Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0170/2023Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0170/2023

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Iráne, najmä otrave stoviek školáčok

15.3.2023 - (2023/2587(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0170/2023 (The Left)
B9‑0172/2023 (Verts/ALE)
B9‑0175/2023 (Renew)
B9‑0177/2023 (PPE)
B9‑0180/2023 (S&D)
B9‑0181/2023 (ECR)

Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Frances Fitzgerald, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Antonio López‑Istúriz White, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Sandra Kalniete
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Evin Incir, Dietmar Köster, Alessandra Moretti, Thijs Reuten
v mene skupiny S&D
Samira Rafaela, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v mene skupiny Renew
Ernest Urtasun, Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Adam Bielan, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Denis Nesci, Eugen Jurzyca, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Kruk, Waldemar Tomaszewski, Beata Kempa, Joachim Stanisław Brudziński, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Sergio Berlato
v mene skupiny ECR
Cornelia Ernst, Marisa Matias
v mene skupiny The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2023/2587(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0170/2023
Predkladané texty :
RC-B9-0170/2023
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne, najmä otrave stoviek školáčok

(2023/2587(RSP))

Európsky parlament,

A.  keďže ženy a dievčatá v Iráne viedli rozsiahle pokojné protesty, ktorými požadovali demokraciu a ukončenie systémovej diskriminácie žien;

B. keďže od novembra 2022 boli v Iráne napadnuté tisíce dievčat a žien toxickými chemickými látkami, čo dievčatám bráni navštevovať školu;

C.  keďže k tomu dochádza v čase, keď sú represie proti ženám, ktoré využívajú svoje právo na slobodu, závažnejšie ako kedykoľvek predtým;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje tento brutálny pokus umlčať ženy a dievčatá v Iráne; vyjadruje hlbokú solidaritu iránskym študentkám, ktoré boli otrávené počas týchto incidentov, ako aj ich rodinám;

2. opätovne odsudzuje politiku režimu namierenú proti ženám a dievčatám a opätovne potvrdzuje, že absolútne podporuje požiadavku iránskych žien a dievčat na odstránenie akejkoľvek systémovej diskriminácie;

3. naliehavo vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby poverila nezávislú medzinárodnú vyšetrovaciu misiu (IIFFM) nezávislým vyšetrovaním otráv školáčok, a žiada, aby bola voči zodpovedným osobám vyvodená zodpovednosť; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby poskytli IIFFM a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike neobmedzený prístup;

4.  pripomína, že Iránska islamská republika nesie plnú zodpovednosť za uplatňovanie základného práva iránskych žien a dievčat na vzdelanie, a pripomína, že odopieranie vzdelávania dievčatám má ničivý vplyv na ich budúcnosť; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby dievčatám zaručili nediskriminačný prístup k vzdelávaniu a zrušili všetky právne predpisy, ktoré ženy a dievčatá diskriminujú;

5.  odsudzuje niekoľkomesačnú nečinnosť režimu a úmyselné potláčanie dôveryhodných správ o systematických útokoch toxickými látkami na školáčky;

6.  odsudzuje všetky politicky motivované súdne konania proti osobám, ktoré informujú o týchto otravách, najmä proti Alímu Pourtabatabaeímu; trvá na tom, že sa musí rešpektovať právo iránskych občanov na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie a sloboda médií; žiada okamžité bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli uväznené alebo stíhané za uplatňovanie svojich základných práv, a stiahnutie všetkých obvinení voči nim;

7. opakuje svoju výzvu Rade, aby označila Zbor islamských revolučných gárd za teroristickú organizáciu a aby rozšírila sankčný zoznam EÚ, a to aj v rámci globálnych sankčných mechanizmov EÚ v oblasti ľudských práv, na všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv v Iráne vrátane najvyššieho vodcu Alího Chameneího, prezidenta Ebrahíma Raisího a generálneho prokurátora Mohammada Džafara Montazerího;

8. opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby zvýšili technickú a kapacitnú podporu iránskej občianskej spoločnosti; naliehavo vyzýva členské štáty, aby uľahčili vydávanie víz, udeľovanie azylu a poskytovanie núdzovej pomoci osobám, ktoré musia opustiť Irán, a to najmä ženám a dievčatám;

9. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, VP/PK, Islamskému poradnému zhromaždeniu a Kancelárii najvyššieho vodcu Iránskej islamskej republiky.

 

Posledná úprava: 15. marca 2023
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia