Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0170/2023Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0170/2023

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Ιράν και ειδικότερα τη δηλητηρίαση εκατοντάδων μαθητριών

15.3.2023 - (2023/2587(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0170/2023 (The Left)
B9‑0172/2023 (Verts/ALE)
B9‑0175/2023 (Renew)
B9‑0177/2023 (PPE)
B9‑0180/2023 (S&D)
B9‑0181/2023 (ECR)

Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Frances Fitzgerald, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Sandra Kalniete
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Evin Incir, Dietmar Köster, Alessandra Moretti, Thijs Reuten
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Samira Rafaela, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Ernest Urtasun, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Adam Bielan, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Denis Nesci, Eugen Jurzyca, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Kruk, Waldemar Tomaszewski, Beata Kempa, Joachim Stanisław Brudziński, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Sergio Berlato
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cornelia Ernst, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας The Left
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2023/2587(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0170/2023
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0170/2023
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράν και ειδικότερα τη δηλητηρίαση εκατοντάδων μαθητριών

(2023/2587(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Ιράν έχουν ηγηθεί μεγάλων σε κλίμακα ειρηνικών διαδηλώσεων ζητώντας να επικρατήσει η δημοκρατία στη χώρα και να σταματήσουν οι συστηματικές διακρίσεις κατά των γυναικών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Νοέμβριο του 2022, χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες σε ολόκληρο το Ιράν έχουν δεχθεί επιθέσεις με τοξικές χημικές ουσίες, γεγονός που εμποδίζει τα κορίτσια να φοιτήσουν στο σχολείο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβαίνει σε μια εποχή κατά την οποία η καταστολή των γυναικών που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία είναι πιο σοβαρή από ποτέ·

1. καταδικάζει απερίφραστα την αποτρόπαια προσπάθεια φίμωσης γυναικών και κοριτσιών στο Ιράν· εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τις Ιρανές μαθήτριες που δηλητηριάστηκαν και προς τις οικογένειές τους·

2. καταδικάζει εκ νέου τις πολιτικές του καθεστώτος κατά των γυναικών και των κοριτσιών και επαναβεβαιώνει την απόλυτη υποστήριξή του στο αίτημα των Ιρανών γυναικών και κοριτσιών να καταργηθούν όλες οι συστημικές διακρίσεις·

3. παροτρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να αναθέσει στην ανεξάρτητη, διεθνή διερευνητική αποστολή (IIFFM) τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις δηλητηριάσεις των μαθητριών και ζητεί να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να παρέχουν πλήρη πρόσβαση στην ανεξάρτητη, διεθνή διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ και στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

4.  υπενθυμίζει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη για τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος των Ιρανών γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση· υπενθυμίζει επίσης ότι η στέρηση της εκπαίδευσης από τα κορίτσια έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο μέλλον τους· παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να εγγυηθούν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση και να καταργήσουν κάθε νομοθετική πράξη που εισάγει διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών και των γυναικών·

5.  καταδικάζει το γεγονός ότι επί μήνες το καθεστώς σκοπίμως αποσιωπά αξιόπιστες αναφορές για συστηματικές τοξικές επιθέσεις κατά μαθητριών και επιδεικνύει αδράνεια ως προς την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος·

6.  καταγγέλλει κάθε πολιτικά υποκινούμενη νομική διαδικασία κατά όσων καταγγέλλουν τα περιστατικά δηλητηρίασης, ιδίως κατά του δημοσιογράφου Ali Pourtabatabaei· επιμένει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων εκείνων που έχουν φυλακιστεί ή διώκονται για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση και να επεκτείνει τον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των παγκόσμιων μηχανισμών κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλους τους υπεύθυνους για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Ali Khamenei, του Προέδρου Ebrahim Raisi και του Γενικού Εισαγγελέα Mohammad Jafar Montazeri·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την τεχνική υποστήριξη προς την ιρανική κοινωνία των πολιτών και τη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων και τη χορήγηση ασύλου και έκτακτων επιχορηγήσεων σε όσους πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν, ιδίως σε γυναίκες και κορίτσια·

9. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον ΑΕ/ΥΕ, στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση και στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου