Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0057/2023Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0057/2023

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimittajien tilanteesta Marokossa ja erityisesti Omar Radin tapauksesta

18.1.2023 - (2023/2506(RSP))

työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0057/2023 (The Left)
B9‑0061/2023 (Renew)
B9‑0065/2023 (Verts/ALE)
B9‑0071/2023 (S&D)
B9‑0073/2023 (ECR)

Pedro Marques, Thijs Reuten, Evin Incir
S&D-ryhmän puolesta
Georgios Kyrtsos, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Tineke Strik
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski
ECR-ryhmän puolesta
Miguel Urbán Crespo
The Left -ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2023/2506(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0057/2023
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0057/2023
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittajien tilanteesta Marokossa ja erityisesti Omar Radin tapauksesta

(2023/2506(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Hirak-mielenosoituksista ja valtion korruptioskandaaleista raportoinut riippumaton tutkiva toimittaja Omar Radi on ollut vangittuna heinäkuusta 2020 lähtien ja heinäkuussa 2021 hänet tuomittiin kuuden vuoden vankeuteen tekaistujen vakoilu- ja raiskaussyytteiden perusteella; ottaa huomioon, että muutoksenhakutuomioistuin vahvisti hänen tuomionsa maaliskuussa 2022; toteaa, että asian käsittelyssä rikottiin useita oikeudenmukaisen menettelyn takeita, minkä vuoksi oikeudenkäynti oli olennaisesti epäoikeudenmukainen ja puolueellinen; toteaa, että takeita rikottiin muun muassa pitkittämällä tutkintavankeus vuoden pituiseksi ilman perusteluja, epäämällä pääsy asiaan liittyviin asiakirjoihin ja kieltämällä kahden keskeisen puolustuksen todistajan kuulemisen estämällä heitä saapumasta oikeuteen; ottaa huomioon, että Radi on valittanut ylimpään oikeusasteeseen; ottaa huomioon, että hänelle myönnettiin Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2022 Press Freedom Prize -lehdistönvapauspalkinto;

B. ottaa huomioon, että toimittaja Taoufik Bouachrine on ollut vangittuna helmikuusta 2018 lähtien ja että syyskuussa 2021 muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi hänet 15 vuoden vankeuteen seksuaalirikoksista; toteaa, että Soulaiman Raissounin tapauksen käsittelyssä rikottiin merkittävästi oikeudenmukaisen menettelyn takeita ja helmikuussa 2022 hänet tuomittiin epäoikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä viiden vuoden vankeuteen seksuaalirikoksista;

C. ottaa huomioon, että Marokon lehdistönvapaus on heikentynyt jatkuvasti ja että vuoden 2022 lehdistönvapausindeksissä Marokko putosi 135. sijalle; ottaa huomioon, että useisiin toimittajiin kuten Ignacio Cembreroon on kohdistettu digitaalista valvontaa, heitä on uhkailtu ja häiritty oikeustoimin ja heille on määrätty pitkiä vankeustuomioita, kuten Maati Monjibille;

1. kehottaa Marokon viranomaisia kunnioittamaan sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta sekä takaamaan vangituille toimittajille, erityisesti Omar Radille, Souleiman Raissounille and Taoufik Bouachrinelle, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja kaikki oikeudenmukaisen menettelyn takeet ja kehottaa lisäksi viranomaisia välittömästi vapauttamaan väliaikaisesti nämä toimittajat sekä lopettamaan kaikkien toimittajien, heidän asianajajiensa ja perheidensä häirinnän; kehottaa viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan EU:n ja Marokon assosiaatiosopimuksen mukaisesti;

2. tuomitsee jyrkästi sen, että seksuaalista väkivaltaa koskevia syytöksiä on käytetty väärin ja niillä on pyritty estämään toimittajia tekemästä työtään; katsoo, että tällainen väärinkäyttö vaarantaa naisten oikeudet;

3. on huolissaan väitteistä, joiden mukaan Marokon viranomaiset ovat yrittäneet lahjoa Euroopan parlamentin jäseniä;

4. kehottaa Marokon viranomaisia lopettamaan toimittajien valvonnan, mukaan lukien NSO:n Pegasus-vakoiluohjelmalla, ja säätämään ja panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla suojellaan toimittajia; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan valvontateknologian viennin Marokkoon kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen mukaisesti;

5. vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta vuoden 2018 Saharov-palkintoehdokkaan Nasser Zefzafin; kehottaa vapauttamaan kaikki poliittiset vangit; tuomitsee rauhanomaisten mielenosoittajien ja ulkomailla asuvien aktivistien oikeuksien loukkaukset; pitää erittäin valitettavana 43 Hirak-mielenosoittajan puutteellisia oikeudenkäyntejä ja heidän tuomioitaan sekä heidän kidutustaan vankilassa;

6. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan Marokon viranomaisten kanssa jatkossakin esiin vangittujen toimittajien ja mielipidevankien tapaukset ja osallistumaan heidän oikeudenkäynteihinsä; kehottaa EU:ta käyttämään vaikutusvaltaansa pyrkiäkseen Marokon ihmisoikeustilannetta koskeviin konkreettisiin parannuksiin;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman asiaankuuluville osapuolille.

Päivitetty viimeksi: 18. tammikuuta 2023
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö