Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0106/2023Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0106/2023

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Saakašvilio padėties

13.2.2023 - (2023/2543(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B9‑0106/2023 (S&D)
B9‑0109/2023 (Renew)
B9‑0112/2023 (PPE)
B9‑0114/2023 (Verts/ALE)
B9‑0117/2023 (ECR)

Miriam Lexmann, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Andrius Kubilius, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Andrey Kovatchev, David Lega, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
PPE frakcijos vardu
Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
S&D frakcijos vardu
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță
RENEW frakcijos vardu
Hannah Neumann, Markéta Gregorová
Verts/ALE frakcijos vardu
Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Patryk Jaki, Bert‑Jan Ruissen, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Beata Kempa, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski
ECR frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo


Procedūra : 2023/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B9-0106/2023
Pateikti tekstai :
RC-B9-0106/2023
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Saakašvilio padėties

(2023/2543(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sakartvelo, ypač į 2022 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės pažeidimų ir žurnalistų saugumo Sakartvele[1] ir 2022 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija (Sakartvelu) įgyvendinimo[2],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą[3] ir į 2022 m. rugpjūčio 16 d. ES ir Gruzijos asociacijos tarybos rekomendacijos Nr. 1/2022 dėl 2021–2027 m. ES ir Sakartvelo asociacijos darbotvarkės[4] 1.4 punktą, kuriame nustatyti trumpalaikiai ir vidutinės trukmės prioritetai,

 atsižvelgdamas į 2022 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatą „Komisijos nuomonė dėl Sakartvelo paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje“ (COM(2022)0405) ir į 2022 m. birželio 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos, Moldovos Respublikos ir Sakartvelo paraiškų dėl narystės,

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

 atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 45/111 dėl pagrindinių elgesio su kaliniais principų ir į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 70/175 dėl Jungtinių Tautų standartinių minimalių elgesio su kaliniais taisyklių (Nelsono Mandelos taisyklių);

 atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2463 (2022) „Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą tolesnis eskalavimas“,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi buvęs Sakartvelo prezidentas Michailas Saakašvilis buvo sulaikytas 2021 m. spalio mėn., kai iš aštuonerius metus trukusios tremties grįžo į Sakartvelą;

B. kadangi 2018 m. Sakartvelo teismas jį nuteisė in absentia kalėti šešerius metus dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais ir kadangi Michailas Saakašvilis šiuos kaltinimus neigia ir teigia, kad jie yra politiškai motyvuoti; kadangi jis šiuo metu yra teisiamas pateikus papildomų kaltinimų;

C. kadangi 2021 m. lapkričio mėn. Michailas Saakašvilis buvo perkeltas į kalėjimo ligoninę po bado streiko ir pranešimų apie prastėjančią jo sveikatą; kadangi 2022 m. gegužės mėn. jis buvo perkeltas į sutartį su kalėjimo administracija sudariusią civilinę ligoninę, po to, kai nepriklausomi gydytojai pateikė nuomones, kad priešingu atveju jo būklė nepagerės; kadangi nuo tada jo sveikata ir toliau prastėja, jis neteko daug svorio ir, remiantis naujausiomis medicininėmis ataskaitomis, jo sveikata vis dar rūpinamasi netinkamai, todėl nuogąstaujama dėl jo gyvybės;

D. kadangi „Dr. David E. Smith, M. D. & Associates“ 2022 m. lapkričio 28 d. parengtoje toksikologijos ataskaitoje padaryta išvada, kad ištyrus Michailo Saakašvilio plaukų ir nagų ėminius juose rasta sunkiųjų metalų ir kitų medžiagų ir kad daugelis Michailui Saakašviliui pasireiškiančių patologinių simptomų rodo apsinuodijimą sunkiaisiais metalais jam būnant kalėjime, dėl kurio dar sparčiau prastėja jo sveikatos būklė; kadangi 2022 m. gruodžio mėn. Sakartvelo kovos su kankinimu nevyriausybinė organizacija „Empathy Centre“ paskelbė medicininę ataskaitą apie Michailo Saakašvilio sveikatos būklę, pagrįstą medicinine apžiūra, kurią atliko iš 10 Sakartvelo ir šešių tarptautinių ekspertų sudaryta komisija; kadangi šioje ataskaitoje nurodyta, kad Michailui Saakašviliui diagnozuota daugiau kaip 20 sutrikimų, iš kurių 10 yra rimti, ir teigiama, kad jo būklė nesuderinama su kalinimu; kadangi ataskaitoje teigiama, kad, jeigu Michailui Saakašviliui nebus paskirtas tinkamas gydymas, dėl tam tikrų sąlygų negrįžtamai pablogės jo sveikata, sutrumpės jo gyvenimo trukmė ir jis net gali mirti;

E. kadangi, remiantis Sakartvelo ombudsmeno Tbilisio miesto teismui pateikta nuomone, pastaraisiais mėnesiais Michailo Saakašvilio sveikatos būklė smarkiai pablogėjo, ji laikoma sunkia ir dėl to, remiantis Sakartvelo baudžiamojo proceso kodekso 283 straipsniu, jį reikėtų išleisti gydytis; kadangi 2022 m. vasario 6 d. Tbilisio teismo teisėjas priėmė nepalankų sprendimą dėl Michailo Saakašvilio paleidimo arba bausmės vykdymo atidėjimo dėl su sveikata susijusių priežasčių;

F. kadangi Michailas Saakašvilis ne kartą prašė perkelti jį į užsienį, kad jam būtų suteiktas tinkamas gydymas;

G. kadangi ES delegacijos vadovas ir Sakartvele esančių ES valstybių narių atstovybių vadovai keliuose susitikimuose su Sakartvelo vyriausybės atstovais išreiškė susirūpinimą dėl prastėjančios Michailo Saakašvilio sveikatos ir pabrėžė Sakartvelo valdžios institucijų atsakomybę už jo teisių apsaugą;

H. kadangi daugelis pagrindinių Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijų pasirašė pareiškimus, kuriuose vyriausybė raginama prisiimti atsakomybę už Michailo Saakašvilio gyvybės ir sveikatos išgelbėjimą, pvz., 2022 m. gruodžio 14 d. pareiškimą „Vyriausybė turėtų prisiimti atsakomybę už Michailo Saakašvilio sveikatos būklę“ ir 2023 m. vasario 2 d. pareiškimą dėl Michailo Saakašvilio teismo;

I. kadangi daugelis tarptautinės bendruomenės atstovų, įskaitant Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją savo rezoliucijoje Nr. 2463 (2022), yra raginę nedelsiant paleisti Michailą Saakašvilį;

J. kadangi Sakartvelo valdžios institucijos lig šiol atmetė daugybę viešų raginimų paleisti Michailą Saakašvilį ir leisti jam gydytis užsienyje; kadangi Sakartvelo valdžios institucijos atmetė Europos Parlamento narių, tarptautinių ekspertų ir net Sakartvelo ombudsmeno prašymus aplankyti Michailą Saakašvilį kalėjime; kadangi Sakartvelo valdančiosios partijos aukšto rango pareigūnai ne kartą nepriimtinai pasisakė apie buvusio prezidento Michailo Saakašvilio sveikatos būklę ir padėtį;

1. išreiškia didelį susirūpinimą dėl prastėjančios buvusio prezidento Michailo Saakašvilio sveikatos ir kol kas netinkamos Sakartvelo valdžios institucijų reakcijos; mano, kad elgesys su kaliniais, pvz., su buvusiu prezidentu Michailu Saakašviliu, yra Sakartvelo vyriausybės įsipareigojimo laikytis Europos vertybių ir jos europinių siekių, įskaitant ES šalies kandidatės statusą, išbandymas;

2. dar kartą ragina Sakartvelo valdžios institucijas paleisti buvusį prezidentą Michailą Saakašvilį iš kalėjimo ir leisti jam tinkamai gydytis užsienyje dėl humanitarinių priežasčių, taip pat siekiant sumažinti politinę poliarizaciją; atkreipia dėmesį į neseniai paskelbtą Sakartvelo prezidentės pareiškimą, kuriame visos šalys raginamos išspręsti Michailo Saakašvilio klausimą, kad šalies pažanga vykdant Europos reformas vėl taptų pagrindiniu politikos klausimu, ir ragina ją pasinaudoti savo konstitucine teise atleisti Michailą Saakašvilį nuo bausmės;

3. primena Sakartvelo valdžios institucijoms, kad jos yra atsakingos už tai, kad būtų apsaugota buvusio prezidento Michailo Saakašvilio sveikata ir užtikrinta jo gerovė, kad jam būtų taikomas tinkamas gydymas ir kad būtų paisoma jo pagrindinių teisių pagal Sakartvelo Konstituciją ir tarptautinius įsipareigojimus;

4. ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją aktyviau dalyvauti siekiant užtikrinti, kad buvęs prezidentas Michailas Saakašvilis būtų paleistas ir jam būtų suteikta galimybė tinkamai gydytis užsienyje;

5. pabrėžia, kad vis negerėjanti buvusio prezidento Michailo Saakašvilio padėtis toliau darys neigiamą poveikį Sakartvelo reputacijai ir trukdys jos perspektyvoms tapti Europos Sąjungos šalimi kandidate; laikosi nuomonės, kad Michailo Saakašvilio mirtis kalinimo metu būtų smūgis Sakartvelo demokratijai ir Sakartvelo tarptautinei reputacijai;

6. pabrėžia, kad, Sakartvele jau ir taip vyraujant politinei poliarizacijai, tolesnis Michailo Saakašvilio kalinimas tik didina vyriausybės ir opozicijos priešpriešą ir mažina visuomenės pasitikėjimą demokratinėmis institucijomis;

7. pabrėžia, kad Michailo Saakašvilio byla dar labiau išryškina tai, kad svarbu įgyvendinti tikrą teisingumo sistemos reformą;

8. ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją toliau sistemingai stebėti Michailo Saakašvilio teismo posėdžius, susijusius tiek su jam pateiktais kaltinimais, tiek su jo prašymu perduoti jį užsienio šalims;

9. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Sakartvelo prezidentei, vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2023 m. vasario 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika