, et selline kuritarvitamine ohustab naiste õigusi;

3. on mures väidete pärast, et Maroko ametivõimud on püüdnud Euroopa Parlamendi liikmetele altkäemaksu anda;

4. nõuab tungivalt, et Maroko ametivõimud lõpetaksid ajakirjanike jälgimise, sealhulgas NSO Pegasuse nuhkvara abil, ning jõustaksid ja rakendaksid õigusakte ajakirjanike kaitseks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid lõpetaksid kooskõlas kahesuguse kasutusega kaupade määrusega Marokosse järelevalvetehnoloogia eksportimise;

5. nõuab 2018. aasta Sahharovi auhinna finalisti Nasser Zefzafi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; nõuab kõigi poliitvangide vabastamist; mõistab hukka rahumeelsete meeleavaldajate ja diasporaa aktivistide õiguste rikkumise; mõistab hukka 43 Hiraki meeleavaldaja puuduliku kohtumõistmise ja süüdimõistmise ning nende piinamise vanglas;

6. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid jätkaksid Maroko ametivõimudega suheldes vangistatud ajakirjanike ja meelsusvangide juhtumite tõstatamist ning osaleksid nende kohtuprotsessides; nõuab, et EL kasutaks oma mõjuvõimu, et Maroko inimõiguste olukorda silmnähtavalt parandada;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon asjaomastele pooltele.

 

Viimane päevakajastamine: 18. jaanuar 2023
Õigusteave - Privaatsuspoliitika